Hopp til hovudinnhaldet

Årstal

Som åri gjeng

Trur du blindt på atom­bomborne, men­neske­skapte klima­endringar og Nasa? Er du Holo­caust-tilhengjar? Då skal du kanskje ikkje lésa vidare her, for eg er nok ikkje like sterk i trui som deg...

E I LITI "VERDS­SOGA", som eg fær tru er fri for lygner. For dei er det mange av i denne verdi, der mest alt av ny­hende, under­haldning og under­visning (mange skular sender tilogmed alle elevarne sine til Auschwitz!!) er styrt av “jødarne”. Dei vil hava verds­herredøme, med alle oss andre (Goy el. Goyim; ureine) som slavar. Og dei er langt på veg komne dit. (Hev du høyrt uttrykket "gjelds­slave"? Er DU ein gjelds­slave?) Tyskland i 1930-åri fridde seg frå slaveriet (med god hjelp frå bidrags­ytarar i USA), og vart i løpet av fåe år ein blomstrande velferds­stat (rett­nok ein politi­stat), men vart deretter snøgt sett på plass att. Og det vart ikkje teke nokon som helst sjanse på at dette skulde gjentaka seg: Tysk­land skulde øyde­leggjast (hadde no gjort sin nytte), og er faktisk okkupert den dag i dag! Og Hitler blir fram­stilt som eit ekstremt grusomt monster! Faktum var visst­nok at han var om­trent som dei andre top­politikarane, både då og i dag (men kanskje var han endå verre enn me trur). Dei aller fleste er makt­sjuke, arro­gante ban­dittar. Mange, som t.d. Churchill og Stalin, direkte ansvarlege for tap av mange millionar menneske­liv. Stats­leiarane er ofte marionetter (eller me kunde godt segja skode­spelarar) styrde av bak­menner. Slik Hitler til­syne­latande vart kontrol­lert av Martin Bor­mann, som atter tok sine ordrar frå dei myrke sjelerne som eigentleg styrer verdi. T.d. trur ein at den ekstremt rike “jødiske” Rothschild-familien hev kon­trollert verdi (inkl. alt av krigar og ufred) heilt sidan 1770. (Og det er fåfengt å prøva skriva bøker um deim, som t.d. “The Rothschilds” av John Reeves: alle bøkerne vart øye­blikkeleg kjøpte upp og gjorde til inkje.)

«Give me control of a nation's money supply, and I care not who makes its laws.» (Mayer Amschel Rothschild, Founder of Rothschild Banking Dynasty.)

Dei ultra­orto­dokse “jødarne” (som forøvreg slett ikkje er jødar, men judeo-mongolske khazarar: jødebegrepet er berre noko dei hev dikta upp) likar ikkje Internet, etter­som dei ikkje klarar å ha 100% kontroll der. Nei, dei vil at du skal sjå fjern­syn i staden, for der kann dei styra alt, både ny­hende og under­haldning. Dei lyg deg hudi full.

TV

Du veit at du hev ei kloakk­røyr som gjeng inn i huset ditt. Men som vel er hev ho vass­låsar, so du slepp lukt. Men visste du at du hev endå ei? Fjern­synet ditt!

Og der er det ikkje vass­lås.

Der er det open kloakk som gjeng rett inn i sjæli di. Merkar du ikkje lukti?

Dei prøver å halda deg upp­teken kvar bidige time du er vaken, slik at du ikkje skal byrja tenkja sjølv. For då blir du plagsam. So dei dyngar deg ned med arbeid, under­haldning, "ny­hende" og sport. Det er knapt so du fær tid til at koma deg på do. (Aftenposten: "Syv TV-serier du bør se i høstferien.")

I Storbritannia er omtrent alt av massemedia “jødisk”-kontrollert. BBC, ITV, Granada Plc, ITN, Angelia Television, BSkyB, o.s.b., og 85 millionar aviser selde kvar veke.

Film­indu­strien i Hol­ly­wood vart star­ta og drive av “jødar”. Målet deira var in­doktri­nering gje­nom un­der­hald­ning, ved å visa deg i film etter film korleis dei vil at verdi skal bli, korleis dei vil du skal uppføra deg og tenkja og tru. T.d. "Millie" frå 1931 er eit godt døme på dette. Dei fleste av dei “jødiske” skode­spelarane skifta na­tur­leg­vis namn til meir ameri­kansk-lydande. Og mange av deim du trur er kvinnelege skode­spelarar er eigentleg menner (gjeld ogso mange musikk­artistar og kongelege). Bak kulisserne fore­gjekk det seksuell trakas­sering og pedo­fili.

Heile USA er 100% kon­trollert av “jødarne”. 96% av media i USA er “jødisk” eigd/­styrt, som: CBS NEWS, NBC NEWS, CNN, 21ST CENTURY FOX, npr, New York Times. Dei eig ogso Google, You­Tube (ogso kalla JewTube), Face­book, Wiki­pedia, My­Space, MTV, SKY. “Jødarne” utgjer berre 2% av folke­talet der, men likevel heile 25% av dei 400 rikaste (og heile 33% av høgsteretts­domarane). Lat oss no herma litt her, so kann me byrja ana kvi­for:

Gentile tyder ikkje-jøde.

«When a Jew has a Gentile in his clutches, another Jew may go to the same Gentile, lend him money and in turn deceive him, so that the Gentile shall be ruined. For the property of a Gentile, according to our law, belongs to no one, and the first Jew that passes has full right to seize it.» (Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156.)

«A Jew may rob a Goy, he may cheat him over a bill, which should not be perceived by him, other­wise the name of God would become dis­honoured.» (Schul­chan Aruch, Choszen Ham­isz­pat, 348.)

«Vår styrke ligger i å holde arbeideren i stadig nød og avmakt, fordi vi derved be­holder ham i vår makt, og i sine egne om­givelser vil han aldri finne kraft eller styrke til å sette seg opp mot oss. Sulten vil gi kapitalen større rettig­heter over ar­beideren, enn noen lovlig hersker noen­sinne kunne gi en adels­mann. Vi be­hersker massene ved å gjøre bruk av den misunnelse og det hat som avles av under­trykkelse og nød. Og ved hjelp av disse følelser feier vi til side dem som måtte prøve å hindre vår frem­gang. Når den tid kommer at vår verdslige Hersker skal krones, skal vi nok se til at vi ved de samme midler, det vil si ved å bruke pøbelen, skal øde­legge alt som viser seg å være en hindring på vår vei.» (Den nye verdenskeiser) PDF

Kva? Trur du ikkje på dette, segjer du? Under­søk litt sjølv, so vil du snart fengja rikeleg med aha-­upp­levingar. Garantert! Men, du MÅ hugsa å fjerna sky­lapparne dine fyrst (du veit kva det er?), dei du hev gått med sidan du vart liten. Eller er du no so hjerne­vaska at du ikkje får dei vekk?

Du er FULLSTENDIG hjerne­vaska dersom du AUTO­MATISK trur på ALT du fær servert frå myndig­heiter og media!! Og å vera høgt utdana treng slett ikkje vera det same som å vera klok, det betyr berre at ein er ekstra in­­doktri­nert (ekstra dum).

Ein bister fyr kom bort til meg ein gong og sa at det var stygt, det eg skreiv um “jødarne”. Eg svara at greidt, men hev du funne noko eg hev skrive som ikkje er sant? Nei, svara han, det er veldig korrekt. Men det du skriv er stygt!

Og naturleg­vis er det mange skap­lege “jødar” som ikkje likar den situa­sjonen dei er pressa inn i (sjå ogso her). Som dei på dette biletet. Som djupt og in­derleg mis­liker det dei styrande og makt­sjuke her­skarane deira driv på med. Men dei er i ferd med å for­svinna. Dei fær fåe born, og gifter seg ofte med ikkje-“jødar”. Dei ultra­orto­dokse “jødarne” deri­mot er i kraftig vekst, spesielt i USA og Israel. Pre­vensjon er i desse miljøi for­bode, so dei fær store barne­kull, og kvinnorne blir be­handla som slavar.

“Jødarne” hev vorte tykt ilt um i tusen­vis av år, hovud­sakeleg grunna deira ofte ekstremt grådige fram­ferd, og dei hev vorte ute­stengde frå mange land, ogso Norig. (Det var til­og­med ned­skrive i Grunn­logi: Jøder ere frem­deles ude­lukkede fra Ad­gang til Riget.) Trur du ikkje det var ein god grunn til det?

Dei skjermar seg mot innsyn og avsløring ved å stempla alle kritikarar som anti-semittar og rasistar (ironisk, ettersom dei sjølve er verdens verste rasistar). Dette er ein vel­kjent og svært destruktiv herske­teknikk. Og so ropar dei: Holo­caust! Holo­caust!

«Jehovah created the non-Jew in human form so that the Jew would not have to be served by beasts. The non-Jew is conse­quently an animal in human form, and condemned to serve the Jew day and night.» (Midrasch Talpioth, p. 225-L.)

—   —   —

Henry Ford: Put under control the fifty most wealthy Jewish financiers, who produce wars for their own profit, and wars will cease.

—   —   —

Ibsen: Det er mange menneskje som ikkje toler sanningi; dei maa tru paa livs­lygni, um dei ikkje skal gaa under; for tek du livs­lygni burt fraa eit vanlegt menneskje, tek du lukka fraa det med det same.

—   —   —

Brian Herbert: We are trained to believe and not to know.

—   —   —

Finn du noko på denne sida som ikkje er sant vil eg SVÆRT gjerne få vita det, send melding her, eller skriv i diskusjonsforumet nederst på sida. MEN — du må kunna PROVA at det ikkje er sant, ikkje berre koma med den vel­kjende duste­formu­leringen: “alle veit at...” eller “på Wiki­pedia står det at...”

2019

      UPP   NED

Post.

D U HEV FENGE ein haug med brev i post­kassen din. Den fysiske, den som heng utpå veggen. Og uppdagar at einkvan hev opna og lese alle saman. Og limt konvoluttarne fint att, slik at du ikkje skal merka noko (dette er enkelt å gjera, ettersom dei ikkje er forsegla). Tykkjer du det er greidt?

Nei. Men brevi du sender med netpost, dei er det greidt at alle kann lesa? Eller? So sats på kryptering! Med t.d. CTEMPLAR.

Men myndig­heiterne, som likar å fylgja med på deg, tyk­kjer ikkje noko um dette. Dei trur du er krimi­nell, at du prø­ver å løyna noko. Berre fordi du fore­trekker å senda brevi dine i for­segla konvo­lutt!

Og når du søker på nettet, er det greidt at alle kann fylgja med på kva du driv med? Og at det blir lagra for alltid? Bruk DuckDuckGo. Dei lagrar ingen ting um deg (seier dei iall­fall), dei tener pengarne sine på å visa deg annonser basert på kva du søker etter i øye­blikket, og får litt frå Amazon og eBay for kvart kjøp du gjerer der gjenom deim. ("It is a choice to squeeze every last ounce of profit at the ex­pense of privacy, democracy and society. A choice they [Google / Face­book] don’t have to make. With­out all this tracking, I’m confi­dent they would still be among the most profitable compa­nies in the world, and we’d all be better off." Gabriel Wein­berg.)

Og når du "surfar" på nettet? Bruk t.d. NordVPN. Då kann du ogso enkelt opna sider som er sperra for nordmenner.

Kva program brukar du? Chrome? Som spionerer på deg dag og natt? Nei, bruk FIREFOX. Eller OPERA som er endå sikrare og nesten like bra på privatlivets fred.

2018

      UPP   NED
Fear

Strasbourg shooting.

E IN EINSLEG muslim spring rundt på ein jule­marknad og drep folk. Og ropar "Allahu Akbar!". Og naturlegvis skjer dette i samband med ei terrorøving (Operation Sentinelle).

Police notice for Cherif Chekatt

Me fær øyeblikkeleg vita kven det er, med bilete og alt, og eit par dagar etter­på blir han skoten og drepen av politiet. "A police unit came across Cherif Chekatt in a Stras­bourg street and shot him after he opened fire." Tenk det.

H EV ME IKKJE høyrt dette fyrr? Det patetiske terror­sirkuset er på turné att, tydeleg­vis. Norske net­aviser giddar omtrent ikkje nevna saki (dei veit sjølv­sagt at det er upp­spinn), medan “jødisk”­kontrollerte BBC naturleg­vis hev fyldig dekning.

Og hev sirkuset nyss vore lenger sud ogso? DB: "Han skal ha glemt igjen ID-kortet sitt ved åstedet." Ja, desse id-korti... dei havnar under bil­seter, over­lever bombe­eksplo­sjonar og dett ut frå eksplo­derande fly...

      UPP   NED
Truth

Aviser og kringkasting.

Flugepapir

D U ER KANSKJE LITT skeptisk på VG, Dagbladet og TV2. Men Aften­posten, BT og NRK derimot, dei kann du stola på, ikkje sant? Tja, skal tru det?

Dei er alle tydeleg stats­styrte. Med klare reglar for kva dei skal meina, og kva dei hev lov å skriva om. BT skreiv t.d. um Klak­egg Berg­heim, som var heilt sikker på at det var tvo gjernings­menner på Utøya. Denne ar­tikkelen måtte dei fjerna. Du kann lésa han her.

Ta ALT du lés med ei stor klype salt. Og so er det alt du ikkje fær vita. Ting dei ikkje vil (fær) skriva.

Slik som det du fær høyra frå Norulv Øvre­botten. Som "alle" meinar er villfaren. Men sjå på bak­grunnen hans. Den er solid. Men rett­nok bur han no i terrorist­staten Israel, so han er nok nokso for­siktig med kva han skriv um verts­landet.

Og so hev me Jostemikk, Norges­aksjonen og Nyhets­Speilet. Her er det mange friske syns­punkt (men på Nyhets­Speilet ogso ein del reint tøv).

Og ikkje minst Sarah Westall og LIGHT ON CONSPIRACIES. Kanskje finn du ogso eitkvart på INFOWARS.

      UPP   NED
Fear

Hawaii.

Rep. Tulsi Gabbard, D-Hawaii, con­firmed the false alarm on Twitter 12 minutes after the errant message was sent. But it took about 38 minutes for another push noti­fication to arrive on phones de­claring there was no real danger.

M YNDIG­HEITERNE BRUKTE nesten førti minuttar på å senda kontra­melding... ikkje vanskeleg å sjå at dette var ein vilja handling.

Det er jo vold­somt um å gjera å upp­rett­halda myta om "atom­bomborne" og halda folk perma­nent redde.

      UPP   NED

Apple.

A PPLE HEV brukt eitt av bileti mine i fleire annonser utan å betala for det og utan å upplysa um namnet på fotografen.

Det er heilt greidt, eg hev give deim løyve til det her.

MEN — det som IKKJE er greidt er at dei fram­stiller det som "iPhone Screenshots", altso at det skal vera teke med ein Apple-telefon med den annonserte program­vara. Det er det IKKJE, og det veit dei godt. Eg tok det med eit system­kamera (Sony Ilce-7r) og utan program­vare.

So — dette er nok eit døme på at du ikkje kann tru på noko som helst av det du sér på verken Inter­net, fjern­syn elder i aviser. Heller ikkje um det kjem frå store aktørar som Apple.

2017

      UPP   NED
Laser

Inferno.

Laser

D ESSE KOLOS­SALE brandarne i Cali­fornia, der glas og bil­dekk gjeng upp i damp og aluminium og mur­vegger smeltar — me snakkar um eks­trem varme — er det myndig­heiterne som lei­kar seg med laser frå fly? Og kor­leis finn dei måli sine? Kan­skje ved hjelp av dei glupe straum­målarane? Hev du ein slik målar i sikring­skåpet ditt? Med ei svær antenne på?

Og det er ikkje til­feldig kvar det brenn. Det brenn, og bran­darne kjem heilt ut av kon­troll, der myndig­heiterne hev eigne pla­nar for området. Og folki der er i ve­gen. Hus og bilar smeltar, medan skog og busker tett ved stend urørte. Av og til stend halve husi att, som på dette biletet. Kom ikkje og fortel at dette er ein vanleg skog/hus­brand!

I KKJE NOKO nytt dette, for­so­vidt. Slik vart ogso mil­lom anna So­dom og Go­morrah øyde-lagde. Me veit at det fanst fly­gande far­kostar og­so på den tid. Mykje meir avan­serte enn dagens, dei var truleg basert på kor­leis insekt­vengjer fun­gerer: "Rapid verti­cal ascent and the ability to lift sub­stantial loads are common features of natural flight behavior in many insects, indi­cating the presence of con­siderable lift and power reserves relative to normal hovering."

Flygefarkostar
      UPP   NED
Fear

Las Vegas.

"I really don't see anybody actually injuried."

E IN EINSLEG skyttar med 23(!!) våpen på eit hotell­rom skaut mot ei menneske­mengde. 58 omkom og meir enn 500 vart skadde. Visst­nok. Men sjå videoen... [Og so er videoen fjerna! Ikkje til å undrast over, han passar nok ikkje inn i den offisielle fram­stillingen. Men det blir som å stenga stalldøri etter at hesten hev rømt... Han varer i seks minuttar, og viser folk som spring att og fram, nokon legg seg ned, andre berre stend i ro eller spaserer roleg rundt, trass i ljoden av pågåande skyting.]

Og her sér me fire krise­skodespelarar "i dekning" bakom ein politi­bil medan folk berre spaserer roleg rundt deim. Ein latterleg fore­stilling.

D EI LAGAR TIL eit skodespel med krise­skode­spelarar som politi, offer og so bort­etter. Ingen døyr eller blir skada. Men — av og til går det gale for deim. Når ein tridje­part blandar seg inn og byrjar skyta med skarpt. Noko som muligens skjedde her med skyttarar som gøymde seg bak ljos­kastarane på scenen.

Desse lågpanna veseni som lagar skode­spelet hev ingen skruplar med å drepa folk dei heller, men dei prøver å unngå det, etter­som det blir so myket plunder i etter­kant. Spesielt med mødrene til dei om­komne, som aldri vil gi seg.

      UPP   NED
Note

The Silver Fox.

I RADIOEN driv dei og masar um at det no er 40 år sidan Elvis Presley døydde, men veit dei kor lenge det er sidan Charlie Rich døydde? Han hadde ei stemme veldig lik Elvis, berre ti gonger betre. Han hadde ogso mykje betre musikk.

      UPP   NED
Rosa ballong

Manchester Arena Bombing.

D ET VART løyst ut ei bombe då folk forlet ein konsert i Manchester. 23 omkom, deri­millom sjølvmords­bombaren, han kunde enkelt identifi­serast avdi id-papiri hans over­levde eksplo­sjonen: "Salman Abedi, was named by police as the suicide bomber shortly after the attack". 250 vart skadde.

Her sér me ei øving i eit kjøpe­senter i Manchester eitt år tidlegare. Ogso her er det ein sjølvmords­bombar med rygg­sekk som kjem inn inn­gangs­partiet, altso heilt identisk med den "verkelege" hendingi.

      UPP   NED
Note

Demokrati.

O RDET ISLAM kling ikkje godt i Norge. Me tenkjer kvinne­under­trykking, kjønns­lem­lesting, tvangs­ekteskap og æres­drap (kva i all verdi er det for slags foreldre som drep ungarne sine dersom dei uppfører seg "usømeleg" eller nektar å bli tvangs­gifte??). Vil me ha slikt her? Vil me ha sharia-lover? Islamsk lov­gjeving medfører groteske og makabre måtar å straffa folk på.

Og kvinna er under­ordna mannen: ho fær berre arva halv­parten so mykje; ho fær gjerne ikkje lov til å forlata heimen utan løyve; og ho fær t.d. i Saudi-­Arabia ikkje lov å køyra bil.

Og finn for all del ikkje på å laga ein teikning av profeten deira, for då meinar dei å vera i sin fulle rett til å koma og kverka deg.

Og konklusjonen til TV2 må bli at du skal passa deg for menner med utan­landsk utsjånad — spesielt um du er gjenta: "...den stadig økende gate­trakas­seringen. TV2s reportere testet om­fanget med skjult kamera en helt vanlig tors­dags­kveld. Om­fanget er enormt."

I Norge hev me demokrati, det tyder at fleir­talet be­stemmer. Mindre­talet blir tyranni­sert. Når muslimarne blir i fleir­tal um ikkje lenge, blir det dei som be­stemmer alt i dette landet. Sér du fram til det?

Fria Tider: 95,6 procent av överfallsvåldtäkter begås av invandrare.

frieord.no: "Spiser du svinekjøtt?". Det var det siste det danske kjæresteparet hørte før den brutale mis­handlingen startet. Kvinnen fikk en knytt­neve i ansiktet og da kjæresten prøvde å beskytte henne ble han overøst med slag og spark av upptil seks muslimske menn.

      UPP   NED

Visste du at det er lov å driva med svært grov barne­mis­handling i Norge?

D ET ER OGSO i Norge fullt lovleg å lem­lesta småe gute­born i religionarnes namn. Dei religiøse segjer: "Fær me ikkje lov til å lem­lesta borni våre er de imot religions­fridom." Dette er gal­manns­prat; lem­lesting av nyfødde born (og menneske­ofring) hev naturleg­vis ingen tilng med religions­fridom å gjera!

No hev Fram­stegs­partiet på ny kome med for­slag um for­bod, og der­med byrjar dei som driv med dette (for det meste “jødar” og muslimar) atter å akka og ynka seg — dei fær so gjera, ein eller annan gong må det bli slutt på denne gru­somme praksisen. Samtlege som med­virkar burde få minimum ti år i fengsel.

Å driva på med dette er rett og slett alldeles sjukt.

      UPP   NED
Panic

Kraftig svekking av bered­skapen i Norge.

N ORIG ER atter lagt ope for okkupa­sjon, nøyaktig slik som det vart gjort fyrr Andre verds­krigen.

☛ Kraftig reduksjon av for­svaret. Ta t.d. heren: i 1993 165.000 soldatar, no 6.500 operative soldatar. Og heime­vernet: meir enn halvert dei siste 10 år. Me er i praksis vortne for­svars­lause. Og hjelp frå NATO i ein krise­situa­sjon? Du treng ikkje rekna med det.

☛ Sjøheime­vernet blir lagdt ned. Ingen fag­personar forstår noko av dette ved­taket.

☛ 8 radar­stasjonar i Nord-Norge blir lagde ned. Ingen forstår kvifor dette blir gjort.

☛ Sentralisering av politiet. Berre i vårt distrikt blir fylgjande lens­manns­kontor nedlagde: Selje, Balestrand, Gaular, Jølster, Askvoll, Hylle­stad, Luster, Aurland, Årdal, Gulen, Solund, Austr­heim og Fedje, Ulvik, Vaksdal, Ullens­vang og Eid­fjord, Jondal og Samnanger.

☛ Sløkking av FM-nettet.

      UPP   NED
Fear

Stockholm-terroren.

D EN 7DE APRIL vart ein laste­bil køyrt inn i ei folke­mengd i Stock­holm. Fem omkom og 14 vart alvorleg skadde.

Sjuk­sköterskan Agneta Carlswärd Kjellin, 56, stättade många oroliga när hon bemannade kris­telefonen efter fredagens misstänkta terror­attentat i Stock­holms city.
Dagen innan övade hon på ett fiktivt scenario där en bomb placerades på Ahléns.
– När jag fick höra vad som hade hänt kunde jag knappt tro att det var sant. Det var ju precis som det vi hade övat på, säger hon.

– Den här övningen har vi haft i många, många år, vi tränar krisstödjarna för att ge ett gott krisstöd över tele­fon. Det är en ut­bildning som vi har haft i 17 år.   Hon berättar att det inte är första gången som kata­strofer inträffar i an­slutning till ut­bildningen:   – Varje gång vi har hållit den här ut­bildningen har det hänt något i an­slutning till den, även om det hittills inte hade varit i Sverige, säger hon...

EXPRESSEN 

Kvar einaste gong i 17 år... Her bør varsel­klokkorne ringja...

V EIT DU kva eit "terror­sirkus" er? Det er grupper som reiser rundt frå land til land (i militær­fly) og produ­serer "terror" på be­stilling (frå dei respektive lands myndig­heiter). Dei spelar gjernings­menner, offer, vitner og politi, og hev med seg manus­for­fattarar, smin­kørar, pyro­teknikarar, presse­folk osb. Dei byrjar med ei terror­øving for å gjera alt klart, og so set dei i gang den "ekte" terroren. Dei får ogso med seg lokale sta­tistar for å få det til å sjå meir ekte ut. Desse trur gjerne fyrst at dei berre er med på ei øving. Og "gjernings­mennerne" legg naturleg­vis att "id-papiri" sine, gjerne under bil­seti (og til­og­med dotte ut frå fly!!), slik at dei er lette å spora upp. Eller dei overgiv seg, slik Fjotolf Hansen gjorde. Politiet klarar alltid å få tak i utyski etter kort tid, levande eller daude. Staten ordnar upp! Du føler verkeleg at du treng dei i desse fælslege terror­tider, og godtek å bli ufri, over­vaka og sen­su­rert. Det er berre eit tids­spursmål fyrr du vil fengja operert inn ein micro­chip. Med ditt fulle samtykke.

Når statarne melder um auka terror­fare, seier dei eigentleg: "Me hev plan­lagt meir terror."

Det "presse­folki" deira produserer er ofte alldeles elendig språk­messig, spesielt fekk me sjå det i Breivik-saki:

• Han husker ikke at han falt, reiste seg opp, løp noen meter og veltet igjen. • ...og det kom noen personer til som stroppet beinet fast. • Jeg ropte hei for å få kontakt, dem kom bort, spurte hva jeg het, om jeg var skadet. De sa jeg hadde en punktert lunge, og satte inn et nøddren. • Jeg ropte: Det er en blond mann! Hvem er det her? • Hun ble påført to skudd­skader, en i skulderen og en i høyre side av flanken. • ...så jeg tok peke­fingeren inn for å forsøke å tette inn. • Jeg orket ikke å si hele nummerer, så jeg spytter bod i hånden... • Jeg ble liggende ned, kameraten min ble liggende over meg. • Jeg hørte at han lot om og byttet ammunisjon, og det er det verste øye­blikket i hele mitt liv. • Fikk astamanfall • Alle ung­dommene ble skutt på kloss hold ved Syspissen. • Det er helt forferlige, sier hun. • - De la strener på alle sårene mine og lagde kompressorer av klærne sine. • Den svært Medaljen i gull deles den ut for usedvanlig frem­ragende rednings­dåd, der red­ningen har vært til fare for rednings­mannens liv.

HEV DU HØYRT UM CROWDS ON DEMAND?

TYKKJER DU VERDI HEV FOR LITE "TERROR"?

BESTILL MEIR FRÅ CRISIS CAST ELLER FRÅ CRISIS SOLUTIONS!

For å høyra del 2, gå til VERITAS RADIO (del 2 er berre for betalande medlemer).

Sida til Ole Dammegard: LIGHT ON CONS­PIRA­CIES.

2016

      UPP   NED
Logo Sameinte nasjonar.

Er Jordi flat?

N ATURLEGVIS TRUR du ikkje Jordi er flat, slik som logoen til SN (United Nations) viser. Men søker du på «Flat Earth» på YouTube finn du ei mengd med filmar som er svært over­tydande i dan leid. So dette må me sjølvsagt finna ut av, og det må gjerast over vatn, som jo er i vater. Og me treng lang avstand, t.d. Skjolden — Eikja­strondi, som er omtrent 19,6 km i luftlinje. Um me då står tett nedåt vass­flata i Skjolden skulde me ikkje kunna sjå noko nedom ca. 24 meters høgde på Eikja­strondi. Men um Jordi er flat skulde me kunna sjå heilt ned i fjøre­steinarne dersom fjorden er still.

Eikjastrondi

Her sér me Eikja­strondi frå Fager­neset. Dersom Jordi er ei kule, skulde me frå Skjolden ikkje kunna sjå noko nedom den raude streken (klikk på bileti).

Eikjastrondi

Og her er resultatet. Jordi er nok ikkje flat likevel. Det vilde jo uansett vore merkeleg.

M EN — KVIFOR er det no so mykje snakk um at Jordi er flat? Jo, for å narra lett­lurte folk til å tru på det, og få dei til å skriva um det. So kann dei (NASA) segja: Sjå på den tulle­bukken som trur at Jordi er flat, kor­leis kann du hava til­tru til honom? ALT han segjer og skriv må jo vera feil!

Og dei kann kalla alle som kritiserer NASA og SpaceX for "Flat-Earthers".

NASA (i tett samarbeid med Vatikanstaten) er nemleg eit svindel­føretak frå ende til annan, for dei hev aldri kome seg ut i verds­rommet (ingen hev klart det). Men DET prøver dei halda godt løynt!

Lekkasje. Lekkasje.

