Leirdalsboki
Til framſida.  |  Diſqus.  | 

N y h e n d o r   o g   y m i ſ t .

Krigsforbrytelſe.

 Lat oſs aldri gløyma at den norſke ſtaten i 2011 var med på å øyde­leggja det ſom den gongen, takka vera Muammar Gaddafi, var verdens beſte land å bu i: Libya.  Norig ſleppte heile 588 bombor yver landet, og ſom ikkje det ſkulde vera gale nok: eg hev perſonleg høyrt ein av flygarane ſegja at dei fekk ordre um å ſleppa bom­borne på måfå!
 Den ſju månader lange masſakren bidrog til enorme lidingar, eit full­ſtendig øyde­lagt land og ein voldſom flyktninge­ſtraum.

Gaddafi vart myrda 20. oktober.


 Det verkelege målet for det ſtygge dyret me kallar Nato var for veſt­makterne å behalda kontrollen yver Afrika.  Gaddafi vilde fri dei afrikanſke ſtatarne frå det veſtlege tyranniet ved å innføra eigen valuta.  Som alltid er det pengar og verds­herredøme det dreier ſeg um.

 Det høyrer med til ſoga at Stor­tinget etter­på ikkje vilde hava ei ekſtern granſking av Norìg ſitt bidrag i militær­operaſjonen — det vilde jo kunna føra til ſmerte­fulle ſjølv­erkjenningar... politikarane vilde måtta ſtå til anſvar for ſine fatale ved­tak.  Feigt!
 Profesſor Øyvind Øſterud: “En ſkulle kanſkje tro at det lå et minſtemål av kunnſkap til grunn når det tas ſkjebne­tunge avgjørelſer i verdens­politikken.  Eller at aktørene hadde lært av tidligere fadeſer.  Men ſlik er det ikke.”
 Me fær vona ein dag vil koma då alle dei anſvarlege fær ſin rett­ferdige ſtraff: livſ­tid i fengſel.

Reſet.

 Dei hev reſet på Jordi kvart tvohundrade år.  Forrige gong ſtarta dei i 1812.  Då ſkulde millom anna reſten av ſtorfolki utryddaſt (dei me kalla troll).  Og dei ſkulde byrja att i 2012, men dei vart forſeinka og kom ſeg ikkje ſkikkeleg i gong fyrr i 2020.  Og no minner det um haſtverksarbeid; dei må tydelegvis prøva koma ſeg i rute att.

 Meſt mogeleg ſkal øydeleggjaſt, og til det nyttar dei brand og jordſkjelv og ſtyrtregn.  Sjå kva ſom ſkjedde i Morocco og Libya nyſs, til dømes. 
 Og den ſom ſegjer: – "dei kann då ikkje ſtyra vêret"; ja, han må ha budd under ein ſtein.
 Dei hev altso ſo vidt kome ſeg i gong att, og me kann venta oſs kolloſalt mykje meir dei komande åri.  Dei vil ſjølvsagt ſkulda på "klimaendringar".
 Og kven er "dei"?  Ikkje toppolitikarane; dei (og folki i aviſor og fjernsyn) er berre nikkedokkerne deira.  Som alle forar [ſtorparten av] folket med propaganda.
 "Jødarne" (dei er ikkje jødar, dei berre gjev ſeg ut for å vera det) er forøvreg i ferd med å yverta Ukraina att: landet dei upprinneleg kom [vart kaſta ut] frå.

I Libya.

 Hev 'kje du lurt på kvifor alt likſom ſtarta for knapt tvo hundrade år ſidan?  Alt fyrr den tid er likſom meir vagt og diffuſt; lite handfaſt. Som um det er uppdikta, ikkje ſant? 
 Me veit at vikingarne hadde eit flott og avanſert ſkriftſpråk; kvifor vart dét brått vekke?  Truleg avdi ſtorparten av folki som brukte det ogſo vart vekke.  Reſet.

 On Wednesday, Dr. McCullough appeared as a on of nine pane­liſts in a European Union Parliament break­out ſesſion on the W.H.O., the pan­demic, and the vaccines.  In his ſegment, Dr. McCullough namedSjå ogſo: Ambulanſeſjåfør: – Hver­dagen endret ſeg i takt med doſene.

names, called out indi­viduals like Jerome Powell and Peter Daſzak, and en­couraged the EU to com­pletely with­draw from the W.H.O., perſuaſively arguing the inter­natio­nal health agency is a ſold-out co-conſ­pirator in a harm­ful bio-pharma­ceutical ſyndicate.


1 1 t e   ſ e p t e m b e r   2 0 2 3 .


Styrtregn.

 Svært ſjeldan ſér me Joſtedals­elvi ſo ſtor at ho tek oppi ſtrengja­brui heiman­for Leirmo.

Terror.

