Hopp til hovudinnhaldet

Årstal


I desse myrke tider: les dette!

(Um det er sant eller ikkje — det er uansett upplyftande!)

Og gå inn på denne kanalen: Agent Margaritaville!

[Eg må ogso segja eg er spent på kva som kjem til at skje, eller ikkje, 29de april. Fær meg til at tenkja på tvo som klatra rett uppetter ein isvegg. Han som var yvst reiv laus is, og skreik: "Sjå upp!" Og han nedunder såg upp.]
Q   Litt um Q

Dei som herskar yver deg prøver alltid å distra­hera deg, slik at du ikkje skal sjå kva dei verkeleg driv med; so — kva er det dei prøver å distra­hera deg med no?

VERDENS STØRSTE FALSK-FLAGG-OPERASJON!

Er ikkje det me upplever no den heilt vanlege årlege influensaen? Kvifor reagerer myndigheiterne yver heile verdi med fyrst ikkje gjera noko som helst (slik at ein fær rikeleg med smitte inn i landet), og so brått fenga full panikk? Det er ikkje tvil um at dei fylgjer ein felles instruks.

Hev du nokonsinne upplevd liknande?

Er dei i ferd med å snikinnføra

VÅR NYE VERDENSORDEN? • Alle skal øyde­leggjast økonomisk (dei starta med frisørane). Alle bank­innskot og alle lån vil bli sletta. Alle skal på null. Kontantarne skal vekk.
 • Dermed vil saueflokken etter kvart godta "borgarløn" til alle (som let seg "vaksinera", vel og merka).
 • Alle skal sporast, slik at myndig­heiterne veit nøyaktig kvar du er til eikvar tid. Du vil bli heilt utan privat­liv, og sensuren vil naturleg­vis bli ekstremt streng.
 • I praksis betyr det at me alle skal bli statens slavar innan 2030 (dei vil vera langt komne alt um 18 månader).
 • Befolkningen skal redu­serast drastisk.
 • Dette blir so kjekt, at. Hev du forresten høyrt namnet Laurence Fink? Som driv firmaet BlackRock?
 • Og våpenet dei brukar for å få til alt dette, er ISOLASJON i kombinasjon med FJERNSYNS­TERROR. Me vil fenga port­forbod med jamne millom­rom heilt til november 2021. Då vil alle vera passeleg ned­brotne.
(Hev du ikkje alt gjort det: ta muse­peikaren yver biletet, og kjenn kor roi senkar seg.)
(Det kann sjølvsagt vera at styresmakterne er gode og snille (trass i det me veit dei hev gjort fyrr), og trur viruset er eit biovåpen som det gjeld at taka knekken på fort, slik at det ikkje dreg ut i månader og år. So fær det helder kosta litt no.)

Eller vil dei "kvite hattarne" vinna kampen? Og so er spurs­målet kor "blenda"–kvite desse hattarne eigentleg er. Stikk­ordet er Israel, som hev dei klamme fingrarne sine alle stader. Dei hev ogso fingrarne inni pc-en din (Intel=Israel).

Truleg er dei styrtrike pedofile svini no so drit­redde at dei må bruka vaksen­bleie døgnet rundt.

(Når me no er inne på temaet: bleior og politikarar lyt bytast ut med jamne millomrom; og av nøyaktig same årsak. Stikkord: den gru­fulle og fatale bombingen av Libya. Eg gjeng aldri inn i fjøsar; eg toler ikkje lukti. Eg gjeng helder aldri inn i Stortings­bygningen.)

Denne videoen er svært upplyftande: WHITE HOUSE BRIEFING Les millum linjorne: narkotika = barneslavar. Legg ogso merke til at det gamle symbolet på talar­stolen er bytt ut! Men... er ikkje USA fort­satt full­stendig kontrollert av Israel...?

VIRUS er ikkje fårleg i seg sjølv, problem uppstår um du hev dårleg og feilfungerande immunforsvar;

då yverreagerer immunforsvaret og skadar deg. Du treng vitamin A (hindrar viruset i å trenga inn i cellerne) og vitamin D (tek knekken på viruset). Og sjølvsagt vitamin C. Og allsidig kost, gjerne inkludert tvo egg kvar dag.

Du fær lettare influensa i myrketidi, avdi du fær for lite sol på deg. I tillegg stenger dei kriminelle ute solstrålarne ved å spraya himmelen med svineri, og dei fær deg til å bruka solkrem (=hudkreft?). Siste gong eg brukte solkrem var i Egypt for snart 40 år sidan: dengong visste eg ikkje betre.

EIN ANNAN TEORI ER AT VIRUS blir produsert av cellerne som reaksjon på forgiftning. Gift i mat og drikke, luft, stråling etc. Og at virus ikkje er smittsamt, sofram du ikkje fær det rett inn i blodstraumen (sprøyte).

MEN — gå uansett ut frå at det er smittsamt, og uppfør deg deretter. Du tykkjer jo ikkje det er noko kjekt å bli forkjøla eller fenga influensa. Eller bli sjuk avdi nokon ikkje hev vaska seg på henderne etter dei var på do, for den del. So gjer det du kann for å unngå smitte.

Coronavirusterror

Myndigheiterne driv stadig med falsk "terror"; no er det VIRUSPANIKK!! Og naturleg­vis hadde dei ei øving i forkant (dei må ALLTID øva fyrst, tydeleg­vis); 18de oktober i fjor: Event 201 (der 65 millonar menneske stryk med). Heilt identisk med det som no skjer. Og resultatet: folk spring rundt som redde hønor.

(Me fær høyra at 21 millionar kinesarar ikkje lenger brukar mobil­tele­fonarne sine: men det stemmer ikkje. Dei fleste hev tvo (eller iall­fall tvo SIM-kort), og treng no berre ein. So enkelt er det.)

