Leirdalsboki

Kva aviserne skreiv um flaumen frå Brim­kjedlen i 1926.

• Jostedalen inne­stengd. Leirdals­brui burt­rivi.
• Bro tat av flommen.
• Elveflaumen i Jostedal.
• Flommen i Leirdøla. Det er ingen ny for­teelse, sier lens­manden.
• Fraa Jostedal.
• En merkelig katastrofe i Luster: En vældig blok av
Tuns­bergdals­bræen løsnet og voldte store ulykker.

• Hvad er aarsaken til over­svømmelsen fra Tuns­bergdals­bræen?
• Vandet er atter steget i Joste­dals­elven og Leir­døla.
• Oversvømmelsen i Joste­dalen.
• Paa de flom­herjede gaarder i Luster.
• Leirdøla og Joste­dals­elvi.
• Leirdøla føres tilbake til sit op­rindelige leie.
• Etter flommen i Luster. Den midler­tidige bro over Leir­døla ferdig.
Jostedalen innestengd.
Leirdalsbrui burtrivi.

Under den svære regningi torsdag, fredag og laurdag vaks Leirdals­elvi upp og stod høgt yver Leirdals­brui og reiv henne heilt burt laurdag etter­middag. Ho øyde­lagde ogso mykje av Jostedals­vegen til baae sidor og tok nye far nedanfor brui og øyde­lagde stor og verdifull fureskog paa garden Leirmo. Demde med skogen upp hovud­elvi til ein heil inn­sjø fraa Leirmo til Alsmo, der vatnet stod like upp i kjellarane.
Brui var berre paalag 12 aar gamall. Ho vart endaa flutt lenger upp for aa vera heilt trygh daa ho fyrr fleire gonger hadde gjenge.
Grunnen til at ho no gjekk var at breden uppe i Tuns­berg­dalen hadde framyver sumaren demt seg upp, og desse demmingane losna no i regn­veret.
Yveringeniøren med lens­mannen er ventande til aa­staden i dag. Venteleg maa dei leggja ei millom­bils tre­bru for fot­gangarar, so Joste­dalen ikkje altfor lenge vert inne­stengd.

Sogns Tidende 16/8 1926.

Bro tat av flommen.

Broen over Leirdals­elven i Joste­dalen blev lørdag revet med av elve­flommen. Det var en hvælvbro av sten. Antagelig skyldes uheldet den sterke nedbør, som har løsnet snemasserne oppe i fjeldet og dannet en dæmning i elven. Vand­masserne har ogsaa rasert en del skog paa begge sider av elven. — Al trafikk er midler­tidig stanset men man er gaat igang med at bygge en provisorisk bro.

Sogningen 18/8 1926.

Elveflaumen i Jostedal.

Elvi er framleides uppdemd ca. 2 km. millom Leirmo og Alsmo, men «innsjøen» hev minka litt. Dei hev rott Joste­dals­posten paa baat millom nemnde stasjonar.
Yveringeniør Knudsen var til breden i Tunsberg­dalen tysdag og røkta etter stoda um uppdemning der.
Ei hjelpebru vert sett under byggjing straks.
Fyrr den er ferdig kann driftebønder som hev uppmot 100 stykke hest og fe i Tunsberg­dalen ikkje koma der i fraa.
For joste­dølerne er vondt aa greida seg utan samband.

Sogns Tidende 19/8 1926.

Flommen i Leirdøla.
Det er ingen ny forteelse, sier lens­manden.

Vi har ringt op lensmanden i Joste­dalen og spurt hvordan det gaar med reparationen av den ødelagte bro.
—Der er nu paabegyndt bygning av en midlertidig bro, og den blir for­haapentlig snart færdig. Derimot vil det nok ta lang tid før vi faar den permanente bro. Den maa vel nu flyttes høiere op, hvor det er tryggere.
—En slik flom kan altsaa ventes i fremtiden ogsaa?
—Ja, desværre. Det er nok ikke første gangen det har været skadeflom i Leirdøla. Saken er den at en arm av Joste­dals­bræen ligger tvers over elveløpet i Tuns­berg­dalen. Derved opstaar et lite fjeld­vatn bakon bræen. Naar bræ­armen saa siger frem­over og tætner til elveløpet, stiger vand­standen i brævatnet indtil trykket blir saa stort at det sprænger vei gjennem dæmningen.
—Er der anrettet skade utenom brobruddet?
—Ja, elven tok en hel del værdifuld skog og desuten bragte vand­masserne hoved­elven til at stige saa der blev over­svømmelser paa flere steder.
Ved Leirmo blev ca 100 meter av landeveien ødelagt og endel dyrket mark skadet.

Sogningen 20/8 1926.

Fraa Jostedal.

Dette brevet fraa Jostedal er skrive den 16de august, men brevet er som posten i det heile vorte noko forseinka.
«Ved elveflaumen her laurdag vart Jostedal heilt av­stengt fraa Sogn og all ferdsla avbroti, med di Leirmo bru vart nedrivi av vatn, stein og skog, som elvi desse siste dagar hev ført med seg i den svære flaumen.
Brui var heilt av stein (kvelvings­bru) og uppførd ny for paalag 20 aar sidan.
Leirdalselvi, ei sideelv til Jostedalselvi, ligg i Luster og byrja alt aa veksa maandag fyreaat i same vika. Ho vaks noko for kvar dag til ho laurdag var komi til utenkjeleg stor­leik og velde. Ho hev grave jord og skog i Leirdalen og Leirmo og øyde­lagt for store pengar.
Alt dette vart so ført ned til Jostedals­elvi og lagde seg der, so ho demde seg upp ein 5 — 6 km. framyver, og mykje av garden Alsmo stend soleis under vatn. Ved Leirmo bru hev ho fløymt yver til baae sidor, og øydelagt hovudvegen, rive mykje timmerskog for Melchior Leirmo og øyrt ned med grus og stein store vidder av dyrka jord på Leirmoøygarden. Postsambandet til Jostedal er ogso brote og lyt posten fyrebils berast fraa Gaupne og uppyver til Alsmo på den andre sida av Jostedals­elvi. Bilen som gjekk fraa Jostedal med post laurdags morgonen, klarte seg sovidt yver Leirmobrui kl. ½ 10 fm., men elvi gjekk alt daa yver brui. Seinare gjekk vatnet so høgt yver brui at det ikkje var so mykje ein saag att av rekkverket. Ein lasskjøyrar maatte yver kort tid fyrr brui ramla — og klarte det.
Det var ingen som kunde ha tenkt at so sterk bru som dette var, kunde rivast ved elveflaum, men vassmengden vart so stor, at ho sprengde og tok med seg alt mogeleg. Denne Leirdalselvi hev elles altid vore for­ferdeleg lunefull. Ho kann som sagt til sine tider veksa upp og fløyma yver elvetromane og gjera stor skade baade paa skog, aaker og eng. At alle bruer som ligg yver, daa vert sopa burt, segjer seg sjølv.
Det vert fortalt at det er elvi under Tunsbergdalsbreden som til sine tider demmer seg upp til store vatn, som er hovudsaki til desse ovstore flaumar, og so naar desse demmingar under breden byrjar aa losna og fløymer yver, daa tek vats­mengderne med seg alt det kan koma over og øyde­legg med velde.
All trafiken paa Jostedal er fyrebils stogga og er det vel vanskeleg um han vert opna att i haust. Ei millombils bru so sterk at bilen kann køyra yver, er vel ikkje raad med denne sumaren, tenkjer eg.»