 Kvar gong du høyrer um terror — falſk eller ekte — kann du vera 98% ſikker på at det er myndig­heiterne i det aktuelle landet ſom ſtend bak.  Og kvar gong dei ſegjer at dei ventar meir terror er det avdi dei hev planlagt meir terror.
 So enkelt er det.
 Og no hev dei funne på ein ny variant:  Alarmſending til mobil­tele­fonen din.  Ein all­deles for­fer­deleg ſirene­ljod og ei gruſom og totalt ufor­ſtåeleg ſtemme.  Og du greier ikkje få ſlege det av.  Du hev ſikkert høyrt dette ſpetakkelet tvo gonger no.  Totalt idiotiſk.

 Veit du kva terroren beſtår i?  Jo, kva tid ſom helſt frå no til dine dagars ende kann dette in­fernoet koma ſom lyn frå klar himmel og ſkræma livet av deg på dei meſt ugunſtige tids­punkt.
 Um du då ikkje tek og hiver denne mobil­tete­fonen din til Piſis.  Men det ſit nok langt inne for dei aller fleſte.
 Terroren blir — ſom vanleg — utført av dine eigne myndig­heiter.  Og du er målet.
 Dei kunde ſjølvſagt laga til noko ſkapleg, ſlik ſom når kommunarne ſender melding um ſtengt vatn og liknande.  Men det vilde dei ikkje.  For då fekk dei jo ikkje ſkræmt livet av folk, må vita.

 Her ſér me ein ſokalla faſt­tele­fon.  Men trur du at dei ſom hev ein ſlik ſlepp undå?  Å nei, for faſt­tele­fonarne er no til dags i prakſis mobil­tele­fonar.  Dei gjev frå ſeg ſame ſpe­takkelet.

Virus.

 Kva er virus?
 Virus er ein fantaſi, ein vill teori.  Ingen hev nokonſinne ſétt eit virus. Virus hev aldri vore iſolert.
 Han ſom dikta upp dette ved­gjekk omſider, men fyrſt då han låg for dauden, at virus­teorien berre var tull.
 Desſe "ekſpertarne" ſegjer for­øvreg at virus ikkje er levande.  Men dei ſegjer ogſo at virus kann yver­leva ſo og ſo lenge utanfor kroppen. 

 Kvar gong du ſér eller høyrer ordet "ekſ­pert"; tenk "tulle­bukk".

Maſke.

 Mange hev gange rundt med maſke for å verna ſeg mot denne fantaſien.  Men virus ſkal visſtnok vera ſo ſmåe at heile 80 ſtykker kann ganga jamſides gjenom kvart einaſte hol i maſka.  So kva var vitſen?  Vilde du prøvd å ſtogga my [mygg] med hønſe­netting?  Dét vilde vore bra dumt, ikkje ſant?
 Å ganga rundt med maſke heile dagen er ogſo helſe­ſkadeleg.  Du fær i deg for lite luft og puſtar inn att avfalls­ſtoffi du puſtar ut.  Og maſkor ſkal forøvreg bytaſt ut kvart 20de minutt — kor mange gjorde dét?

Smitte.

 Forkjøling (ſom no hev bytt namn til Covid-19) og influenſa er ikkje ſmitt­ſamt. "Forſkarane" hev prøvd å ſmitta friſke tallauſe gonger men aldri fenge det til.  Inkje løge: du kann jo 'kje ſmitta nokon med noko ["virus"] ſom inkje finſt.
 Um du hev tvo fiſke­tankar, der den eine hev reint friſkt vatn med friſke fiſkar, og den andre hev drit­vatn med ſjuke fiſkar: er desſe fiſkarne ſjuke avdi dei hev ſmitta kvarandre?  Eller avdi dei alle må ſymja rundt i drit­vatn?
 Skildnaden på forkjøling og in­fluenſa er forøvreg: um du ſér ein hundre­lapp på gata og du ſlett'kje orkar plukka honom upp; då hev du influenſa.

Kjemikalieſprøyting.

 Normale kvite ſtripor bakom fly — kondens­ſtripor — dei løyſer ſeg upp og blir fort heilt vekke.  Når dei derimot ſprøyter ut kjemikaliar; desſe ſtriporne blir hengjande og breier ſeg utyver.
 Kjemikaliarne inneheld fint alu­miniums­ſtøv og mykje anna ſvineri.  Når dette legg ſeg på vegita­ſjonen blir han ekſtremt brennbar.  Berre prøv å hiva aluminiums­ſtøv bort i ein eld ſo vil du ſjå: du fær næraſt ein ekſplo­ſjon.
 Du hev helder inkje ſpeſielt godt av å puſta inn dette ſvineriet, natur­leg­vis.
 Ogſo vanleg fly­benſin inne­held i dag mykje meir ſvineri enn han gjorde for 20-30 år ſidan.

I høgre kanten her ſér me nøyaktig kvar dei ſtarta.

Her ſér me kvar dei ſtoppa.

Dei nyttar pasſaſjer­fly for ikkje å ſkapa mistanke.