Heile dette spetakkelet går vel millum anna ut på at alle på Jordi skal merkast: “Vaksi­nerast” og få ein liten (usynleg) tato­vering. Er det ikkje det som snart skjer i Danmark no? Akkurat det same som bøndene gjerer før dei sender sauerne til fjells. Difor vil dei ikkje ha folk på hyttorne sine; dei skal vera i heim­kommunarne slik at den obliga­toriske vaksi­neringen kann gå i ordna former. Dammegård trur at vaksinen inne­held teknologi som gjerer oss sporbare (GPS); difor er kvar vaksine nummerert.
 • Ikkje lat deg tvangs­testa (då registrerer dei DNA-et ditt, og du skal heller ikkje sjå vekk frå at du på denne måten blir smitta; med symptom 24 timar etterpå).
 • Og sjå denne videoen um desse "snøgg-testarne" deira:
 • C;O:R;O:N;A AVSLÖJANDE!
 • Dei er ikkje til å lita på!! Dei gjev langt yver 50% falsk positiv!! Og folk blir ogso "testa" yver telefon!! Gjeng du på slikt?? (Og det vart ein voldsomt brå nedgang av influensa etter Covid-19 kom...  kann det vera at influensa er vorte "testa" som corona... ;)   Og: "På under en uke har forskere i Trondheim utviklet en koronatest." Med magnetiske kulor!  Duverdi! Men dei skulde jo skrive magiske kulor, for då hadde det jo vorte endå meir truverdig!
 • Og rapportar frå heile verdi viser at ingen blir testa! Testsenteri stend heilt tomme alle stader! Og sjukehusi hev laber eller ingen aktivitet!

30te mars: "Hi Max. I went to my local hospital yesterday in the UK. The place was empty! There was no one about! The car park was empty and it looked closed. So much for the crisis?"

SJÅ DENNE VIDEOEN!
 • Ikkje lat deg tvangsvaksinera.
 • (Men ver klar yver at du då ikkje lenger vil fenga lov til at reisa utan­lands, og du vil ogso fenga restrik­sjonar innan­lands (kanskje i so stor grad at du ikkje eingong fær lov til at sleppa ut or huset ditt).)
 • Visste du at Covid-19 er ned­gradert frå å vera eit fårleg til å vera eit heilt vanleg virus i UK? Det skjedde 19de mars!
 • “As of 19 March 2020, COVID-19 is no longer considered to be a high consequence infectious diseases (HCID) in the UK.”

Mads Palsvig

Covid-19 er truleg som eit heilt vanleg forkjølelses­virus (dei kallar det lungevirus): 19 betyr berre at det vart upp­daga i 2019. Her er eit hefte (PDF) dei hev laga (s.36: "Virus utvikles for å smitte." Forsnakka dei seg her?).

Denne dokteren fortel oss at det er ingen epedemi, og han burde vita kva han snakkar um: Stunning insights into the Corona-panic

Du gjerer lurt i at fylgja med på denne kanalen: WakeUpGlobe.

«Vi utelukker ingenting»

DETTE STYRET ER ikkje um smitte­vern, men um i kor stor grad myndig­heiterne kann hand­sama folk som sauer, og spre redsle og avmakt. Terror! Ein verdens­om­spen­nande test. Resul­tatet er nok so langt yver all for­ventning. Og mange småbedrifter vil gå under som fylgje av dette. Kanskje greier dei få vekk kon­tantarne ogso ("som dreg med seg smitte"). Du vil nok ogso snart måtta til å betala for å ha pengar i banken. (Det hev du for­sovidt all­tid gjort: so lenge inn­skots­renta er lågare enn infla­sjonen.)

Myndigheiterne hev no stengt skularne og ogso tvinga alle frisørane til å stenga. Ein voldsom yver­reaksjon, um dette berre er eit vanleg virus, som dei seier.

"I Sør-Korea kan du unngå å gå i fotsporene til en korona­smittet ved å se på et kart på telefonen. Nå innfører også Israel overvåking av smittede borgere. Person­vern er satt til side i kampen mot covid-19-viruset."

"Fylkes­tannlege ber folk fikse tennene sine selv."

NRK: «–Det du sier er ganske alvorlig. At norske politikere innfører tiltak for å markere seg politisk uten at det er faglig dekning. Det er det du sier?»   -Ja. (Johan Giesecke, rådgjevar for WHO.)

Dei hev plan­lagt at gal­skapen skal vara til september!

"New York 20yr army nurse, at a hospital 4years. Had three deaths the week due to bronchitis and pneumonia. Next morning came in and saw death certificates changed to corona." "–Avdøde stupte rett gjenom front­ruta, vart sparka i bak­hovudet av ein hest og der­etter yverkøyrt av ein traktor." "–Aha, då hev me eit nytt corona­dødsfall!"

Masse[skit]media driv på: på framsida av Dagbladet stend det kun: "477 døde i Sverige". Inni stend det: "Det er vanskelig å si hvem som dør av viruset, og hvem som dør med viruset, sier Tegnell." Hev du sett verre skit? Alle som ser fram­sida trur jo at 477 hev stroke med av corona­viruset.

Du blir fortalt at folk stryk med av corona­viruset — TULL! Dette er pasientar som er svært dårlege frå fyrr, og når dei so ogso fær i seg dette viruset eller blir forkjøla eller fær influensa, blir det tubba som veltar lasset. Når du fær høyra slikt vås: spør då kor mange som hev stroke med av "vanleg" influensa og for­kjølelse so langt i år. Det er MANGE fleire! Snakk med dei som er eller hev vore heime­hjelper: dei hev sett gong på gong at når gamle sjuke folk fær luft­vegs­infeksjonar, so er det slutt. Og som me ser no er gjennom­snitts­alderen for dei som lik­som døyr av coronaviruset 89 år. Gjennom­snittleg leve­alder i Norge er rundt 83 år. So dei døyr ikkje direkte av corona­viruset eller influensa, det er berre ei liti med­virkande årsak som fram­skundar døden. Du vil nok ogso få høyra um unge folk som døyr, men du vil ikkje få upplyst at dei ogso hev ein alvorleg under­liggjande sjukdom, som t.d. kreft.