Men kva med alle rom­raket­tarne og rom­ferjerne, segjer du? Me sér jo at dei fér upp i verds­rommet? Nei, me sér at dei fér upp­over og so rett bort­etter. Og dei let­tar ikkje slik ein ra­kett gjerer, dei lettar som ein hel­ium­ballong. Dei heng lik­som og ding­lar fyrst, for so å lang­samt skyta fart. Ein ekte rakett hev nes­ten full fart med ein gong, og han fer FORT. Dei hev prøvd seg på slike ogso, men dei hev stort sett dot­te ned att eller eksplo­dert med det same.

Slik fungerer "raket­tarne" deira: Øverst er dei fylte med helium (og du ser ofte at dei lek: sjå dei tvo bileti uppan­for her), deretter eit kammer med trykkluft, og so ein tank med vatn (ballast). Nederst ein jet- eller rakett­motor. Dei startar motoren, bles ut vatnet (du ser dei vold­somme damp­skyerne) og so ber det upp­yver, men so saaakte, so saaakte. Stort enklare kann det vel ikkje gjerast?

Vassdamp. Romferje.

Du hev sétt den svære ding­sen rom­fer­jerne sat festa på, som lik­som skal vera ein driv­stoff­tank? Det er ein helium­ballong med alu­minium­skal på ut­sida. Etter dei tvo ra­kettarne hev dotte av fort­set rom­ferja hengjande på under­sida av denne ballongen, som ventande kann vera.

Romferje på transportfly.

I rom­rakettarne var det aldri folk, i rom­ferjerne var det ein pilot (ikkje astroNAUT), slik at dei fekk deim ned på Jordi att. Truleg landa dei på ein avsides­liggjande mili­tær­fly­plass. Seinare fekk dei rom­ferja i lufti att festa på eit tran­sport­fly, og no muligens med full be­setning, og føretok den offisielle landingen på rett tids­punkt. Visst­nok som glide­fly, men folk som hev bi­våna det meinar at dei hev høyrt sjugen av jet­motorar.

I 1986 eksploderte Challenger STS-51 rett etter ho letta. Men seks av dei sju som an­giveleg skulde vera ombord sér fort­satt ut til å vera i live.

Romstasjon.

Og desse "rom­stasjonarne" deira? Sjå på biletet: Håret hennar står rett til værs i ein perma­nent fri­syre; dette åleine er meir enn nok til å for­telja oss at dette er svindel. Håret vilde halde seg nokon­lunde på plass slik som nedpå Jordi. Enten er desse NASA-folki ekstremt dumme, eller dei vil at me skal forstå det er bedrag. Og bær­bare PCar upp etter alle vegger, og lause leid­ningar i eit sant virvar alle vegne. Slik sér det ikkje ut i eit fly. Komplett nonsens. Me hev til­og­med sétt deim "vaska håret" der dei slepper ut ein haug med vass­dropar som fér rundt i heile stasjonen. Latter­leg. (Det skjedde naturleg­vis i eit "fritt-fall-fly".)

V EL - DÅ HEV me konstatert at Jordi er ei kule. Men so blir me fortalt at ho snurrar rundt seg sjølv i løpet av 24 timar. I sofall vil du vera heilt i ro um du befinn deg på Nordpolen. Men er du ved ekvator susar du av­garde i 1600 km/t! Det må då bli ei voldsom sentrifugal­kraft av slikt? Likevel er du nøyaktig like tung der som lenger nord. Er dét i det heile mogeleg? Tenk på ei vaske­maskin når ho sentri­fugerer. Kledi blir klemde so hardt mot ytterdelen av trommelen at vatnet blir pressa ut. Farten kledi hev der er gjerne 115 km/t. Det blir berre ein fjortande­del av farten du hev rundt ekvator! Likevel merkar du ingen ting til det?? Du vilde ikkje merka noko til farten, men sentri­fugal­krafti vilde vel vera formi­dabel? Eller kanskje blir det heilt feil å tenkja slik, kanskje er det tal om­dreiningar pr. tids­eining som av­gjer sentri­fugal­krafti, ikkje farten? Og då vilde ikkje 1/24 om­dreining pr. time merkast, natur­leg nok.

So Jordi kann altso godt tenkjast å snurra rundt slik me blir fortalt. Det gjer det enklare med stjerne­himmelen ogso, då kann han stå i ro. Det neste blir Månen. Er det ikkje løge at han alltid vender same sida mot Jordi? Og at Soli og Månen sér ut til å vera nøyaktig likt store? Ja, Soli må vera lenger vekke, ettersom ho av og til kjem bakom Månen. Men poenget er: frå vår ståstad sér dei ut til å vera likt store. Til­feldig? Og Jordi skal gå i bane rundt Soli, éin runde kvart år, likevel er Polaris (Nord­stjerna) alltid om­trent midt over Nordpolen. Går dét verkeleg an?

Luna.

Kva um Jordi ikkje gjeng i bane rundt Soli, men om­vendt? Og at Soli beveger seg nord- og sud­etter etter års­tiderne? Og at Månen er ei tid­legare sol? Som slutta fun­gera: me sér det hev skjedd mange svære eks­plo­sjonar på over­flata (som det ogso skjer eksplosjonar på Soli). Desse krateri er ikkje etter meteor­nedslag, for då vilde dei fleste vore meir eller mindre av­lange. Ein ljos­kastar som skal senda ljos og varme må all­tid venda mot målet, og Månen vender alltid same sida mot Jordi. Då Gamle­soli (Månen) byrja fengja redusert funksjon måtte jo ei ny lagast. Men ho kunde ikkje vera i same avstand frå Jordi, for då kunde det bli kollisjon. So ho måtte plasserast lenger vekke, og lagast til­svarande større, for å gi same mengde med ljos og varme. Difor sér Soli og Månen ut til å vera nøyaktig likt store. Me sér jo ogso at Gamle­soli gjeng i om­trent same bane som Soli (sétt frå vår ståstad); berre litt saktare.

So Gamle­soli gav altso eit litt lenger døger, og kjennest det ikkje ut som me er til­passa det? Det er jo eit faktum at vår gjenom­snittlege inne­bygde døgn­rytme ligg nærare 25 timar enn 24. Og det passar per­fekt med døgeret Gamle­soli gav.

Med denne modellen fær me altso fyl­gjande resultat: Stjerne­himmelen er i ro og Soli og og den slokna Gamle­soli gjeng i bane rundt Jordi som spinn rundt seg sjølv: ein gong kvar 23 timar og 56 minuttar. Døgeret med dagens sol er 24 timar. Døgeret med Gamle­soli var 24 timar og 50 minuttar.

Forvirra? Her er meir: kva um stjernorne berre er ljos produsert av ljod? Ikkje utenkeleg, for slik sér det ut um ein gjeng tett innpå deim.

Uti vedensrommet er det eit voldsomt vakuum. Visstnok. Men det greier ikkje å suga til seg lufti eller noko som helst anna her på Jordi. Skuldast det tyngde­krafti, segjer du? Um eg no plasserer tvo saft­glas på bordet her, og set ei sugerøyr uppi det eine. So klarar eg fint å yver­vinna tyngde­krafti og suga upp safti gjenom det. Men um eg set ei for­ferdeleg lang suge­røyr uppi det andre, ei som er so lang at ho gjeng ut i vedens­rommet, greier det vold­somme vakuumet der ute å suga upp safti? (Rett-nok syg ikkje vakuum noko som helst: vakuum er jo inkje.)

Ser det ikkje ut som me er inni ein kuppel, og at det utanfor den er vatn eller ei blå væske, ikkje vakuum? Me ser det kvar einaste dag det er sky­fritt. Og visste du at himmelen er blå ogso på svartaste natti? Kuppelen for­klarar jo ogso kvifor alle desse som lyg ikkje klarar å koma seg ut i verdens­rommet.

Stjerneskot? Kva um dei er lampar (stjernor) som ramlar ned frå kuppelen? Kanskje festi er vortne dårlege:)

Luna.

Og alle desse fan­tastiske Nasa-bileti, veit du kor­leis dei blir til? Ein måte er at ein fyr der sit og lagar til noko for­ferdeleg grums nes­ten utan fargar i Photo­shop. Fri fantasi. Liquify er ein favo­ritt. So sen­der han grumset til ein av dei til­sette som trur at alt er som det skal vera og ber han prøva gjera biletet tydelegare. Resul­tatet han fær att sender han so til ein annan og ber um det same. Og slik driv han på til han hev fenge eit resultat han tykkjer er over­tydande. Og so blir det publisert. Og sjølv um mange hev vore med på å laga for­falskingen, trur alle bort­sett frå han fyrste at dei hev jobba med eit ekte bilete. Biletet her er forresten frå dei fan­tastiske malm­straumarne på planeten Snavron.

      UPP   NED
Matlager

Tyskland.

T YSKE MYNDIGHEITER bad inn­byggjarane sine lagra mat for ti dagar og vatn for fem, samt å uppbevara ekstra kontantar.

      UPP   NED
Handjern

Ursula Haverbeck.

T YSKE URSULA HAVERBECK (87) vart dømd til 10 månader i fengsel avdi ho betvila «Holo­caust» i eit intervju. Tyskland er eit sjukt, sjukt land...

Tyskland burde jo vera det siste land i verdi til å fengsla inn­byggarane sine for å tvila på «Holocaust». Men du hev'kje eingong lov til å disku­tera «Holo­caust» i dette landet, for då endar du rett i fengsel! Og det er ikkje noko likare i nabo­landi.

2015

      UPP   NED
Aviser

Media.

I FYLGJE media (radio, fjernsyn, net­aviser og aviser) blir verdi ein verre og verre stad, med meir og meir terror, krig, kata­strofar og elende. Det er FEIL! Aldri hev det vore so bra på Jordi som i dag. Stor­parten av folki på Jordi hev det bra (men ikkje ALLE!). Men media prøver med alle midlar å grava fram drit og elende, slik som Dags­revyen: Hev det ikkje skjedd drap eller valdtekt eller ran innan­lands ein dag — ja, so finn dei garantert noko utan­lands, um dei so må heilt til Peru! Men alle dei positive hendingarne i verdi, dei fær dei ikkje med seg (um det då ikkje skulde vera ein kongeleg involvert, med avduking eller liknande). Nyhende­biletet blir voldsomt skeivt: dei få prosenti med elende blir blæse kolossalt upp, og alt det positive blir meir eller mindre forbi­gått i stilla.

Dette blir gjort for å halda folk perma­nent redde. Me skal gå rundt og vera redde for terror, svine­influensa, flått, innbrot, ebola, atom­bomber og Fandens sviger­mor. Og då må me jo ha autoritetar som kann verna oss mot alt dette!

SO! Lat oss sjå litt på kva media og myndigheiter hev fenge deg til å tru (og dei fleste mediefolki trur på dette sjølve ogso):

∎ VERDI BLIR STENDIG VERRE OG VERRE — FEIL!

∎ DET BLIR STENDIG STØRRE OG STØRRE SKILDNAD MILLOM FATTIG OG RIK — FEIL!

∎ VERDI ER TRUGA AV OVER­BEFOLKING — FEIL!

∎ VERDI ER TRUGA AV KLIMA­KRISE — FEIL!

∎ DU MÅ GÅ RUNDT OG VERA REDD FOR TERROR — FEIL!

Men politiet er tydeleg­vis redde for terror, eller kva dei no er — so dei hev byrja gå rundt med skarp­ladde våpen — og dei hev byrja skyta folk. Galskap: inkje hev dei sikring på våpeni sine og dei hev patron liggjande klar i kammeret!

OG SO kann me 14. oktober lesa i Aften­posten at politi­folki her­etter skal bera pistol og ammusjon adskilt. Det var på høg tid at dei som bestemmer tok til vit!

MEN — kva slags patroner er det dei brukar? Er det verkeleg lov å bruka slike på folk??

2013

      UPP   NED
Fear

Boston Marathon.

D EN 15DE APRIL gjekk det av bomber under Boston Marathon. Tri om­kom og 264 vart skadde.

Me fekk ogso her sjå lite flinke krise­skode­spelarar i fri ut­faldelse.

"Boston marathon bombing happened on same day as 'controlled explosion' drill by Boston bomb squad", Mike Adams reports for Natural News.

2012

      UPP   NED
Fear

Auroramassakren.

D EN 20DE JUNI var det skyting i ein kino i Aurora, Colorado. Tolv omkom og 70 vart skadde.

A Colorado university just 16 miles away from the site of Friday morning’s deadly ‘Batman’ massacre staged an identical exercise the very same day in which students were trained how to react to a gunman firing at people in a movie theater.

NWO REPORT 

2011

      UPP   NED

Stoltenberg D EN 22DE JULI var det terror­angrip i Oslo og på Utøya: I Regjerings­kvartalet gjekk det av ei bil­bombe, og på Utøya var det skyting. Det var berre éin gjernings­mann, og 77 menneskje omkom, i tillegg var det mange skadde. Men kvi­for segjer då Stolten­berg i denne talen (0:55) den 24de juli, altso tvo dagar etterpå, at 92 menneske­liv gjekk tapt?

So — er det me er vorte fortalt gjenom media korrekt? Det er mykje som skurrar, og mange mot­stridande utsegner. Det skjedde eksplo­sjonar i Regjerings­kvartalet, men me fær tru at liv ikkje gjekk tapt (tom bygning?). Påtalemakti hev forøvreg ikkje kunna legga fram noko som helst prov på at Breivik faktisk var i Oslo denne dagen. Berre påstandar.

At liv gjekk tapt på Utøya er det diverre ikkje tvil um, men voneleg ikkje i so stort omfang som me er vorte fortalt. Det er heller ikkje tvil um at det var meir enn éin gjernings­mann. For — det myndigheiterne påstår: at Breivik klarde å skyta 135 menneske i løpet av ein knapp time på eit stort område — altso 2-3 i minuttet (!!) — det er heilt vanvittig! Dei må tru det norske folk er ein haug med idiotar.

REGJERINGSKVARTALET
BOMBA

Gjernings­mannen hadde angiveleg planlagt dette i mange år, men valde likevel å sprenga bomba etter arbeids­tid på ein fredag og i ferie­tid; altso då det var minimalt med menneske i bygningen (eller ingen?). Og tids­punktet var knapt ein halvtime etter at bered­skaps­troppen hadde avslutta ei fem dagar lang øving med nøyaktig same tema:

Alle tjeneste­mennene fra bered­skaps­troppen som deltok i Regjerings­kvartalet etter bil­bomben og senere kom i land på Utøya og pågrep Anders Behring Breivik, hadde tidligere samme dag og i dagene i forveien deltatt i trening på et helt likt scenario.

Ifylgje VG spring gjernings­mannen vekk frå bombebilen iført Delta-uniform og med hjelm og visir. Og det hev jo personen på biletet. MEN — i bombe­filmen lenger nede her (biletet t.h.) upp­lyser vakti at gjernings­mannen var iført vektar­uniform og sjølvsagt då UTAN hjelm og visir. "...en kar i vekter­uniform, som kommer ut av bilen ... ser ut som han har en rund logo på armen, så jeg tror det er en Vakt­service-uniform."

Jens Stolten­berg: «...så er alle stats­rådene i sikker­het, det var jo midt i sommer­ferien, få var til­stede i regjerings­bygget...»

One explosion appeared to have occurred on an upper floor of a main government building; every window on the side of the building had been blown out.

CNN 

Me fær sjå tilsette i justis­departe­mentet som tydeleg er sminka med måling, og ho med pinnen gjenom hovudet må faktisk ta bussen i staden for å bli frakta med ein av ambu­lansarne som står der. Vart desse lurt/trua til å vera med, ved at dei i utgangs­punktet trudde dei var med på ei øving?

Ho med pinnen er svært lite truverdig. Ho segjer ho stod vend mot glaset då bomba eksploderte, men måtte i realiteten havt ryggen til og med hovudet i ein veldig rar vinkel. Og ho segjer både at ho fekk voldsomt ilt i hovudet og kjende at pinnen var der med det same, og at ho ikkje kjende noko og ikkje visste at pinnen var der fyrr ho var ute på gata. Og ho blir ikkje samd med seg sjølv um ho var i åttande, tiende elder ellevte etasje. Og den svære "bandasjen" ho seinare hadde på seg dekka verken inngangssåret elder utgangssåret.

«DETTE MÅ VI ALDRI, ALDRI MER SNAKKE OM»

– Moren fortalte hvordan en større bygnings­del falt ned foran bilen og skremte barna alvorlig. På vei ut fra Oslo sier den ene datteren «Mamma, dette må vi glemme, dette må vi aldri, aldri mer snakke om.» – Disse jentene hadde fått innblikk i en annen verden. Den ene jenta sa «Om vi hadde dødd i Regjerings­kvartalet, så ville ikke pappa kjent oss igjen». Det er en ganske tung bør å legge inn i et barns liv, sa Winje.

AFTENPOSTEN 

«EN TYNN TRÅD»

– Jeg så en annen mann som slepet seg bakover med armene. Det så ut som det høyre benet hang i en tynn tråd.

BERGENS TIDENDE 

Dette er komplett nonsens. Var dette verkeleg tilfelle, var det i sofall ein kriseskodespelar med amputert fot som hadde protesa hengjande i "en tynn tråd".

«VELTET»   «STROPPET FOTEN»

Han husker ikke at han falt, reiste seg opp, løp noen meter og veltet igjen. Vestli oppdaget at den høyre foten hans var stygt skadet og det kom to personer til som stroppet foten hans. Disse var tilfeldig forbi­passerende. Så kom kona og en kollega løpende ut av bygget.

AFTENPOSTEN 

"...det kom to personer til som stroppet foten hans. Disse var tilfeldig forbi­passerende."  Duverdi...

IKKJE TIL Å TRU

Utsprengt vindauga – Det som overrasket oss mest, var at det skulle være så jævlig også oppover i etasjene, skyter Weiby inn.  Det har vært ekstreme krefter i sving. Vi snakker tross alt om rom som ligger nesten 50 meter oppe i lufta. Man må nesten se det for å begripe det, fort­setter Glenne.

NRK 

Skaderne er like store heile vegen upp. Hadde dette verkeleg vore forårsaka av ei bil­bombe vilde det vore store skader nede og små uppe. Det er logisk. Spreng­krefterne hev kome innan­frå, sameleis som med bygningen i Okla­homa City. Ikkje vanskeleg å sjå kven som står bak.

UTØYA
POLITIMANN BERNTSEN

Han ser Berntsen bli skutt i hodet, bakfra. På under en meters hold. Han faller sammen.

AFTENPOSTEN 

VG skriver at Berntsen ble skutt og drept da han forsøkte å redde flere unge. Ifølge vitner skal han ha kastet sønnen i sikkerhet bak to jenter før han gikk mot draps­mannen og selv ble skutt og drept.

AFTENPOSTEN 

Lés dette ein gong til: "...kastet sønnen i sikker­het bak to jenter..."

MS THORBJØRN

Den pansra ferja med berre nokre få personar ombord, deri­millom AUF-leiaren (som på dette tidspunkt trudde Norig vart utsett for eit internt statskupp) og råd­givarar, reiste frå Utøya knappe fem minuttar etter skytingi byrja. Ferja vart teki nesten tri kilo­meter nord­over og med vilje køyrt på grunn. Det var tydeleg at ho ikkje skulde nyttast til rednings­arbeidet, som ho jo var ypparleg eigna til, samt frakt av politi­folki som etter kvart kom.

Mykje tyder på at alt dette var sterkt mot kapteinens vilje.

Her er forøvreg ein merkeleg artikkel (skriven av kven?) der det t.d. ikkje blir nevnt at ferja vart køyrt på grunn, og at kapteinen balte lenge med å få henne laus att, noko han til slutt greidde ved å ta eit tungt køyretøy ombord for å endra tyngde­punktet.

TOTALT UDUGELEG POLITI?

Dei fyrste væpna politi­folki som kom fram reiste ikkje over til øyi, slik dei var forplikta til.

Klikk på symbolet uppe t.h. på kartet for å få det i full­skjerm, og for å sjå den latter­lege ruta til bered­skaps­troppen. Her kann du ogso velja um du vil sjå terrenget som bilete eller kart.

Bered­skaps­troppen tok ein utruleg lang omveg: Dei køyrde 3,6 km forbi Utøya og deretter 3,6 km attende i ein uegna båt (som fort tok inn vatn og fekk motor­stogg), i staden for å stogga ved Utøya og der­etter 6-700 meter med båt. Det var visst­nok båtar til­gjengeleg der. Eller?

"–De kom hur många som helst, de kom en jævla massa sam­tidigt. Men de kunde inte göra så mycket, för de hadde inga båt. De kom ju bara til kaien, för båten var ju trasig. Så de var ju tvungna til att få tag i en ny båt för att ta seg över."

So dei hadde altso ein båt der, men han var øydelagd (sabotert?). Kven hadde gjort det? Men uansett, um no den einaste båten dei hadde til­gjengeleg måtte starta 3,6 km vekke (noko som er full­stendig tullete, ein slik båt kunde dei sett på vatnet kvar dei vilde), vilde jo det einaste for­nuftige vore at ein person kom med båten og so plukka upp resten i Ut­vika.

At folki i Beredskaps­troppen er so ravande dumme som dei står fram her, hev eg inkje tru på. For: der stod dei altso rådville og båtlause på Utvika­kaien, og so i staden for å venta på båten hoppa alle som ein i bilarne sine att og køyrde 3,6 km nord­over! Og so saaakte sud­over i noko som mest sveipa eit bakstet­rau.

Det vart ikkje nytta til­gjengeleg heli­kopter, som kunde vore på plass på fåe minuttar. Med skarp­skyttarar om­bord.

Som me sér var alt nøye lagt upp til at skytingi på Utøya skulde få pågå uforstyrra i minst èin time.

«Utvika-stranden var stedet for det mest fatale regel­brudd i norsk politis historie.»

Professor Ole Gjems-Onstad 

– Du altso, no skal du høyra her, me tek og reiser til Danmark og so padlar me i kajakk derifrå, for det vil han 'kje venta seg! Då vil me hava yverraskelses­momentet på vår side, sér du.

DÅRLEG HUGSE?

Flere ganger var masse­morderen like i nærheten og hun brukte anledningen til å se nøye på ham.
   – Jeg tenkte at jeg skulle se ham, vite hvordan han så ut. Hvis han kommer seg fra øya, så skal jeg vite hvordan han så ut.

   Etter en lang, lang stund kom en politi­mann inn i teltet og spurte om hun med hode­skaden var bevisst. Hovland fryktet at han var masse­morderen.
   – Enten dør vi eller så er han ekte, tenkte jeg.
   Hun tenkte på hva hun skulle svare ham.
   – «Hva er det siste jeg skal si før jeg dør», tenkte jeg.

Dette må vera uppdikta, for fyrst ser ho svært nøye på fyren for å vera heilt sikker på å kjenna honom att, men — når det so kjem ein politimann inn i teltet anar ho brått ikkje kor­leis draps­mannen ser ut.

AFTENPOSTEN 

«NØDDREN»

  Grønnestad var skutt i skulderen, og kulen hadde ekspandert og punktert lungen hans og knust to ribbein. Han for­klarer at han hadde vondt for å puste, og at han etter hvert mistet følelsen i fingre og tær. Til slutt kom to politi­menn.
  – De hadde en annen holdning enn politi­mannen jeg hadde sett. Jeg ropte hei for å få kontakt, dem kom bort, spurte hva jeg het, om jeg var skadet. De sa jeg hadde en punktert lunge, og satte inn et nøddren. Så bar de meg bort til rocke­teltet, her ble jeg lagt i armene på ei jente.
  – Broren min studerer medisin, og han var på et fore­drag med en helikopter­lege som beskrev hvordan han fraktet meg vekk. Ett kvarter til... Et kvarter til så hadde ikke jeg vært her i dag.

AFTENPOSTEN 

Politifolk som klarar å sjå at han hev punktert lunge og set inn dren — dette kann jo umogeleg vera sant.

EIN LITEN GUT

– Jeg kan ikke svømme. Derfor kastet jeg meg i vannet. Han skjøt i vannet rundt hodet mitt, men han traff meg heldig­vis bare en gang i foten. Så gjemte jeg meg bak en stein i vannet.
   – Da jeg så at politiet begynte å hjelpe de som lå på stranda, reiste jeg opp og satte meg på steinen, forteller han.
   – En liten gutt kom bort til meg og spurte om jeg var skutt. Jeg svarte ja, og gutten ropte til politiet «han er skutt overalt». Da kom en av politi­mennene nesten med en gang og hjalp meg. Han var utrolig snill. Han tok blant annet en del av pistolen sin og bandt den til armen min for å stoppe blødningen fra skudd­såret, for­teller Hussein.

DAGBLADET 

Ein liten gut kom bort til honom der han sat på ein stein langt utpå vatnet; og etterpå kom ein politi­mann bort til honom og brukte pistolen sin til å forbinda skotsåret i armen (men var ikkje skotsåret i foten?). So, Dag­bladet, dette er vel upp­dikta?

Og — eg var den 4de juli 2012 i kontakt med journa­listen som skreiv artikkelen i Dag­bladet der eg spyr um skot­skaderne i føterne/­armen, og ho er samd i at det høyrest merkeleg ut, men at Kazemi hev god­kjent alle sitati i artikkelen. Ho trur difor ikkje at noko der er feil. Kazemi hadde fortalt henne at han vart skoten etter mange gonger mot yver­kroppen, men at han hadde ein stor boble­jakke på seg, og at skoti gjekk gjenom jakken og ikkje trefte honom. Ho rekna med at det må ha vore eit streif­skot som ikkje skada honom so voldsomt, som politiet stoppa med pistolen. Vidare tilbaud ho seg å ringja Kazemi for å avklara dette, og ogso spyrgja um kor­leis ein liten gut kunde koma burt til honom medan han sat på ein stein langt utpå vatnet. På fyrste forsøket fekk ho ikkje kontakt avdi tele­fonen hans var av­slegen, men ho vilde prøva att seinare. Og so vart det brått stilt frå den hyggelege journa­listen. Eg sende ein liten purring den 9de juli 2012, men utan å få svar.

TVO TIMAR, ELLER KORT TID ETTER?

Dagbladet — Aftenposten: Kven av deim er det som ikkje fortel sanningi her?

Aksjons­mannen fra Delta, også kalt opera­tør, holdt vakt over Breivik i nesten to timer ved Syd­spissen på Utøya før terro­risten ble fraktet til det første avhøret i hoved­huset.

DAGBLADET 

Det første, inn­ledende av­høret fant sted i hoved­huset på Ut­øya kort tid etter på­gripelsen.

AFTENPOSTEN 

JOGGA DEI, ELLER GJEKK DEI?

Aftenposten: Kva er det som ikkje er sant her?

De føres ut av bygget, alle jogger mot hoved­huset og der­etter ned til MS Thor­bjørn.

AFTENPOSTEN  

«Vi måtte gå på rekker med hendene synlig og ikke gjøre brå bevegelser. Langs stien står svart­kledde politi­menn.»

AFTENPOSTEN  

FLEIRE GJERNINGS­MENNER

En rekke vitner skal ha be­skrevet at de så to gjernings­menn — og i mot­setning til på­grepne Anders Behring Breivik hadde ikke den andre mannen politi­uniform på seg.

DAGBLADET  

Etter at Anders Behring Breivik var pågrepet, fikk politiet en rekke meldinger um flere gjernings­menn på Utøya.
   «Tre til fem terro­rister med to­hånds­våpen og kikkert­sikte. Det kunne være spreng­stoff på øya.» Slik har politiet i Nordre Buskerud og ledelsen i politiets bered­skaps­tropp sagt at de så for seg situa­sjonen da de var på vei til Utøya 22. juli.

AFTENPOSTEN  

Vitner som klarte å komme seg fra øya i live, hevder at det ikke bare var en, men flere gjernings­menn som skjøt vilt rundt seg på Utøya fredag kveld.
   På sin Facebook-side for­teller også Torbjørn Vereide, leder for Sogn og Fjordane AUF, det samme.
   – Skytterne kledde seg ut som politi, så lurte dei oss til å komme fram før dei begynte å skyte oss, skriver han.

NRK  

Som VG Nett meldte tid­ligere i dag for­teller en rekke av ung­dommene som over­levde skyte­massakren på Utøya at det må være to gjernings­menn. Flere har også be­skrevet ut­seende på mann nummer to til VG.
   Ved­kommende var ikke iført politi­uniform, slik Anders Behring Breivik (32) var da han ble på­grepet og siktet for terror­angrepene i Oslo og på Utøya

VG  

I løpet av dei nesten to timane inne på gøyme­staden var dei heilt over­tydd om at det ikkje kunne vere berre ein gjernings­mann. Eg høyrde tydeleg at det kom skot frå ulike sider av øya på same tid, fortel Kjetil Klakegg Berg­heim. – Eg veit fleire som har regi­strert det same. Skrika kom også frå ulike retningar. Så eg er heilt over­tydd om at det var to gjernings­personar. Det må det ha vore.