Sogns Tidende 23/8 1926.

EN MERKELIG KATASTROFE I LUSTER:
EN VÆLDIG BLOK AV TUNSBERGDALS­BRÆEN LØSNET OG VOLDTE STORE ULYKKER.

Hele Tunsberg­dalen med sætrer og beiter under vand. Længer nede i Luster er skog og jord revet fra betydelige arealer. Broen ved Alsmo revet bort, Alsmo staar fremdeles under vand.
JOSTEDALS­ELVEN ER OP­DÆMMET OG KAN VOLDE NYE KATASTROFER.

Kort

Pilen viser hvor bræblokken er løsnet.

Avisene bragte for 14 dage siden nogen korte med­delelser om ganske betydelig flomskade paa Leirmo og Alsmo i Luster i Sogn. En veibro var revet bort, hvorved hele Jostedalen var avstængt fra omverdenen. Det het også at adskillig skog var ødelagt og at store jordvidder stod under vand.
»Bergens Tidende« hadde et par telefonsamtaler og fik nogen nærmere opplysninger om skadens omfang. I den sidste meddelelse het det at vandet atter var faldt, at man var i gang med opførelse av en provi­sorisk bro og at man haapet at avlingen, som fremdeles stod ute, ikke vilde gaa tapt.
At der var anrettet en ganske betydelig flomskade var man paa det rene med. Men at det var en saa natur­katastrofe som det nu viser sig at være har hittil været ukjendt utenfor Sogn. Direktør Halvard Drægni, ordføreren i Luster, som for tiden opholder sig her i byen, har fortalt »Bergens Tidende« baade om ulykkens omfang og dens eiendommelige aarsak.
Det er et stort naturfenomen som ligger til grund for disse store ødelæggelser. Syv—otte kilometer oppe fra Gaupne­fjordens bund ligger Leirmo­gaardene. Her kommer Leirdals­elven, Leirdøla, nedover mot hoved­veien som var ført over den med en ca. 15—20 meter lang solid hvælvingsbro av god stein. Elven har sin nærmeste kilde i Tunsberg­dals­vandet, som ligger nogen kilometer fra hoved­veien. Ovenfor vandet har man den store Tuns­berg­dalen. Den er ca 8 kilometer lang og fra 2—4 kilometer bred. Der er gode beitestrækninger deroppe. Ned til dal­bunden strækker sig en stor arm av Joste­dalsbræen (Tuns­bergdals­bræen).
Det viser sig nu at det er den som er aarsak til de store ødelæggelser. Ca. 4 kilometer oppe på bræen har der i aarenes løp, kanske gjennem flere menneskealdre dannet sig en stor utvekst av bræen. Den er vokset frem som et hængende nes indtil den nu var naadd et flateindhold paa antagelig ca. 500.000 kvadrat­meter (ca. 500 maal) og en tykkelse paa antagelig henimot 50 meter. Hele denne veldige isblok brak nu løs fra bræen og gled ut i det underliggende vand, som saa tok dalen fat.
Det var en lørdag morgen folk paa de øverste gaarder begyndte at merke at elven steg. De fandt det noksaa naturlig for det hadde regnet adskillig den foregaaende dag. Men storflom ventet man ikke. Imidlertid vokste elven, blev stadig større og større utover dagen. Dette blev mere og mere ufattelig. Folk begyndte at tro at det var verdens undergang. Elven fortsatte at stige ogsaa utover aftenen, brøt ut jord, skog og mængder av stor stein. Larmen hørtes i 5—6 kilo­meters avstand.
I ca. 12 timer indtil klokken 10 om lørdag aften øket vand­masserne. Omsider tok elven i sin vælde og rev bort ogsaa den solide veibro. De store mængder av jord og stein og skog sopte ogsaa med sig alle kvernhus og løer som stod langs elven. Dette i forbindelse med vand­massernes kraft var uimot­staaelig. Der kom seilende stein, som var paa flere heste­læs.
Broen var bygget for vel 20 aar siden efter at den forrige var revet bort. Den blev da flyttet litt og bygget slik at spændene hvilte paa fjeld paa begge sider av elven. Høide var 11 meter over middelvandstand og ingen kunde tænke at nogen flom skulde naa den.
Avdøde overingeniør Borch uttalte dengang broen var færdig at den skulde staa saa længe verden stod, og ingen tvilte paa det.
Efter at broen var revet av tok elven en sving østover mot Alsmo. Det var første gang at den nulevende generation har set Leirdøla gaa den vei. Her blev paany ødelagt jord og skog og oversvømmet store vidder.
Efterat den en stund hadde løpet mot Alsmo laget den et nyt far til den anden kant. Ogsaa her blev ødelæggelser. Ialt antages der at være revet bort henimot en halv million kubikmeter jord.
Ca. 300 meter fra stedet hvor veibroen stod kommer Jostedals­elven med skjærende kurs og forenes med Leirdøla. Her blev nu dannet en svær dæmning av tømmer, jord, skog og stein som laget oversvømmelser over næsten hele Alsmo. Man maatte ro et par kilometer for at komme frem. Vandet stod indtil etpar meter over potet­aakrene og kornet, som var skaaret, fløt op. Selv op til husene, som stod paa en haug, naadde vandet og gik langt op i kjelderen.
Ca. 100 maal god jord, eller omkring to trediedele av Alsmo­garden, som er en av de bedste gaarder i Luster, staar endnu under vand og meste­parten av den avling som var ute da flommen kom, er ødelagt.
Ved Leirdalsgaardene er revet bort ca. 20—30 maal god bjerke­skog, og paa den anden side av elven, paa Leirmo, ca. 50 maal fin ung furuskog.
Gaupnefjorden var efter flommen brunfarvet langt utover av al den jord som elven førte med sig, og der fløt tømmer og ved overalt. Flere hundred maal ved er revet med av flommen. En hel del av dette er bjerget av folk ved fjorden, og endel av tømmeret, hvis eiermand man kjender, vil faa sit. Men ellers vet man ikke hvem som eier det ene og det andet.
I Gaupnefjorden var netop under flommen stængt ca. 30,000 skjepper sild. Den døde og gik tapt paa grund av det foru­rensede vand og paaførte fiskerne et betydelig tap.
———
Da folk paa de øverste gaarder saa hvor faretruende flommen blev tok man oppover til Tunsberg­dalen for at se til kreaturene sine. Der var ca. 100 storfe og mange hester som beitet. Men da man kom op og fik oversigt over den henimot en mil lange dal viste det sig at den stod helt under vand. Kreaturene maatte svømme og vasse tillands.
Paa Alsmo tok man det ganske gemytlig da flommen kom og vandet stod over aakrene. »Dei skjin ikkje potene helle,« sa Alsmo­manden. Man hadde utover sommeren hat det for tørt for poteterne. Men nu tok de ikke mere skade av tørken mente han. Det maa man gi ham ret i naar han fik to meter vand over dem.
Skaden paa jord­eiendommene anslaaes til ialt 30—50,000 kroner. De mest skadelidende er Jens Alsmo, M. Leirmo og Herman Prestegaard.
Skaden paa veien er temmelig stor. Der hvor Jostedals­elven kommer ind til den er revet bort et stykke paa ca. 80 meter.
Vei­reparationen og ny bro vil antagelig kræve ca. halv­andet hundred tusen kroner.
Over­ingeniøren for fylkets veivæsen, hr. Knudsen, og fylkesmanden har været paa befaring der inde. Der blev i en fart bygget en midlertidig gangbro, og 14 mand arbeider nu paa en provisorisk træbro som ventes færdig i kommende uke.
Likeledes er man begyndt at utbedre den gamle bratte svingvei, som blev brukt for ca. 100 aar siden. Den maa gjøre tjeneste indtil den anden kan bli utbedret. Den ligger meget høiere oppe i Lien end den nuværende hovedvei og er saa brat at man neppe kan kjøre mere end 100 kg. i lasset.
Det kommer til at røine paa jostedølen, som her skal bringe og hente alle sine varer til og fra sjøen. Man er rigtignok vant til at bruke hæst og vogn, idet bil­transport ikke var tillatt, men det blir jo allikevel en stor hindring. Person­bilruten, som gik der før, kan naturlig­vis heller ikke kjøres nu.
Men det er ikke bare vei- og bro­arbeidene som maa paaskyndes av alle kræfter. Det gjælder ogsaa at faa elve­løpene oprenset. Der ligger millionvis av kubikmeter løs jord paa begge sider av elveløpene. Skulde der komme ny flom før elve­løpene er bort­renset kan jorden bli ført bort. Desuten gjælder det om at faa fjernet den 1200 meter lange indsjø som nu dækker Alsmo­gaarden. Hvis ikke den blir fjernet vil ca. to trediedele av garden eller ca. 100 maal være ødelagt.
Direktør Drægni uttaler tilslut, at det vilde være av stor interesse om geologer kunde foreta under­søkelse av bræen.