 Du hev vel fylgt med på dei kollosſale brannarne rundt om i verdi ſiſte åri, ſpeſielt i Canada, og no nyſs i Maui: desſe blir ſtarta med kraftige laſer­kanoner frå fly.  Dei ſet fyr på (og ſmeltar) alt ſom ikkje er blått og kvitt (avdi dei brukar blå laſerſtrålar).  Det kann ogſo vera at dei brukar direkte energivåpen (mikrobylgjor) frå ſatelitt eller drone.  Reſultatet er uanſett kolloſal varme og kvit oſke. 
 Og brannarne ſkjer naturleg­vis der dei vil ha desſe 15-minuttars­byarne ſine.

 Biletet her viſer at dei hev bomma litt med ſtrålen.  Det var nok meiningi at heile huſet ſkulde tilinkje­gjeraſt.  Hev du nokon ſinne ſétt eit ned­brunne hus der ein bite ſtend att; ſom det ſkulde vera ſkore med kniv?
 Skogbrannarne blir laga for å driva ut folki ſom bur der og presſa deim inn i 15-minuttars­byar.  Der alle må ha vakſine­paſs for å kunna hava til­gang til bank­kontoarne ſine.  Ingen ſkal få lov å bu på landet og koma ſeg ut i naturen lenger. 
 Fjøs­nisſarne ſom påſtår at ſkog­bran­narne ſkuldaſt klima­endringar; det dei fyrr kalla "global opp­varming": veit dei ikkje at gjenom­ſnitts­tempera­turen på Jordi dei ſiſte 43 åri hev ſtige med berre 3‰?  Og klima­endringar: det hev alltid vore klima­endringar.  T. d. på Svalbard var det for 10.000 år ſidan heile ſeks grader heitare enn i dag.

Spraying In The Air Tonight. >>

3 d j e   a u g u ſ t   2 0 2 3 .


 Ei ſom jobbar på eit ſam­yrkelag i Sogndal kunde opp­lyſa at no ſelde dei jord­bær frå Leirdalen.

  – Og det er flotte bær, ſa ho.

Vindmyllor.

 Visſte du at vind­myllor er rein­ſpikka ſvindel?  Dei produſerer i prakſis inkje kraft (ialle­fall inkje ſaman med kol­kraft­verk), og du må vera med og betala for deim gjenom van­vittige ſtraum­priſar.

 Høyr her:

 Og kvar trur du det blir av dei ſtore mengderne med utſlitne blad?  Dei grev deim ned!


3 0 t e   j u n i   2 0 2 3 .


 Då ſtilna elvi.


1 4 d e   j u l i   2 0 2 3 .


 Men ſo er ho i gang att.


2 0 d e   a u g u ſ t   2 0 2 3 .


 Og ho renn fortſatt.  Likevel er vatnet no faktiſk heilt fullt.  Det er berre ſovidt det ikkje renn over i over­laupet.


2 5 d e   j u n i   2 0 2 3 .


Elvi renn fortſatt.

 Dei tappar fortſatt ut for harde livet, og ſom me ſér hev vatnet knapt ſtige.
 Det er ſjølv­ſagt eitt eller anna dei ſkal ordna.  Men me fær vona dei ſnart er ferdige.  Me vil jo inkje hava ſtraum­raſjonering til vinteren.

Som me kann ſjå her er elvi verkeleg flaum­ſtor; ho gjeng meſta upp i Grind­oddn.

 Er det 'kje løge: fyrr um åri hev me gange og irritert oſs grøne yver turr­lagd elv; denne ſumaren er det om­vendt...

Leirdøla kraftverk.


Fyrſte driftsår: 1978.
Nedbørsfelt: 154 km².
Magaſinvolum: 173 millionar m³.
Vaſsſtand: 478/440 m. yver havet.
Effekt: 125 MW.
Normalprodukſjon: 522,4 GWh/år.
Full drift: 28.000 liter vatn i ſekundet.
Oppgradert kraftverk: år 2012.
Forſterka dam: år 2016.
Ny tranſformatorſtaſjon: år 2022.Dei tvo ſiſte åri hev det vore regelrette bandittpriſar på ſtraum: aldri tidlegare hev ein ſétt liknande.
1 8 d e   j u n i   2 0 2 3 .


Tunsbergdals­vatnet.

 Som me ſer er Tuns­berg­dals­vatnet alt anna enn fullt, like­vel hev dei ſett tappe­luka på vidt gap, og ſlepper ut ſo mykje vatn ſom dei klarar.  Elvi gjeng der­med flaum­ſtor, og hev gjort ſo no i dagas­vis.

 Det ſér ut til å bli ein meget turr ſumar ſo langt, ſo ein ſkulde vel tru at ein burde taka vel vare på det vatnet ein hev.  I t. d. Sud-Afrika hev dei no [forårſaka av myndig­heiterne] måtta ty til ſtraum­raſjonering; folki der må dagleg vera opptil ti timar utan ſtraum.

Til framſida.
page view counter