BERGENS TIDENDE   Kopi av artikkelen  

Ung­dommer VG har snakket med beskriver imidler­tid også en annen gjernings­mann — som ikke var iført politi­uniform.
  Ved­kommende var i følge dem rundt 180 centi­meter høy, hadde tykt mørkt hår og så nordisk ut. Han hadde en pistol i høyre­hånden og et gevær på ryggen.
  – Jeg har over­bevist om at det var to personer som skjøt, sier Aleksander Stavdal (23).
  – Jeg snudde meg mens jeg løp fra stedet. Jeg så hvor­dan de bare plaffet ned folk. 15 og 15 ble drept i slengen.

VG  

Jens Stoltenberg i Lindmo-programmet fredag 19. oktober 2018 (46:30): "Det var før de begynte å skyte på Utøya." Um du hev høve til å sjå dette: legg merke til rykket program­leiaren gjerer med munnen når Stolten­berg seier "de".

Ikkje Breivik Som me sér var det mykje snakk um fleire skyttarar, MEN — so var det som um nokon hadde stengt ein krane, for frå èin dag til neste vart det HEILT slutt. No vart det med eitt berre èin gjer­nings­mann. Artikkelen um Klak­egg Berg­heim i BT vart til­og­med fjerna! Og han gjekk brått frå det han hadde sagt. Vart han ut­sett for trugs­mål og/­eller be­stikkelse?

Og sjå på dette biletet som skal vera teke av Brei­vik i strand­kanten frå heli­kopter: Brei­vik var ikkje skalla og mørk­håra på dette tids­punktet slik som denne figuren. So dette er IKKJE Brei­vik. Og styres­makterne VEIT at dette ikkje er Brei­vik, men like­vel held dei hard­nakka fast på at han var åleine. Kvifor?

Det var ifylgje Øvre­botten heile 9 skyttarar på Utøya. Og dei fekk lov til å driva på i over ein time, heilt ufor­styrra!

«SAMLER INN MOBILER PÅ UTØYA»

Oslo politi­distrikt og Kripos har bestemt seg for å samle alt av elektronisk utstyr med opptaks­mulighet og lagrings­kapasitet fra Utøya.

DT 

Kanskje lurt...


FYRR
27DE MAI

Red flag Psykiatar og AP-politikar Øystein Mæland var politi­direktør i perioden mai 2011 — august 2012, som den aller fyrste ikkje-jurist til å ha ein høg stilling i politiet. Han var heilt utan fagleg bak­grunn.

10DE JUNI

Klikk på symbolet uppe t.h. på kartet for å få det i full­skjerm, og for å sjå den merkelege ruta til "foto­grafen". Her kann du ogso velja um du vil sjå terrenget som bilete eller kart.

Ein trøndar på heim­veg havna inn på garden der Brei­vik laga bomba. Men, for å ha gjort det måtte han køyrt etter den smale bygdar­vegen som gjeng forbi garden — og altso på feil side av elvi — heilt frå Elve­rum til Rena (el. Åsta), noko som er over ein halv times køyring. Og han hadde berre eit kort upphald, men tok likevel heile 200(!) bilete. So, Adressa, bit de på kva som helst?

Under en stopp på bil­turen fra Oslo til Trond­heim 10. juni havnet trønderen inne på tunet til terror­siktede Anders Behring Breivik.

ADRESSA 

14DE JUNI

Red flag Forsvarets etter­retnings­teneste gjorde noko dei aldri hadde gjort fyrr: dei la fram den aller fyrste offentlege trugsel­vurdering mot Norig.

20DE JULI

Sjå korleis Aften­posten prøver å forvirra med datoarne: “OPP­DATERT: 12.­OKT.­2011 16:51 | PUBLI­SERT: 17.­MAR.­2010 17:23”. Men rett dato er 20de juli 2011, altso berre tvo dagar fyre terror­åtaket.

Anti-terror­politiet avfyrte spreng­ladninger under en øvelse midt i Oslo, to hundre meter fra Operaen, men glemte å gi beskjed til publikum.

AFTENPOSTEN 

Gløymde dei verkeleg det...


ETTER
TVO TIMAR

Sønnen er likevel i live. Hun får to tele­fon­numre hun kan ringe for å finne ut hvilket syke­hus han ligger på. Politi­folkene overtar, og prøver å finne svar. De ringer og under­søker. Etter to timer kommer politi­folkene bort til bilen igjen. De for­teller at det er gjort en skjebne­svanger feil fra politiets side. Sønnen er likevel ikke i live.

BERGENS TIDENDE 

Svært usann­synleg: ho må sjølv finna ut kva sjuke­hus sonen ligg på, og politi­folki står i vegar­kanten og ringer i heile tvo timar: «Etter to timer kommer politi­folkene bort til bilen igjen.» Dette er reinspikka tøv.

GRAVFERD

Berntsen var Kron­prinsesse Mette-­Marits ste­bror. Slottet hadde på forhånd varslet at Kron­prinsessen ikke kom til å delta i be­gravelsen, da hun deltok i minne­markeringen for Berntsen i Hokk­sund mandag 25. juli.

DAGBLADET 

BREIVIK STERKT PLEIE­TRENGANDE?

Det vekte STOR undring at Breivik berre fekk tvo av hundrad mogelege poeng i ein psykiatrisk test:

– Med en GAF S-score på to er du ikke stand til å foreta seg noe som helst. Det representerer en vegeterende tilstand. Dette er ikke i tråd med slik jeg opp­lever skalaen som en konti­nuerlig størrelse, sier senior­forsker Geir Pedersen ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitets­sykehus. ; Under 10 er du sterkt pleie­trengende, og må mest sann­synlig serveres mat, vaskes og kles på. Du er ikke stand til å redegjøre for deg. Før terror­angrepet var det nok ingen som tenkte at ved­kommende måtte tas hånd om på dette nivået.

AFTENPOSTEN 

REKONSTRUKSJONAR

Dei brukte 41 millionar på å bygga um rett­salen, men vart han sikrare? Kasta ikkje ein tilskodar ein sko på Breivik? Og dei re­konstruerte “bomba” og sprengde henne, og dei “rekonstruerte” skytingi på Utøya med Breivik i band i 8 timar og NO med politihelikopter — alt saman totalt unødvendig og noko stort TØV!!

«VI SER DERE NÅ»

Merkeleg song; fekk meg til å tenkja på «Balladen um Morgan Kane» ...

Morgan Kane er uppdikta; han hev skote mange menneskje; og som me fær høyra i balladen: «å skape fred med vold er aldri lett».

«Han sprengte en bombe og dro til en øy. Der skjøt han ned unger som om det var gøy. Han sa det var grusomt, men at han var nødt. Selv om det var brysomt så smilte han støtt.»

NRK 

LJODLOGGEN

Politiet i Asker og Bærum har slettet lyd­loggen fra 22. juli. Dermed er det umulig for 22. juli-kommi­sjonen å etter­gå inn­holdet i sam­talene til og fra opera­sjons­sentralen.

Aftenposten 

«HER PARKERER TERRORISTEN BOMBE­BILEN»

Då fær me endeleg sjå honom som parkerer “bombe­bilen”, men liknar mykje på figuren i rett­salen, det gjerer han ikkje. Og han hev fyrst vektaruniform, men so brått fær han deltauniform med hjelm og visir og pistol i neven (ifylgje Norigs største dusteavis).

Og no skulde me vel ogso fenge sétt bombe­bilen eksplodera, men nei, slett ikkje. Pussig... svært pussig... me fær berre sjå området etter at bomba hev eksplodert...

NRK 

DET PLAN­LAGDE MINNE­MERKET

Det er tydelegvis svært viktig for staten å få på plass eit so voldsomt synleg minne­merke. Kvifor?

«Idet vi trodde at vi har nådd et bunnivå av hvordan staten velger å behandle «naboer» og 22. juli-heltene, så overrasker staten oss igjen», skriver saksøkerne i en presse­melding.

DAGBLADET 


"RETTSAKI"

Advokaten og Breivik

Bileti er lånt frå Aftenposten, video: Aftenposten video (No hev dei fjerna videoen, ikkje uventa...)

Her på same biletruta (00:06) hev både advokaten og Breivik fenget SAME problemet med eine augat... Sjå ogso her.

Vidare nedanfor her sér me fleire merkelege Breivik-auge, og nokre ruter der dei hev vore svært uheldige med ani­masjons­filmen sin...

Tabbe Tabbe

Rettnok er det vel eigent­leg ikkje anima­sjons­film, men deri­mot ut­kledde skode­spelarar som er digi­talt mani­pulerte i etter­tid. Vilde du tru at det er ein kvin­neleg skode­spelar som spelar Brei­vik i rett­salen? I so­fall, og um det er henne eg tenker på (ho hev i sofall endå ein rolle her), hev dei ikkje endra so mykje heller, akkurat same nasen, nesten same munn, same auge (ikkje brukt kon­takt­linser for å endra augna­farge), same øyre (berre dytta litt ut i ned­kant). Stemma er nok litt for­dreia, noko som for­klarar kvifor dei måtte setja upp glas­vegg millom Brei­vik og journa­listarne i rett­salen. Men lik­skapen kann jo ogso vera til­feldig.

Tabbe
Tabbe Tabbe

Dette er 02:22 ut i filmen. (Klikk på bileti for å sjå deim større, og klikk på nederste ruta for å sjå filmen. Eller... no er filmen fjerna, og det var vel ikkje uventa...)

KRISTOPHER SCHAU

Komiker, musiker og for­fatter Kristopher Schau (41) skal dekke terror­retts­saken mot Anders Behring Breivik i Oslo tingrett for Morgen­bladet.

AFTENPOSTEN 

UNDRING I UTLANDET

Det er to ting britiske kommen­tatorer finner helt spesielt ved den norske retts­saken: Hvordan er det mulig å be­handle denne masse­morderen med en slik vennlig respekt, og hvordan er det mulig for de på­rørende og over­levende å sitte — time etter time — og ikke fordra en mine?

AFTENPOSTEN 

– Jeg ville trolig gått over gulvet i retten, med ønsket om å an­gripe, faktisk med ønske om å drepe ham. Jeg tror det ville vært en lang kø av folk bak meg. Jeg for­står ikke hvordan norske familier har taklet det, sier han.

AFTENPOSTEN 

SKOKASTING

En person fra andre rad på tilhører­benken hoppet opp og kastet en sko [Nike?] på Breivik som sitter noen få meter unna. Det hele skjedde svært raskt. Ved­kommende ble tatt hånd om av politiet og dratt ut av salen, mens han roper på engelsk: «Go to hell, go to hell, you killed my brother».

VG 

SVÆRT UVANLEG

Advokatene har fått en helt spesiell opp­gave som er høyst uvanlig i norske straffe­saker. Etter at retten har fått et sammen­drag av obduksjons­rapporten, leser bi­stands­advokaten opp en kort omtale av avdøde mens portrettet til ved­kommende vises på skjerm i retts­salen. En slags kort­fattet nekrolog. En siste hilsen fra familie og venner. Det gjør dypt inntrykk når stemmen til bi­stands­advokaten brister. Da kan vi bare tenke oss hvor­dan de etter­latte har det.

AFTENPOSTEN 

«Sier nei til mer 22. juli-åpenhet»

For­klaringene fra flere av de mest sen­trale og viktige øyen­vitnene til 22. juli-­terroren skal forbli nedlåst i Riks­arkivet på Sogns­vann.

AFTENPOSTEN 

22. juli-informasjon holdes hemmelig i 60 år.

AFTENPOSTEN 

Kvifor?? Kva er det som ikkje toler dagens ljos? Ein anar ei gruppe folk her som er so nervøse for å bli avslørte at dei er i ferd med å gjera i buksa.

SONINGEN

Breivik soner naturleg­vis i full isola­sjon, heilt adskilt frå dei andre fangarne, med besøk berre frå profesjonelle aktørar...

Fjotolf Hansen

Terrordømte Anders Behring Brei­vik har byttet både fornavn og etter­navn. I folke­registeret står han nå oppført som Fjotolf Hansen.

AFTENPOSTEN 

Ja ja...

«Spinning på en løgn»

En rapport som for­ut­setter at en amatør uten å kunne skyte, helt alene skjøt og drepte 68 mennesker og skadet 66 andre på en times tid på et rela­tivt stort geo­grafisk om­råde, når massa­kren ble gjort av en hel gruppe profes­jonelle mordere som jeg kan navn­gi flere av, om jeg vil, er så useriøs og full av løgn at det er utrolig at Russ­lands mario­netter i Oslo tør å spinne videre på den. Sammen med pressen. Like­vel gjør fronten av en re­gjering nett­opp det. Slik denne fronten har gjort siden 2012. Den kan ikke ha høye tanker om be­folkningens intelli­gens.

Det er ikke fysisk mulig for ett menneske samme hvor god vedkommende skulle være med våpen, å skyte og drepe og skade to mennesker i minuttet i løpet av en time, og det med ett våpen i hver hånd, hvorav det ene er et automatvåpen som er vanskelig å skyte med uansett. Bare å bære all ammunisjonen ville være umulig.

Norulv Øvrebotten 

Utøya-filmen

Og so hev dei altso laga film frå hendingi... litt ironisk er det at dei brukar eitt av bileti mine (båten) her, og det biletet er forøvreg ikkje frå Utøya, men frå Hafslo i Sogn & Fjordane.


Hev du høyrt uttrykket «krigs­propaganda»? Men visste du at det er minst like mykje «krigs­propa­ganda» i freds­tid?

Med andre ord: Ikkje tru på alt du lés, høyrer og sér. Og kvifor skjedde dette terror­åtaket? Skulde re­gjeringen straffast for sin lunkne haldning til millom anna ak­sjonen i Libya (trass i at Norig sleppte nesten 600 bomber over landet)?

Kva skjer so når dei føler at dei ikkje lenger hev bruk for denne figuren? Jo, me blir vel for­talt at han vart sleppt i lag med andre fangar, og at han so rimeleg snøgt vart teken av dage av ein med­fange.

Lenker

 Norulv Øvrebotten

YouTube

YouTube

YouTube

YouTube

      UPP   NED
Gaddafi

Norsk terrorbombing yver Libya.

N ORIG BIDROG til NATO sin sju månader lange massakre med seks F16-­fly som sleppte nesten 600 bomber yver Libya. Pilotarne måtte under dei fleste uppdragi plukka ut mål på måfå(!!), og sleppte bomber i tett­bygde by­strok. Dette bidrog til enorme lidingar, eit øyde­lagt land og ein voldsom flyktninge­straum.

Bombingen vart av politi­karane i Nor­ge heilt feil­aktig fram­stilt som ein del av kam­pen for de­mo­krati og men­neske­rettar i Mid­t­aus­ten. Målet var å fjerna oberst Gad­dafi frå makti. Men resul­tatet vart at Afrikas mest vel­fun­gerande land vart lagt i ruinar.

Det verkelege målet var å behalda kon­trollen yver Afrika. Gaddafi ville fri dei afri­kanske statarne frå det vestlege tyran­niet ved å inn­føra eigen valuta. Som all­tid er det pengar og verds­herre­døme det dreier seg um.

Under Gaddafi sitt styre hadde alle gratis straum, låne­renta var 0%, alle skulde etter­kvart få seg hus (nygifte fekk tilsv. NOK 400.000 for å skaffa seg ein stad å bu), utdanningi var gratis (ein fjerdedel av innbyggarane hadde universitets­utdaning), dei som ynskte å starta gards­drift fekk alt dei trong til det gratis, dei som ikkje fann helse­hjelpi dei trengde i Libya fekk dekka alle utgifter til å gjera det utan­lands, ved kjøp av ny bil dekka staten halv­parten og bensinen kosta tilsv. NOK 1,30 for literen, ny­utdanna som ikkje fekk arbeid fekk utbetalt det dei vilde fenge i løn frå staten til dess dei kom i arbeid, alle innbyggarane fekk ein del av inn­tekterne frå oljesalet (tilsv. NOK 4.000 kvar månad), mødrene til nyfødde fekk tilsv. NOK 40.000, brød var so billeg at det i praksis var gratis, kvinnorne var fullstendig likestilte med mennerne, Libya var gjeld­fritt og hadde eit mykje betre demokrati enn vestlege land. Og det var fullstendig trygt å bevega seg utandørs.

Det er klart at svini som styrer verdi (Khazarian Zionists) ikkje kunde lata slikt fortsetja, so dei sette i stand falske flagg-opera­sjonar og stygg (og fullstendig usann) ryktespreiding og der­etter ei totalt øyde­leggjande bombing. For å få att full kontroll over olje­produk­sjonen i Libya og øyde­leggja valutaen. Me snakkar her um bandittar av aller, aller verste sort, som ikkje berre myrda Gaddafi men kanskje ogso so mange som ein million andre uskuldige menneske (offisielt 30.000). Og Norig bidrog med nesten 600 bomber — kor mange tok dei livet av, og kor mange menneske vart livs­varigt skadde?

Det høyrer med til soga at Stor­tinget etterpå IKKJE vilde hava ei ekstern gransking av Norigs bidrag i militær­operasjonen — det vilde jo kunna føra til smerte­fulle sjølv­erkjenningar... politikarane vilde måtta stå til ansvar for sine fatale ved­tak. FEIGT!

Professor Øyvind Øste­rud: “En skulle kanskje tro at det lå et minste­mål av kunn­skap til grunn når det tas skjebne­tunge avgjørelser i verdens­politikken. Eller at aktørene hadde lært av tidligere fadeser. Men slik er det ikke.”

2010

      UPP   NED
sPRøYTE

Synnøve Fjellbakk Taftø.

Politisk fange Synnøve Fjellbakk Taftø.

   

H O VART tvangsinnlagt (endå ein gong) tvo dagar etter ho hadde publisert denne artikkelen: Globalistenes fremste agent.

Lés gjerne bøkerne hennar: Skjoldmøysagaen og Nornes beretning. Sjå ogso BmOnline.

S LIK BLIR DU politisk fange: Du blir for­gifta nattes­tid utan at du er klar over det (bedøvelses­gass og deretter sprøyte), noko som fører til at du dagarne etter­på upp­fører deg som ein "galning". Familien din fær deg tvangs­innlagt, og so blir du utsett for medisinering. Enkel upp­skrift, ikkje sant?

Og psykopatarne, som i eldre tid gjerne søkte seg inn i presteskapet, dei trivst no godt i helsevesenet. Der kann dei utfalda seg utan hemningar.

PIA OG PSYKEN

Lars Rønbeck.

 

Lars Rønbeck er leiar av Norgespartiet.

2005

      UPP   NED
Fear

7/7 London bombings.

Buss

D EN 7DE JULI GJEKK det angiveleg av tri bomber i under­grunnen i London, og ein time etterpå ei på ein buss. 52 menneske omkom og 700 vart skadde.

MEN — kvifor er det eit VELDIG tydeleg merke etter ei METALL­SAG på bussen? (Klikk på biletet for å sjå heile.) Vilde bussen sett slik ut etter ein bombe­eksplosjon? Det er lett å sjå at heile toppen av bussen er saga av. Og vilde folki uppå bussen sett so friske og uppegåande ut etter ein slik voldsom eksplosjon? (Det er til og med tvo ein­egga tvillingar å sjå uppå der;) Latterleg!

Og sjølvsagt: denne "terroren" var heilt identisk med ei nyss gjenomført øving...

POWER: ...at half-past nine this morning we were actually running an exercise for, er, over, a company of over a thousand people in London based on simul­taneous bombs going off precisely at the railway stations where it happened this morning, so I still have the hairs on the back of my neck standing upright!

2001

      UPP   NED
Ground Zero

World Trade Center.

D EN 11TE SEPTEMBER 2001 vart det meldt um terroråtak på World Trade Center i New York. Den offisielle fram­stillingi går ut på at fire passasjer­fly vart kapra, og tvo av deim vart flogne inn i kvart sitt tvilling­tårn slik at dei kollapsa. Og so datt bygning 7 ned ei stund etterpå av seg sjølv. Det tridje flyet vart floge inn i Pentagon (verdens best verna bygning), og det fjerde, som var berekna på The White House eller The Capitol Building, styrta. Rundt 3000 menneskje omkom.

Det som skjedde med tvilling­tårni var at dei vart rivne ved kontrollert sprenging. Deretter vart ogso bygning 7 riven, 20 minuttar etter at BBC melde at bygningen hadde kollapsa. Korleis kunde BBC vita at bygning 7 vilde detta ned lenge fyrr? So vart ein rakett sendt i låg høgde inn i den mest folke­tome delen av Penta­gon, og det fjerde flyet muligens skote ned. Det er å håpa at ingen omkom, men dét er nok diverre lite truleg. Men me fær tru at talet på omkomne er langt lågare enn det offisielle talet.

Ved å riva byggi terrori­serte dei ikkje berre landet sine eigne inn­byggarar, men ogso folki i resten av verdi, og so fekk myndig­heiterne ekstra påskot til å bekjempa "terrorisme" utanfor landet sine grenser. Og for å gjera alt dette mykje meir tru­verdig, byrja dei truleg produ­sera des­informasjon, hovud­sakeleg be­ståande av at ingen passa­sjer­fly var invol­verte; og at det i staden vart nytta bomber/­rakettar. Og at det var eit militær­fly som flaug inn i bygning tvo. So – ver klar over at svært mange av konspirasjons­teoriarne som flyt rundt på Internet kann vera produ­sert av amerikanske myndig­heiter.

"On the morning of 9/11, 5 war games and terror drills were being conducted by several U.S. defense agencies, including one 'live fly' exercise using REAL planes. Drills also apparently included the injection of false 'radar blips' onto the screens of air traffic controllers."

«... sammenstyrtningen av tårnene i New York. I full enighet disker «den frie verdens medie­skapere» opp med den slemme Osama bin Laden, som i en hule i Afghani­stans fjell planla alle tiders mest perfekte terror­anslag. På hans be­faling styrte amatørpiloter, som knapt nok kunne fly et tomotors propellfly, noen kaprede passasjer­fly som de hadde kommet inn i uten pass eller boarding­cards, med fabel­aktig nøyaktighet inn i New Yorks tvilling­tårn med det resultat at de brøt i brann og snart etter styrtet sammen, selv om brennende petroleum under ingen omstendig­heter kan nå opp i tempera­turer som kan smelte stål. (At en tredje bygning – «Bygning 7» – sank sammen, blir om­hyggelig feiet inn under teppet, fordi den offisielle forklaring, at denne bygningen skulle ha styrtet sammen fordi den hadde blitt rammet av brennende rester fra de andre tårnene, bare kan bli trodd av folk som under­veis har mistet sin forstand. Imidlertid finnes det hundre­vis av inter­nettsider som beskriver den offisielle versjons direkte umulighet; hærskarer av arkitekter, ingeniører og piloter be­vitner at det ikke han ha gått for seg på den måten det påstås; fysikere henviser til at tårnene ikke styrtet sammen på grunn av at de ble truffet av flyene, men at de ble sprengt i lufta. Men mediene lyver frekt videre. Men så er jo det deres egentlige opp­gave.» (Jürgen Graf, 8. august 2011.)

1999

      UPP   NED
Gitter

Orderud-saki.

D EN 22DE MAI vart Anne Orderud Paust og foreldri myrda på garden Orderud i Sørum. Anne, som tidlegare jobba for Johan Jørgen Holst (sannsynlegvis ogso myrda, i 1994) hadde fyrr dette vorte utsett for fleire attentatsforsøk. Og mannen hennar døydde berre nokre vikor fyrr av forgifting ("akutt kreft").

Per Kristian Orderud, Veronica Orderud, Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød vart dømt til 21, 21, 16 og 18 års fengsel for medvirking.

1997

      UPP   NED
Prinsesse Diana

Prinsesse Diana.

P RINSESSE DIANA omkom i ei trafikk­ulukke i Paris, eitt år etter skils­missa frå prins Charles. Dette vekte stor sorg over heile verdi, då ho var svært godt likt av alle. David Furnish dukka ogso upp i nyhende­biletet på denne tid (seinare gift med Elton John). Diana var ogso ein god ven av Elton.

President Ronald Reagan kalla eingong Diana for princess David under ein middag i Det kvite hus. Naturleg­vis ein for­snakkelse. Diana sende honom eit morskt auga­kast; andre i same situasjon derimot, vilde kanskje heller trekt på smile­bandet...

1995

      UPP   NED
Rakett

Andøya.

D EN 25DE JANUAR vart ein forsknings­rakett sendt upp frå Andøya, russarane trudde det kunde vera angrep med atomvåpen, og verdi var atter ner atom­krig.

Eller? (Nei, trur'kje det...;)

      UPP   NED
Bygning.

Oklahoma City.

D EN 19DE APRIL gjekk det av ei bil­bombe i Oklahoma City som øydela Alfred P. Murrah Federal-­bygningen. 168 vart drepne og 680 skadde.

MEN – ei bil­bombe kunde umogeleg øydelagt bygningen på denne måten. Spreng­krefterne må ha kome innanfrå. Og fyrr nokon fekk undersøkt bygnings­restarne vart bygningen teken ned og frakta til ei ørken, og der passa på av vepna vakter.

Og naturlegvis var der ein bombe­drill berre timar fyrr eksplosjonen...

1994

      UPP   NED
EU

EU.

N ORIG VART medlem av EU den 24de juni. Bak ryggen på det norske folk.

Kva, FOLKE­AVSTEMNINGEN den 28de no­vember, det folket sagde nei? Ein bryr seg då ikkje um slikt, må vita.

      UPP   NED
Flyplass

Gardermoen hovudflyplass.

N Y HOVUDFLYPLASS skulde byggast på Hurum, men det vart lagt fram vêrdata som viste at det var ein full­stendig ueigna plass. Garder­moen derimot, var rette staden! Siv.ing. Jan Fredrik Wiborg gjekk hardt i mot dette, og sa det var forfalske data.

Og so mista han livet ved at han datt ut frå eit glas på eit hotell i København. Han hadde kasta seg rett gjenom eit tvo-lags termopanglas, noko som krev ei voldsom kraft. Hev du sétt slikt!

Etter ein knallhard omkamp fekk Arbeidarpartiet pressa gjenom at flyplassen skulde plasserast på Gardermoen.

      UPP   NED
Kjølvarn

MS Estonia.

F ERJA ESTONIA på veg frå Tallinn til Stock­holm vart sabo­tert, noko som førde til at ho gjekk ned og 841 menneske mista livet.

Den offisielle for­klaringen var at baug­porten hadde svikta. Problemet er berre at det er uråd og ei stor LYGN!

1990

      UPP   NED
Kjølvarn

MS Scandinavian Star.

Måneskin.

B ILFERJA SCANDIAVIAN STAR på veg frå Oslo til Frederiks­havn vart utsett for fleire mord­brandar natt til 7de april, noko som førde til at 159 menneske mista livet. Eit auge­vitne såg godt kledde mannskap med ferdig­pakka koffertar gå ombord i ein rednings­båt, dei var millom dei fyrste til å forlata skipet. Desse nekta å hjelpa passa­sjerarne, medan resten av mann­skapet gjorde ein heroisk innsats for å redda liv.

Norske myndig­heiter hev i etter­tid vore SVÆRT ivrige til å påstå at ingenting kriminelt hadde skjedd. Politiet fann utruleg nok heller ikkje ut at rederiet hadde fenge for­sikrings­verdien på skipet DOBLA veka fyrr... her sér me fals og fusk so det held i lange tider!

1986

      UPP   NED
Gassmaske

Чорнобиль.

D EN 26DE APRIL skjedde det ein kraftig eksplosjon i atom­kraftverket Tjernobyl i Ukraina. Den påfyljande branden sende store mengder radio­aktive partiklar upp i lufti, og desse vart spreidde yver store deler av Europa.

Ogso i deler av Norge, noko som førde til at sauderne måtte ned­forast i åresvis etterpå, ettersom dei vart radio­aktive når dei gjekk på beite. Det var spesielt soppen dei åt som var ekstra radio­aktiv.

Men so er spursmålet: er radio­aktiv stråling so farleg som dei vil ha oss til å tru? Mykje tyder på at litt stråling berre er bra, då det skjerpar immun­forsvaret. Mykje stråling er naturleg­vis ikkje so heldig, då blir ein brend. Det er som med sol­skin, litt er bra, for mykje kann drepa deg.

Alt pratet um livs­farleg radio­aktiv stråling er stort sett berre skremsels­propaganda.

1985

      UPP   NED
Isbjørn

Menneske­skapte klima­endringar.

K GB STARTA bedrageri­operasjonen “Menneske­skapte klima­endringar”, og SN hev sidan bidrege med sitt.

Men — det finst reelle menneske­skapte klima­endringar — ved at dei sprøyter ut svineri frå fly for å endra vêret! Dei kann ogso hava andre og langt skumlare hen­sikter.

Dei nyttar fly som på utsida ser ut som passasjer­fly når dei spreider kjemi­kaliarne sine. Hadde dei havt nokon­lunde reint mjøl i posen vilde dei naturleg­vis brukt transport­fly.

Som me ser kjem kjemi­kaliarne her ut frå vengje­tupparne. Hadde det vore kondens­striper vilde dei naturleg­vis kome frå motorane (merka med raude strek på biletet). Det er forøvreg lett å sjå skild­naden: kondens­striper løyser seg upp nesten med det same, kjemi­kalie­striper blir hengjande lenge.