Bergens Tidende 2/9 1926.

HVAD ER AARSAKEN TIL OVER­SVØMMELSEN FRA TUNS­BERGDALS­BRÆEN?

ET VAND VED SIDEN AV BRÆEN, IKKE UNDER DEN.

Brimkjelen
Skematisk tversnit.

Alle beretninger fra Luster i anledning av den store over­svømmelse som fandt sted derinde omkring midten av august sidstleden gaar ut paa, at over­svømmelsen skriver sig fra den 13-14 kilometer lange Tunsbergdalsbræ, Norges længste isbræ, længer end fra Nordnes­pynten og op til Nesttun. Man nævner gamle sagn eller paastande om at der under bræen skal findes store vand, som, naar isen ovenover bryter sammen og styrter ned, fortrænger vandet, som da render nedover gjennem isen og foraar­saker over­svømmelsen. Nu er det vistnok saa, at der paa denne isbræ som paa alle andre findes vand­ansamlinger saavel ovenpaa som især under bræen; men disse vand, som neppe har nogen større indskrænkinger, finder altid et naturlig avløp gjennem isen og fremkalder ikke katastrofer uten at der i eller ved bræen er tilstede konstante natur­forhold, som er aarsak deri.
Jeg skal faa tilføie at jeg for over aar tilbage har befaret Tunsbergdals­bræen meget nøiagtig og har været rundt omkring den baade i dalen nedenfor som paa de omgivende høie sne- og isdekte fjeld. Og hvad neppe andre har gjort, jeg var engang for omtrent 20 aar siden (det faar skrives paa min ungdoms­regning), saa uvøren, at jeg paa nabobræen Bergset­bræen i Krun­dalen gik og krøp under isbræen fra den ene fjeldside til den anden. Det viste sig der at isbræen ikke overalt laa paa fjeld; men at der var store hvælvinger og et virvar av ganger mellem fjeldet og isen ovenover, og vand randt overalt der jeg gik. Bergset­bræen er noksaa brat og Tunsbergdals­bræen ligger i et meget mer flat leie. Men denne kan neppe ha saa store vand­ansamlinger som man gjætter paa; bræens leie har bræen selv dannet gjennem tiderne og der er snarere mindre vand­ansamlinger under denne end under Berget­bræen. Der kan ikke tænkes noget som i tidens løp skulde ha gjort bunden ujevn, saaledes at der under Tuns­bergdals­bræen blev leie for større sjøer.
Tunsbergdals­bræen er som sagt paa begge sider om­rammet av høie og bratte fjeld­vægger. Paa østsiden er et høit­liggende skar, Røysedals­skaret, og søndenfor dette en liten høit­liggende botten med et litet vand oppe under fjeldvæggen. Natur­forholdene her er slik, at der ikke nogen av dise sted er anledning til an­samling av større isbarrierer eller vand­magasiner. Ute paa selve bræen heller ikke. Paa vest­siden er en liten brat bræ, som heller ikke spiller nogen rolle. Men paa vest­siden lenger syd, ca. 2—3 kilometer fra bræenden, er der like ved siden av bræen en botn med en vældig stor høl, som av folket i dalen kaldes »Brim­kjedlen«. Den er nogen­lunde rund og fyldt med bræ­vand. Den ligger vel 500 meter over havet eller vel saa det, og vandets overflate lavere end bræen, selv som altsaa begrænser hølen paa den ene side, mens hølens andre sider ligger indeklemt av omliggende snedækte fjeld. Denne høl kan altsaa bare faa sit avløp under bræen og gjennem selve bræen. Og her vil man kunne finde for­klaringen paa aarsaken til katastrofen i forrige maaned.
Brimkjelen
»Brim­kjedlen« har stadig tilløp av vand, men ikke noget regel­mæsig avløp. I almindelighet finder av­løpet sted gjennem den porøse og op­spaltede is­bræ. Men naar is­bræen beveger sig frem­over, kan den ogsaa i længere eller kortere tid stenge avløpet for vandet, som staar ved dens side. Isen kan fryse til og tættes. (Man vil kunne finde nærmere herom bl. a. i St. prop. nr. 1, hoved­post VII, for 1895 i erklæring av kanal­direktør G. Sætren og rapport fra assistent H. Steen.) Det vand, som samler sig i hølen, kan altsaa under disse for­hold stige meget høit, og vand­massen, naar denne er blit meget svær, paa en gang bryte sig gjennem bræen, saa­ledes at hele vand­bassinet tømmes og vand­massen med stor vold­somhet føres ned­over gjen­nem isen, og be­tydelig ødelæggelse nedenfor er følgen.
En saa katastrofal oversvømmelse vet man vistnok ikke om i Tuns­berg­dalen fra tidligere, men at der oftere i tidens løp er fremkommet slike — og at gjennembrud fra »Brim­kjedlen« er aarsaken — derom synes naturforholdene nede i Tuns­berg­dalen at vidne.