Og — pr. i dag døyr det ikkje fleire folk i Europa enn normalt! Helder ikkje i Italia: problemet der er at 26% av pasientarne der er resistente mot antibiotika, og sjuke­husi er under­bemanna og uhygieniske. Det er rett og slett livsfårleg å bli lagt inn på sjuke­hus der.

Og veit du kven som er leiar for WHO? Ein spinngalen eks-terrorist!

Her opp­lyser dei faktisk det som er korrekt; men kallar det likevel "korona­dødsfall":

NRK: "25. mars 2020 kl. 08:39 Nytt koronadødsfall i Tromsø. Den første pasienten som ble innlagt på UNN i Tromsø med Covid-19-smitte, døde på sykehuset natt til onsdag. Den eldre mannen hadde alvorlig, under­liggende sykdom, opplyser presse­vakt Jørn Resvoll ved UNN."

Dødsfall I Norge som fylgje av Svine­influensaen i 2012: 32 personar. (Men myndigheiterne spådde 13.000!!) Dødsfall av Covid-19 so langt (25de mars) 13 personar. TRASS I SO LÅGE TAL HEV ME UNN­TAKS­TILSTAND OG REGJERINGI KANN NO LAGA NYE LOVER PÅ SPARKET! OG DEI ØYDELEGG LANDET! Og kor mange sjølv­mord fær me som fylgje av gal­skapen deira? Truleg fleire enn dei som liksom døyr av viruset.

Red flag Og dei hev byrja setja inn politi, sivil­forsvar og SOLDATAR mot folk som ikkje hev gjort noko som helst gale, ser du vanviddet? Eller er dei heilt sikre på at me er under angrep av eit biologisk våpen, og difor må nytta alle virke­midlar? Men torer ikkje fortelja det til oss, i redsle for panikk? Uansett, det me veit frå tidlegare erfaringar er at det er all­deles uråd å stola på noko som helst av det me fær servert frå myndig­heiter og media. Dei unnlet å fortelja deg ting du hev krav på å få vita, og dei LYG!

Når spetakkelet deira ein eller annan gong er ferdig (for denne gong), og ingen ting hev skjedd anna enn dei normale dødsfalli, kjem dei til at segja: "Det var jo avdi me gjorde alle desse tiltaki at det gjekk so bra!" Å jotakk, sann. „Why do you blow the horn?” „To keep the tigers away.” „But there are no tigers here.” „There you see!”

Men — her er ein som ser ljost på det! Og stemmer det vil me bli utan inter­nett og mobildekning ei stund (frå onsdag fyrste april?). (Og eg vil då kanskje ogso måtta orsaka mine harde ord um myndig­heiterne... ;) Og masse­arresta­sjonarne ser ut til å ha byrja, t.d. med Tom Hanks, Bill Gates og Prince Charles? Og ein del av sensuren på YouTube, Google og Facebook ser no brått ut til å vera vekke?

Og Grønland ser ut til å vera einaste staden dei hev bevart fornuften — dei gjerer ikkje noko som helst! (Men so hev dei helder ikkje 5G.) Relativt for­nuftig ogso i Svea­riket. Men dei, og me, burde kanskje byrja drikka Bitter Lemon (som inne­held kinin). (Hugs at skola munnen med vatn etterpå.) Og — sørg for å ha tilstrekkeleg med mat, vatn og toalett­papir for ein månads karantene (der ALLE blir sett i karantene)!

Skriv gjerne i diskusjonsforumet nederst på sida um du hev noko fornuftig at koma med.

"Coronaviruset"

Som åri gjeng

Trur du blindt på

atom­bomborne, men­neske­skapte klima­endringar og Nasa? Er du Holo­caust-tilhengjar? Då skal du kanskje ikkje lésa vidare her, for eg er nok ikkje like sterk i trui som deg... kanskje vil du finna informa­sjon her som du helst vilde sloppe å få vita um; vel, det er du som hev upp­søkt denne sida, ikkje motsett: det er upp til deg um du vil lesa det som stend her. Du vil her bli fortalt at jole­nissen og tann­feen slett 'kje finst, for at segja det slik.

D ENNE SIDA er eit forsøk på å laga ei liti "verds­soga", som eg fær tru er fri for lygner. For dei er det mange av i denne verdi, der mest alt av ny­hende, under­haldning og under­visning (mange skular sender til­og­med alle elevarne sine til arbeids­leiren i Auschwitz!!) er styrt av “jødarne”. Dei vil hava verds­herre­døme, med alle oss andre (Goy el. Goyim; ureine) som slavar. Og dei er langt på veg komne dit. (Hev du høyrt uttrykket "gjelds­slave"? Er DU ein gjelds­slave?) Tysk­land i 1930-åri fridde seg frå slaveriet (med god hjelp frå bidrags­ytarar i USA), og vart i løpet av fåe år ein blomstrande velferds­stat (rett­nok ein politi­stat), men vart der­etter snøgt sett på plass att. Og det vart ikkje teke nokon som helst sjanse på at dette skulde gjen­taka seg: Tysk­land skulde øyde­leggjast (hadde no gjort sin nytte), og er faktisk okkupert den dag i dag! Og blir fram­stilt som eit ekstremt grusomt monster! Faktum var visst­nok at han var om­trent som dei andre top­politikarane, både då og i dag (men kanskje var han endå verre enn me trur). Dei aller fleste er makt­sjuke, arro­gante ban­dittar. Mange, som t.d. Churchill og Stalin, direkte ansvarlege for tap av mange millionar menneske­liv.