The Army has admitted only to using blowers to spread the chemical, but Brindell recalled a summer day playing baseball with other kids in the street when a squadron of green Army planes flew close to the ground and dropped a powdery substance. She went inside, washed it off her face and arms, then went back out to play.   BUSINESS INSIDER

1983

      UPP   NED
Bombe

Станисла́в Евгра́фович Летро́в.

D EN 26DE SEPTEMBER trudde russarane at fem rakettar med kjernefysiske stridshovud var på veg mot landet deira. Men, takka vera at éin mann (Stanislav Yevgrafovich Petrov) heldt hovudet kaldt, unn­gjekk verdi ragnarok. Hadde russarane svart på det dei trudde var eit angrep, hadde halv­parten av USA's befolkning vorte ut­sletta i fyrste angreps­bylgja. Alt liv hadde etter kvart vorte ende, og Jordi hadde vorte til ei ørken. Blir me fortalt.

Atomtull

Skal me tru på det? Me kann leggja merke til at hovud­personen uppførte seg på nøyaktig same måten som han som liksom var fyrste mann på Månen. Tverr og vrang, og svært lite interessert i å snakka med media. Ein blir gjerne slik når ein blir tvinga (av staten) til å fortelja ei slik lygn, og måtta halda fast på denne lygni livet ut.

Biletet her er frå ein kort film som ofte blir vist, for å syna kva som skjer når ei "atom­bombe" eksplo­derer. Men sjå korleis trei står i fine rekker: dette er berre ein modell, og ein del av svindelen.

1980

      UPP   NED
Nordsjøen

Nordsjøen.

P LATTFORMI ALEXANDER Kielland kantra og 123 menneske omkom. Årsaki til havariet var til­syne­latande feil bruk, etter­som ikkje alle anker­festi vart nytta, noko som førde til at platt­formi vart sliti sund.

Men det kann ogso vera at platt­formi vart utsett for sabo­tasje, ved at eine foten vart sprengt.

      UPP   NED
Jagerfly

Fjærland.

R ETT FYRR påske var det tvo tyskarar som dreit seg godt ut i Fjær­land: dei reiv ned fjord­spennet med jager­flyet sitt. Dette førde til at fjær­lendingarne vart straum­lause i fleire vikor. Pilotarne fekk skote seg ut i aller siste liten, og berga der­med livet.

1978

      UPP   NED
Montgomery

Rullebrett.

D EN NORSKE (dustemikkel)­staten la ned total­forbod mot rulle­brett, av alle ting. Og for­bodet varde heilt til 1989!

1973

      UPP   NED

Mordet på Lillehammer.

T ERRORISTSTATEN ISRAEL myrda ein uskuldig mann på Lille­hammer den 21de juli. Han vart skoten med 12 skot att­med kona (som var umhender i sjuande månaden) på opi gate i eit byggje­felt. Gjernings­mennerne rømde sudover saman med sine med­skuldige — i alt var dei minst 15. Fem av desse hamna i fengsel, men slapp ut etter kort tid. Dei tvo som sat lengst etter mindre enn tvo år. Dei vart i praksis dømde meir som soldatar enn dråpsmenner, noko som vekte sterke reak­sjonar.

1969

      UPP   NED
Amstrong

Månen.

Måneskin.

M E HEV vorte fortalt at dei fyrste menneski landa på Månen, åtte år etter at president Kennedy i 1961 sa: «...before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth.»

Men — hev du hug til å sjå korleis den fyrste “måne­landingen” verkeleg var? Det kann du sjå her.

Me kann trygt slå fast at det ikkje hev vore menneske på Månen. Det hev heller ikkje vore menneske i ner­leiken av Månen, alle astro­NAUTarne/­kosmo­NAUTarne hev halde seg nokso nær jord­overflata. Fornuftigt nok. Um dei i det heile hev vore upp i frå. Dei er nemleg skode­spelarar som læst flyga i verds­rommet.

I 1969 (og ogso i dag) vilde det vore livs­farleg og umogeleg for ein astro­NAUT å bli send til Månen, so det einaste mogelege var å simulera dei manna måne­ferderne.

Skulde dei likevel klart å gjenomføra desse umogelege ferderne vilde astro­NAUTarne ikkje overlevd, og uansett fenge massive stråle­skadar. Det hadde heller ikkje vorte serleg til bilete, då filmarne vilde vortne øydelagde (film toler heller ikkje røntgen­strålar).

Hev du ikkje lurt på kvifor desse manna måne­ferderne brått tok slutt, og kvifor astro­NAUTarne som liksom hadde vore på Månen fekk slike store psykiske plager i etter­kant? Og kvifor russarane, som var lenger komne teknisk, aldri sette ned folk på Månen? Og kvifor ingen den dag i dag, so myket som 40 år etterpå sender folk til Månen?

Lat oss ramsa upp tri prov på at dei aldri hev vore verken på eller i nerleiken av Månen med noko som helst:

➀ Dei vilde teke med seg ei gastar stjerne­kikert i staden for ein av desse bilarne sine, slik at me vilde fenge fantastiske astro­bilete (det er visstnok ingen atmosfære på Månen).

➁ Månen syner godt frå Jordi. Jordi syner vold­somt godt frå Månen (avdi ho er so mykje større). Men nesten aldri vart ho med på bileti og filmarne (og då knøttliti og merkeleg) endå ho all­tid vilde hengja rett over deim (dei landa jo alltid på framsida av Månen, kvifor aldri på baksida??).

➂ Dei vilde sett att eit kamera som filma Jordi 24 timar i døgnet, slik at me no kunde gått inn på Nasa sine sider og få sjå Jordi i sanntid når me vilde. Og kvifor hev dei aldri etter Apollo-ferderne gjort det? Dei påstår at dei hev sett ned bilar på Mars, so å setja ned eit kamera på Månen skulde vel då vera rett so enkelt?

Anders Björkman:

All re-entries since 1961 are hoaxes! You are going too fast and do not know your speeds, positions and directions at any moment and cannot adjust anything, as you do not have the means to do it.

The re-entry was an integral part of the 1957-1991 US/USSR fake 'space race', i.e. simple propaganda. The Russians just said it was dead easy and the Americans agreed. But it was and is impossible.

1968

      UPP   NED
Montgomery

Alvorleg trugsmål i nord.

I JUNI stod brått store russiske styrker ved norske­grensa, kanskje 30 til 60 tusen soldatar, og det vart ogso opna eld frå strids­vognorne, men det viste seg å vera lausskot.

Norske myndigheiter heldt hendingi strengt hemmeleg i over 30 år.

1966

      UPP   NED
Dynamitt

Prøvesprengingar?

Sprenging.

F RANKRIKE BYRJA med prøve­sprengingar av "atom­bomber" i Stille­havet. Dei som skulde bivåna dette måtte naturleg­vis snu seg med ryggen til og lata att augo, slik at dei ikkje skada synet... og so fekk dei sjå bilete og filmar av hendingarne etterpå. Problemet er berre at alle bileti og filmarne er FALSKE... som alle andre av "atom­bombe"-sprengingar... Sjå t.d. filmar der "soppen" breier seg utover millom skyer som er HEILT upåvirka... ein vilde kanskje tru at skyerne flytta litt på seg når dei vart utsette for slik ei kraft... ;)

Det finst mange "atom­bomber" verdi over, for dei er jo veldig kjekke som skremsels­propaganda: for å halda vanlege folk permanent redde. Men ikkje ei einaste fungerer, og dei hev aldri gjort det. Og dei kostar jo for­skrekkeleg mykje pengar, pengar dei stakkars skatte­betalarane blir avkrevde (eller rettare sagt frårana).

Dei er svært so løyndoms­fulle um dei ekte våpeni sine, medan "atom­bomborne" fortel dei viljugt vekk om: kor mange, kvar dei er osb. Er det ikkje løge? Det er rett og slett propa­ganda! Løgn!

Og me som ikkje trur på løgnerne deira, oss ler dei av. Voldsomt. Men me høyrer tydeleg ein nervøs under­tone i låtten.

Sprenging.

Her sér me kva som dukkar upp um me "vrir" litt på biletet... det er "klypp og lim".

Dynamittstabel.

Det som vart sprengt på desse "prøve­sprengingarne" deira var rett og slett forferdeleg svære stablar med dyna­mitt.

1965

      UPP   NED

The Adam and Eve Story.

D ENNE BOKI VART skrivi i 1963, kom ut dette året og vart fjerna av CIA året etter. Fyrst i 2016 fekk folk lov å sjå kva ho inneheldt — men visstnok berre 20% av innhaldet! Som du kann lasta ned frå CIA (pdf). Men hugs — boki du lastar ned er den politisk korrekte versjonen, og dermed kanskje ikkje mykje verd. Den originale versjonen skal visstnok vera på 284 sider, ikkje 55. Men dette er noko usikkert. Og ettersom CIA er minst like løgnaktige som Nasa, kann det jo godt vera at alt dette berre er noko dei hev fabrikert sjølve.

Nytt: No finn du heile boki her. Men denne kom ut i 1993. Og skal tru um ikkje CIA hev vore innblanda her ogso...

1962

      UPP   NED
Atombombe

Cuban Missile Crisis.

O KTOBER: Den kalde krigen var visst­nok på sitt aller verste, og USA og Sovjetunionen var ner atom­krig. So vart me iallfall fortalt.

1960

      UPP   NED

The Beatles.

The Beatles.

I LLUMINATIGRUPPA THE BEATLES vart danna. Formålet var å avkristna ungdommen, og få dei til å starta ein utsvevande livsstil, med narkotika og satanisme som stikkord. Ein livsstil som resulterte i mange uynskte svangerskap, og påfylgjande abortar. Noko gruppa flåsar med på dette biletet; utkledde som lækjarar dekka av foster.

1955

      UPP   NED
Montgomery

Montgomery, USA.

D EN AFRO­AMERIKANSKE syerska Rosa Parks nekta å gi frå seg setet sitt til ein kvit person på ein buss, noko som gjorde at ho blei arrestert og bøt­lagt. Dette førde til ein 382 dagars lang boikott av busselskapet, og med­virka til at det offisielle rase­skiljet i USA vart upp­heva.

1951

      UPP   NED
Fiskeskute

Ny terror i Nord-Norge?

A P-REGJERINGEN vedtok å brenna ned og tvangs­evakuera Finnmark på same måte som tyskarane hadde gjort, i tilfelle krig med Sovjet­unionen. Men folket fekk naturlegvis ikkje vita um dette, ved­taket vart halde strengt hemmeleg.

      UPP   NED
Hus på Grønland

Eksperimentet.

D EI FYRSTE 22 grønlandske borni vart tvangs­flytta frå heimarne sine, som eit eksperiment: dei skulde for­danskast! Og kven var det som utførde ugjerningen? Jo, den danske staten og Redd Barna! Den danske raude­krossen var ogso med på det. Og dei fort­sette med dette heilt fram til 1976! I byrjingi var det heller ikkje tilsyn med heimarne borni kom til. 1600 born!

Ei som fyrst etter seks år endeleg fekk treffa att mor si kunde ikkje snakka med henne, avdi ho forlengst hadde gløymt det grøn­landske språket. For det hadde ho jo ikkje fenge lov til å bruka i Dan­mark!

Og når borni endeleg fekk koma heim til Grønland venta eit nytt sjokk: dei måtte bu på barne­heim! Og fekk heller ikkje der lov til å prata anna enn dansk! Og dei fekk berre sjeldan lov til å vitja familiarne sine!

Desse grovt kriminelle handlingarne var gjort i beste meining — visst­nok.

1948

      UPP   NED
Banner

Israel.

T ERRORISTSTATEN ISRAEL vart danna. Rettnok låg det eit land der frå fyrr, men... ...og 800.000 menneske vart jaga frå heimarne sine... ...pytt... og talet er i dag uppe i 8 millionar flyktningar.

“Jødarne” hadde ikkje noko som helst historisk til­knytning til Palestina, og dei var ikkje jødar, jøde­begrepet er berre noko dei fann upp / til­rana seg. Heile historien deira er upp­dikta og falsk. Og den heilage boki deira — Gamle­testamentet — kor ofte stend “jødar“ nevnt der? Svaret er ein gong og fyrst etter 500 sider, og då sann­synlegvis som fylgje av ein feil­oversetjing.

Femte Mosebok, som levittarne i Judea hadde skrive ferdig 621 år fyrr vår tids­rekning, er grunn­laget for “jødarne” si ut­plyndring og slave­bitting av andre nasjonar. Der fann dei alt svart på kvitt. T.d.:

«Alle dei folki Herren, din Gud, gjev deg magt yver, skal du tyna, og ikkje kvida deg for å drepa deim. Og aldri må du tena gudarne deira; for det vert ulukka di.» (7. kapitlet, 16. verset.)

«Herren, din Gud, skal gjeva deg magt yver deim; han skal fjetra deim, so dei ikkje veit anten att eller fram, og vert ned­hogne.» (7. kapitlet, 23. verset.)

«Held du ’kje alle bod i denne lov, deim som stend skrivne her i denne bok, ottast du ikkje det høgheilage og agelege namnet åt din Gud, skal Herren senda fæle ulukkor yver deg sjølv og yver ætti di, svære og ende­lause ulukkor og endelause vonde sjuk­domar.» (28. kapitlet, 58.-59. verset.)

Merk fylgjande: Femte Mosebok var den fyrste dei laga, dei andre mose­bøkerne (1-4) skreiv dei på eit seinare tids­punkt.

Kart Kart

Og den kriminelle staten vil ha meir... mykje meir...

This Land Is Mine from Nina Paley on Vimeo.

      UPP   NED
Nils Trædal

Nils Trædal.

N ONDEPARTIETS Nils Trædal vart funnen sterkt skada utanfor bu­staden sin (han hadde an­giveleg dotte ut av eit glas), og døydde seinare av skaderne.

Dette var rett fyrr han skulde greia ut for Stor­tinget um hen­dingarne under 2. verds­krigen. Kva var det han visste, som for all del ikkje måtte bli offentleg­gjort?

Døds­fallet vart dyssa ned, og ikkje etter­forska på vanleg måte.

1947

      UPP   NED
Avis

Roswell.

Avis

E IN FLYGANDE farkost styrta i Roswell i New Mexico, USA. Mange trur han var utom­jordisk, men det er vel heller tvil­samt. Det var nok ein proto­type utvikla av dei tyske vitskaps­mennerne som vart kid­nappa frå Tysk­land i 1945.

Myndigheiterne sende fyrst ut presse­melding, men so vart det brått lagt lok på. Forsvars­ministaren som var open um saki vart sperra inne på eit militært "galehus" og datt visstnok seinare ut frå 16de etasje ("suiciding").

Det ser ut som myndig­heiterne i dei ulike land vil ha folket til å tru at det finst utom­jordisk liv på Jordi, ved å ha eit ekstremt hemmeleg­hald i kombinasjon med stadige "lekkasjar". Då blir jo folket nyfikent. Som med "atom­bomborne". Og med same hensikt: å gjera folk utrygge.

1946

      UPP   NED
Sudpolen

Operation Highjump.


Admiral Richard E. Byrd

D EN HØGT DEKORERTE admiral Byrd reiste på sin fjorde sudpol­ekspedisjon. Men denne gongen var det ein gedigen militær operasjon, han hadde med seg ikkje mindre enn 12 skip, hangar­skip med 33 fly og helikopter og over 4700 menner. Samt ein ubåt. Dei ankom i slutten av desember, og planen var at ekspedi­sjonen skulde vara i seks til åtte månader. Eit godt stykke innpå fast­landet fann dei millom anna eit 300 miles² stort område full­stendig fritt for is og snø, og tempera­turen i innsjøen dei landa på var 38℉ (3,3℃).

Men ekspedi­sjonen varde i mindre enn tvo månader — dei trekte seg ut i slutten av februar. Ifylgje russarane upp­stod det harde kamp­handlingar mot ein ukjend og overlegen fiende den 26de februar, og amerikanarane måtte trekka seg ut i all hast. I eit intervju i avisa El Mercurio (Chile) den 5te mars 1947 var det å lesa (her oversett til engelsk): «Admiral Richard E. Byrd warned today that the United States should adopt measures of protection against the possibility of an invasion of the country by hostile planes coming from the polar regions.»

Admiralen hadde tidlegare fortalt i eit fjernsyns­intervju at det låg eit uuppdaga kontinent på storleik med USA bak Sud­polen. Men etter denne ekspedisjonen fekk han munn­korg, og meir vart ikkje sagt.

Me veit at tyskarane fyrr og under Andre verdskrig utviste stor interesse for ein del (Neu-Schwabenland) av det som no heiter Dronning Mauds land.

Her er propagandafilmen som vart laga rett etterpå:

The SECRET LAND

Her er ein film russarane laga:

The Third Reich: OPERATION UFO

1945

      UPP   NED
Sopp

☢ Hiroshima og Nagasaki.

Hiroshima

D EN 6TE AUGUST sleppte USA ei atom­bombe yver Hiro­shima, og den 9de august ei yver Nagasaki. Planen var vidare å fort­setja å sleppa atom­bomber yver byar i Japan til dess japanarane over­gav seg: ei 19de august, tri i sep­tember og tri til i oktober.

Det merkelege er at Hiro­shima og Naga­saki ser ut til å ha fenge nøyaktig same type skader som Tokyo og dei andre japanske byarne, som vart ut­sette for brann­bomber. Det var til dømes ikkje skader på verken veger eller bruer (bort­sett frå éi), desse kunde takast i bruk att med ein gong, og bygningar av armert betong fekk ikkje store skader.

Og naturlegvis nytta dei ikkje atom­bomber etter­som dei rett og slett ikkje fungerer. Dei berre sa det var atom­bomber, muligens for å skræma japanarane til å gi seg. Men det var ute­lukkande trugs­målet frå Sovjet­unionen som førte til at dei over­gav seg, ikkje den van­sindige bombingi.

USA utsette i alt 68 byar i Japan for terror­bombing. Men ein vinn ikkje ein krig ved å terror­bomba sivile, det fører berre til ufattelege lidingar og er ein krigs­for­brytelse. Einaste måten å vinna ein krig på er ved å over­vinna dei militære styrkerne til mot­standaren.

I Japan vart ein no fengsla og av­retta um ein sådde den minste tvil um at det var atom­bomber som hadde ut­sletta Hiro­shima og Naga­saki. Same­leis kunde ein ogso i USA risikera dauds­straff um ein avslørte noko som myndig­heiterne meinte var uheldig vedrørande atom­bomborne.

Hev du aldri lurt på kvifor atom­bomber ikkje hev vorte nytta i ein einaste krig sidan 1945?

Major Alexander P. de Seversky

Major Alexander P. de Seversky: “In Hiro­shima I was pre­pared for radically different sights. But, to my surprise, Hiro­shima looked exactly like all the other burned-out cities in Japan.”

Og kven var det som fann (dikta) upp atom­bomba? Jo, for­fattaren H. G. Wells so tidleg som i 1913: The gaunt face hardened to grimness, and with both hands the bomb-thrower lifted the big atomic bomb from the box and steadied it against the side. It was a black sphere two feet in diameter.

Anders Björkman Anders Björkman:

A-bombs were and are just pro­pa­ganda lies. There is no evi­dence that they worked 1945 or later. The a-bomb was in­vented by an American Robert O Lyssenko — a cousin of Trofim — but assisted by A. Ein­stein and encouraged by Roose­velt and Stalin! USA is the greatest military force on Earth since WW2 with shiny uniforms, medals, salutes, KIAs, MIAs, etc. And it has lost most wars since 1945 because it doesn't use a-bombs in Korea, Viet­nam, Afghani­stan, Iraq, Lybia, etc. Do you know why? No a-bomb has ever ex­ploded on planet Earth. The a-bombs are just a hoax to keep you afraid!

      UPP   NED
Bomber

Slutt på krigen i Europa.

D EN 7DE MAI VAR krigen i Europa slutt. Men Norig var i praksis okkupert av dei allierte fram til 13de desember, og i denne perioden vart landet styrt av allierte propa­ganda­ekspertar, dei fleste av asken­asik­hazarisk (“jødisk”) her­komst. Med andre ord: det norske folk vart i denne perioden (og ogso sidan) massivt fora med usanningar levert av profe­sjonelle løgnarar. T.d. avisa Hardanger: “10. juli 1944 vart det myrda 24.000 der [Dachau].” Heilt van­vittig påstand, og endå meir van­vittig er det at folk slukte det rått! Og under denne okkupa­sjonen (den 26de juni) vart ogso Norig heilt i strid med folke­retten medlem av SN (United Nations). Eit okkupert land kann ikkje inngå ein slik avtale!

Under krigen vart askenasikhazarene (“jødarne”) i Norge fråstolne alle eigna­luterne sine og sende til arbeids­leirar i Tysk­land. Derifrå var dei meint å bli vidaresende til Pale­stina ved krigs­slutt (det var dette som var “den endelege løysingi på jødeproblemet”, ikkje at dei skulde utryddast). Men ikkje alle, rundt 1200 kom seg over til Sverik.

Den ulovlege regjeringen kom heim att, og dei hadde sjølvsagt med seg gullbehaldningen... eller? Nei, tenk, dei hadde ikkje det.

Brevmerke

Dei som budde litt avsides hadde ikkje merka so mykje til krigen og den påfylgjande okkupa­sjonen, men det hadde sjølvsagt rådd stor uvisse, og vore mykje snakk um tyskarane. Og mange hadde sétt flyktningar på veg gjenom dalarne. I tillegg hadde det vore rasjonering og knappheit på varor, noko som fort­sette ei god stund fram­yver endå. Mjølet var til dømes ikkje brukande til brød­bakst, so ein steikte i staden helle­kaker av det.

Og — me skal hugsa på at krigen var slett ikkje slutt for alle. Mange av deim som tok del i krigs­handlingarne vart øydelagde som menneskje, sjølv um dei ikkje vart fysisk skadde, og dette stridde dei ofte med livet ut.

Historieforfalsking.

Når ein krig er slutt, er det seier­herrane som skriv historia. Det blir gjerne svart-­kvitt; dei som seira var berre snille og gode, og dei som tapte berre fæle. For som Churc­hill, som millom anna var direkte ansvarleg for at mange millionar menneske svalt i hel i India i 1943, sagde: «History will judge me kindly because I intend to write it myself.» Noko han ogso gjorde.

Bomber

London og mange andre britiske byar vart bomba, men — tys­karane var so høf­lege at dei venta heilt til bri­tarne var fer­dige med å byg­gja til­flukts­romi sine! Det tok 8 månader. Truleg var det ikkje eit einaste tysk fly over britisk jord seinare heller, bri­tarne ordna det sjølve. Grei måte å få vekk byg­ningar ein vilde bli kvitt. By­for­nying på sitt beste! Truleg vart byg­ningarne sprengde lokalt med dyna­mitt, gjerne medan nokre fly flaug over for å gjera det realistisk. Folket fekk jo ikkje med seg dette, dei sat livredde nedi tilfluktsromi sine. I til­legg plasserte bandittarne "ueksploderte bombor" i gatorne for å gjera det endå meir "ekte". (Klikk på biletet for å sjå det elendige arbeidet. Asfaltbitarne vilde spruta metervis, men her ligg dei pent tett innåt "bomborne";)

Bomber

Her hev me eitt av dei mange falske bileti frå krigen — stoppa flyi i lufti medan dei sleppte bomborne? Og dei ligg alle fint vass­rett. Lat oss so sjå tvo ekte bilete:

Bomber

Men me ser jo på filmar at bomborne dett slik segjer du? Nei, du ser ein blanding av film/teikne­film. "Bom­borne" er teikna inn; sjå dette biletet eg hev teke frå ein film (klikk på biletet og sjå spesielt på dei tri "bomborne" under det øverste flyet):

Bomber

Og dess-utan vilde flyi gått brått uppyver etter å ha sleppt frå seg tonnevis med bombor.

“Holo­caust”.
Arbeit macht frei

Me fekk vita at tys­karane hadde gassa i hel og kremerte seks mil­lionar “jødar” i kon­sentra­sjons­leirane. Men fyrst i 1972 fekk den på­ståtte hen­dingi eit namn: “Holo­caust” (og­so kalla "Holo­Ca$h"). Og talet 6 mil­lionar “jødar” hadde forøvreg gått att i aviser og blad og bøker i lange tider, mil­lom anna i 1839, 1869, 1889, 1891, 1896, 1897, 1900 (...There are 6,000,000 living, bleeding, suffering argu­ments in favor of Zionism...), 1902, 1904, 1905 (...From 1800 to 1902 he caused 6,000,000 Jewish families to be expelled from Russia...), 1906, 1910, 1911, 1914 (...to con­sider the plight of more than 6,000,000 Jews who live within the war zone...), 1915, 1918, 1919 (...6,000,000 Jews in bread line...), 1920 (...Today 6,000,000 Jews Are Facing the Darkest Days Ever Known...), 1921, 1931 (...Six Million Jews Face Starvation...), 1932, 1933, 1935, 1936, 1938, 1939 (...there are six mil­lion Jews in Europe today fighting despe­ratly against...), 1940 (...if the Nazis should achieve final victory "6.000.000 Jews in Europe are doomed to destruction."), 1942 (...these six mil­lion Jews will all be dead...), 1943 (...Nazis had decreed the complete extinction of six mil­lion Jews...), 1944 (...almost six mil­lion Jews having been murdered in cold blood...), 1945 (6,000,000 JEWS DEAD). Ikkje mindre enn 271 gonger (som me veit om) er talet 6 mil­lionar “jødar” vorte fram­stilt i skrift og tale i samband med ut­sletting, svolt og naud o.s.b. FYRR 1945!! Og — prøv å få dette til å stemma:

• Offisielle dokument viser at det budde rundt 2 millionar “jødar” i tysk­okkuperte land i 1943.

• 6 millionar “jødar” vart gassa i hel.

• 3 millionar europeiske “jødar” over­levde krigens redsler.

Mange av deim som (heilt fram til våre dagar) hev stilt spursmål um kor­leis dette kunde skje i so stort omfang, altso kor­leis tyskarane kunde hava so utruleg stor kapasitet (t.d. av­retting og ikkje minst kremering av upptil 20.000 menneskje i løpet av éin dag i éin kon­sentra­sjons­leir) hev vorte sette i fengsel.

Arbeit macht frei

Fram til tidleg i 90-åri stod det på ein plakat i Ausch­witz at 4 milli­onar døydde der. Men so vart talet brått redu­sert til 1,5 milli­onar! Og so til 1,1 million! MEN — talet 6 milli­onar “jødar” totalt vart like­vel ståande uforandra!! Me kann her trygt snakka um løgner i stor skala ("dess større løgner, dess fleire trur på deim").

Det ser ut til at det er svært viktig at ingen stiller spursmål um den offisielle ver­sjonen. For, i Tyskland, Fran­krike, Auster­rike, Polen, Romania, Belgia, Sveits, Canada, Australia og New Zealand er det utruleg nok lov­bestemt at det er forbode å betvila “Holo­caust”!! Du hev 'kje ein­gong lov til å disku­tera temaet! Dette åleine er 100% prov på at “Holo­caust” er LØGN. Det er heilt ube­gripeleg at Holo­caust­til­hengjarane ikkje greiet å inn­sjå noko so inn­lysande!

“Gass­kammeret” som blir vist fram til turistarne i Auschwitz vart uppsett i 1948. Det turistarne derimot ikkje fær sjå er dei ekte gass­kammeri (til desinfi­sering av klæde og madrasser, og det er kun der dei hev funne restar av Zyklon-B), sjuke­huset, biblio­teket, bordellen og symje­bassenget. Heller ikkje fær dei høyra um dei tvo småe husi (no vekke) som visst­nok vart nytta til gassing (ikkje med Zyklon-B, det vilde vore gal­skap) av nyss ankomne fangar (upptil 200 i gongen) som ikkje var arbeids­dyktige. Berre fangar som kunde jobba hadde ein sjanse til å over­leva i denne leiren. Men, desse vart då ogso tekne godt vare på, for dei var særs viktig industri­arbeids­kraft (dei produserte krigs­materiell). (Paul Follegg (sekretør, Førerens Sekreteriat) i Dachauw: “De lå i pene, rene og hyggelige brakker, hvor de hadde 1. klasses syke­hus, tann­læge­behandling og stell i det hele tatt.” “Men — de lærte å arbeide, og å arbeide hardt.”) Himmler tykte trass i det at dauds­tali (grunna tyfus) var alt for høge, og gav fleire gonger skriftleg ordre um at dei måtte reduserast.

Den verkelege grunnen til at krematorie­ovnarne vart instal­lerte var dei alvorlege utbroti av tyfus. Dei som døydde av denne sjuk­domen kunde ikkje leggjast i masse­graver, då det vilde forårsaka smitte­spreiding gjenom grunn­vatnet. Sjå denne artikkelen. Og sjå ogso denne filmen.

Døds­skvadronar.