Baade fra vort eget land og fra andre kjender man til den slags naturkatastrofer. Oppe ved isbræen Rembedals­skaakje i Hardanger ligger et saadant vand, Dæmmevand, paa hvilket opmerksomheten første gang blev henvendt i 1892, da en korrespondanse derom stod at læse i »Bergens Tidende«. Aaret efter gjentok fænomenet sig. Ved gjennem­bruddet dengang blev der bortrevet og til-auret et areal av dyrket og udyrket mark som ansloges til ca. 800 maal i den dypt nedenfor liggende Simodal, hvor ogsaa veie og broer blev ramponert. For at forebygge fremtidig oversvømmelse i Simodalen bevilget Stortinget i mai 1895 penger til anlæg av en ca. 330 meter lang tunnel gjennem fjeldet, og denne tunnel har skaffet Dæmmevand et regelmessig avløp. Man bør tænke paa, om der ikke er grund for at gjøre en lignende foranstaltning med »Brimkjedlen«, som i sin nuværende uregulerte stand altid vil være en trusel for bygden nedenfor.
I Sveits kjender man godt til det samme fænomen. Der har man Märjelensjøen, som ligger ved foten av Aeggischorn, paa venstre bred av den store Aletsch­gletcher. Her sker gjennem­bruddet saa voldsomt, at Märjelen­sjøen, som er 4—5 kilo­meter i omkreds, under­tiden helt forsvinder i løpet av et par timer.

Kristian Bing.

Bergens Tidende 4/9 1926.

Vandet er atter steget i Jostedals­elven og Leirdøla.

Et nyt stykke av hoved­veien revet ut igaar, og elven truer med at gjøre mere skade.
—«»—
To ulykker som blev avverget i sidste øieblik.
—«»—
Fra Bergens Tidendes utsendte medarbeider.
Fra Alsmo i Luster telefonerer »Bergens Tidende«s ut­sendte medarbeider iformiddag:
Flommen i Jostedalselven og Leirdøla har lørdag og igaar atter antat faretruende dimensioner. Veien fra Leirmo til Alsmo som lørdag laa tør, kunde igaar neppe passeres med hest og kjærre. Det var bare saavidt posten greiet at komme frem. Vandet stod saa høit, at folk som sat i en almindelig skysskjærre, maate lægge benene frem paa skjerm­brettet for ikke at bli vaate.
Idag er vandet faldt en del, men store vidder av Alsmo staar fremdeles under vand, likeledes et langt stykke av hovedveien. Folk som kom cyklende fra Jostedalen maatte vasse i vand tilknæs et langt stykke mellem Alsmo og Leirmo. »Bergens Tidende«s utsendte med­arbeider maate gjøre det samme for at komme frem til telefonen med denne meddelelse.
Igaar rev elven ut nok et stykke av hovedveien, ret ned for gaarden Leirmo, og den truer med at gjøre ny skade paa aaker og eng.
Leirdøla fører idag med sig en mængde stein. Det høres som fjern torden.
Den midlertidige bro blir færdig denne uke, men op­ryddings­arbeidet i elveløpet vil kanske kræve aar, før det er helt færdig, om det overhodet lar sig gjøre. Hvis der ikke blir opryddet snart vil færdselen til Joste­dalen være spærret til sommeren.
I Leirdalen blev der ogsaa revet bort en bro ved den store flom — nemlig den broen som førte over til sæterbeiterne. — Mens vandet stod paa det høieste, maatte man gaa helt frem til Tunsbergdals­vandet og ro over dette for at komme til og fra sæteren. Efter at elven var sunket en del har man rodd over den paa et forholds­vis rolig sted ovenfor en foss.
Igaarmorges holdt der paa at ske en ulykke deroppe, idet en gaardbruker skulde ro over for at hente en budeie. Midt ute i den store, stride elv røk det ene aarebaand og baaten seilet nedover mot fossen. Situationen var meget alvorlig, men det lykkedes heldigvis manden at kare sig bort til en liten holme hvor han berget sig iland. Her stod han og holdt fast i baaten, indtil 4 mand kom fra gaarden med taug og fik halt mand og baat ind til elve­bredden.
En tysker, som fredag var underveis til Jostedalen og som ikke hadde tilstrækkelig kjendskap til flommens øde­læggelser, hadde nær sat livet til, da han forsøkte at cykle opover veien. Han kjørte ut i en leirgryte mellem Leirmo og Alsmo og kunde ikke komme sig løs igjen. Heldigvis var der nogen veiarbeidere i nærheten, som hørte hans nødrop. 8 mand forsøkte at trække ham op av leiret ved hjælp av taug, men det lykkedes ikke. Der maatte bygges en »bro« frem til stedet hvor manden sat, og 20 mand arbeidet i en times tid før de fik ham løs.
Under en tur som Deres medarbeider foretok op til bræen igaar fik han anledning til at se ødelæggelserne oppe i dalen paa nært hold. Men en lokalkjendt fører tok turen frem og tilbake 9 timer. Det var en temmelig anstrengende tur i ufysent veir. I øsende regnveir og blæst kjæmpet vi os frem til Tunsberg­dalen; her tok vi den største dølehest vi kunde finde og red videre over 3—4 brede elver. Leirvandet gik under­tiden midt op paa siderne av hesten, og strømmen var saa sterk, at vi ret som var ventet at vi skulde flyte avsted og forsvinde i leirsuppen.