Stats­leiarane er ofte mario­netter (eller me kunde godt segja skode­spelarar) styrde av bak­menner. Slik som Theresa May, som gjekk med ei svær lenke rundt halsen for å visa at ho var ein slave. Me hev ogso sett Sylvi Listhaug med ei slik lenke (då ho vart til­sett som justis­minister). Og , til­syne­latande kontrol­lert av Martin Bor­mann, som atter tok sine ordrar frå dei myrke sjelerne som eigentleg styrer verdi. T.d. trur ein at den ekstremt rike “jødiske” Rothschild-familien hev kon­trollert verdi (inkl. alt av krigar og ufred) heilt sidan 1770. (Og det er fåfengt å prøva skriva bøker um deim, som t.d. “The Rothschilds” av John Reeves: alle bøkerne vart øye­blikkeleg kjøpte upp og gjorde til inkje.)

«Give me control of a nation's money supply, and I care not who makes its laws.» (Mayer Amschel Rothschild, Founder of Rothschild Banking Dynasty.)

Dei ultra­orto­dokse “jødarne” (som forøvreg slett ikkje er jødar, men judeo-mongolske khazarar: jøde­begrepet er berre noko dei hev dikta upp) likar ikkje Internet, etter­som dei ikkje klarar å ha 100% kontroll der. Nei, dei vil at du skal sjå for­dummande fjern­syn i staden, for der kann dei styra alt, både ny­hende og under­haldning. Dei lyg deg hudi full.

Du veit at du hev ei kloakk­røyr som gjeng inn i huset ditt. Men som vel er hev ho vass­låsar, so du slepp lukt. Men visste du at du hev endå ei? Fjern­synet ditt!

Og der er det ikkje vass­lås.

Der er det open kloakk som gjeng rett inn i sjæli di. Merkar du ikkje lukti?

Dei prøver å halda deg upp­teken kvar bidige time du er vaken, slik at du ikkje skal byrja tenkja sjølv. For då blir du plagsam. So dei dyngar deg ned med arbeid, under­haldning, "ny­hende" og sport. Det er knapt so du fær tid til at koma deg på do. (Aften­posten: "Syv TV-serier du bør se i høst­ferien.") Til og med på BBC 6 Music (som er ein rein musikkanal) blir du pådytta "ny­hende" kvar bidige time.

I Storbritannia er omtrent alt av masse­media “jødisk”-kontrollert. BBC, ITV, Granada Plc, ITN, Angelia Television, BSkyB, o.s.b., og 85 millionar aviser selde kvar veke.

Heile USA er 100% kon­trollert av “jødarne”. 96% av media i USA er “jødisk” eigd/­styrt, som: CBS NEWS, NBC NEWS, CNN, 21ST CENTURY FOX, npr, New York Times. Dei eig ogso Google, You­Tube (ogso kalla JewTube), Face­book, Wiki­pedia, My­Space, MTV, SKY. “Jødarne” utgjer berre 2% av folke­talet der, men likevel heile 25% av dei 400 rikaste (og heile 33% av høgsteretts­domarane). Lat oss no herma litt her, so kann me byrja ana kvi­for:

[Gentile er i teksten under her meint som ikkje-jøde. Som er heilt feil, ettersom det tyder nasjonar; etter­komarane av isralittarne: dei ekte jødarne, oss. So i teksten under her må me tenkja: Jew = "Jew" og Gentile = Jew.]

«When a Jew has a Gentile in his clutches, another Jew may go to the same Gentile, lend him money and in turn deceive him, so that the Gentile shall be ruined. For the property of a Gentile, according to our law, belongs to no one, and the first Jew that passes has full right to seize it.» (Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156.)

«A Jew may rob a Goy, he may cheat him over a bill, which should not be perceived by him, other­wise the name of God would become dis­honoured.» (Schul­chan Aruch, Choszen Ham­isz­pat, 348.)

«Vår styrke ligger i å holde arbeideren i stadig nød og avmakt, fordi vi derved be­holder ham i vår makt, og i sine egne om­givelser vil han aldri finne kraft eller styrke til å sette seg opp mot oss. Sulten vil gi kapitalen større rettig­heter over ar­beideren, enn noen lovlig hersker noen­sinne kunne gi en adels­mann. Vi be­hersker massene ved å gjøre bruk av den misunnelse og det hat som avles av under­trykkelse og nød. Og ved hjelp av disse følelser feier vi til side dem som måtte prøve å hindre vår frem­gang. Når den tid kommer at vår verdslige Hersker skal krones, skal vi nok se til at vi ved de samme midler, det vil si ved å bruke pøbelen, skal øde­legge alt som viser seg å være en hindring på vår vei.» (Den nye verdenskeiser) PDF

Kva? Trur du ikkje på dette, segjer du? Under­søk litt sjølv, so vil du snart fengja rikeleg med aha-­upp­levingar. Garantert! Men, du MÅ hugsa å fjerna sky­lapparne dine fyrst (du veit kva det er?), dei du hev gått med sidan du vart liten. Eller er du no so hjerne­vaska at du ikkje får dei vekk?

Du er FULLSTENDIG hjerne­vaska dersom du AUTO­MATISK trur på ALT du fær servert frå myndig­heiter og media!! Og å vera høgt utdana treng slett ikkje vera det same som å vera klok, det betyr berre at ein er ekstra in­­doktri­nert (ekstra dum).

Ein bister fyr kom bort til meg ein gong og sa at det var stygt, det eg skreiv um “jødarne”. Eg svara at greidt, men hev du funne noko eg hev skrive som er feil? Nei, svara han, du skriv veldig korrekt. Men det du skriv er stygt!

Og naturleg­vis er det mange skap­lege “jødar” som ikkje likar den situa­sjonen dei er pressa inn i (sjå ogso her). Som dei på dette biletet. Som djupt og in­derleg mis­liker det dei styrande og makt­sjuke her­skarane deira driv på med. Men dei er i ferd med å for­svinna. Dei fær fåe born, og gifter seg ofte med ikkje-“jødar”. Dei ultra­orto­dokse “jødarne” deri­mot er i kraftig vokster, spesielt i USA og Israel. Pre­vensjon er i desse miljøi for­bode, noko som gjev store barne­kull, og kvinnorne blir be­handla som slavar. Og dei aller fleste ultra­ortodokse giddar ikkje arbeida, so dei lever som samfunnss­nyltarar.