Men um gass­kammer ikkje vart nytta i serleg grad blir det sagt at tyskarane hadde døds­skvadronar som reiste rundt og av­retta “jødar” og andre folk dei ikkje likte. Offeri vart tvinga til å leggja seg ned i store masse­graver tett i tett, i mange lag, som sardiner i ein boks, og vart av­retta med nakke­skot. Døds­skvad­ronarne jobba utan stogg so lenge dei hadde dags­ljos. Elles var det vanleg at offeri vart stilte upp på kanten av graverne og skotne med maskin­gevær. Ordrane til dette kom ikkje frå øverste hald, men alle visste at Hitler ynskte å fjerna “jøde­problemet”, og meinte dette var ein effektiv måte å gjera det på, og at det ikkje var naud­synt å plaga føraren med “detaljar”. Hitler sin måte å bli kvitt “jødarne” på var deporta­sjon til Palestina, men Himmler (og Bor­mann) vilde det visstnok ikkje slik. Det sér ut til at dei gjekk bak ryggen på Hitler og beordra syste­matisk ut­rydding, ikkje berre av menner, men ogso kvinner og born, slik at “neste generasjon tyskarar ikkje skulde få same problemet”. Korvidt dette er rett er nokso usikkert. Iallfall um det stemmer at både Hitler og alle rundt honom sjølve var “jødar”.

Kor mange “jødar” som døydde i Europa under krigen (ved skyting, henging, av svolt, sjuk­dom, alder­dom, bombing frå dei allierte osb.) veit ein jo ikkje, kanskje i overkant av ein mil­lion, derav ca. 450.000 i kon­sentra­sjons­leirane. Det budde forøvreg rundt 3,6 millionar “jødar” i Europa i 1936. Der­etter minka talet fort, då svært mange flytta til Pale­stina og USA. Men då krigen braut ut budde det brått 6 millionar “jødar” berre i Tysk­land!! Ifylgje “jødarne” sjølve.

Hensynslaus terror.
Arbeit macht frei

Men me må spyr­gja oss um dette: dei alli­erte si vold­somme bom­bing av sivile mål i Tysk­land (og Japan), var det noko betre enn det tys­karane gjorde? Er det å av­retta enorme meng­der u­skul­dige men­neske med bomber meir “stove­reint” enn å av­retta dei same men­neski med kuler? Me som var på “rette sida” hev mykje meir blod på henderne enn tyskarane. Berre under an­grepet på den for­svars­lause byen Dresden (650.000 spreng­bomber og 200.000 brann­bomber) vart kanskje so mange som 3-500.000 uskuldige menneske brende levande. Dei allierte krigs­for­brytarane hev i etter­tid stadig ned­justert talet (pynta på det). Det blir no hevda at talet var 25.000, endå dei tyske myndig­heiterne rakk å telja 202.040 lik og identifisera rundt 30% av desse — dette segjer vel sitt...

Folkemord.

Var det no slutt på elendet? Nei, ikkje for tyskarane. I perioden 1945–50 omkom millom 7 og 10 millionar tyskarar av tvangs­arbeid og svolt i dauds­leirane til Eisen­hower (1,5 millionar) og i Tyskland forøvreg, og ved etnisk ut­reinsking i aust (dei russiske soldatarne hadde ordre um å dagleg rana, voldta og drepa so mange tyskarar som dei var i stand til). Dette ukjende holo­caust blir det ikkje prata mykje um (heller ikkje um det russiske "jødisk"-styrte holo­caust — Gulag — der minst 66 millionar menneske vart myrda i perioden 1917-1959). Grusom­heiterne som vart utført mot det tyske folk (spesielt av russarane) etter krigen manglar side­stykke i Europa. Sjå gjerne denne filmen (berre for vaksne!!). Soga um krigen er svært “farga” av seier­herrane, og det er strenge straffar for deim som vågar tvila på den offisielle (løgnaktige) versjonen. Den einaste historikaren som torer fortelja sanningi er David Irving. Han hev det meste rett. Les gjerne ogso boki "Hellstorm" av Thomas Goodrich.

Winston Churchill.

Churchill til US-General Robert E. Wood (november 1936): «Germany becomes to powerful. We have to crush it.»

Churchill til Truman (Fultun, USA mars 1946): «The war wasn't only about abolishing fascism, but to conquer sales markets. We could have, if we had intended to, prevented this war from breaking out without firing one shot, but we didn't want to.»

Churchill; The Second World War (bok utgjeve 1960): «Germanys unforgivable crime before WW2 was its attempt to loosen its economy out of the world trade system and to build up an own exchange system from which the world-finance couldnt profit anymore. ...We butchered the wrong pig.»

Adolf Hitler.

Og Hitler? Offisielt begjekk han sjølvmord saman med kona Eva Hitler. Men det eksisterer ikkje noko som helst prov på at dette skjedde. Mest truleg rømde dei til Argen­tina der dei ei tid budde på Eden Hotel i La Falda. Ekte­paret som eigde hotellet hadde eit svært nært ven­skap med Hitler. Eit tru­verdig augna­vitne segjer at Hitler hadde fjerna barten og brukte parykk, men var likevel svært lett att­kjenneleg. Han reiste muligens seinare til Stasjon 211 på Sud­polen, og døydde truleg i 1965.

Hitler og Gunthenberg

Og so hev me Herman Gunthen­berg i Argen­tina som påstår at han er Adolf Hitler... klikk på bileti for å saman­likna. Rettnok vilde Gunthen­berg på biletet her vera 126 år, der­som det stemmer at Hitler var 56 år i 1945... men det er uhyggeleg lik­skap.

Og Hitler var verre enn me på nokon måte hev kunna fore­stilla oss: han var Illuminati Grand Master III Reich! Illu­minati likar å gøyma inn­lysande ting rett fram­for nasen på oss.

Etter krigen fekk Hitler tvo døtre, som båe er aktive topp-politikarar (natur­leg­vis), og ikkje er dei særleg kjekke. Spesielt den eldste er eit reint udyr, og gjerer ikkje mykje for å løyna det hel­der (og det finst man­ge bilete av henne der ho gjerer nazi-hel­sing). Og ho er på­fallande lik far­en, spesi­elt i profil, med­an den yng­ste (dei er halv­systrer) nok liknar meir på mori. Biletet viser nasarne til Hitler og eldste dotteri: biletet av henne er teke meir undan­frå og meir frå sida.

Og kven er etter­fylgjaren til Adolf [Adolph] Hitler? Truleg heiter han eigentleg Alexander Adolf Hitler og hev millom anna spela ein kap­tein med fransk­klingande namn i ein kjend rom­serie... Og kapteinen i denne serien snakkar stadig um korleis Jordi vart slik ein bra plass å leva på — omtrent på denne tid og framover... me fær nok mange hint der, frå toppsjefen sjølv.

Norig etter krigen.
Dritveg

Og so skulde altso Norig byggjast upp att — eller? Nei, det vart heller det mot­sette. Vegar, jarn­bane og tele­fon vart totalt negli­sjert under AP-styret heilt fram til 1960. Folk fekk ikkje eingong lov til å kjøpa seg bil! Dei fekk ikkje tele­fon! For dette meinte Arbeidar­partiet var luksus! Dei skrøpelege vegarne som var, vart meir og meir øydelagde av tung­trans­porten, og svært lite vart sett av til veg­byggjing og vedlike­hald. Det var so gale under dette van­styret at folk faktisk køyrde seg fast på offentleg riksveg! (Biletet er teke i 1966.) Rett­nok vart det satsa på industri­arbeids­plassar, men med den kolossale foru­reiningi dette førde med seg. Slik som i Årdal, der aluminiums­verket (bygd av tyskarane) sleppte ut upptil 2000 kilo fluor i døgnet rett i lufti. (I dag slepper dei ut rundt 260 kilo i døgnet, som er meir en gale nok.) Resultatet var daud skog og for­gifta dyr, og fråflytting av heile grender, slik som Nun­dalen.

      UPP   NED

Angrepet på Vallø.

D EN 25DE APRIL, berre tvo veker fyrr krigen var slutt, kom 119 allierte fly inn yver Vallø og bomba staden til pinne­ved. 53 nord­menner og eit ukjent tal tyskarar og russarar om­kom.

1944

      UPP   NED
Fiskeskute

Terror i Nord-Norge.

I TIDSROMMET oktober til mai trekte tyskarane seg attende frå Nord-Norig og raserte heile Finn­mark og Nord-Troms og tvangs­evakuerte be­folkningen der.

      UPP   NED
Bombing

Bombingen av Laksevåg.

D EN 4DE OKTOBER kom 152 allierte bombe­fly med ekorte inn yver Lakse­våg. Dei sleppte 1432 bomber, dei fleste yver tett­be­byggelsen, noko som førte til at 193 sivile omkom, derav 61 born ved Holen skole. Over 200 vart skadde.

1942

      UPP   NED
War

Kamuflasje.

Tak

D EI BYGDE falske landskap med "bygningar" og "gator" på fabrikktaki på vestkysten i USA, og attpåtil hadde dei skode­spelarar som "budde" der.

Tanks

Dei hadde upp­blåsbare strids­vognor, jeepar, laste­bilar, kanoner, fly. Berre brukt av ein tropp, blir me for­talt. Skal tru det? Kvifor då slikt ekstremt hemmeleg­hald? Det var topp­hemmeleg heilt til 1996! Og fort­satt er det mykje me ikkje fær vita. Kanskje var dette langt meir ut­breidd enn me blir for­talt? Og kanskje ikkje for å lura fienden, men oss.

1941

      UPP   NED

Konsentrasjonsleirar i USA.

Konsentrasjonsleir i USA.

I USA VART heile 120.000 amerikanarar med japansk upphav tvangs­internerte i 10 kon­sentra­sjons­leirar. Svært mange av desse var born.

Roosevelt var ivrig etter å få USA med i krigen, og det var ikkje noko problem etter det japanske angripet på Pearl Harbor, som han sjølv hadde fram­provosert og var fullt klar over skulde koma. Dei hadde difor plassert berre ut­rangerte krigsskip frå Fyrste verds­krigen i hamni.

1940

      UPP   NED
War

Færøyarne og Island.

S TORBRITANNIA okkuperte Færøyarne og Island. Og hadde ikkje tyskarane kome deim i forkjøpet hadde nok Norig vorte neste land på lista.

      UPP   NED
War

Norig i krig.

D EN 7DE APRIL varsla Aften­posten Admiral­staben um at tyskarane skulde land­setja store troppe­styrkar i Norge. Utanriks­departe­mentet bad Aften­posten um ikkje å trykka meldingi.

Um morgonen den 8de april vart det tyske laste­skipet Rio de Janeiro senka av ein polsk under­vassbåt utanfor Lillesand. Dei yverlevande sol­datarne sa at dei var på veg mot Bergen for å «forsvara Norìg mot engelsk­mennerne». Noko som vel var korrekt i deira augo, ettersom det berre var eit tids­spursmål fyrr engelsk­mennerne vilde okkupera Norìg. Dei var jo alt byrja angripa tyske sivil­fartøy – og leggja ut minor – i norsk farvatn. Og dette fekk dei gjera utan mot­stand frå dei norske styres­makterne. Der­med var i praksis Norìg allereide med i krigen på alliert side.

At tyskarane var på veg for å okkupera Norìg fekk myndig­heiterne i fleire dagar i rein klar­tekst, og likevel valde dei å ikkje gjeva ordre um mobili­sering.

Blücher

Angrepet på Oslo vart seinka etter­som den tyske kryssaren »Blücher« vart senka i Drøbak­sundet. Tyskarane var heilt sikre på at dei kunde reisa trygt inn sundet, ettersom dei trudde Russland hadde full kontroll på det norske for­svaret. Noko som stemde. Men komman­danten på festningen var ulydig, og beordra eld. Dermed fekk kongen og den ulovlege regjeringi tid til å røma nordyver (dei måtte jo det, noko anna vilde sétt løge ut). Tyskarane erobra der­etter Oslo utan problem med ganske småe styrkar.

«Dette overfall har vært planlagt lenge. Der har vært Forædere blant norske. FY FOR EN Skam.»

Else-Marie Mur, 17 år.

Tyskarane sin versjon av okkupasjonen av Norig. Og sjølv­sagt fram­stod dei som helte­modige og uover­vinnelege.

1939

      UPP   NED
War

Andre verdskrigen.

T RIDJE SEPTEMBER starta det “jødisk”-­kontrollerte Stor­britannia (og der­etter det like mykje “jødisk”-­kontrollerte Fran­krike) Andre verds­krigen ved å gå til krig mot Tysk­land. Under påskot av at dei hadde pakt med Polen. Hitler vilde forøvreg slett ikkje ha krig med Stor­britannia, visstnok, og kom med freds­forslag gong på gong, noko som vart blankt avvist. Men — alt dette var nok berre skodespel; Stor­britannia og Fran­krike handla nok på direkte ordre frå Illuminati-sjefen sjølv: Adolf [Adolph] Hitler.

Britarne var nok litt hastige, rett­nok, for dei var jo ikkje ferdige med å byggja til­flukts­romi sine! So tyskarane måtte venta åtte månader fyrr dei kunde byrja bomba dei britiske byarne...

Krigen var nøye plan­lagt so langt attende som på 20-talet, med gro­botn frå 1919. Nazi-­tysk­land vart skapt millom anna ved hjelp av store penge­over­føringar frå bi­drags­ytarar i USA, og ein falsk-flagg­operasjon (eld­setjing av Reichs­tag i 1933). Seinare vart dei tyske inn­byggarane i Polen utsette for særdeles grove over­grip, noko som førte til at Hitler vart tvinga til å gripa inn. For å ytterlegare rett­ferdig­gjera angripet laga han til ein falsk-flagg­operasjon med "polske" sabotørar. Dermed hadde dei allierte eit påskot til å erklera krig mot Tysk­land. “Jødarne” kunde deretter dikta upp sitt "Holo­caust" slik at dei kunde få sitt eige land, og endå viktigare: bli eit folk som ingen kunde kritisera, for gjorde ein det vart ein automatisk anti-semitt og rasist.

      UPP   NED
Nasjonal Samlings Ungdomsfylking sin protest.

Stortingsvalet 1939.

 

 

Statskupp - Diktatur!

 

Det sittende stor­ting er valgt for perioden 1936—39 og har ikke fullmakt fra velgerne til å sitte lenger. Det har nu bevilget sig selv et jubel­år og blir sittende i  f i r e  år til 1940.

Dette er  i k k e  folke­styre. Det er å u­myndig­gjøre folket — det er

statskupp.

 

Stortinget 1939—40 har valgt sig selv.

Det er  i k k e  valgt av det norske folk. Det er grunn­lov­stridig.

ET STORTING SOM VELGER SIG SELV er en frekk ut­fordring til velgerne.

Det nuværende «demokratiske» styre er en karika­tur av et folke­styre. Det baner veien for diktaturet.

Det er ille nok at vi ennda i halv­annet år skal være bundet til et stor­ting og en regjering som i disse skjebne­tider spiller så lett­sidig med vårt lands skjebne, — som har ødelagt vårt forsvar, og i årevis tillatt en lands­forredersk anti­militær agitasjon og latterlig­gjørelse av forsvars­viljen og forsvars­tanken hoss Norges ungdom, — og som nu efter at der endelig er bevilget et beskjedent beløp til gjen­reisning av for­svaret, trekker Norge inn i den ene krigs­front. Istedetfor øie­blikkelig å redde vårt land ut av stor­makts­interessene og forene alle partier, hele folket, til samlet kraftanspennelse for

Å GJENOPRETTE OG SIKRE VÅR NØITRALITET.

Vi vil ikke inn i noen nordisk krigs­allianse, rettet mot èn stor­makt, Tysk­land.

Vekk med den kollektive usikkerhet!

Ut av Genfer-alliansen!

Vi krever  æ r l i g  nøitralitet!

Vekk med katastrofe­politikkerne som trekker Norge ut i krig!

 

Nasjonal Samlings Ungdoms­fylking.

 

Stortinget

D ET SKULDE vore stortings­val denne hausten, men stor­tinget vedtok året fyrr — heilt ulovleg — at dei skulde bli sitjande eitt år til. Ja — dei hadde havt lov til å vedta at stor­tings­perioden skulde ut­vidast til fire år, dersom for­slaget hadde kome i fyrre fyrste elder andre or­dentlege stor­ting, men ikkje med attende­virkande kraft! Og for­slaget kom ikkje i fyrre fyrste elder andre or­dentlege stor­ting, men fyre den tid! So ikkje hadde dei lov til å gjera ved­taket, og ikkje hadde dei lov å sitja eitt år til. Det vilde dei heller ikkje havt lov til um ved­taket hadde vore gyldig. Dette er udiskutabelt!

Noko som førte til at samtlege med­lemer av regjering og stor­ting frå 11te januar året etter var bedragarar. Dei var nemleg ikkje valde av folket, dei hadde valt seg sjølve og ulovleg utvida stor­tings­perioden, og skulde vore stilte for riks­rett.

So — hev seinare stor­ting og regjeringar vore lovlege? Dei hev t.d. alle site i fire år, endå det ikkje er lovleg, stor­tings­perioden er fort­satt tri år!

DEN NYE VERDENSKEISER: (PDF) «Politikk har intet til­felles med moral. En hersker som ledes av moralske hensyn, er ikke noen dyktig politiker, derfor sitter han ikke trygt på sin trone. Den som vil herske, må kunne bruke list og hykleri. De store menneskelige dyder, ærlighet og opp­riktig­het blir laster i politikken.»

1936

      UPP   NED
Bunker

Den spanske borgarkrigen.

D ET UPPSTOD borgar­krig i Spania. Men der del­tok ogso styrkar frå mange andre land på både sider. Hitler sende til dømes store styrkar berre dagar etter krigs­ut­brotet. Dette gav verdi­full er­faring med nytt krigs­materiell.

Uppvarming til — elder forsøk på å starta — Andre verds­krigen?

      UPP   NED

Statspoliti.

M E FEKK NO eit reint stats­politi, og FASCES vart godkjent for bruk i politiets emblem. Det tyder at politiet hovud­sakeleg skal verna dei høge herrar, og ikkje so mykje mannen i gata.

      UPP   NED
Tsunami

Loenvatnet.

D ET GJEKK EIT ovseleg ras ned i Loen­vatnet klokka fem um morgonen 13de september. Den på­fylgjande flod­bylgja, med bylgje­høgde på yver sytti meter då ho trefte land, tok livet av 74 menneskje i bygderne Nesdal og Bødal.

1934

      UPP   NED
Tsunami

Tafjorden.

D ET GJEKK EIT ovseleg ras ned i Tafjorden på Sunnmøre natt til 7de april. Den på­fylgjande flodbylgja, med bylgje­høgde på yver sekstan meter då ho trefte land, tok livet av 40 menneskje.

1933

      UPP   NED
Certificate.

Ha’avara.

Medalje

EIN NAZI FÄHRT NACH PALÄSTINA
UND ERZÄHLT DAVON IM ANGRIFF.

S EKS MÅNADER etter Hitler kom til makti vart fylgjande ordning sett i kraft:

Tyske “jødar” som vilde emigrera til Palestina sette pengarne sine inn på ein spesiell konto i Tyskland. Pengarne vart brukte til å kjøpa landbruks­maskiner o.l. som vart ekporterte til Pale­stina og selde der av det “jødisk”­eigde selskapet Ha’avara. I Pale­stina fekk so emi­grantarne att pengar i landets valuta frå salet til­svarande det dei hadde sett inn i Tysk­land. I alt rundt 60.000 tyske “jødar” nytta seg av dette til­bodet. Det var vinn-vinn for alle partar (unna­teke palistinarane), og eit stort steg vidare mot terrorist­staten Israel. Dei måtte hava inn­byggarar der, og Pale­stina var ikkje spesielt inn­bydande, men Nazi-Tyskland fram­stod no etter kvart som endå verre.

Og “jødarne” i Tyskland var slett ikkje fattigfolk, gjenomsnittsformuen deira var på 10.000 mark, mot berre 810 mark for ein vanleg tyskar.

      UPP   NED

Dyrevelferdslover.

T YSKLAND VEDTOK som fyrste land i verdi lover som sikra dyr si velferd. Det var Hitler som utferda desse loverne, då han var veldig glad i dyr, og sopass at han heller ikkje åt kjøt.

W ALT DISNEY var ogso svært glad i dyr og som Hitler svært flink til å teikna. Og det verserer ein del spekula­sjonar um Holly­wood og nazistarne. Me veit at Nazi-Tysk­land vart finan­siert frå USA — kva um ogso person­galleriet heilt eller delvis kom deri­frå? Kva um mange av filmarne og bileti eigentleg var Holly­wood­produk­sjonar? Med Kermit Roose­velt som Adolf Hitler (og ogso som evange­list Coufhkin); Edith Roose­velt eller Lillian Disney som Eva Hitler (Braun); Adrianne Cadelotti som Gretl Braun; Archibald (Archie) Roosevelt som Joseph Goebbels; kona til Roy Disney, heitte Patty, som Magda Goebbels; Judy Garland som Helga Goebbels; Carol Burnett og Mickey Rooney som tvo av dei andre Goebbels-borni; Gerte Frobe som Goering; og Lex Barker som Adolfo. Og huset til Walt Disney på denne tid hadde akkurat same skap som Burghoff. Mange trur at Kermit Roosevelt ogso spelte Walt disney og at Roy Disney spelte Joseph Goebbels, men det er vel mindre truleg.

Disney-studioet sin jobb under krigen var å laga propa­ganda­filmar, so kvifor ikkje liksogodt trø skikkeleg til?

Biletet uppe til høgre er av Archie og Kermit Roose­velt. Til høgre hev me Joseph Goeb­bels. (Øyro er klemt ut­over avdi uniforms­hua er for stor.) Under ser me Joseph Goeb­bels til vinstre og Archie Roose­velt til høgre. Dei er båe litt eldre her.

Brudlaupet i 1931 med Hitler som forlovar. Innfelt: Archie Roosevelt.

      UPP   NED

WAR.

WAR ON GERMANY

J ØDARNE GJEKK til krig mot Tysk­land. Og so lurer folk på kvifor dei ikkje var vel­sedde i Tysk­land? Lat oss heller ikkje gløyma sviket deira i 1916.

1932

      UPP   NED

Statsborgarskap.

Gruppe

H ITLER FEKK stats­borgarskap i Tyskland. Dette er meir enn merkeleg, då han tid­legare hadde sona ein dom for høg­forrederi. Og han stilte no som presi­dent­kandidat. Og vart av presi­dent Hinden­burg ut­nevnt til riks­kanslar året etter. Og kort etter strauk presi­denten med, slik at Hitler over­tok heile makti. Noko som skurrar her? Me ser ogso på mange av bileti der Hitler er med, at han er limt inn (av og til heile, av og til berre hovudet). Klikk på biletet uppan­for og merk deg fylgjande: Hitler er blassare, hev ikkje same skuggen under haka, og hua er heilt feil. Det er ikkje refleks av skyerne i bremmen, det skin ikkje i ørne­emblemet og den svarte reimi som går rundt ser ut til å ha sétt bedre dagar. Saman­likna med hine ser han ut som ein ut­vaska pap­plakat.

Og kvifor hadde faren skifta etter­namn frå det jødisk­klingande Hiedler (eigentleg Hiller)? Var Hitler “jøde”? Og var rette etter­namnet hans Hildes­heim? Det ser ogso ut til at alle rundt Hitler var “jødiske” skode­spelarar av ashkenazisk upphav, inklusive Eva.

Ogso på dette biletet er Hitler blassare enn han bakom.

1923

      UPP   NED
Emily

Namnelovi.

N AMNELOVI KOM, slik at alle no fekk faste etter­namn. Fyrr denne tid tok ein namnet etter fâren, t.d. Larsson, og i tillegg garden ein budde på: t.d. Leirdal.

Uppdikta døme: Fâren Per Hermundson Vigdal bur i Vigdalen og sonen Ola Person Alsmo bur på Alsmo. So flytter sonen til Sperle, og blir so heitande Ola Person Sperle.

1914

      UPP   NED
WW1

Fyrste verdskrigen.

Tyske soldatar.

Tykkjer du dette biletet sér komisk ut? Nei, absolutt ingen ting er komisk med gift­gass.

D YRSTE VERDS­KRIGEN tok til, men Norig vart verande neutralt. Likevel vart det store tap, då mange norske handels­skip vart søkkte. Og det vart stor mat­mangel, etter­som det vart verre å få tak i varer sjø­vegen. Og mat­mangel vart det nedover heile Europa. Spesielt gale var det i Tysk­land, der rundt 763.000 døydde av svolt og under­ernering.

K VIFOR KRIG? Jo — profitt! Lat oss taka èitt døme; firmaet du Points: Fyre krigen årleg yver­skot på 6 millionar US$. Under krigen årleg yver­skot på 58 millionar! Og desse svini som startar krigar giv blanke i ufattelege menneske­lege lidingar og millionar på millionar daude, dei prøver å halda krigarne gåande so lenge som råd. For å grava til seg maksimalt med profitt. Og for å få teke livet av so mange ikkje-“jødar” som råd.

F ORØVREG EIN MERKELEG krig. Ingen større byar var involverte, ingen krigs­handlingar på tysk jord. Det var ein rein skyte­gravskrig på lands­bygdi. Mest som eit dårleg tillaga skodespel. Dauds­tali som fylgje av kamp­handlingar var nok langt lågare enn me blir fortalt. Og nokre få griske bandittar vart serdeles rike av dette, som plan­lagt.

Ingen forstod kvifor denne krigen starta, for Europa var jo fredeleg (dei hadde eigentleg planlagt at han skulde starta 1911-12). Men makt­havarane vilde hava endring. Og til det nytta dei krig. Andre måtar å gjera det på er øko­nomisk kollaps, "terror" og masse­inn­vandring (dei tvo siste er i bruk i Norge i dag).

O G KVA SKJEDDE i 1916? Jo, Stor­britannia var i ferd med å tapa, og vurderte å gå med på Tysk­land sitt freds­forslag um at alt skulde bli som fyrr krigen. MEN — so gjekk zionistarne til dei britiske styres­makterne og sa at dei skulde få USA med i krigen dersom dei var garantert å få overta Palestina ved krigs­slutt. Styres­makterne gav lovnad um dette (i oktober). Og brått vart alt av “jødisk”­kontrollerte media i USA ekstremt Tysk­lands­fiendtlege, med grove lygner um tyskarane, og USA erklerte året etter krig mot Tysk­land, som dermed tapte. Tyskarane uppdaga dette sviket i 1919, og dette førte til sterk mis­nøye, naturleg nok. Ikkje minst avdi “jødarne” fram til denne tid hadde vore svært godt behandla i Tyskland, kanskje betre enn i noko anna land. Og ikkje vart det betre i 1933, då “jødarne” erklerte krig mot Tysk­land, og tyskarane ikkje lenger fekk eksportert varorne sine.

Men — dei penge­sterke måtte setja i stand endå ein verdens­krig fyrr dei fekk kloi i landet sitt.

Poster.

Dei tyske “jødarne” deltok visst­nok heil­hjerta i kamparne, både som fot­soldatar og offiserar. Spesielt mot russarane, som var erke­fienden. Men mot slutten av krigen byrja sivile “jødar” i Tysk­land å skapa misnøye, noko som førde til at heren ikkje fekk til­strekkeleg med leveransar på kritiske tids­punkt.

I Frankrike.

Nokon måtte jo prøva pro­du­sera mat uppi all gal­skapen. (Biletet er teke i Fran­krike. Og kor­vidt det er arran­gert eller ikkje, tja... uansett illustrerer det krigens galskap.)

USS Nebraska i forvirrande kamuflasje.

USS West Mahomet.

      UPP   NED
Soldatar

Verneplikti.

V ERNEPLIKTI VART utvida frå eit halvt til eitt år, grunna den ustabile situasjonen i Europa. Alle menner laut gjera tenest.

1911

      UPP   NED
Amundsen

Roald Amundsen.

R OALD AMUNDSEN med fylgje tok seg ein tur til Sud­polen.

      UPP   NED

Florence Lawrence.

F LORENCE LAWRENCE var ein stor bil­entusiast, og fann upp retnings­visarane for bil. Ho laga til fjern­styrde flagg som vippa ut på kvar si side. Ho fann ogso upp stopp­signalet: ho held eit skilt som det stod STOP på ut side­glaset.

Elles er ho mest kjend som den fyrste film­stjerna.

1905

      UPP   NED
Norsk flagg

Slutt på unionen.

N ORIG GJEKK ut av unionen med Sverik.

Det budde no rundt 2¼ millionar i Norge, derav ikring 20.000 lappar og 10.000 kvænar.

      UPP   NED
Tsunami

Loenvatnet.

D ET GJEKK EIT ovseleg ras ned i Loen­vatnet 15de januar. Den påfylgjande flod­bylgja, med bylgje­høgde på yver førti meter då ho trefte land, tok livet av 61 menneskje i bygderne Nesdal og Bødal.