Bergens Tidende 6/9 1926.

Oversvømmelsen i Jostedalen.

Den forferdelige katastrofe i Joste­dalen har nok hat større omfang end man fra først av fik vite gjennem de meldinger, som spredtes ut. Aarsaken er at en av Jostedals­bræens utløpere, en utvekst med et flate­indhold av ca. 500 maal og en tykkelse av ca. 50 m., er brukket løs og faldt ned i et i dalen liggende vand og for­aarsaket over­svømmelse og gjennem­brudd.
Bulderet da katastrofen skjedde var saa sterkt at det kunde høres i 5 — 6 km. avstand. Folk trodde det var paa verdens sidste tider. Elven rev den 11 m. over vand­standen høie og sterkt murede bro av og tok med sig en mengde skog og jord antageligvis ca. ½ million kubik­meter. Der dannedes en dæmning av tømmer jord og stein, som laget en over­svømmelse over næsten hele Alsmo. Kreaturene øverst i Tunsberg­dalen reddede sig delvis ved aa svømme tillands.
Ved elvens utløp i Gaupne og Gaupnefjorden fløt en mengde tømmer og flere hundrede maal ved, som dog, for meste­parten blev reddet.
Skaden paa jord­eiendommen anslaaes til 30 a 50,000 kroner. De mest skadelitte er Jens Alsmo, M. Leirmo og Herman Preste­gaard. Vei­reperasjonen og anlæg av ny bro vil antakelig koste ca. 1.500.000. Der er nu bygget en midler­tidig træbro. Om den tidligere bro uttalte daværende ingeniør Borck, «at den vilde staa til verdens ende», men mennesket spaar og Gud raar.
Det er en meget tung skjæbne, som har rammet folkene i Jostedalen. Tungvindt hadde de det før og værre blir det nu frem­over indtil man kan faa utbedret det meste av natur­kata­strofens følger.

Sogns Avis 10/9 1926.

PAA DE FLOMHERJEDE GAARDER I LUSTER.

Av „Bergens Tidende“s utsente medarbeider.


Man behøver ikke at reise svært langt med Sognebaat nu om dagene før man hører folk snakke om de store øde­læggelser som flommen fra Leirdøla og Jostedals­elven nylig har anrettet. Det er ikke bare den skade som er gjort paa skog og jord i Leirdalen paa Leirmo og Alsmo. Men bro og vei er revet bort slik at hele Jostedal hered og endel av Luster, ialt omkring tusen mennesker, er avstengt og maa lide maaneder, — ja aar — paa grund av de gigantiske naturkræfters spil.
Jostedalen turisthotel, som hadde mange bestillinger og vilde ha hat en god sæsong utover, hadde maattet lukke straks efter flommen. Men det hadde aapnet igjen for nogen faa dager. To engelske damer vilde nemlig ikke for nogen pris gi avkald paa et ophold der. De tok alle hindringer til trods opover.
Dette fortalte man mig selv kl. 4—5 om morgenen, da jeg gik iland i Sogndal.
Da jeg senere paa morgenen kom paa bilen kunde ogsaa chaufføren fortælle om flommen. »Jeg passerte Leirdøla bro en halv times tid før den blev revet bort,« forklarte han. Ti minutter efter at bilen var kommet over la elven en svær stein midt op paa broen. Senere blev det store steinspænd revet i stykker og tat bort litt efterhvert. Det var nu ingen som hadde trodd at selv den sværeste flom skulde kunne ta denne solide bro, tilføier han tilslut.
Straks bilen ved Marifjæren kommer frem til Gaupne­fjorden faar vi se de første spor av flommens øde­læggelser. Langs fjæren hele fjorden indover ligger tømmer og ved som elven har ført med sig. Det er lange furu- og bjerke­stokker med rot paa. Men de er uten kvister og for en stor del ogsaa uten bark. De ligger der gulhvite og lyser lang vei. Det er resultater av elvens »skogsdrift«. Hist og her ligger store floker av kvister og grener. De er tunnet sammen i store nøster, som man maa bruke øks paa.
Inde i bunden av fjorden, hvor de forenede ødelæggende elver munder ut, ligger tømmer og ved som strødd utover svære sandbanker.
For os hernede i bygden, sier handels­manden paa Rønneid, kunde ikke flommen komme be­leiligere end nu. Her var netop en hel del arbeids­ledige som nu har faat sig be­skjæftigelse ved ut­bedrings­arbeiderne ved Leirmo og Alsmo.
Det er syv-otte kilometer fra bunden av Gaupnefjorden og opover til ulykkesstedet. Der gaar ingen biler nu. Hest og kjærre maa atter gjøre tjeneste. Veien følger de forenede elver opover og overalt ser vi tømmer og ved langs bredderne. Paa enkelte sted er jordsmonnet gravet ut dels er terrenget over­svømmet.
Etpar kilometer fra Leirmo kom vi til det første veibrud og maatte ta den utbedrede gamlevei over »Timramyri«. Det bar op en stupbrat bakke, hvor hesten hadde sin fulde hyre med at trække tomme vognen. Omkring en kilometer fremme førte en næsten like brat bakke atter ned paa hovedveien.
Omkring en kilometer fremme førte en liten brat bakke os atter ned i hoved­veien.
Det er et imponerende skue som møter en naar en kommer frem til Leirmo. En kjempeur av runde stein ligger nu der hvor der for faa dager siden var flat fruktbar eng, gode beitestrekninger og fin furuskog. Det er et areal paa kanskje en halv kvadratkilometer. Midt frem gjennom uren løper Leirdøla blaahvit skummende, men er som en draape i havet mot den dag da den førte med sig disse svære stein­masser langt ovenfra Leirdalen.
Det hele var rent utrolig.
Skydskaren vil forsøke at komme saa langt frem mot elven at vi kan naa opkjørselen til Leirmo-gaardene. Men halve veien er borte og der er en lodret grusskraaning paa 15—20 meter utfor.
Jeg mener det blir baade vanskelig og risikabelt at kjøre frem der. »Naar eg kjøyra godt op i veggrøfti maa eg vel greia da,« sier han. Men efter at vi i fællesskap har foretat en liten befaring av vei­resterne opgir han det.