“Jødarne” hev vorte tykt ilt um i tusen­vis av år, hovud­sakeleg grunna deira ofte ekstremt grådige fram­ferd, samt grov barne­mishandling og menneske­ofring, og dei hev vorte ute­stengde frå svært mange land, ogso Norìg. Det var til­og­med ned­skrive i Grunn­logi: Jøder ere frem­deles ude­lukkede fra Ad­gang til Riget. Trur du ikkje det var ein god grunn til det? (Men forbodet vart jo ikkje praktisert; eit stikkord er Levy/Hambro.)

Dei skjermar seg mot innsyn og avsløring ved å stempla alle kritikarar som anti-semittar og rasistar (ironisk, ettersom dei sjølve er verdens verste rasistar). Dette er ein vel­kjent og svært destruktiv herske­teknikk. Og so ropar dei: Holo­Ca$h! Holo­Ca$h!

Då skal du gaula attende: Gulag! Gulag! Og gjerne plussa på: 66 millionar myrda av dei same folki som no kontrollerer Israel!

"Jødarne" er livredde for å bli avslørte, og dess reddare dei blir dess høgare skrik dei. Og dei hev rana til seg utruleg mykje pengar berre etter krigen [i NOK]; 550.000.000.000 (Tyskland), 46.300.000 (UK+USA), 614.500.000 (Norig), 4.200.000.000 (Auster­rike), 20.585.000.000 (Sveits), 1.360.000.000 (Neder­land), 7.200.000 (Fran­krike) [tali kann vera unøyaktige]. Og dette er berre litt av det.

'Anti-Semitic?' It's a Trick. We always Use It. When, from Europe, if someone is criticizing Israel, we bring up the Holocaust. When, in this country (USA), people are criticizing Israel then 'they are anti-Semitic'.

—   —   —

«Jehovah created the non-Jew in human form so that the Jew would not have to be served by beasts. The non-Jew is conse­quently an animal in human form, and condemned to serve the Jew day and night.» (Midrasch Talpioth, p. 225-L.)

—   —   —

Alexandr Solzhenitsyn: We Can Not State that all Jews are Bolsheviks. But: Without Jews there would never have been Bolshevism. For a Jew nothing is more insulting than the truth. The Blood Maddened Jewish terrorists had murdered sixty-six million In Russia from 1918 to 1957.

—   —   —

Henry Ford: Put under control the fifty most wealthy Jewish financiers, who produce wars for their own profit, and wars will cease.

—   —   —

Ibsen: Det er mange menneskje som ikkje toler sanningi; dei maa tru paa livs­lygni, um dei ikkje skal gaa under; for tek du livs­lygni burt fraa eit vanlegt menneskje, tek du lukka fraa det med det same.

—   —   —

Plato (for ca. 2370 år sidan): Those who are able to see beyond the shadows and lies of their culture will never be understood, let alone believed, by the masses.

—   —   —

Brian Herbert: We are trained to believe and not to know.

—   —   —

Agafia Lykova: TV's a devilish thing.

—   —   —

Finn du noko på denne sida som ikkje er sant vil eg SVÆRT gjerne få vita det, send melding her, eller skriv i diskusjonsforumet nederst på sida. MEN — du må kunna PROVA at det ikkje er sant, ikkje berre koma med den vel­kjende duste­formu­leringen: “alle veit at...” eller “på Wiki­pedia står det at...”

2020

      UPP   NED

"Coronaviruset".

E NNO EIN GONG fær me virus frå Kina. Kjem alltid derifrå. Men me vil slett ikkje ha det.

Me skal liksom tru at virus alltid uppstår i Kina avdi folki der bur so tett og so tett på dyr. Dette er tøv. For slik bur då folk ogso mange andre stader i verdi.

Wuhan National Biosafety Laboratory hadde ein årleg øving berre dagar fyrr ut­brotet. Berre so det er sagt. Og um du trur at menneskje ikkje kann laga virus, her hev me eit patentert coronavirus. Men ikkje for­veksla dette med "viruset" som visstnok herjar no.

Med Svine­influensaen yver­dreiv dei vold­somt, no prøver dei bagi­tallisera: det er skummelt.

I Kina plukkar dei upp folk på gata og køyrer av stad med dei i kassar. Det er vorte svært utriveleg å bu i dette landet no; um myndigheiterne er misnøgde med deg på nokon måte. Er du i den gruppa er det stor sjanse for at du er "smitta" av "Coronaviruset"...

Videoar viser heilt friske folk som blir henta skrikande ut av husi sine, og prøver dei røma blir dei skotne. "Sjuke­husi" dei blir frakta til hev gitter framfor alle glas, ogso inn­vendig. Og folk blir sperra inne i leilig­heiterne sine: med jarn­bjelkar framfor dyrrane; dyrrar blir sveisa fast; og dei tømmer svære grus­haugar framfor dyrrane. Skal desse folki vera inne­sperra til dei døyr av svolt? (Det kann vera at alt dette er fabrikert av dei kinesiske myndig­heiterne for å visa kor "alvorleg" dette viruset er.)

Fær me slike tilstandar hjå oss ogso? Ja, for ogso her i landet kjem dei og hentar deg med makt og tvingar deg til behandling og tvingar deg til å ta medisinar! Til og med for "sjukdomar" som ikkje finst!

OG JA, SO er det full fart på gal­skapen ogso her i landet! Folk blir sette i husarrest i tvo vikor!! Og kva med resten av familien til desse, skal dei hava husarrest ogso? Og alt dette for noko som til­svarar ein forkjølelse eller mild influensa. Det me ser her er rett og slett idioti i praksis!