1902

      UPP   NED

Mary Anderson.

M ARY ANDER­SON fann upp den fyrste effek­tive vin­daugs­viskaren for bil. Han vart styrt for hand frå inn­sida, og hadde i til­legg til fjøring mot­vekt for å gjeva godt press mot ruta.

Fyrr denne tid hadde sjå­førane måtta stikka hovudet ut side­glaset for å sjå i snø­vêr, og stoppa rett som det var for å fjerna snø frå front­ruta og elles køyra meir eller mindre i blinde.

1899

      UPP   NED
Binders

Bindersen.

E IN NORDMANN søkte patent på ein type binders. Men papir­klypa han fann upp var lite brukande, og vart aldri sett i produk­sjon. Betre typar bindersar meir like dei typarne me brukar i dag hadde då alt funnest i mange år. So bindersen er difor ikkje ei norsk upp­finning, slik mange trur.

1897

      UPP   NED
6

Six Million.

S OM ME SÉR skal me nokso lang bakover i tid for å finna fyrste gong påstanden 6 millionar drepte “jødar” bli fremja. Ogso den gongen var det rein løgn, naturlegvis.

The Open Court, May, 1897 s. 270-271:

“National fanaticism, indeed, was not yet extinguished; but it burnt itself com­pletely out in the vigorous in­surrection led by Bar-Cocheba, the pseudo-messiah, in which nearly six million Jews lost their lives, together with the famous Rabbi Akiba, one of the pseudo messiah's most ardent adherents (135 A. D.).”

(Frå meir pålitelege kjelder (Cassius Dio) skal talet vera rundt 580.000, som jo er nokso langt frå 6 millionar. Men “jødarne” likar dette talet, og nyttar det so ofte dei kann.)

1895

      UPP   NED
Klokke

Normaltid.

D ET VART inn­ført normal­tid, m.a.o. same tid yver heile landet. Fyrr hadde det vore lokal­tider (Christiania Tid, Stavanger Tid, Bergens Tid o.s.b.). Men mange, særleg vesta­fjells, nytta endå lenge fram­yver lokal­tid og normal­tid jamsides. Fyrst etter at radioen var komen i meir vanleg bruk, gjekk ein heilt vekk frå lokal­tid.

1893

      UPP   NED

Margaret Wilcox.

M ARGARET WILCOX fann upp den fyrste kupé­varmaren for bil, og dagens måte å varma upp kupéen på er basert på hennar upp­finning.

Ho fann ogso upp andre ting, deri­millum ei kombinert kle- og upp­vask­maskin.

1888

      UPP   NED
Motorwagen

Bertha Benz.

I Frankrike.

D ERTHA BENZ fore­tok den fyr­ste len­gre køyre­turen med eit heste­laust køyre­tøy: ein av auto­mobilarne kon­struert av mannen hennar, Karl Benz, og finans­iert av henne. Bilen hadde tri hjuler, og ein ein­sylindra motor på 2,5 heste­krefter. Ho ordna mange tek­niske pro­blem under­vegs (millom anna for­bedra ho bremse­kloss­arne: ho festa lær på tre­klossarne). Ho hadde med seg dei tvo ten­årings­sønerne sine, og dei måtte hjelpa til med å yta i upp­over­bakkarne. Ut frå dette for­stod ho at bilen trong eit lågare gear.

Ho fekk stor merk­semd for bragdi, og ord­rane byrja no strøyma inn. Ikkje mange åri etter var Benz & Cie. verdens største bil­produ­sent med eit årleg sal på nesten 600 køyre­tøy.

1885

      UPP   NED
Ivar Aasen

Landsmålet.

S TORTINGET VEDTOK at Lands­målet (Høg­norsk) skulde jam­stillast med Riks­mål: «Re­gjeringen anmodes om at træffe for­nøden For­føining til, at det norske Folke­sprog som Skole- og officielt Sprog side­stilles med vort al­mindelige Skrift- og Bog­sprog.»

1875

      UPP   NED

Skilling og ort.

D ETTE ÅRET vart det slutt med skilling og ort, og ein gjekk yver til krunor og øyre. Det gjekk 100 øyre på ei krune. Ein fekk 4 krunor for 1 specie­dalar. 1 skilling svara til 3⅓ øyre.

Fram til denne tid var det specie­dalar, ort og skilling. Det gjekk 5 ort på 1 speciedalar, og 24 skilling på 1 ort.

1861

      UPP   NED
Soldatar

Den amerikanske borgarkrigen.

D ET UPPSTOD borgar­krig i USA. Han vart framprovosert ved at Illuminati fekk sju sud­statar til å erklerte sjølvstende, og seinare fire til. Ei av kamp­sakerne for nord­statarne var å få slutt på slaveriet, men dette var berre eit påskot. Det amerikanske sam­funnet skulde endrast, og kva var vel betre eigna til det enn krig?

1860

      UPP   NED
Pass

Reisepass.

Reisepass.

F RAM TIL DETTE året måtte ein hava pass ogso innan­lands når ein skulde på rek. So skulde ein sogning taka seg ein tur til Bergen, måtte han fyrst skaffa seg reise­pass.

1859

      UPP   NED
Darwin

Evolusjonsteorien.

Livet uppstod i havet. Og pusta med gjeller, fær me tru. Men — so brått kravla det seg på land og byrja pusta i lufti! Duverdi. For noko TØV!

M E, OG ALT ME sér rundt oss er konstruert, ned til minste detalj. Av nokon som er utruleg glupe. Men ikkje ufeilbarlege. Dei eksperimenterer og gjerer tabbar, og prøver forbetra produkti sine fortløpande. Sjå t.d. på blodtyparne våre. Lenge var det berre blodtype O. Men so brått innførde dei A, B og AB.

Å tru på evolusjonsteorien er som å tru på Jolenissen. Den einaste naturlege utviklingi me hev er at dei sterke og glupe oftare overlever lenge nok til å formera seg og passa på ungarne sine til dess dei er sjølvhjelpne, enn dei dumme og veike. Og at t.d. byttedyr som berre er ute um natti fær myrkare pels etter kvart av di dei med ljos pels lettare blir tekne av rovdyr. Slike ting.

1854

      UPP   NED

Porto.

D ET VART innført sams porto yver heile landet, og Norig fekk sitt fyrste frimerke. Motivet var det norske riks­våpenet.

      UPP   NED

Jarnveg.

N ORIGS FYRSTE jarn­veg, frå Kristiania til Eidsvoll, vart opna. Med pomp og prakt.

Men jarn­bane er ekstremt råflott i eit so stort land som Norig med sin spreidde busetnad. Sjå t.d. i våre dagar: Jarn­bana stend for mindre enn tvo prosent av gods- og person­transporten, men fær 45 prosent av stat­smidlarne til sam­ferdsla. Det er rein­spikka galskap! Og dei reisande (som i all hovudsak befinn seg på aust­landet) betalar fem prosent av transport­kostnaden. Kven er det som betalar dei resterande 95 prosent? Jo, alle me andre som ikkje hev til­gang til jarn­bane!

Lat oss stenga kraft­gatorne aust­yver til galskapen upp­høyrer!

1843

      UPP   NED

Asbjørnsen & Moe.

P ETER CHRISTEN Asbjørnsen og Jørgen Moe gjorde eit storveges arbeid med å samla inn folkeeventyr i Norge. T.d. Fugl Dam:

Fugl Dam.

D ER VAR ENGANG en Konge, der havde tolv Døttre, og dem holdt han saa­meget af, at de næsten bestandig maatte være hos ham; men hver Middag, naar Kongen sov, gik Prind­sesserne ud at spad­sere. Engang da Kongen tog sig sin Middags­luur, og Prind­sesserne vare ude, blev de borte med det samme og kom ikke igjen. Da blev der stor Sorg og Bedrøvelse over hele Landet; men mest bedrøvet af Alle var Kongen. Han lod udgaae Bud baade i sit Rige og i frem­mede, og lod lyse efter dem ved alle Kirker og ringe efter dem med alle Klokker over hele Landet; men Prind­sesserne vare borte og bleve borte, og Ingen vidste hvor de vare blevne af; saa kunde man da vide, at de maatte være tagne ind af noget Trold­skab. Det varede ikke længe førend dette spurgtes vidt og bredt baade i By og Bygd, ja over mange Lande, og saa kom Rygtet om det ogsaa til en Konge, langt borte i Landene, som havde tolv Sønner. Da disse fik høre om de tolv Konge­døttre, bade de sin Fader om Lov til at reise ud og lede efter dem. Han vilde nødig give dem Lov til at reise; thi han var bange for, at han aldrig skulde faae see dem igjen; men de gjorde Knæfald for Kongen og bade saalænge, saa han til­sidst maatte lade dem reise allige­vel. Han udrustede da et Skib til dem og satte Ridder Rød, som var vel kjendt paa Vandet, til Styrmand. I lange Tider seilede de omkring og vare oppe i alle Lande, de kom til, og ledte og spurgte efter Prind­sesserne; men de fik hverken hørt eller spurgt dem. Der manglede nu kun nogle Dage, saa havde de seilet i syv Aar, da blev det en Dag en stærk Storm og slikt et Veir, at de troede, de aldrig skulde komme til Land mere, og Alle maatte de arbeide saaledes, at de ikke fik Søvn paa sine øine, saalænge Uveiret varede. Men da det led paa den tredie Dag, lagde Vinden sig, og med Eet blev det blikstille. Alle vare de nu saa trætte af Arbeidet og af det haarde Veir, at de søvnede strax; men den yngste Kongesøn havde ingen Ro og kunde slet ikke sove. Medens han derfor gik frem og tilbage paa Dækket, kom Skibet til en liden ø, og paa øen løb der en liden Hund og gjøede og knistrede mod Skibet, ligesom om den vilde ud paa det. Konge­sønnen gik paa Dækket og lokkede og fløitede til Hunden; desmere gjøede og knistrede den. Han syntes nok, at det var Synd, den skulde gaae der og omkomme; thi han troede at den kunde være kommen fra et Skib, der var forlist i Stormen; men han syntes ikke, han kunde hjælpe den heller, for han troede ikke, han var istand til at sætte Baaden ud alene, og de Andre sov saa godt, at han ikke vilde vække dem for Hundens Skyld. Men Veiret var saa blankt og stille; saa tænkte han: du faaer alligevel i Land og frelse Hunden; og saa tog han paa at sætte Baaden ud, og det gik lettere end han havde troet. Han roede i Land, og gik op til Hunden, men hvergang han greb efter den, sprang Hunden til Side, og saaledes blev det ved, til han var kommen inde i et stort gjildt Slot, førend han vidste Ordet af det. Der blev Hunden med Eet forvandlet til en deilig Prindsesse, og i Bænken sad der en Mand saa stor og fæl, at han blev reent forskrækket. "Du behøver ikke at blive ræd," sagde Manden, — endda ræddere blev Kongesønnen, da han hørte hans Maal — "for jeg veed vel hvad det er, du vil: der er tolv Prindser af jer, og I lede efter de tolv Prindsesser, som blev borte. Jeg veed nok hvor de ere henne; de ere hos Hus­bonden min; der sidde de paa hver sin Stol og lyske ham, for han har tolv Hoveder. Nu har I seilet i syv Aar, men I komme til at seile i syv Aar til, førend I finde dem. Du for din Deel kunde gjerne blive her," sagde han, "og faae min Datter; men du maa først slaae ham ihjel; thi han er en streng Herre mod os, som vi alle ere kjede af, og naar han er død bliver jeg Konge i hans Sted. Men prøv nu om du kan svinge Sværdet," sagde Troldet. Kongesønnen tog fat i et gammelt rustent Sværd, som hang paa Væggen, men han kunde neppe rugge det. "Saa faaer du tage dig en Slurk af denne Flaske," sagde Troldet. Da han havde gjort det, kunde han rugge det, og da han havde taget en til, kunde han løfte det, og da han havde taget endda en, kunde han svinge Sværdet lige saa let, som det havde været hans eget. "Naar du nu kommer ombord," sagde Trold­prindsen, "saa maa du skjule Sværdet vel i Køien din, saa at Ridder Rød ikke faaer see det; han er vel ikke god for at svinge det, men han vil endda blive hadsk paa dig og staae dig efter Livet. Naar saa syv Aar ere omme, paa tre Dage nær," sagde han videre, "saa gaaer det akkurat ligesom nu: der kommer et stærkt Veir over jer med Storm, og naar det er forbi, blive I søvnige alle­sammen; da maa du tage Sværdet og roe i Land, saa kommer du til et Slot, hvor der staaer alle Slags Vagter, baade Ulve og Bjørne og Løver; men du behøver ikke at være bange for dem; thi de falde dig tilfode alle­sammen. Men naar du kommer ind paa Slottet, saa seer du, han sidder i et prægtigt Kammer gjild og tilstadset; men tolv Hoveder har han, og Prind­sesserne sidde paa hver sin Stol og lyske hvert sit Hoved. Og det Arbeide kan du nok vide, de ikke synes godt om. Saa maa du skynde dig at hugge af det ene Hoved efter det andet; thi vaagner han og faaer see dig, saa sluger han dig levende." Konge­sønnen gik ombord med Sværdet, og det han havde faaet vide, huskede han vel paa. De øvrige laae og sov endda, og han gjemte Sværdet i sin Køie, saaat hverken Ridder Rød eller nogen af de øvrige fik see det. Nu begyndte det at blæse igjen, og han vækkede da de Andre og sagde, at han syntes at det ikke gik an, at de skulde sove længere nu, da det var saadan en god Vind. Der var Ingen, som mærkede, at han havde været borte. Tiden gik hen og det led med det skred, men den yngste Konge­søn tænkte ofte paa, hvad der skulde skee, for han vidste ikke, om han kunde udføre det, han skulde. Da nu de syv Aar var forbi paa tre Dage nær, saa gik det, som Troldprindsen havde sagt. Der kom et stærkt Uveir og Storm, som varede i tre Dage, og da det var forbi, bleve de Alle søvnige efter Arbeidet og lagde sig; men den yngste Kongesøn roede i Land, og Vagterne faldt ham tilfode, og saaledes kom han til Slottet. Da han kom ind i Kammeret, sad Kongen og sov som Trold­prindsen havde sagt, og de tolv Prindsesser sad hver paa sin Stol og lyskede hvert sit Hoved. Kongesønnen vinkede til Prind­sesserne, at de skulde flytte sig af Veien; de pegede paa Troldet og vinkede igjen til ham, at han skulde gaae sin Vei og skynde sig bort, men han blev ved at gjøre Miner til dem at de skulde flytte sig af Veien, og saa forstode de da, at han vilde befrie dem og flyttede sig sagte bort, den Ene efter den Anden, og ligesaa fort hug han Hovederne af Trold­kongen, saaat Blodet tilsidst strømmede som en stor Bæk. Da Troldet var dræbt, roede han ombord igjen og skjulte Sværdet; han syntes nu, at han havde gjort nok, og da han ikke kunde raade med at faae Liget bort, saa vilde han, at de øvrige ogsaa skulde hjælpe lidt til. Han vækkede dem derfor og sagde, at det var Skam, at de skulde ligge og sove, medens han havde fundet Prind­sesserne og frelst dem fra Troldet. De øvrige loe kun ad ham og sagde, at han nok havde sovet ligesaagodt som de og vel det, og drømt at han var slig en Karl; dersom Nogen skulde frelst Prind­sesserne, da var det meget rimeligere, at En af dem havde gjort det. Men den yngste Kongesøn beskrev hvorledes Alt var gaaet til, og da de fulgte med i Land, og de først fik see Blodbækken, og saa Slottet og Troldet, og de tolv Hoveder, og Prind­sesserne, da saae de nok, at han havde sagt sandt, og nu hjalp de til med at kaste Hovederne og hele Kroppen i Søen. Alle vare de nu glade og fornøiede; men Ingen var gladere end Prind­sesserne, som slap at sidde og lyske Troldet hele Dagen. Af alt det Guld og Sølv og de kostbare Ting, som var der, tog de med sig Saameget som Skibet kunde bære, og saa gik de ombord allesammen — baade Prindserne og Prind­sesserne. Men da de vare komne et Stykke ud paa Søen, sagde Prind­sesserne, at de i Glæden havde glemt sine Guldkroner, der laae i et Skab, og dem vilde de gjerne have med. Da ingen af de øvrige vilde hente dem, sagde den yngste Kongesøn: "Jeg har sagtens vovet Saameget før, saa jeg vel kan reise efter Guldkronerne og, hvis I vil tage ned Seilene og vente, til jeg kommer igjen." Ja det skulde de; de skulde tage ned Seilene og vente til han kom tilbage. Men da han var kommen saa langt bort, at de ikke saae mere til ham, sagde Ridder Rød, som gjerne selv vilde være den fornemste og have den yngste Prindsesse, at det ikke kunde nytte at ligge stille og bie paa ham, for det kunde de nok vide, at han aldrig kom igjen; de vidste, sagde han, at Kongen havde givet ham (Ridder Rød) Magt og Myndighed, saaat han seilede, naar han vilde, og de skulde sige, at han havde reddet Prind­sesserne, og hvis Nogen sagde Andet, skulde han miste Livet. Prindserne turde derfor ikke Andet end gjøre, som Ridder Rød vilde, og saa seilede de afsted. Imidlertid roede den yngste Kongesøn til Land, gik op i Slottet, fandt Skabet med Guld­kronerne i og trællede til han fik det ned i Baaden; men da han kom der, hvor han kunde seet Skibet, var det borte. Da han nu slet ikke saa det paa nogen Kant, saa kunde han nok skjønne, hvor­ledes det var gaaet til; at roe efter kunde nu ikke nytte, og han maatte derfor vende om og roe tillands igjen. Han var vel bange for at være alene Natten over i Slottet, men der var ikke andet Huus at faae, og saa skjød han da Hjertet op i Livet, læste alle Døre og Porte i Laas og lagde sig i et Værelse, hvor der stod en opredt Seng. Men angst og bange var han dog; og endda ræddere blev han, da han havde ligget en Stund, og det begyndte at knage og brage i Tage og Vægge, som om hele Slottet skulde revne. Med Eet duskede det ned ved Siden af Sengen som et heelt Hølæs. Saa blev det stille igjen; men han hørte en Stemme, der bad ham ikke være ræd og sagde:

"Jeg er Fugl Dam, Som skal hjælpe dig fram." Fugl Dam.

Men det Første du va­ag­ner i Mor­gen, maa du ga­ae paa Sta­buret efter fire Tønder Rug til mig, det maa jeg have til­livs til Fro­kost; el­lers kan jeg ikke gjøre No­get. Da han vaag­nede, fik han see en for­færde­lig stor Fugl, som havde en Fjær i Nak­ken, saa tyk som en halv­voxen Bjælke­gran. Konge­sønnen gik nu paa Sta­buret efter fire Tønder Rug til Fugl Dam, og da den havde sat dem til­livs, bad den Konge­sønnen at hænge Skabet med Guld­kronerne paa den ene Side af Halsen paa den og tage saa­meget Guld og Sølv, som kunde veie ligt imod, og hænge paa den anden Side, ogsaa bad den ham, at sætte sig selv op paa Ryggen og holde sig vel fast i Nakkefjæren. Saa gik det afsted, saa at det susede igjennem Luften, og det varede ikke længe førend de fore forbi Skibet. Kongesønnen vilde været ombord efter Sværdet, fordi han var bange for at Nogen skulde faae see det, og det havde Troldet sagt, ikke maatte skee; men Fugl Dam sagde, at det ikke gik an: "Ridder Rød faaer nok ikke see det," sagde Fuglen; "men kommer du ombord, saa staaer han dig efter Livet, for han vil gjerne have den yngste Prindsesse; men hende kan du være ganske rolig for, thi hun lægger et nøgent Sværd foran sig i Sengen hver Nat." Langt om længe kom de til Troldprindsen, og der blev nu Kongesønnen saa vel modtagen, at der ikke var nogen Ende paa det. Troldprindsen vidste ikke alt det Gode, han vilde gjøre ham, fordi han havde slaaet hans Husbond ihjel og gjort ham til Konge. Kongesønnen havde gjerne faaet hans Datter og det halve Land og Rige. Men han havde nu fattet saadan Godhed for den yngste af de tolv Prind­sesserne, at han aldrig havde Ro, men vilde endelig afsted den ene Gang efter den anden. Men Troldet bad ham være rolig endnu en Stund og sagde, at de havde næsten syv Aar til at seile, førend de kom hjem. Om Prindsessen sagde Troldet det Samme som Fugl Dam: "for hende kan du nok være rolig; thi hun lægger et nøgent Sværd foran sig i Sengen. Og hvis du ikke troer mig," sagde Troldet, "saa kan du gaae ombord, naar de seile her forbi og selv see efter, og hente Sværdet, for det maa jeg saa have igjen alligevel." Da de seilede der forbi, havde det igjen været Uveir, og da Kongesønnen kom ombord, sov de Allesammen, og hver af Prind­sesserne laa med sin Prinds; men den yngste laa alene med et nøgent Sværd foran sig i Sengen, og paa Gulvet foran Sengen laa Ridder Rød. Kongesønnen tog nu Sværdet og roede i Land igjen, uden at Nogen af dem havde mærket at han havde været ombord. Konge­sønnen vedblev endda at være urolig og vilde ofte afsted, og da det endelig led mod Enden af de syv Aar og der kun var som en tre Uger igjen, sagde Trold­kongen: "Nu kan du lave dig til at reise, siden du ikke vil blive hos os; du skal faae laant en Jernbaad af mig, som gaaer af sig selv, bare du siger: "Baad gaae frem!" I Baaden er der en Jernklubbe, og den Jern­klubben skal du lette paa, naar du faaer see Skibet lige foran dig, saa faae de saadan Bør, at de glemme at see efter dig; naar du kommer ved Siden af Skibet, skal du lette paa Jernklubben igjen, saa bliver der en saadan Storm, at de nok faae Andet at bestille, end at kige efter dig, og naar du er forbi dem, skal du lette paa Klubben tredie Gang; men du maa altid lægge den forsigtigt ned igjen, ellers bliver der saadan et Veir, at baade du og de forlise. Naar du saa er kommen tillands, behøver du ikke at bryde dig videre om Baaden; men bare skyde den ud og vende den, og sige: "Baad gaae hjem igjen!" — Da han nu reiste, fik han saa meget Guld og Sølv, saameget andet Kostbart og Klæder og Linned, som Trold­prindsessen havde syet til ham i den lange Tid, saa at han var meget rigere end nogen af Brødrene sine. Han havde ikke før sat sig i Baaden og sagt: "Baad gaae frem," saa gik Baaden, og da han fik see Skibet midt foran sig, lettede han paa Klubben; saa fik de saadan Bør, at de glemte at see efter ham. Da han var ved Siden af Skibet, lettede han paa Jernklubben igjen, og da blev der saadan en Storm og sligt et Veir, at hvide Skummet stod rundt om Skibet og Bølgerne slog over Dækket, saaat de nok havde Andet at bestille, end at kige efter ham, og da han var forbi dem, lettede han paa Klubben tredie Gang, og saa fik de saa rundelig nok at bestille, at de slet ingen Tid havde til at see efter hvad han var for En. Han kom til Land længe, længe før Skibet, og da han havde faaet alt Sit ud af Baaden, skjød han den ud igjen, og vendte den om, og sagde: "Baad gaae hjem igjen!" og saa gik Baaden.

Selv klædte han sig ud som en Sømand, — om Trold­kongen havde lært ham det, eller det var hans eget Paafund, skal jeg lade være usagt — og gik op i en ussel Hytte til en gammel Kjærring, som han ind­bildte, at han var en Stakkels Matros, han havde været paa et stort Skib, der var forliist, og at han var den Eneste, som var bleven reddet; og saa bad han, om hun ikke vilde laane ham Huus for sig og de Ting, han havde bjerget. "Gud bedre mig," sagde Konen; "jeg kan nok ikke lade Nogen faae Huus, I seer hvorledes det seer ud her; jeg har ikke Noget at ligge paa selv, og endnu mindre Noget at lade Andre ligge paa." Ja det var det Samme, sagde Sømanden, naar han bare fik Tag over Hovedet saa fik det være det Samme, hvor­ledes han laa; Huus kunde hun da ikke negte ham, naar han vilde tage tiltakke, saaledes som hun havde det. Om Aftenen flyttede han ind sine Sager, og strax begyndte da Kjærringen, som gjerne vilde vide Nyt at rende med, at spørge, hvad han var for En, hvor han var fra, hvor han havde været henne, hvor han skulde hen, hvad det var han havde med sig, hvad ærend han reiste i, og om han ikke havde hørt noget til de tolv Prind­sesser, som vare blevne borte for mange Herrens Aar siden, og endda meget Andet, som det blev for seent at fortælle. Men han sagde, at han var saa daarlig og havde saa ondt i Hovedet af det for­skræk­kelige Veir, der havde været, at han ikke vidste Rede paa nogen Ting. Hun maatte endelig lade ham have Ro i nogle Dage til han var kommen sig efter det svære Arbeide, han havde havt i Uveiret, saa skulde hun faae vide Alt, hvad hun vilde. Dagen efter begyndte Kjærringen igjen at spørge og grave, men Sømanden havde endnu saa ondt i Hovedet efter Veiret, at han ikke vidste Rede paa Noget; men ret som det var, saa lod han allige­vel falde et Ord om, at han nok vidste Lidt om Prind­sesserne. Strax foer Kjærringen afsted med det, hun havde faaet vide, til Alle de Sladder­kjærringer, som fandtes derom­kring, og nu kom den Ene rendende efter den Anden og spurgte om Prind­sesserne, om han havde seet dem, om de kom snart, om de var paa Veien o. s. v. Han klagede endda over, at han havde ondt i Hovedet efter Veiret, saaat han ikke kunde give Besked om Alt, men saa Meget sagde han, at hvis de ikke vare for­liste i det svære Uveir, som havde været, saa kom de nok om en fjorten Dages Tid eller kanskee før, men han kunde ikke sige vist om de vare i Live endda, for han havde nok seet dem, men de kunde gjerne være omkomne i Uveiret siden. En af Kjærringerne løb nu til Kongs­gaarden med dette og sagde, at der var en Sømand i hytten hos den og den Kjærring, som havde seet Prind­sesserne, og de kom nok om en fjorten Dages Tid eller kanskee om otte. Da Kongen hørte dette, sendte han Bud til Sømanden, at han skulde komme og fortælle ham det selv. — "Jeg seer ikke saaledes ud, sagde Matrosen, for jeg har ikke saadanne Klæder, at jeg kan komme frem for ham." Men Kongens ærendsvend sagde, at han endelig skulde komme; Kongen vilde og maatte tale med ham, enten han var slig eller slig, for der var endnu ikke Nogen, som havde kunnet bringe ham nogen Underretning om Prind­sesserne. Saa gik han da endelig til Kongs­gaarden og kom ind til Kongen, som spurgte ham om det var sandt, at han havde seet Noget til Prind­sesserne. "Ja, det har jeg," sagde Sømanden, "men jeg kan ikke vide, om de leve endnu, for da jeg saa dem, var der saadant Uveir, at vi forliste; men hvis de endnu ere til, komme de nok om en fjorten Dages Tid og kanskee før."

Da Kongen hørte det, blev han næsten ude af sig selv af Glæde, og da Tiden nærmede sig, som Sø­manden havde sagt, de skulde komme, drog Kongen i Møde med dem ned til Stranden i fuld Stads, og der var stor Glæde over hele Landet, da Skibet kom med Prind­sesserne og Prindserne og Ridder Rød; men ingen var gladere end den gamle Konge, der havde faaet sine Døttre igjen. De elleve ældste Prindsesser vare ogsaa glade og lystige, men den yngste, som skulde have Ridder Rød, der sagde, at han havde frelst dem og dræbt Troldet, hun græd og var bestandig sørgmodig; Kongen syntes ilde om dette, og spurgte, hvorfor hun ikke var munter og lystig, som de andre Prindsesser; hun havde da Intet at være bedrøvet for nu, da hun var sluppen fra Troldet og skulde faae en saadan Mand som Ridder Rød. Hun turde ikke sige Noget, for Ridder Rød havde sagt, han vilde tage Livet af den, som fortalte, hvorledes det var gaaet til.