Leirmoøygarden
Den midlertidige bro som blev færdig igaar.

Vi gaar fremover til elven, hvor Leirdøla bro stod og hvor man nu driver paa med opførelsen av midlertidig træbro. Skydskaren vil ogsaa se paa flomskaden og ut­bedrings­arbeiderne.
Vi gaar over den lille nødbro– som utgjøres av to-tre ferske stokker med nogen tverbrætter og etslags rækverk. Nødbro er det i ordets videste betydning.
Men arbeiderne var vist svært fornøiet med den. De gik som paa et stuegulv paa den. Det gjorde de forøvrig ogsaa paa de ferske glatte stokker som de hadde lagt til den provisoriske kjørebro. Den blir færdig i denne uke, kunde formanden fortælle.
Midt nede fra kjæmpeuren hørte vi minering. Der var folk i arbeid med at rydde bort stein for at lede Leirdøla paa bedre veier. Ind mot det løp hvor den før gik.
Nede paa Rønneid hadde jeg faat vite at overingeniøren for veivæsenet netop var tat fremover til ulykkes­stedet om morgenen, for paany at se paa arbeidene og konferere med avdelings­ingeniøren fra vassdrags­væsenet, som de sidste par dager hadde været deroppe. De var nu fremme paa Alsmo begge to. Men de skulde reise om efter­middagen.
Ogsaa paa strækningen fra Leirdøla og fremover mot Alsmo er et stort veibrudd. Jeg maatte gaa gamle­veien ca. en kilo­meter, fortalte man. Men den var grei saaledes at jeg fandt den nok.
Før jeg tok fremover hilste jeg paa gamle Alsmo-manden, som var der med tømmerlas til broen. Flommen snakker han helst ikke om. Han er færdig med den og har sit gode humør i behold.
»Ha du høyrt om han tyskeren som vart sitjande fast i leiri igaar?« spør han. »Da va mykje til greide. Tjuge mann arbeide ein heil time fyr dei fekk han laus. — Dar sku me hat lensmanns­mordarane sitjande du,« seier han og trækker op et bredt smil.
Ingeniørerne var netop færdig med sin konferanse og hadde en liten stund at ofre paa mig før de tok avsted.
Det gjaldt at faa en midlertidig veiforbindelse saa hurtig som mulig, sier overingeniør Knudsen. Der blev derfor straks antat brobyggings­mandskap og folk som gik igang med at utbedre gamle­veien paa de sted hvor den anden er brutt.
To dager efter flommen hadde vi faat istand en nødbro og yderligere to dager efter gjorde jeg færdig en tegning til midler­tidig bro mens jeg var herinde. Ingeniør Ese har allerede stukket ny permanent vei forbi brudd stederne. Men det vil ta tid før den blir ferdig. Den maa nemlig lægges op i fjeldet. Arbeidet blir sat igang i nædste maaned, men færdig kan det ikke bli før utpaa vaaren eller sommeren.
Omkostingerne ved den midler­tidige veiforbindelse og omlæggingsarbeidet kan anslagsvis sættes til ca. 30,000 kroner. Dertil kommer utgifterne ved opførelse av ny permanent bro. De vil beløpe sig til ca. 50,000 kroner. Men om dette arbeid skal utføres nu eller utstaa til senere vet jeg ikke. Den midler­tidige bro, som nu er under bygging, gjøres saa solid at den vil taale alslags trafik nogen aar fremover.
Der arbeider for tiden ialt ca. 20 mand paa ulykkes­stedet.
Avdelingsingeniør Selmer begynder med at minde om pengemangelen.
Vort budget — sier han — er saa ind­snevret de senere aar, at vi har svært litet at hjælpe os med, og til et arbeid som dette vil det nok kræves mere end vi nu kan skaffe. Det maa vel bli kommune og fylke som maa bevilge i tilfælde.
De enorme mængder av stein og grus som er ført ned med flommen har indsnevret Jostedalselvens løp til omtrent det halve og hævet bunden betydelig. Det er dette som har foraarsaget den store oversvømmelse her paa Alsmo. Jostedalselven var ikke nævneverdig større end vanlig dengang flommen i Leirdøla kom. Men naar vand­masserne ikke fik avløp som før blev det dæmning her. Vandet er nu faldt 2½—3 meter siden det var paa det høieste, og det er mulig at det endnu vil falde endel uten oprensing av elveløpet.
Saa grumset som elvene er nu er det ugjørlig at faa nogen oversigt over et eventuelt oprensingsarbeid. Vi maa i alle tilfælder se tiden an til høstflommen er over. Er lykken god kan elven selv rense op endel under flommen. Men det avhænger naturligvis av massernes art og hvor hardt de er presset sammen.
Allerede straks efter ankomsten til Leirmo hadde jeg planlagt den videre tur til Leirdalen og derfra fremover Tunsberg­dalen og opover bræen til stedet hvor det kjæmpe­mæssige bræstykke var faldt ned.
Brobyggings­formanden Lars Stegegjærde hadde skaffet mig følge. Men det er ti timers god marsj frem og tilbake fra Leirmo og til stedet for ulykkens aarsak. Jeg vilde derfor nytte lørdagsaftenen til at komme op i Leirdalen. Dermed var jeg nemlig en times marsj nærmere maalet.
Min fører, Ole Leirdal, ventet allerede paa mig da jeg sammen med ingeniørerne vendte tilbake fra Alsmo. Vi tok straks opover.
Det er en brat daarlig vei, som langt oppe i den endnu brattere li fører opover parallelt med elven.
Den trange dal er ogsaa en av aarsakerne til ulykken. Hadde den været bredere vilde elven ha lagt igjen en stor del av stein­masserne der. Men det er der ingen plads til. Derfor kom de helt ned til stedet, hvor de to store elver løper sammen.
Efter en halv timers marsj beser vi elvens utgravninger i skogs­marken. Ret nede for Leirdals­gaardene staar høie, næsten lodrette ler- og grusskraaninger i næsten to kilometers længde. Nederst har de en høide paa antagelig ca. 60—70 meter.
Her stod før stor god bjerke­skog helt ned til elven, fortæller min fører. Ialt er der gaat tapt antagelig 60—70 maal jord. Det er Lars Leirdal som har mistet det meste av det, men ogsaa Anders Leirdal har mistet endel. Tapet var saa meget føleligere som denne skog stod nær gaarderne og var svært beleilig at faa tak i.