Er myndigheiterne nøgde med deg skal det gå deg godt... Og blir du tilbydd PDF, sei høfleg: "Nei, ellers takk..." For du hev fenge i deg meir enn nok av det svineriet frå fyrr, og heilt utan eige samtykke. Dei hev sprøytt i deg metanol, kvikk­sylv, aluminium, fenol, maur­drepar, frost­væske, farge­stoff, aceton, latex, MSG, glyserin, poly­sorbat 80/20, sorbitol, gelatin, kasein og celler frå dyr- og menneske­foster. Trur du dette var bra for deg? Og um ikkje dette var nok, so hev du sikkert ogso fenge montert kvikk­sylv i tennerne. Visste du at kvar einaste gong du et eller drikk noko heitt uppstår det kvikksylv­damp inni munnen din? Og dess meir kvikk­sylv­fyllingar du hev dess meir damp.

Her ser me at dei forventar at folke­talet i Norge skal gå ned til 3,8 millionar innan 2025. Altso vekk med 1,5 millionar. I USA vekk med 227 millionar, og i Tyskland vekk med 53 millionar! Men i Kina nesten uendra, og i India ein liten auke. Her kann du sjå forventa endring i kvart land.

I USA er det mykje spe­kula­sjonar um million­vis av svarte plast­behaldarar lagra yver heile landet. Den offisielle for­klaringen er at dei er "grave liners", noko dei ogso blir brukt til: ein legg fyrst nedi "loket" (upp-ned) der­etter kista og so behaldaren uppå for å for­hindra at gravi skal kollapsa på eit seinare tids­punkt. Men desse behaldarane kann nok ogso vera vel­eigna for anna bruk.

Og ver klar yver når du i "nyhendi" fær høyra um ekte­menner som drep kone og ungar og der­etter tek livet av seg sjølve: nesten alle desse er myrda av di dei er vortne i yverkant "plagsame". Slik som David Crowley og familie. Han var i ferd med å laga filmen Gray State.

Og desse som herskar yver oss tykkjer visst at det er på høg tid at det blir "skule­skyting" ogso i Norge. So det er nok ikkje lenge til. Det var ein stor anti-terror­øving på skule­området i Sogndal 14. mars i fjor (det kunde dei verkeleg spart seg!!), og no er det snart akkurat eitt år sidan (um vel ein månad): er det her dei hev tenkt å setja upp sirkuset sitt? Er sirkus­klovnerne snart på veg frå England i militær­fly? Og når det gjeld trugsmål; det hev etter nyttår "vært en voldsom økning. Truslene kommer over internett og sosiale medier, og de rettes i hovedsak mot skoler." Skal tru kven det er som stend bak desse... det høyrest ut som "uppvarming"...

Jobben til klovnerne er "gjernings­mann", "offer" og ofte ogso "politi". Dei som er "offer" hev ofte ein amputert fot. Då kann dei laga fæle "skader" på protesen. Slik som i Regjerings­kvartalet: "– Jeg så en annen mann som slepet seg bak­over med armene. Det så ut som det høyre benet hang i en tynn tråd." Han hadde nok ikkje "slepet seg bak­over" der­som foten hang i ein tunn tråd...

Og so vart altso alle skularne stengde frå og med fredag 13de; dagen fyrr eittårs­dagen for øvingi (som havna på ein laurdag) — vilde det ikkje vore nartur­legare å stengja frå måndag, slik som t.d. på Førjar? So — måtte klovnerne reisa heim att med halarne millum beini?

Vulkaner yver heile verdi er byrja vakna til liv att, og jordskorpa hev byrja bevega på seg, og den magnetiske nordpolen er i full fart. (Mange av jord­skjelvi er sprenging av gigantiske under­jordiske basar.) Det ser ut til å bli eit turbulent år.

2019

      UPP   NED

Australia.

E NORME BRANNAR på heile aust­kysten av Australia.

Og brannarne fylgjer nøyaktig den plan­lagde linja for nye høg­hastig­heits­tog. Du veit, no blir det mykje enklare og billegare å få kjøpt grunnen, og det blir heller ikkje noko problem å leggja linja gjenom nasjonal­parkarne, for no er dei jo øyde­lagde likevel, so...

Folki hev 'kje lenger fenge lov til å laga brann­gator slik dei gjorde fyrr, og me forstår no kvifor.

Ein kjekk bonus for dei styrande er at dei kann skulda på "klima­endringarne" og dei fær skræmt folk inn til byarne, for sjå kor skogen brenn! Det er fårleg å bu på landet!

Dei treng å få stua saman mest mogeleg folk i byarne yver heile verdi fyrr neste istid som er rett rundt hyrna. Det hev byrja hasta. Den velfødde (spesielt i USA) bu­skapen må sankast slik at dei hev mat i dei mange åri under bakken. Som me ser prov på i kata­kombarne under Paris: yver 6 millionar menneske­skjelett kanskje frå fyrre vetle istid (som enda i det me trur er 1812: det var nok eigentleg eit heilt anna årstal). Den offisielle for­klaringi um at alle desse skjeletti vart henta frå yver­fylte kyrkje­gardar er berre tøv — men kva anna skulde dei no finna på. At alle skjeletti er kokte og rein­plukka, det unngår dei naturleg­vis å nevna. Og når sjeli hev for­lete krop­pen er det vel berre bra at han kann koma til nytte. Det er som når ein leverer ein bil til vraking: um nokon kann plukka av deler og nytta deim so er jo dét berre fint. Men det er klart — ikkje alle likar å bli for­talde at dei blir lokka inn til byarne for å bli mat (eller bli bomba, noko som ogso hev skjedd gong på gong). Men det skjer jo fyrst etter dei ligg der djup­frosne. Vilde det vera noko betre å liggja og rotna nedi eit hol på ein kyrkjegard? Me fær sjå på det som ein form for organ­dona­sjon som bidreg til å redda mange men­neske­liv. Eller...?