Men en Dag, da de holdt paa at sye paa Bryllups­stadsen, kom der En ind i en stor Matros­kjole, med et Kræmmer­skab paa Ryggen, og spurgte om Prind­sesserne ikke skulde handle Stads af ham til Bryllupet; han havde saa mange rare og kost­bare Ting, baade af Guld og Sølv. Jo, det kunde nok hænde, det. De saae da paa Varerne, og de saae paa ham, for de syntes at de droge Kjendsel baade paa ham og mange af de Ting, han havde. — "Den som har saamegen prægtig Stads," sagde den yngste Prind­sesse, "har vist Noget, som er endda prægtigere, og som kunde passe endda bedre for os." "Det kunde nok være," sagde Kræm­meren. Men de øvrige tyssede paa hende og bad hende huske paa, hvad Ridder Rød havde lovet. Nogen Tid efter, sad Prind­sesserne ved Vinduet en Dag, og saa kom Kongesønnen igjen med den store Matros­kjole paa sig og Skabet med Guld­kronerne i paa Ryggen. Da han kom ind i Stor­stuen i Kongs­gaarden, lukkede han Skabet op for Prind­sesserne og da de nu kjendte igjen hver sin Guld­krone, sagde den yngste: "Jeg synes, det er Ret, at den, som har frelst os, faaer den Løn, han har for­tjent, og det er ikke Ridder Rød men ham, som kom med Guld­kronerne vore, — han har frelst os." Da kastede Kongesønnen Matros­kjolen af sig og stod der meget prægtigere end alle de øvrige; og saa lod den gamle Konge Ridder Rød aflive. Nu blev der først rigtig Glæde paa Kongs­gaarden; Hver tog Sin og saa blev der Bryllup, saa det hørtes og spurgtes over tolv Konge­riger.

⚜ ⚜ ⚜

1842

      UPP   NED

Banden og Sværgen.

I LÆRDAL FEKK Ivar Aasen høyra eit språk som inkje sveipa grisen:

«BANDEN OG SVÆRGEN kan derimot umulig drives videre end her; de frygteligste Eder, som noget Menneske kunde optænke, ere her fuld­kommen gjængse og bruges uafladelig, ikke blot i Hidsighed men endog i den venligste Samtale.»

1835

      UPP   NED

The Great Moon Hoax.

Me skal ikkje måtta heilt fram til 1969 for å finna lygner um Månen!

T HE SUN I NEW YORK hadde ein artikkelserie i seks deler om at det var observert folk på Månen gjenom ein kraftig stjernekikert. Og ogso folk med vengjer, einhyrningar og mange andre fabeldyr.

Og folk svalde det rått, naturlegvis, akkurat som dei gjerer i dag.

1816

      UPP   NED
Mugge

Brennevin.

S TORTINGET gav ei lov um fri brenne­vins­bren­­ning på gar­darne. Og der­med vart det no ei vold­som drik­king av dår­leg bren­ne­vin til alle mål­tider, og mange hadde til og med med seg ei flaske på natt­bordet. Spesielt gale var det i byarne. Mange hadde i seg yver ein halv liter dagleg. Og i helgarne drakk dei seg so nedåt at dei ikkje greidde møta på arbeid måndagen, slik at arbeids­veka i praksis starta tys­dagarne.

Slik heldt dei fram til rundt 1845, då det vart innført strengare reglar for produksjon og inntak, for å prøva rå bot med uvesenet.

1814

      UPP   NED

Fritt land.

S AMBANDET MED Danmark var slutt, og 17de mai dette året fekk Norig eigi grunn­log (skrivi på dansk!!). Der stod det millom anna at “jødar” ikkje hadde tilgang til riket. Det må ha vore ein god grunn til det.

Men Norig vart ikkje fritt lenge, seinare same året måtte landet gå i samband med Sverik; då krigen med Sverik enda 14de august etter å ha halde på sidan 26de juli. Dei tvo landi fekk no felles konge, noko dei ogso hadde havt tidlegare: i 1319 – 1343 og i 1449 – 1450. Men kongen no var ikkje konge yver Sverik og Norig, han var konge yver Sverik og konge yver Norig. Landi var nokso sjølv­stendige; det var stort sett berre utanriks­sakerne (styrt av svenskarne) dei hadde felles. Grunn­logi vart endra 4de november.

Norig fekk no for fyrste gong sin eigen riks­by: Christi­ania (1877/97: Kristiania, 1925: Oslo).

Og — no skulde vel folk få det mykje betre? Tja, iallfall ikkje finnarne (lapparne el. “Sabme”) og kvænarne (“Suomer”), dei fekk det vel jamnt verre. Det same galdt ogso tatrane som for ikring i landet. Og alle andre som skilde seg ut, slik som fangar og psykisk sjuke. Me kann nemna: vitlaust lange straffar for små brots­verk, dauds­straff, tortur i fengsel, loboto­mering, tvangs­sterilisering, born som vart tekne frå foreldri utan at det var grunn­lag for det, og mangt meir.

På dette bel budde det omlag 900.000 sjeler i Norge.

      UPP   NED
Hund og gris

Lærdalsøren.

Frå Fredrik Meltzer si dagbok:

L ærdalsøren kl. 5. Fattig­dom og skitten, de mange små, halv­nakne børnene og en mengde løs-griser og hunder som fates alle steder, overraskedet oss meget, så vi barre ønsket å komme deri­fra hurtigst mulig.

1812

      UPP   NED
Landskap

Troll og katastrofe.

M YKJE TYDER på at det i desember fyrre året starta med enorme jord­skjelv yver heile verdi, med store endringar av land­skapet. Spesielt i Amerika. Og dei fortsette heile vinteren. Sjå skild­naden på korti fyrr og etter denne tid, legg spesielt merke til store innsjøar og elvelaup.

Og kva skjer under slike tilhøve? Jo, dei grådige svini som styrer verdi ut­nyttar det maksi­malt til eigen for­del. Dei stortrivst når det er naud og elende.

D ET VERSERER forøvreg ein reset-teori: At herskarane utrydda alle vaksne i perio­den ca. 1400 — 1812. Sjå kor lite his­torie me hev fyrr 1800, og sjå på det gamal­norske skriftspråket: det vart brått vekke i denne perio­den (ogso på Færøyarne, og danskarne fær skuldi der ogso — fire­hundre­års­natti). Sjå på den merkelege offi­sielle folketals­utviklingen (den blå streken):

Folketal

Men kanskje er det den grøne streken som er korrekt. Me veit det var grysjeleg med pestar frå og med Svarte­dauden til godt inn på 1700-talet, og so fekk me dei vold­somme jord­skjelvi.

Slik at me dette året kanskje hadde att berre få hand­plukka og grundig inn­doktrinerte vaksne. Og ein svær haug med ungar på barneheimar. Barneheimar er jo ein unaturleg ting, normalt vilde foreldre­lause ungar bli plasserte hjå slektningar eller barnlause par.

1814 i Lærdal: "Fattig­dom og skitten, de mange små, halv­nakne børnene og en mengde løs-griser og hunder som fates alle steder, overraskedet oss meget." Med berre få vaksne var det nok ikkje enkelt å halda ungarne med reine og heile klede. Dei levde nok på grisekjøt og poteter. Og vart sende til skogs for å plukka bær um haustarne.

Me veit at ungarne måtte til­tala foreldri i "De"-form. Det kunde jo passa um alle var adopterte, men svært merkeleg um dei var ektefødde.

Sjå på desse bileti av gamle­kyrkja i Gaupne (klikk på dei for å studera deim nærare). Ho ser ut som ho ikkje hev vore i bruk dei siste 100 år, minst. Vilde dei verke­leg lete henne for­falla slik um ho var i full bruk? Taket på nabo­huset uppum kyrkja ser ogso heilt øyde­lagt ut (biletet under her). Og det er eit stort her­skapeleg hus. Og kyrkje­garden er heilt over­grodd og ustelt. Og han vart fort­satt nytta etter at nye­kyrkja var ferdig.

Legg ogso merke til at portalen upp­rinneleg ser ut til å ha vore mykje høgare. Han stammar frå ei stavkyrkje frå 1100-talet.

Det stend ikkje årstal på bileti, dei er berre merka med 283 Gaupne. Men det ser ut til å vera brukt glas­plater, og i Nasjo­nal­biblio­teket stend det at dei er frå 1880. Men rett år er nok 1902. Det ser rett og slett ut som Gaupne fram til denne tid hadde vore meir eller mindre folketom i alvorleg mange år. For kyrkja er jo den eine bygningen dei verkeleg vilde teke so nokonlunde vare på, same kor dårleg det måtte stå til elles. Som i år 1721: "Vell ved Lige Holden inden och uden."

Nye­kyrkja stod ferdig i 1907, og Fortids­minnes­forenin­gen fekk gamle­kyrkja i 1909. Dei fekk ogso kr. 800 til vøling.

Dette biletet av Urnes­kyrkja skal vera teke i 1880, men det kann ogso vera nærare 1902. Som me ser er ho vølt, millom anna med ny takstein. I fronten ser me inn­gangen for småfolki, og på sida inn­gangen som vart nytta av stor­folki i eldre tid (klikk på biletet for å sjå nærare). Opningen er nokso høg, men ikkje spesielt breid, so det kann jo tyda på at storfolki var høge og slanke. Denne portalen var ogso i bruk i ei endå eldre kyrkje.

Dette biletet av Urnes­kyrkja er nok teke i 1902, og me ser at dei er i full gang med å setja henne i nokonlunde upphaveleg stand att.

På Hafslo vart det bygd ny kyrkje i 1878. I Fortun vart det bygd ny kyrkje i 1879. I Solvorn vart det bygd ny kyrkje i 1883 (gamlekyrkja vart rivi tvo år fyrr, endå ho ikkje stod på same tufti). Det vart reist gravkapell på kyrkjegarden på Veitastrondi i 1891 (var det ikkje noko der fyrr?). Og det vart erstatta av nytt alt i 1928. Kyrkjeklokka er frå millomalderen. Det vart bygd ny kyrkje på Fet i 1894. Joranger kyrkje vart mykje omvølt og fekk nye dyrrar ca. år 1900. Dale [stein]kyrkje vart restaurert i 1903. Nes kyrkje vart kraftig ombygd i 1909, endå ho berre var 74 år gamal. Kyrkja i Jostedalen vart istand­sett i 1907-10. Alle kyrkjorne som er umtala her ligg i noverande Luster kommune (dengongen Luster, Jostedal, Hafslo).

Og lat oss so gå til ein nabo­kommune og sjå på Borgund stav­kyrkje (klikk på biletet). Kva skulde dei med den enormt høge op­ningen (på nord­sida)? Norges­kirker skriv: "Det som står i rekne­skapane om nord­inn­gangen må gjelda inn­gan­gen til kyrkje­garden. Det er ikkje noko som tydar på at det har vore portal i nord." Merke­leg på­stand. Og dei hev eit bilete av inn­gangen som dei kallar "Bor­gund_­gl_­inn­gang_­nord_­i_­svalen". Det var ei tid innsett eit vindauga her, men dei endra ikkje opningen då kyrkja vart resturert attende til gamal stil. Inn­gan­gen til kyrkje­garden er for­øvreg i sud i dag, men kann jo vera at han var i nord fyrr nyekyrkja vart bygd.

Biletet eg hev teke ut­snitt frå her er av Dram­men rådhus og er teke i 1871. Og dei påstår at byg­ningen stod ferdig same året. Men han ser alt anna enn ny ut! Og den svære kyrkja nett uppum stod ogso ferdig dette året — det var då voldsomt til kapasitet! Og her ser det verkeleg ut som dei driv på med eit­kvart — nybygg elder restu­rering? Men rådhuset ser like slite ut ogso på dette biletet. Men etter dei var ferdige med kyrkja ordna dei nok fasaden på rådhuset nokso fort. Vask, små­reparasjonar (millum anna av skaden me ser på eine biletet) og nokre måling­strøk. Dermed kunde dei segja at båe byggi var [som] nye same året.

Og det var no fram­etter som det eksplo­derte med fantastiske upp­finningar og stor­arta musikk. Kva um alt dette var gamal kunn­skap som no vart henta fram att? Tabellen viser når dei 200 mest kjende klassiske kompo­nistarne var 30 år gamle, og altso midt i produk­sjonen. For ei tid sidan høyrde eg eit musikk­stykke i radioen som gjorde meg mildt sagt for­undra: det måtte jo vera Beet­hoven, men eg hadde aldri høyrt det fyrr. Det var som å høyra ein av symfo­niarne hans. Det viste seg å vera Dvořák. Lat oss segja at Beet­hoven fekk notarne til komponist B som levde 600 år fyrr hans tid, og Dvořák fekk notarne til kompo­nist D som levde 500 år fyrr. Kva um Dvořák hadde fenge denne kompo­sisjonen frå kompo­nist B ved ein feil? Og Beet­hoven fortsette å kompo­nera stor­arta musikk lenge etter han var vorten stokk døv (deri­millum 9de symfonien). Det kunde kanskje gå an: han høyrde musikken inni hovudet. Men — han diri­gerte ogso, visst­nok, og det er jo endå meir usann­synleg.

Og kanskje vart alle då­tidas men­neske ut­rydda i denne 400-års­bol­ken, og at dei alle var kjem­por. Det er funne rike­leg med bein­res­tar av desse yver heile ver­di, men det er vorte dys­sa vold­somt ned. Det er ikkje-his­torie. Sjå på gamle stein­byg­ningar i by­arne. Dei er bygde for kjem­por. Vold­somt høgt under taket og svære dyrr­opningar. Men ofte isett mindre dyr­rar og trop­perne er vorte til­passa oss. (I dyr­rarne på biletet er det saga ut op­ningar til "van­lege" folk, tydeleg­vis i etter­tid. Men hand­taki er ogso i nokon­lunde rett høgd for små­folk, so det kann tyda på at det var dei som hadde arbeidet med å opna deim. Det var ikkje ein jobb for stor­folki.) Alle møblarne (og do­seti) vart naturleg­vis brende.

Dagens menneske ser små og pusletet ut i desse byg­ningarne.

Det kann ogso vera at kjemporne og vår slekt hev levd side ved side meir eller mindre frede­leg i alle år fram til denne tid. Men so fann ein ut at kjemporne måtte vekk (og gløy­mast). Dei aller siste måtte røma til skogs for å berga livet og vart fred­lause: skik­kelege skogs­troll, altso.

På landet var byg­ningarne til kjem­porne stort sett av tre, og vart brende. Mest berre stav­kyr­kjorne over­levde, og dei vart om­bygde med ny dyrr­opning og ekstra svale­tak i meir høveleg høgd for oss "små­folki". Og der­som der var benker i stolarne til stor­folki vart dei fjerna eller senka til ei lågare høgd. Men i eldre tider hadde ikkje kyrkjorne benker, alle måtte stå i stolarne sine. (I dag er det berre presten som ikkje fær setja seg ned i [preike]­stolen sin.)

Når det gjeld dyrr­opningar er ikkje dei all­tid å fara etter, då dei ofte var mykje lågare enn men­neski som skulde gjenom. Det var mykje enklare å stå på innsida og hogga hovudi av dei på denne måten, um det var fiende som steig inn.

Ei segn fortel um tvo kjempor som budde på kvar si side av Lustra­fjorden. Dei tok til å byggja kvar si kyrkja. Men då kjempa i Solvorn såg at kyrkja på Ornes vart gildare enn hans eigi, blei han so arg at han heiv ein gastar stein etter henne. Men han bomma, og kjempa på Ornes sende so attende ein stein som datt ned rett uppum kyrkja i Sol­vorn. Båe steinarne skal fortsatt finnast som bauta­steinar.

Minni um desse store folki [trolli] lever i segner og folke­eventyr. Og dei offisielle historie­bøkerne våre må du taka med ei ekstremt svær klype salt. Mest alt fyrr dette året er uppdikta, og ogso mykje etter. Og dei jobbar ogso den dag i dag intenst for å fjerna minni um storfolki. Kvifor? Jo, temaet er ømtåeleg: dei utrydda ein heil folkerase og mesteparten av vår rase; let det berre vera att ein haug med ungar, som lett kunde innbillast kva det skulde vera.

So — hav no alt dette i bakhovudet neste gong du stig inn i ein bygning som fær deg til å føla deg som ein liten dott.

Og — dette året vart det u-år att, med endå større mat­mangel som resultat. Det vart so gale at folk måtte til å eta borke­brød att. Mange svalt i hel, i byarne sopass mange at dei byrja nytta masse­gravor. Fram til 1819 vart det ogso merkbart kaldare grunna mange store vulkan­utbrot. 1816 er kjent som året utan sumar.

1808

      UPP   NED
Landskap

Finskekrigen.

D ET VART KRIG millom Sverik og Russland. Russ­land vann, noko som millom anna førte til etableringen av Stor­fyrste­dømmet Fin­land. Sjølv um landet no låg under Russ­land, var det relativt uav­hengig fram til sjølv­stendet i 1917. Iall­fall til­syne­latande.

1807

      UPP   NED
Kanon

Krig.

D ANMARK-NORIG kom i krig med britarne. Det vart mat­mangel i Norge, då det var vanskeleg å få varer frå Danmark grunna britisk blokade.

Året etter var mat­mangelen so stor at folk måtte til å eta borke­brød um veteren.

1800

      UPP   NED
Soldat

Sogningerne.

Kaptein Jürgensen og Leirdølerne hans:

I ltre, hidsige og liden­skabelige er sogningerne, rap­mundede og kjappe er de fremfor nogen, kvast og klin­gende er deres maal.

1798

      UPP   NED

Frå dagleglivet.

Gouty Persons Fall on Steep Hill.

Cattle not Insurable.

1775

      UPP   NED

Den amerikanske uavhengigheits­krigen.

D EI TRETTAN britiske koloniarne lausreiv seg frå Stor­britannia, og vart the United States of America. Krigen bestod av Stor­britannia samt ei stor mengd tyske leige­soldatar mot ameri­kanarane, Fran­krike og Spania.

Krig kostar pengar: “When Robert Morris was making his appeal for funds to finance the American Revo­lution, a Jew, Haim Solomon responded. He immediately sub­scribed $300,000, and in all furnished over $600,000. He sacri­ficed almost his entire fortune to the cause of American Inde­pendence.” Men det snåle var at han var like styrt­rik etter­på: alle pengarne han gav kom eigentleg frå A. M. Rothschild.

Ein væpna revolu­sjon er masse­mord. Og som me ser endå ein gong starta og finansiert med “jødiske” pengar. Kvifor kunde ikkje ameri­kanarane heller laus­rive seg på fredeleg vis?

1764

      UPP   NED
Poteter

Poteter.

P. H. Hertzberg: POTATOS at plante og bruge:

P lant aldrig Poteter 2 Aar efter hverandre i samme Støkke! De vil have gammel Ager, men hvert Aar nyt Sted derudi: Hvert 5te Aar i det tiligste kan de plantes der, hvor de tilforn har været.

1739

      UPP   NED

Skular.

D ET VART VEDTEKE at det skulde skipast skular yver heile landet, men det tok ein ti års tid fyrr alle var på plass. Det vart skule­plikt. No kunde myndig­heiterne byrja med in­doktrineringi si for alvor.

Det var vanleg at ungarne skulde upp­dragast til det gode med bank og pryl, so skule­meistaren nytta gjerne linje-ali flittugt. Elevarne som vart utsette for dette vart glo­heite av sinne, og lova seg sjølve at når dei vart vaksne, ja, då skulde dei smyrja honom upp! Men, det vart jo ikkje noko av det, når so langt leid.

1736

      UPP   NED

Tvangskonfirmering.

F RÅ OG MED dette året vart alle tvinga til å konfirmera seg. Og dei fortsette med denne tvangs­kristningi heilt til 1912! Ein fekk heller ikkje lov til å gifta seg um ein ikkje var konfir­mert.

1695

      UPP   NED
Heks

Heksebrenning.

D EN SISTE hekse­brenningi i Norge skjedde dette året, ved at Johanna Nils­datter frå Kvæ­fjord i Sør-Troms måtte lata livet. Den verste perioden med hekse­brenning i Norge var frå 1560 til 1630, i Europa elles frå 1420 til 1750.

Og dette skjedde altso i eit kristent land — hurra for Kristen­domen!

1674

      UPP   NED
Vinter

Fille­fjell.

D ET MÅTTE stort mann­skap til når fint­folk skulde yver fjellet, kann me lesa i V. Braens reise i Norge:

19 Januar. Om morgenen ginge vi til fjells, og lode hans excel. hr. vice­kansler, mons. Eilers, Jacob og jeg trække os over Fille­fjell paa kjelke, og var der aatte bønder for hver. Bagagen blev baaren og trukket af nogle og 40 bønder.

1650

      UPP   NED
Brev

Post.

P OST­VÆSEN istand­bragtes i Norge ved en for­ordning af 9de August 1650, og der blev beskikket “postbønder”.

Dette var kjekt arbeid, som gav høg status, og dei slapp ogso militær­teneste.

1631

      UPP   NED

Pompeii.

B YEN POMPEII i Italia vart begreven under eit tjukt oskelag frå vulkana Vesuvius.

Nei, det skjedde nok ikkje i år 79 slik "eks­pertane" vil ha oss til å tru. Dei vil ogso ha oss til å tru at alle desse vegg­målerii ikkje vart totalt øyde­lagde av den gloheite oska, men tverti­mot at dei vart konser­verte! For ein fantasi! Dei vart sjølv­sagt produserte etter kvart som dei grov ut, og me ser jo ogso at kvali­teten på det dei "fann" vart stadig betre etter som åri gjekk.

1611

      UPP   NED

Kalmarkrigen.

D ANMARK-NORIG gjekk til krig mot Sverik (Kalmar­krigen), og mange sogningar måtte taka del. Men dei var ikkje særleg motiverte, for å segja det mildt, so mange stakk frå heile greia. Det hadde seg slik at i tidlegare tider hadde dei trent på kriging både smågut og ungdom, og var lette og leduge, men ikkje no. No var dei tung­føtte og stive, og ikkje stort tess.

Årsaki til krigen var strid um kontrollen yver Nord-Norig og handelen i Øystre­sjøen. Krigen enda i 1613 og svensk­arne måtte betala erstatning til Danmark-Norig.

1563

      UPP   NED
Sverd

Herjedalen og Jamteland.

N NO BRAUT DET ut ein øgjeleg ufred som skulde vara i sju år. Svensken tok Herje­dalen og Jamte­land.

Etter denne tid vart det eit grysjeleg hat millom nord­mannen og svensken.

1537

      UPP   NED
Porselva 1778

Sagbruk.

P Å DENNE TIDI vart det fyrste sag­bruket i Norge upp­sett. Etter kvart vart det ut­skipa skoren tre­last til Holland.

1492

      UPP   NED
Christoforo Colombo

Christoforo Colombo.

C OLUMBUS (Christoforo Colombo) fann Amerika, som fyrste Sud-Europear. Han trudde visstnok fyrst at han var komen til India, og kalla difor folki der indianarar. Men det kann ogso vera at han nytta det latinske namnet for ur­inn­vånarar.

Dei innfødde hadde mange stader segner um menner som var komne austan­til i gamall tid, og desse mennerne hadde lært deim upp i mange nyttige ting.

Kontinentet vart uppkalla etter Amerigo Vespucci som var ein tur til Brasil i år 1500.

1380

      UPP   NED
Kart

Union.

N ORIG (med Island, Grønland, Shetlandsøyarne, Orken­øyarne og Færøyarne) gjekk i personal­union med Danmark. Og dette vart starten på slutten for det norske skrift­språket, som fyrr denne tid var «rikt og reint og stødt i ordlaget» (Ivar Aasen). For etter kvart vart det norske språket bytt ut med reint dansk, og slik er det i stor mun endå (Bok­mål og Riks­mål). Rettnok nyttar ein del Ny­norsk, men dette er heldr ikkje noko godt språk, då det vel må seiast å vera eit avkjøme av Gamal­norsk og Dansk.

Dei einaste som prøver halda det gjæve gamle norske skriftspråket i hevd her i Norge er oss som skriv Høgnorsk, men me er ikkje mange. (Me kann bli fleire — meld deg gjerne inn i Høgnorsk­ringen!)

Forøvreg ei STOR takk til våre kjære grannar i vest som trufast hev halde på det gamle språket!

1349

      UPP   NED

Man daudan.

Svartedauden Svartedauden

N O KOM Svarte­dauden, og det var pest med jamne millom­rom fram til ut på 1600-talet, i alt minst seks og tjuge epedemiar. Namnet på Svarte­dauden i Sogn var truleg Man daudan.

Det budde på dette bel rundt 500.000 sjeler i Norge.

1028

      UPP   NED
Mugge

Kristendomen.

G ULATING VEDTOK å ganga yver til ein intolerant religion [religion=under­kuing] frå midt­austen: Kristen­domen. Han vart innført med vald, tortur og drap. Vilde ein ikkje bli kristen, fekk ein valet millom å bli hals­hoggen eller fenga augo stokne ut. Ein vart tvangs­kristna.

Og dette harmo­nerte jo svært godt med guden dei valde å tilbe: Enlil. Den hevn­gjer­rige drit­sek­ken me blir so godt kjende med i Gamle­testa­mentet: “jødarne” sin gud. Dei skulde nok heller valt Enki: han for meir sømelegt fram. Til dømes redda han men­neske­slekti og meste­parten av dyre­slagi då Enlil brått valde å ut­rydda alt liv på Jordi (Synde­flodi). Men ikkje at det hadde so mykje å bety kven dei valde å sleika upp­etter ryg­gen: desse tvo "gudarne" og resten av kjemp­orne var jo reiste sin [himmel]veg for tusund­vis av år sidan.

Og no vart det inn­ført noko nytt i Norge: Synd. Alle var i ut­gangs­punktet syn­dige, ogso dei ny­fødde. (Hev du høyrt so gale? Skal tru um ungen var syndig medan mori gjekk um­hender ogso?) MEN — so snart dei vart døypte (kristna), fekk dei koma til Himmelen.

Var du deri­mot ikkje kris­ten, kom du til Hel (det svi­par vel på dagens Syden; ialle­fall skulde det vera duge­leg heitt der):

For slike er Helvete med alle dets djevler til, der er skrik og gråt, sult og tørst og for­tærende ild, syv ganger varmere enn den heteste ild en kan tenne i denne verden. Der er evig mørke uten lys, alder­dom uten ung­dom. Og selv om det på hvert menneske satt hundre hoder, og hvert hode hadde hundre tunger, som alle var av jern, og som alle talte fra jordens opphav inntil verdens ende, så kunne de likevel ikke skildre alt det vonde som Helvete rommer.
— Moralpreken IV.

Prestarne byrja etter kvart å gå i fot­side svarte kjolar, men trass i det var det berre menner som kunde gjera dette arbeidet:

34. Liksom i alle kyrkje­lydarne hjå dei heilage, so skal kvinnorne dykkar tegja i kyrkje­samlingarne; for dei hev ikkje lov til å tala, men må vera under­gjevne, so som og lovi segjer.
35. Men vil dei læra noko, so lyt dei spyrja sine eigne menner heime; for det er usømelegt for ei kvinna å tala i kyrkje­samling.
— Paulus' fyrste brev til korintarane, 14. kapitlet.

Religionarne blir ofte og med rette referert til som lett­versjonar av satanisme, ta til dømes Kristen­domen: i mest alle kyrkjor blir du servert det groteske synet av ein blodig figur spikra upp på ein kross, og kyrkje­lyden som et kroppen og drikk blodet hans ("natt­verd").

Og — so kann det jo her høva at taka med Faðir várr:

Faðir várr sá ert á Himnum,

helgist nafn þitt,

til komi ríki þitt,

verði vili þinn svá sem á himni, svá ok á jǫrðu,

brauð várt hversdagligt gef þú oss í dag,

fyrirgef þú oss sakir várar, svá sem ok vér fyrirgefum skuldurum várum,

ok eigi leiðir þú oss í freistni,

heldr leys þú oss frá illu!

Kanskje ogso på moderne færøyisk:

Faðir vár, tú sum ert í himlunum!

Heilagt verði navn títt;

komi ríki títt,

verði vilji tín sum í himli so á jørð;

gev okkum í dag okkara dagliga breyð;

og fyrigev okkum skuldir okkara, so sum vit fyrigeva skuldarum okkara;

og leið okkum ikki í freistingar;

men frels okkum frá tí illa.

1000

      UPP   NED
Maleri av Christian Krogh

Vinland.

Vinland

I ÅR 1000 var islendingen Leiv Eiriksson den fyrste europear til å gå i land på amerikansk jord. Han kom fyrst til ein plass han kalla Helle­land, og so til Mark­land, og til sist til Vinland (dei fann vinbær der). Lands­mannen Bjarne Herjulvsson hadde upp­daga konti­nentet um hausten året fyrr som fyrste europear, etter å ha kome ut av kurs i skodda på veg mot Grønland. Men det kann ogso vera at dette skjedde so tidleg som i år 986.

Der vart bu­setnad i nokre år, men kon­fliktar med ur­innvånarane (kalla skrælingar og vill­menner: dei nytta skinn­båtar og budde i holor og jord­haugar) og den fæla ufjelge fram­ferdi åt Frøydis, Leiv si syster, gjorde slutt på det. Deretter vart det berre snøgge turar for å sanka timber og vinved og mòsur-tre.

Men, det kann vera at fyrste europearen som gjekk i land i Amerika var is­lendingen Are Maardsson so tidleg som år 893, og landet vart då kalla Kvit­manna­land, og ogso «Irland hitt mikla», då kaupmenner frå Irland fór til landet. Ein islendig, Bjørn Breid­vikinga­kappe, reiste so langt sud som til Florida eller Georgia, og budde der millom dei innfødde i 30 år.