Desuten blev der revet bort to kvernhus og fire slipesteiner og broen i sæterveien. Alt dette voldte ulemper. Hermund Leirdal mistet ogsaa en nyslagtet gris som stod i saltekar i det ene kvernhus. Man saa stampen seile avgaarde, men kunde ikke redde den.
I Tunsberg­dalen fik Ole og Rasmus Leirdal ødelagt 15—16 las høi, som dels stod i stak, dels laa i løer. Vandet stod midt op i løerne under flommen.
Det regnet saa at si hele lørdag og styrt­regnet lørdag aften. Men da jeg søndag morgen i 7-tiden var paa benene var det opholdsveir med farende skyer. Det var kostbare øieblikke. Jeg sprang nedover et par kilometer for at faa fotografert den høieste del av ler­skraaningen. Men før jeg hadde faat trykket av kom det en kraftig regn­byge.
Efter frokost holdt Ole og jeg raad­slaging om veir og vind og turen til bræen. Det var baade regn og blæst, men enkelte korte oplette gløt iblandt. Vi var klar over at turen vilde ta mindst otte timer og i slikt veir var det sandelig alt andet end moro. Vi holdt næsten paa at opgi det. Men jeg hadde nu lyst til at se ialfald Tunsberg­dalen, og vi blev enige om at gjøre et forsøk opover. Men dermed hadde vi ogsaa uten yderligere avtale sat os bræen som maal.
Det er bare en halv times marsj frem til Tuns­bergdals­vandet. Over det rodde vi og dermed var vi fremme ved den næsten en mil lange og tre-fire kilometer brede Tunsbergdal, som ligger flat som en pande­kake med vidjekjær og fine græsflater. I bak­grunden saa vi bræen bred og mægtig stikke ned.
Hele denne dal stod under vand da flommen kom. Der gik ialt 70—80 storfe og 50 hester, og det maa ansees som et under at ingen druknet. Men de reddet sig bort imot høire side av dalen og op i fjeld­skraaningen, fortæller Ole.
Elven gik endnu som en ler­suppe, og paa grund av vand­masserne efter det sidste regnveir var strømmen saa strid at det vilde ha værer et haardt stykke arbeid at ro den.
Men baaten maatte vi ha med opover den et godt stykke. Den maatte trekkes. Ole trak og jeg holdt fra land med en lang stang. Vi kavet os fremover i det dyvaate vidjekrat paa elvebredden. Vi hadde ike gaat mange meter paa det vis før vi var gjennom­vaat til livet og det kraftige regn besørget resten.
Ogsaa her hadde elven gravet ut og der var mange sted sprækker i bredden. Vi kunde naarsom­helst vente at kantene gled ut under føtterne og vi havnet i lersuppen.
Vi var nu naadd saa langt at baaten blev sat igjen. Længere oppe pleier man ofte kunne vasse over elven. Men det var ikke tale om i dag. Den var for stor og strømmen for strid. Vi maatte se at finde os en rigtig stor hest og forsøke at ride over længer oppe. Vi blev derfor glædelig overrasket da fire hester som paa kommando kom løpende til der vi la baaten fra os. Den største av dem, en høi svær dølehest fik vi ogsaa tak i og tok den med opover. De vasser som flodhester disse hestene som beiter i Tunsberg­dalen. Men selv om denne vi hadde var baade stor og sterk, hadde den en strid tørn med at bære os over. Vandet gik midt op paa siden paa den og strømmen var strid. Vi sat som andre jokeyer med knærne næsten opunder haken. Men fik allikevel det rene regnvand i støvlerne om­byttet med ler­suppe. Da vi nærmet os den anden bredd seg hesten nedi med forbenene, men kom sig løs ved et hop, hvorunder vi holdt paa at falde av. Et bad i den sterke strøm av denslags fludium vilde kanske ikke ha løpet saa heldig av selv for en god svømmer.
Men det fik staa sin prøve. Endnu to ganger red vi over længer oppe.
Resten av turen opover dalen var Ole kavalerist tillands og jeg som vanlig infanterist.
Fremme ved bunden av dalen satte vi hesten ind paa en gjeitestøl for at ha den til tilbake­turen.
Der kom luskende en stor ræv for at hilse paa os, og vi gjorde ogsaa kjendtskap med 15—20 okser som beitet i dalen.
Derefter bar det videre ind mot bræen og opover langs fjeldsiden til høire for den. Glatte svaberg og løs stein som danser avgaarde like efter at foten har forladt den virker ikke hyggelig i slikt veir.
»Fremme paa bræen er godt at gaa,« sier Ole. Men det var det ikke. Regnet hadde forvandlet overflaten til blaa­blank is. Bræen laa der som et mægtig oprørt hav med svære bølger, med store sprækker i bølge­dalen.
Vi hadde nu omkring en times gang igjen til maalet, tvers over bræen. Vi var klar over at det ikke vilde lykkes, for det værste stykke var bortimot den anden side. Men kunde vi naa et stykke fremover kunde jeg faat et billed av Brimkjelen (stedet hvor bræarmen er faldt ned). Det var imidlertid ingen let sak. Der var næsten ikke fotfæste at faa. Vi krøp og kravlet os fremover saa godt vi kunde. Hoppet over de bundløse sprækker som vi tildels saa vand i langt nede .
høining. Der blev tat etpar billeder og vi kravlet os samme vei tilbake.
Da jeg atter tok plads i baaten og al fare skulde være over følte jeg mig overbevist om at jeg aldrig mere faar den ære at sette mit ringe liv slik paa spil i journalistikkens tjeneste som jeg hadde gjort paa denne tur.
Efter syv timers marsj var vi vel tilbake i Leirdalen.
Her fik vi høre at der idag var ny flom nede paa Leirmo og Alsmo. Der var revet ut et ganske stort felt av hoved­veien ret nedenfor Leirmo og atter stod store vidder av Alsmo under vand. Likeledes veien fremover der. Da posten blev sendt avsted pr. hest og kjærre, gik vandet op i stolkjærren og hesten laa næsten paa svøm. For at kunne holde veien maatte man føle sig frem med en lang stang.

Leirmoøygarden


Hvor Leirdøla har forvandlet skog- og england til steinmark.
(I bakgrunden til venstre løper Leirdøla og Jostedalselven sammen.)