På den måten yverlever dei som for­skansar seg under jordi (er dette dei under­jordiske me høyrer um i eventyri?), og kann be­folka verdi på nytt når det er vorte nokon­lunde leveleg att på yver­flata. Med ein haug foreldre­lause ungar dei hev fostra upp som må taka bror­parten av arbeidet. Rydda fram vegar og jarn­banelinjor, setja i stand bygningar som blir "ny­bygde" (rådhuset i Dram­men t. d.), byrja dyrka mat att osb. Det vil bli ein ny "industriell revolu­sjon". Og for­falska "historie­bøker". Og dei hev prøvd at taka vare på kultur­arven vår, samt teknologien. Det er difor me hev millom anna plikt­av­leverings­lovi (7 eks. av alle publika­sjonar, samt film og musikk og anna må leverast til staten veder­lags­fritt) og frø­lageret på Sval­bard. Hadde det ikkje vore for desse folki hadde me havna mest attende til stein­alderen for kvar istid (som ser ut til å koma ca. kvart 200nde år, med varierande styrke). Og kulden kann koma som eit skot — du hev vel høyrt um den djup­frosne mammuten dei fann som fort­satt hadde gras i munnen? Og når kulden kjem brått på, og folk ikkje hev anna å hjelpa seg med enn varme­pumpor (som staten hev lokka dei til å kjøpa), so frys dei i hel. Varme­pumpor fungerer nemleg ikkje når det blir 40-50 kulde­grader, og heller ikkje anna elektrisk upp­varming når straumen blir vekke. Og olje­fyring er vorte for­bode. Det er no berre dei som hev ved­omn og rikeleg med ved som vil kunna klara seg.

På yver­flata var det ein del "vanlege" folk (og dyr) som med naud og neppe greidde seg gjenom dei strenge vintrarne, og desse hugsa kor­leis alt var fyrr. Dei kunde for­telja um stor­folki (som me no kallar troll: nokre av desse greidde seg ogso) og mangt anna som me no kallar segner. Para­sittarne som herskar yver oss kallar alt dette for eventyr og viser til "historie­bøkerne" sine: slik var det, segjer dei. Og slik lærer dei upp skule­borni.

Og dei prøver naturleg­vis alt dei kann å fjerna minner frå eldre tider som ikkje passar inn i skrønorne deira. Ogso den dag i dag. Hadde dei klart at fjerna pyra­midarne hadde dei gjort det. Me hev t.d. dei sokalla verdensutstillingarne, der dei liksom sette upp fantastiske byggverk, og so reiv alt saman etterpå (bortsett frå kanskje eitt på kvar utstilling). Kanskje var det ein måte å få vekk gample bygningar på. Andre måtar var bybrannar og bombing. Biletet er frå Paris i 1867.

Folki i eldre tider var vel so teknisk avan­serte som no. Fyrr siste istid t.d. hadde dei både data­maskinor og flyge­farkostar.

Me hev even­tyr med ma­giske speglar ein kunde prata med: det var rett og slett flat­skjermar, gjerne på­sett ei fin gull­råme. Dei hadde mykje meir sans for å laga vakre ting fyrr. Sjå berre på gamle stein­bygningar.

Og dei flaug i svære flyge­farkostar, som russarane pluk­ka fram att og prøvde å fly med for ei tid sidan (1966). Dei kalla deim "proto­typar", na­tur­leg­vis. Fly­garane måtte sitja på forhøga stolar for å greia sjå ut glasi, og dei måtte ha ein tridje til å styra spakarne på midt­konsollen, for dei nådde ikkje i deim på skapleg vis! Far­kostarne var jo laga av og for stor­folki. Og flygarane tykte det var slitsomt arbeid: dei hadde ikkje musklarne som skulde til. Og dei måtte ogso sjå etter båtar, etter­som dei flaug lågt yver vass­flata. Men det kann jo vera at styre­rommet verkeleg var laga for tri pilotar (pluss navigatør): at stor­folki ikkje flaug sjølve; at dei hadde små­folki til det. Men han i midten ser ikkje mykje ut glasi, det skal vera sikkert.

Me starta med Australia: Då dei fyrste kvite [fangarne] kom dit sette dei i løpet av fåe år upp heile byar med gedigne stein­byg­ningar og eg veit ikkje kva. Sameleis på New Zea­land. Blir me for­talt. LØGN! Byarne låg der, dei berre sette deim i stand att. Slik det skjedde yver heile verdi etter siste istid eller "reset". Alle gamle flotte byg­ningar der det er merk­verdigt høgt under taket (eller med senka him­ling) er frå fyrr denne tid. T.d. biletet her frå Dunedin, New Zea­land: folki fram­for ser bitte­små ut. Me skal lik­som tru at det er desse som sette upp denne gedigne byg­ningen. (Biletet ser forøvreg ut til å vera teke med eit printer­kamera (frå fyrr siste reset), der motivet på ein måte blir scanna og fortløpande printa på papir [teori]. Resul­tatet ser ut som ein blanding av bilete og blyant­teik­ning. Og prin­sippet er enkelt: ein ljos­tett kasse med eit objektiv i eine enden fokusert på ei foto­celle (via ein spegel) nedi botnen som er montert på ei blekk­dyse. Dysa beveger seg att og fram yver papiret og står på full opning so lenge ho ikkje fær straum frå foto­cella. Det vilde i praksis vera mange dysor med foto­cellor på rekke, slik at biletet vart fortare ferdig. Det kann ogso henda det var fleire dysor med ulike gråtonar: at straumen skifta millom deim etter kor kraftig han var. Ein byrja nok nederst etter­som det var der folki var, og dei fekk nok beskjed um å stå dørgande rolege. Etter biletet var ferdig­printa fekk det gjerne ei manuell upp­frisking: markering av konturar og ut­visking av folk som hadde vore i bevegelse.) Du vil ogso ofte sjå at nedre del av bygningarne er dekka av masse (mud flod), slik at det som fyrr var fyrste etasje no hev vorte kjellar. Med ny inngang gjenom eit glas i det som var andre etasje. Men dette er helst i byarne då det der er trongare millom bygningarne og dermed mindre plass til sørpa som kom. Dermed tjukkare lag. Me ser ogso på biletet frå New Zealand at sørpa hev dekka troppi og nesten kome inn dyrri.