0787

      UPP   NED

Englands-strandi.

N ORDMENNERNE, heitte vikingar, byrja uppsøka klosteri til skottarne og irarne. Det likte dei dårleg. Som ein ordhitten irsk sogeskrivar skildrar det:

„So med eitt ord — um der vøre hundrad stålsette hovud av jarn på ein hals, og hundrad kvasse, vituge, onnuge og utrøyttelege tungor av metall i kvart hovud, og hundrad måluge, høgtalande, utrøyttelege røyster på kvar tunga, so vilde dei ikkje kunna telja upp, melda eller segja ifrå um alt det vonde irane leid, både karar og kvende, læk og lærd, gamle og unge, adeleg og træl, av urett, skade og vald frå desse djerve, illslege, framande, heidne folki.“

Her fekk den katolske kyrkja att med eigi mynt: dei hadde terga på seg folk som var i stand til å taka att, og det med rentor.

0390

      UPP   NED
Gjæser

Vaktgjæser.

M EINER DU AT vakt­hundar er tingen? Pøh! Vakt­gjæser er det som skal til! Det meinte iallfall romarane i år 390 då gjæserne vekte vakt­mennerne og dermed redda borgi Capi­tólium frå gallarane.

Etterpå bar dei år­visst ei gås rundt i gatorne i ein ven bere­stol, og dengde hundarne.

0061

      UPP   NED
Bibelen

I djup svevn.

A postelgjerningarne

Frå 20. kapitlet:

7  Den fyrste dagen i vika var me saman og braut brødet; då heldt Paulus samtalar med deim, av di han vilde draga burt dagen etter, og han tøygde talen ut like til midnatt.

8  Det var mange lampor i salen der me var samla.

9  Men ein ung mann med namnet Eutykus sat i vindauga og var fallen i djup svevn, då Paulus drog samtalen so lenge ut, og i svevnen datt han ut og sturta ned frå tridje høgdi og vart teken upp livlaus.

      UPP   NED
Bibelen

Elisa.

A ndre kongebok

Frå 2. kapitlet:

20  Byfolki og sagde til Elisa: «Denne byen ligg lageleg til, som du herre ser. Men vatnet er vondt, og landet lid av fosterskot.»

20  Han svara deim: «Gjev meg ei ny skål, og legg salt i henne!» Dei so gjorde.

21  Gjekk han so ut til uppkoma og kasta saltet nedi med dei ordi: «So segjer Herren: «Eg gjer dette vatnet friskt, so det aldri meir skal valda daude og foster­skot.»»

22  Og vatnet vart friskt, og er det den dag i dag, soleis som Elisa hadde sagt.

23  Derifrå drog han upp til Betel. På vegen dit upp, kom nokre små­gutar ut or byen og tok til å hæda ho­nom og kal­la ho­nom: «Upp med deg, du snaud­skalle! Upp med deg, du snaud­skalle!»

24  Han såg seg ikring. Og då han vart var deim, lyste han våbøn yver deim i Herrens namn. Tvo binnor kom då ut or skogen og reiv sund tvo og fyrti av borni.

      UPP   NED
Bibelen

Onan.

F yrste mosebok

Frå 38. kapitlet:

8  Då sagde Juda med Onan: «Tak brorkona di heim til deg, og gift deg med henne, so du held uppe ætti åt bror din!»

9  Men Onan visste at borni ikkje skulde vera hans; og når han låg med enkja etter bror sin, let han det spillast på jordi, so han ikkje skulde gjeva bror sin avkjøme.

10  Og Herren tykte ille um det han gjorde, og laga det so at han og døydde.

      UPP   NED
Bibelen

Galmannskøyring.

A ndre kongebok

Frå 9. kapitlet:

20  Vaktmannen melde: «Han nådde deim og kjem ikkje attende. Køyrsla svipar på Jehu Nimsison; for han køyrer som ein galning.»

      UPP   NED
Bibelen

Husbygging.

F yrste kongebok

7. kapitlet:

1  Men på sitt eige hus bygde Salomo i trettan år fyrr han var ferdig med heile huset sitt.

2  Han bygde Libanon­skoghuset, hundrad alner langt og femti alner breidt og tretti alner høgt, på fire rader av ceder­stolpar og med ceder­bjelkar uppå stolparne.

3  Og det var tekt med cedertre uppyver loftsromi på stolparne, fem og fyrti i talet, femtan i kvar rad.

4  Der var bjelkelag i tri rader, og sjå­gluggar sat midt imot kvarandre i tri um­gangar.

5  Og alle dørerne og dør­stolparne var firkanta av bjelkar; og sjå­gluggarne sat midt imot kvarandre i tri umgangar.

6  So sette han upp sule­halli, som var femti alner lang og tretti alner breid; og det var ei sval fram­fyre henne med stolpar og troppar framum.

7  Og han sette upp høgsæte-halli, der han sat og dømde, doms­halli, og den var tilja med ceder­bord frå eine enden av golvet til den andre.

8  Og huset hans, som han budde i, i det andre tunet, innanfor forhalli, var bygt på same vis. Salomo bygde og eit hus, i likskap med denne for­halli, for Farao-dotteri, som han hadde teke til kona.

9  Alt dette var av kostesame steinar, tilhogne etter mål, skorne med sag på innsida og utsida, alt, like frå grunnen og til tak­listerne: og sameleis alt utanfor like til den store fyre­gards­muren.

10  Grunnmuren var lagd med kostesame og store steinar, steinar på ti alner og steinar på åtte alner.

11  Og ovanpå der var låg prydelege steinar, hogne til etter mål, og ceder­bjelkar.

12  Den store fyregards­muren rundt um var uppsett med tri umfar med til­hogne steinar og eitt umfar med ceder­bjelkar, på same vis som den indre fyre­gards­muren til Herrens hus og for­halli i huset.

13  Og kong Salomo sende bod og henta Hiram frå Tyrus.

14  Han var son åt ei enkja av Naftali-ætti, og far hans var ein mann frå Tyrus, ein kopar­smed. Han hadde i fullt mål visdom og vit og kunnskap til å gjera alt slag arbeid i kopar. Han kom då til kong Salomo og gjorde alt arbeidet hans.

15  Han laga dei tvo kopar­sulorne; attan alner var høgdi på den eine sula og ein snor på tolv alner rakk rundt um den andre sula.

16  So laga han tvo sule­hovud, støypte av kopar, til å setja på toppen av sulorne; fem alner var høgdi på det eine sulehovudet og fem alner høgdi på det andre.

17  På sule­hovudi, som stod på toppen av sulorne, var der krot, på lag som garn­moskar, kjedor til hengje­prydnad, sju på kvart sule­hovud.

18  Og han fekk til granat­eple, tvo rader rundt umkring attmed garn­krotet til å løyna sule­hovudi, og soleis gjorde han og med det andre sule­hovudet.

19  Sulehovudi på stolparne inni forhalli var på skap som liljor, fire alner.

20  På båe sulorne var det sule­hovud, ovanum og, tett innmed den tjukkare parten på den andre sida av garn­krotet. Og granat­epli var tvo hundrad, i rader rundt um på det andre sule­hovudet.

21  Og han reiste upp sulorne ved forhalli til templet; den sula som han reiste på høgre sida, kalla han Jakin, og den vinstre sula han reiste upp, kalla han Boaz.

22  I øvste enden var sulorne som liljor på skap. So vart då arbeidet med stolparne fullført.

23  Han laga og eit støypt hav. Det var ti alner frå den eine kanten til den andre kanten, heilt rundt og fem alner høgt, og ei snor på tretti alner gjekk rundt um det.

24  Under trømen på det rundt ikring var der kolo­kvintar, ti på kvar aln rundt um havet. Kolo­kvintarne gjekk i tvo rader, støypte i hop i ei støyping med havet.

25  Det stod på tolv uksar; tri snudde mot nord, tri snudde mot vest, tri snudde mot sud, tri snudde mot aust. Havet låg uppå desse, og alle snudde bakkroppen inn.

26  Tjukkleiken på det var ei hand­breidd, og kanten på det var laga som på eit staup, liksom ein lilje­blom. Det tok tvo tusund anker.

27  So arbeide han dei ti fot­stykki, av kopar. Fire alner var lengdi på kvart fot­stykki, fire alner var breiddi, og tri alner var høgdi på det.

28  Og fot­stykki var laga soleis: Dei hadde fyllingar, fyllingar millom hyrne­listerne;

29  og på fyllingarne - millom hyrne­listerne - var der løvor, uksar og kerubar, og det same på hyrne­listerne uppyver; nedunder løvorne og uksarne var der lauvverk som hekk nedetter.

30  Kvart fotstykke hadde fire hjul av kopar og åsar av kopar, og dei fire føterne på det hadde bere­stykke; bere­stykki var støypte på under balja; kvart hadde lauvverk på den andre sida.

31  Opningi på henne var inni krunestykket, som lyfte seg upp ei aln; i det var opningi rund og laga til underlag, halvonnor aln. På kanten der og var det bilæt-utskjeringar, men side­fyllingarne var firkanta, ikkje runde.

32  Dei fire hjuli sat nedunder fyllingarne, og hjul­tapparne stod fast i fot­stykket; kvart hjul var halvonnor aln høgt.

33  Hjuli var gjorde som vognhjul elles; og tapparne, falli, tralerne og navi, alt saman var støypt.

34  Det var fire bere­stykke på dei fire hyrno på kvart fotstykke; bere­stykki gjekk i eitt med fot­stykke.

35  Og uppå fot­stykket var der eit anna stykke, som var ei halv aln høg og heilt rundt, og øvst på fot­stykket sat handtaket og fyllingarne i eitt med det.

36  Og på flatsida av handtaki og på fyllingarne skar han ut kerubar, løvor og palmor etter som der var rom til på deim, og lauvverk rundt umkring.

37  Soleis laga han dei ti fotstykki; same støyping, same mål og same skap hadde dei alle.

38  Han arbeidde so ti kopar­baljor; kvar balja rømde fyrti ankar og var fire alner vid. Det var ei balja på kvart av dei ti fot­stykki.

39  Og han sette fem av fot­stykki ved sida av huset til høgre, og fem ved sida huset til vinstre. Havet sette han på høgre sida åt huset, imot sudaust.

40  Hiram arbeidde og oske­fati, og like eins skuflerne og skålarne, og soleis gjorde då Hiram ifrå seg alt det arbeid han ytte kong Salomo til Herrens hus; det var:

41  Tvo sulor og dei tvo kulorne på sulehovudi på toppen av sulorne, og dei tvo garn­kroti til tekkje yver dei tvo kulerunde sule­hovudi, som var på toppen av sulorne,

42  og dei fire hundrad granat­epli til båe garnkroti, tvo rader granateple til kvart garnkrot til tekkje yver dei kulerunde sule­hovudi på sulorne,

43  og dei ti fotstykki med dei ti baljorne uppå fot­stykki,

44  og so havet - berre eitt - med dei tolv uksarne under havet,

45  dessutan oskefati, skuflerne og skålarne. Alle desse ting som Hiram arbeidde åt kong Salomo til Herrens hus, var av blank kopar.

46  I Jordan-kverven var det kongen fekk deim støypte, i den faste jordi millom Sukkot og Sartan.

47  Salomo let alle desse tingi vera uvegne, for di det var slik ei ovmengd. Det vart ikkje utrøynt kor mykje koparen vog.

48  Salomo laga og til alle dei andre ting som skulde vera i Herrens hus: gull­altaret og gull­bordet, som skode­brødi skulde liggja på,

49  ljose­stakarne, fem på høgre og fem på vinstre sida fram­fyre koren, av skiraste gull, og blomarne og lamporne og ljose­sakserne av gull,

50  og fati, knivarne, skålarne, kannorne og glod­pannorne av skiraste gullet, dessutan gull­hengslorne til dørerne inst i huset, til det høg­heilage romet, og til hus­dørerne inn til tempel­salen.

⚜ ⚜ ⚜

Exodus 32: THE LAW from Nina Paley on Vimeo.

      UPP   NED
Bibelen

UFO.

E zekiel Buzison

1. og 10. kapitlet:

1  Det hende i det trettiande året, den femte dagen i den fjorde måna­den, då eg var mil­lom dei bort­førde att­med Kebar­elvi, at him­melen opna seg og eg såg syner frå Gud.

2  Den femte dagen i månaden - det var endå det femte året etter kong Jojakin vart burtførd -

3  då kom Herrens ord til Ezekiel Buzi­son, presten, i Kaldæar­landet att­med Kebar­elvi. Herrens hand kom der yver honom.

4  Og eg såg, og sjå, ei storm­flaga kom nordanfrå, ei stor sky og eld som kvervla seg i hop, med eit skin rundt ikring, og ut or honom, midt utor elden, tedde det seg eit­kvart nett som sylv­blanda gull.

5  Og midt der-utor kom det noko som liktest på fire livende. Og soleis var dei på skap: Dei hadde manne­skapnad.

6  Og fire andlit var det på kvart eitt av deim og fire vengjer på kvart eitt av deim.

7  Og føterne deira, dei var beine, og fot­bladi deira var som kalve­klauver, og dei glima som skinande kopar.

8  Og dei hadde manne­hender under ven­gjerne på alle fire sid­orne. Og med and­liti deira og ven­gjerne deira var det so­leis på alle fire:

9  Vengjerne deira nådde i hop, den eine med hin. Dei snudde seg ikkje når dei gjekk; kvart eitt gjekk beint fram.

10  Og deira andlit var som eit mannsandlit på skap, og alle fire hadde løve-andlit på høgresida, og alle fire hadde ukse-andlit på vinstresida, og alle fire hadde ørne-andlit.

11  Det var no andliti deira. Og vengjerne deira breidde seg ut ovantil. Med tvo av vengjerne sine nådde eitt livende i hop med hitt, og med tvo løynde det likamen sin.

12  Og kvart eitt av deim gjekk beint fram. Kvar åndi vilde ganga, dit gjekk dei; dei snudde seg ikkje når dei gjekk.

13  Og livendi såg ut som gløder i eld, brennende, som kyndlar å sjå til; elden for att og fram millom livendi, og det skein av honom, og ut or elden gjekk det ljon.

14  Og livendi for att og fram, nett som eldingar å sjå til.

15  Og eg såg livendi, og sjå, det var eit hjul på jordi innmed kvart eitt livende, og dei viste ut mot fire sidor.

16  Og hjuli såg ut nett som dei skulde vera gjorde av eit­kvart som liktest på krysolit, og alle fire var eins på skapnad, og det såg ut som dei var gjorde so at eitt hjul var inni hitt.

17  Til alle fire sidorne kunde dei ganga; dei snudde seg ikkje når dei gjekk.

18  Og hjulfalli var høge og skræmelege, og so var dei fullsette med augo rundt ikring på alle fire.

19  Og når livendi gjekk, so gjekk hjuli attmed deim, og når livendi lyfte seg frå jordi, so lyfte hjuli seg med.

20  Kvar åndi vilde ganga, gjekk dei, nett dit som åndi vilde ganga. Og hjuli lyfte seg med deim, for åndi åt livendi var i hjuli.

21  Når livendi gjekk, so gjekk dei, og når dei stod, so stod dei, og når dei lyfte seg frå jordi, so lyfte hjuli seg med, for åndi åt livendi var i hjuli.

22  Og uppyver hovudi på livendi var det noko på skap som ein kvelv, som under­full krystall å sjå til, utspana uppyver hovudi deira.

23  Og uppunder kvelven rette vengjerne deira seg beint ut, kvar mot annan. Kvart ein­skilt av deim hadde tvo vengjer som dei løynde likamen sin med.

24  Og eg høyrde ljomen av vengjerne deira, som ljomen av store vatn, som røysti åt den Allmegtige, når dei gjekk, ein ljomande gny som gnyen frå eit herlæger. Når dei stod stilt, let dei vengjerne siga.

25  Og det ljoma ei røyst upp­yver kvelven som var yver hovudi deira. Når dei då stod stilt, let dei vengjerne siga.

26  Og uppyver kvelven som var yver hovudi deira, var det noko som såg ut som safir­stein, på skap som ein kongsstol. Og uppå kongsstol-skapnaden sat det ein som liktest på eit menneskje.

27  Og eg såg noko liksom sylvblanda gull, sjåande til liksom eld med ein ljosgard ikring, frå det som var sjåande til å vera lenderne hans og so uppetter. Og frå det som var sjåande til å vera lenderne hans og nedetter såg eg noko liksom eld å sjå til, med eit skin rundt ikring.

28  Liksom syni av bogen i skyi på ein regndag, soleis var syni av skinet rundt ikring. Soleis var openberringi av Herrens herlegdom å sjå til. Og då eg fekk sjå det, fall eg ned på mitt andlit, og eg høyrde røysti av ein som tala.

1  Og eg såg, og sjå, på den kvelven som var yver hovudi på kerubarne, var det som ein safirstein, sjåande til på skapnad som ein kongsstol. Ein kunde sjå honom yver deim.

2  Og han sagde med mannen i linklædnaden: «Gakk inn millom hjuli, inn under keruben, og tak nevarne dine fulle med gløder av deim som er millom kerubarne, og strå deim yver byen!» Og han gjekk medan eg såg på.

3  Og kerubarne stod på høgre sida åt huset då mannen gjekk inn, og skyi fyllte den indre fyregarden.

4  Og Herrens herlegdom lyfte seg frå keruben og burt til dørstokken i huset. Og skyi fyllte huset, og glansen av Herrens herlegdom fyllte fyre­garden.

5  Og ljomen av kerubvengjerne høyrdest alt til den ytre fyregarden, som røysti åt Gud den allmegtige, når han talar.

6  Og det hende, då han baud mannen i linklædnaden og sagde: «Tak eld av den som er millom hjuli, millom kerubarne,» at han gjekk og stana attmed hjulet.

7  Og keruben rette ut handi si, millom kerubarne, burtåt elden som var millom kerubarne, og tok og lagde i nevarne på honom i linklædnaden. Og han tok imot og gjekk ut.

8  Og under vengjerne på kerubarne kunde ein sjå eitkvart på skap som ei manns­hand.

9  Og eg såg, og sjå, det var fire hjul på kerubarne, eitt hjul hjå kvar kerub. Og hjuli var sjåande til som krysolit-stein.

10  Alle fire såg likeins ut, og det var nett som eitt hjul skulde vera inni hitt.

11  Når dei gjekk, gjekk dei til alle fire sidorne; dei snudde seg ikkje når dei gjekk, for til den staden som hovudet snudde, dit gjekk dei; dei snudde seg ikkje når dei gjekk.

12  Og heile deira likam og deira rygg og deira hender og deira vengjer og hjuli var fullsette med augo rundt ikring - dei fire hadde kvar sitt hjul.

13  Hjuli, dei vart kalla «kvervel» so eg høyrde på.

14  Og det var fire andlit på kvar; det fyrste hadde kerub-andlit, og det andre eit mannsandlit, og det tridje eit løve-andlit, og det fjorde eit ørne-andlit.

15  Og kerubarne lyfte seg; det var dei livendi som eg hadde set attmed elvi Kebar.

16  Og når kerubarne gjekk, so gjekk hjuli innmed deim, og når kerubarne lyfte vengjerne sine til å hevja seg upp frå jordi, skilde heller ikkje hjuli seg frå deim.

17  Når livendi stod, so stod dei, og når dei lyfte seg, so lyfte dei seg med deim, for åndi åt livendi var i deim.

18  Og Herrens herlegdom gjekk ut frå dørstokken på huset og stod yver kerubarne.

19  Og kerubarne lyfte vengjerne sine og steig upp frå jordi medan eg såg på, då dei gjekk ut, og hjuli innmed deim. Og dei stana attmed inngangen åt øystreporten på Herrens hus. Og herleg­domen åt Israels Gud var uppe yver deim.

20  Det var dei same livendi som eg hadde set under Israels Gud burtmed elvi Kebar, og eg skyna at det var kerubar.

21  Og det var fire andlit på kvart eitt av dei fire, og fire vengjer på kvart eit, og eitkvart på skap som manne­hender under vengjerne deira.

22  Og skapnaden på andliti deira det var dei andliti som eg hadde set attmed elvi Kebar; soleis såg dei ut, og dei var det. Og kvart eitt av deim gjekk beint fram.

      UPP   NED
El.

Pyramidarne.

Pyramidar

Pyramidarne på Gizaplatået.

E g hev vore inne i mange grav­kammer i Egypt, og eg hev vore inne i Kheops­pyramiden tvo gonger. Pyramidarne vart IKKJE bygde for å vera grav­kammer.

Dei finst over heile verdi, ikkje berre i Egypt og Millom-Amerika. Dei aller største finn me i China: den største der er over dobbelt so høg som Kheops­pyramiden.

Den einaste grunnen for å setja upp slike kollosale bygg­verk, var at dei skulde gjera god nytte for seg i etter­tid. Det er svært sann­synleg at dei var kraft­stasjonar. Dei bygde små i byrjingi, og fleire og større etter kvart som kraft­behovet auka (større byar). Pyramidarne trekte elektrisitet ned frå lufti, og av og til vart det synleg (lynnedslag i toppen). Dei produ­serer litt straum den dag i dag, men dei er ikkje tilkopla. Leid­ningarne som ein gong var, er for­lengst vekke, bortsett frå nokre restar. Og dei var nok ogso det svake punkter, for når dei rauk inni pyra­midarne var det heilt uråd å koma til for å reparera (dei gjekk inni det som feil­aktig blir kalla lufte­sjakter).

Dette var attende i ut­gamal tid, og dei var sann­synleg­vis i drift heilt til dei vart liggjande under vatn eller ein leidning rauk. Som me sér på biletet var det berre toppen på den eine pyra­miden som so­vidt stakk upp or vass­flata, og dermed unn­gjekk havets krefter.

— 9550

      UPP   NED

Ragnarok.

D ET SKJEDDE ei ver­dens­om­spen­nande kata­strofe ved at jord­skorpa vreid seg og skipla koni­nenti og produ­serte ekstreme flod­bylgjor og kolossale vindar. Og jord­skjelv og vulkan­utbrot so vold­somme at det er uråd å forestilla seg. Mest alt liv vart ut­radert. Millom anna Atlantis enda upp på havets botn.

Seks dagar tok det. På den sjuande byrja det roa seg att.

Dette var ei "synde­flod", men ikkje den me nor­malt tenkjer på — ho skjedde for rundt 7000 år sidan.

Dette skjer med jamne mil­lom­rom, og me er i våre dagar tett innpå eit nytt ragna­rok. Kvar gong tek dei enorme flod­bylgjorne med seg jord og stein og rusk og rask slik at dei er som ein tjukk graut, og etter­let seg meir eller mindre tjukke lag. Bileti er frå Amerika og Afrika. Klikk på dei for å sjå nærare.

Inkje fyre­varsel feng du — og det er like greit, for sjan­sarne for yver­leving er eks­tremt småe. So det er lite ein kann gjera for å bu seg. Rett­nok trur ein at brå endring (reduk­sjon) i jord­magne­tis­men kann vera ein indika­sjon, samt ein kraftig auke av kriminali­teten, spesielt vald­tekter, samt kannibalisme, noko forsøk med mus hev vist. Dei var tri månader i eit svakt magnetfelt, og dei fekk ogso kreft i heile kroppen og musklarne byrja gå i uppløysing. Og krimi­nali­teten i våre dagar saman­likna med på 60-talet, vel...

Det ein trur skjer er at laget den tunne jord­skorpa vår ligg på er nokon­lunde fast ved normal jord­magne­tisme, men ved redu­sert magne­tisme går laget yver til å bli meir flytande. Og ved at me ikkje er i balanse (is­kappa på Grøn­land t.d.) byrjar me so å skreia rundt i meir og meir vold­som fart. Med ekstreme farts­vindar og vatnet i havi som fossar inn yver land. Om­trent som eit hus som stend på leire i bratta i vass­kanten: når leira blir flytande seglar huset av­garde, lufti pistrar rundt øyro og vasspruten står. Og det skjer brått.

Kontinenti blir pressa mot kvar­andre so hardt at dei dannar nye fjell­kjedor: desse låg gjerne fyrr på havsens botn; flod­bylgjor so svære at dei kann gå tvert yver heile USA; jord­skorpa sprikk upp so ein ser rett ned i raud­glødande lava; vindar so vold­somme at dei fær orkanar til å sveipa mild bris. Mindre enn ein prosent av alt liv yver­lever, og meste­parten av det vesle som er att stryk med etter­på. For kor­leis skal ein finna mat etter slikt eit ragna­rok? Det er berre dei som hev havna i nær­leiken av ekvator som vil greia seg. Der vil dei ikkje frysa i hel, og dei vil finna frukt på trei. Fær me tru.

      UPP   NED
Bibelen

Eple?

F yrste mosebok

Frå 2. og 3. kapitlet:

15  Og Herren Gud tok mannen og sette honom i Eden til å dyrka og varna hagen.

16  Og Herren Gud sagde mannen fyre og baud: «Du må gjerne eta av alle trei i hagen.

17  Men det treet som gjev vit på godt og vondt, det må du ikkje eta av; for den dag du et av det, skal du døy.»

1  Men ormen var sløgaste av alle villdyri, som Herren Gud hadde gjort, og han sagde med kona: «Kann det vera råd at Gud hev sagt, at de ikkje må eta av alle trei i hagen?»

2  Og kona sagde med ormen: «Me kann eta av frukterne på trei i hagen,

3  men frukti på det treet som er midt i hagen - «den,» sagde Gud, «må de ikkje eta av og ikkje røra; for då skal de døy.»»

4  Då sagde ormen med kona: «De skal ikkje døy.

5  Men Gud veit vel at den dag de et av frukti, skal augo dykkar opnast, og de skal verta liksom Gud og skyna godt og vondt.»

6  Og kona såg at treet var godt å eta av, og tykte det var ein hugnad for augo, og eit gildt tre, med di det kunde gjera ein klok. So tok ho av frukti og åt, og gav mannen sin og med seg, og han åt.

⚜ ⚜ ⚜

God Is Male from Nina Paley on Vimeo.

      UPP   NED
Lilith

Lilith.

P Å JORDI FANST det rike gull­forekomstar. Og det var gullet dei kom etter; kjemporne: Enki og halvsysteri Ninki og arbeids­stokken deira. Seinare kom ogso halvbroren Enlil. Men det vart etter kvart trong for meir arbeidskraft, so dei vilde skapa ein slave­rase. Fyrst skapte dei Adam ved å bruka sine eigne gener, dei skapte honom i sitt bilete. Og so Lilith på same måten. (1. Mose­bok, 1-27: So skapte Gud menneskjet i si likning, i Guds likning skapte han det, til kar og kvinna skapte han deim.) Men — Lilith var tverr og vanske­leg so det ikkje var måte på, og som straff vart ho dømd til den verste straff noko menneskje kunde fenga: ævelegt liv på Jordi. Ikkje vanske­leg det, dei berre stoppa den bio­logiske klokka hennar.

Det neste forsøket på å skapa eit dame­men­neske gjorde dei på ein annan måte, kloke av skade: dei la Adam i nar­kose (Då let Herren Gud ein tung svevn koma på mannen) og tok eit side­bein frå honom som grunn­lag Og Eva vart til. Det gjekk noko betre. (1. Mosebok, 2-22: Og Herren Gud bygde ei kvinna av det side­beinet han tok av mannen, og leidde henne fram til honom.)

Ettersom tusundåri gjekk vart Enlil “jødarnes” hevngjerrige gud, og Enki vart då guden til alle oss andre. Enki tykte godt um menneski og gav oss kunn­skap og visdom. Men dette likte Enlil dårleg, so han bad “jødarne” utrydda folket til Enki, mot å få gull og rikdom i byte. Og dei hoppa på det med liv og lyst, og byrja svart­måla Enki alt dei var gode for, kalla honom Djevelen og Satan og Lucifer og det som verre var, og at alle dei som fylgde honom, alle oss "ureine", me som er dyr i manne­skapnad, skulde koma til Hel.

Og “jødarne” driv på, let seg ikkje stoppa av noko. Rik­dom hev dei opp­arbeidd seg so det ikkje er måte på, og dei er ikkje redde for nokon. Bort­sett frå Lilith (לילית). Henne er dei livande redd. At ho lever den dag i dag er vel heller tvilsamt, men heilt sikre kann dei jo 'kje vera. Dei trur ho er ein natt­demon, ei gudinne, som kjem nattes­tid og drep dei nyfødde borni deira.

⚜ ⚜ ⚜

NB! Ikkje alt i denne bolken treng vera heilt rett, då dette hende for svært mange år sidan, og dei gamle skrifterne kann tolkast på ymse vis. Sjå meir her:

The Anunnaki Creation Story

Og når me no snakkar um gudinnor; Eivør Pálsdóttir:

Til toppen


Det blir ikkje teke noko som helst ansvar for skade på verken levande elder daudt som fylgje av råd og vink du måtte finn på denne sida. Ein del av bileti og illustra­sjonarne er frå Pixabay.

© leirdalsboki.no