Vel 7 mandag morgen var vi atter nede ved Leirmo. Der var nogen smaa oplette gløt utover formiddagen som jeg maatte nytte til fotografering.
Derefter skulde jeg snakke med Leirmomanden som var den mest skadelidende.
Det var bare rimelig at han i første række nævner de 20 maal flat fint england som han mistet. Det bragte ham hvert aar ca. 80 las høi. Da flommen kom, — sier han — stod haaen helt op paa kæggen. Der var vinterfór til en ku bare i det.
Ja det var sørgelig, sier han. Jeg har dyrket paa det i ca. 20 aar, tat et maal om aaret, og nu er det borte. Hadde det endda ligget der udyrket kunde vi ha faat det istand igjen.
Nu er elven begyndt at grave paa et stykke fint england længer fremme ogsaa. Desuten er der revet ut mere av veien, slik at den maa lægges midt over gaarden. Naar nu elven har tat sit og veivæsenet sit, blir det ikke stort igjen av gaarden, sier han. De 150 maal skog, som er blit elvens bytte, sørger han ikke meget over til trods for at det var fin skog, som stod like ved husene. Men han har nok av skog. Derimot er det galt at han har mistet hjemmebeitet.
Det er 40 aar siden nogen la merke til slik unaturlig flom her i Leirdøla, sier han.
Ellers er det regel at flommen kommer tidlig de varme sommere og senere de kolde. Tiden pleier at variere mellem 4de og 14de august. Men iaar kom den til trods for en meget varm sommer først 14de august. Der maa være en slags opdæmming eller vandansamling under bræen, mener han.
Broen er revet bort med kortere eller længere mellem­rum og flyttet paa forskjellige pladser. Før laa den længere nede mot Jostedalselven. Da man for 20 aar siden fik opsat den som nu blev revet trodde vi den skulde være sikker. Men det var ikke at vente at den stod naar elven kom som den gjorde. »Eg faar segja te deg som eg sa te fylkes­manden,« sier han: »Ho (elven) va svarte so jord aa tjuk so graut aa gryni (steinene) va store.«
Jeg tok endnu endel billeder av ulykkesstedet og satte derefter kursen mot Alsmo. Man fortalte mig at flom­vandstanden fra igaar nu var faldt endel. Men vandet stod endnu høit over veien et langt stykke.
Paa Leirmo var ingen telefon og heller ingen hest idag.
Jeg kunde komme frem hvis jeg gik op i lien et stykke, fortalte man. Jeg traf to-tre cyklister som hadde kjørt gjennem vand til midten paa hjulene og var dygtig vaad paa benene. En dame hadde trukket sko og strømper av og vasset. Det gjorde også jeg for at spare tid og undgaa den noksaa lange krok op i fjeldsiden.
Den unge Alsmo-manden fortalte mig, at korn og poteter hadde staat under vand i 9 dager. Vandet gik over hesjerne, hvor der nu hist og her hang igjen rækverk og andet som hadde drevet omkring. Hvorvidt avlingen hadde tat skade kunde man ikke saa godt uttale sig om. Kornet saa bra ut og potetløvet som var friskt og grønt tydet paa at poteterne hadde staat sig ganske godt.
Men nu stod atter store vidder av gaarden under vand. Der var ny indsjø paa halvanden kilometer. Den gamle Alsmo-mand, som har utpræget sans for det humoristiske, hadde igaar, fortalte man, drevet ørretfiske i gjødsel­kjelderen. Om ikke fiskene netop var saa store, hadde det allikevel sin interesse. Det var ingen daglig­dags hændelse at fisk fra Jostedals­elven gik derop.
Det er godt at kunne holde humøret oppe naar ulykken rammer.

I. L.


Bergens Tidende 11/9 1926.

Leirdøla og Jostedalselvi.

hadde i fyrre vika atter stige sterkt. Millom Leirmo og Alsmo stod vatnet atter høgt yver vegen. Ein tyskar paa sykkel uppyver seig fast i leirevja i vegfaret og hadde so nær drukna. Han vart hangande fast ein times tid, medan 20 mann fekk byggja bru ut til honom og trekkja han laus. I Leirdalen heldt ein mann i baat yver elvi paa og skulde fara utfor ein foss. I siste liten stogga han i ein liten holme, og 4 mann kom til og fekk kasta tog til honom og berga baade mannen og baaten i land. Han hadde etla seg til aa ro budeia yver.
Der var ogso nye utras millom Leirmo og Alsmo. Den nye brui er no ferdig; men vegen er ikkje farande med hest. Jostedølerne maa difor leiga hest i Gaupne til varekjøyring upp til brui, so maa dei bera varorne paa ryggen framyver forbi utraset, der dei so kann henta dei med eigne hestar.

Sogns Tidende 13/9 1926.

Leirdøla føres tilbake til sit oprindelige leie.

«Sogningen» har henvendt sig til avdelingsingeniør Selmer i Førde og bedt ham fortælle, hvad der vil bli gjort for at utbedre skaden i Leirdøla.
—Arbeidet med at lede Leirdøla tilbake til sit oprindelige leie paagaar; fortæller han. Det er veivæsenet som be­sørger dette. Noget forbygnings­arbeide vil der ikke bli tale om foreløbig. Forhaapentlig vil høstflommen greie at renske op Jostedals­elvens leie. Da raset gik fyldte det op Jostedals­elven paa en strækning av ca. 2 km., saa elvebunden blev hævet ca. 5 m. Siden har elven skaaret sig ned et par meter.
—Hvor meget blev der ødelagt av raset?
—Omkring 18 maal indmark og mellom 50 og 100 maal furuskog paa Leirmo.

Sogningen 15/9 1926.

Etter flommen i Luster.
Den midlertidige bro over Leirdøla ferdig.

Vandet er nu atter faldt slik at hovedveien ved Alsmo, som i begyndelsen av forrige uke stod under vand, nu er tør. Men dæmningen efter den store flom staar der fremdeles, og den foreløbige oprenskning for at lede Leirdøla mere sydover paagaar. Likeledes utbedringen av gamleveien, som maa brukes over brudstederne i længde av ialt 2 — 3 km.
Den midlertidige bro over Leirdøla blir færdig idag, og dermed faar man en midlertidig kjøreforbindelse. Men den gamle vei er saa brat og daarlig, at der ikke kan kjøres stort mer end en mand kan bære. Det blir saaledes overmaate tungvindt for folk fra Joste­dalen, som skal transportere alle sine varer til og fra sjøen den vei.

Sogns Avis 17/9 1926.


© www.leirdalsboki.no