B UR DU I BY og tykkjer alt dette høyrest ufjelgt ut? (Um det stemmer: det veit me jo ikkje 100%. Kanskje Dresden ikkje vart bomba i 1945 helder, dette er jo berre noko me er vorte fortalt: me veit det ikkje.)

Det me veit er at folki blir stua saman i byar og tett­bebyggelse, kontantarne skal bli vekke, alt skal leigast og ikkje eigast, og ein skal etter kvart berre ha lov til å bruka elektrisk upp­varming (varme­pumpor). Alt dei då treng å gjera for å ta knekken på folki er å frysa bankkontoarne deira og slå av straumen. Og evt. grilla deim med 5G-mikro­bylgjor. (Vilde du stukke hovudet inn i micro­bylgje­omnen din og slege han på? Når 5G er ferdig ut­bygd vil du vera inne i ein slik omn permanent, men utan å ha kontroll yver av-på-brytaren.

5G er eit våpen­system (som dei prøver løyna so godt dei kann) med tri inn­stillingar; 1: det me blir fortalt det skal brukast til, 2: manipu­lering av folk utan at dei skynar det sjølve, 3: grilling: du fær ikkje oksygen; du fær turr­hoste og puste­vanskar, og svimar gjerne av, ikkje ulikt symptom på "Corona­viruset". Pluss gjerne på krampe­anfall. Forresten, kvar bygde dei fyrst ut 5G? Jo, akkurat der dette "virus­utbrotet" starta!

Gjer noko myndig­heiterne ikkje likar: Flytt på landet (litt avsides, ikkje tett­be­byggelse med 5G) og dyrk din eigen mat (bygg driv­hus, kjøp plast­tunnelar). Skaff deg ved­omn og rikeleg med ved. Installer sol­celle­panel. Skaff deg kjøken­duppe­dittar som ikkje treng straum. Og kanskje ein gass­komfyr. For han vil fort­setja å fungera so lenge du hev gass; ein vanleg komfyr sluttar å fungera so snart straumen blir vekke. Hamstra mat og toalett­papir. Kort og godt: bli uav­hengig.

Du finn mange gode filmar um dette på YouTube (enn so lenge, dei vil bli vekke etter kvart: det som blir att vil berre vera fjern­syns­møl).

I tillegg til ved­omnar er det ogso greit å ha elektrisk upp­varming, slik at huset held seg heitt medan det står tomt, samt nattes­tid. Varme­kablar gjev behageleg varme, men hev du ikkje det kann du skaffa deg nokre fritt­ståande omnar av den typen som ikkje brenn støv. Tvo omnar på til­saman fire kilo­watt vil kosta deg mindere enn tiande­parten av det du må ut med for ei støyande varme­pumpe. Og dei vil i mot­setning til ei varme­pumpe fortsetja å fungera um det blir 40 minus­grader. Og dei bråkar ikkje og vil garantert vara mykje lenger. Og du kann flytta dei rundt i huset som du vil. Ei varmepumpe står der ho står, og du blir TVINGA til å skifta henne ut når ho hev nådd forventa levetid!

Hev du teke steget heilt ut og valt å ikkje ha straum må du ha ved­omnar som maga­sinerer varme. Og du kann ogso gjerne modifisera veggerne rundt omnarne slik at dei ogso samlar upp varme. Då blir det ikkje so ut­kaldt um du ikkje fyrer ei stund. Skaff deg ogso ein vind­kompressor. Men hugs: kompressorar og trykk­luft­drivne dingsar bråkar.

      UPP   NED

Politiet.

D U TRUR KANSKJE at det berre er kriminelle du må passa deg for når du fær netpost. Men nei:

«Norsk politi har gjennom­ført åtte data­innbrudd etter at en ny lov åpnet for at politiet kan bruke de samme metodene som hackere og data­svindlere.»   «Installering av ond­sinnede program­varer. E-poster med virus som gir adgang til alt du har på mobilen eller data­maskinen. Hacking av Gmail- og Face­book-kontoer.» Aften­posten 18. okt.

So, um du fær net­post frå poli­tiet: for all del ikkje opna ved­legg! For er dei like slurvete med dette "våpenet" som med pistolarne sine, so...

«...flere tjeneste­personer hos oss som ikke har den riktige mentale til­stede­værelsen når de be­handler våpen. Det er svært be­kymrings­fullt, sier Rosø.» Aften­posten 5. nov.

Og — må me snart ogso til å passa oss for andre offentlege etatar? Skatte­etaten til dømes?

      UPP   NED

Israel.

D ET ER SVÆRT tydeleg at Israel sin poli­tikk er å terrori­sera vekk alle dei ikkje vil ha ha i dette landet. Med alle midlar. Og dei satsar på at om­verdi er for feig til å reagera på det.

«Okkupantene blir beskyttet av over 2000 isra­elske soldater. Sammen trakasserer disse den pale­stinske be­folkningen. Ikke engang pale­stinske barn slipper unna. På vei til og fra skolen, blir barna slått, truet og hundset av både soldater og bo­settere.»   «Jeg har, sammen med flere av Fag­for­bundets tillits­valgte, selv vært i Hebron og sett hvor­dan bo­settere og soldater herjer der. Blant annet bo­settere som har okku­pert andre og tredje etasje i store deler av gamle­byen og kaster av­fall, urin og avføring ned på pale­stinerne på gate­plan. I tillegg har vi sett små palestinske barn gå spiss­rot­gang mellom væpnede israelske soldater og bo­settere.»

Det er so gale mange plassar at palestinarane hev måtta spenna upp nettingar yver gatorne.

Når det gjeld barkoden du ser uppanfor her, vel, det er ikkje fullt so enkelt. Israelske firma hev fortsatt 729. So du må helder sjå etter upphavslandet.

      UPP   NED

Take me to your leader!

susannp4

E IT SVÆRT ROMSKIP med grøne utom­jordiske landar, ein av dei kjem ut og segjer:

– Take me to the leader of the Earth!

Du stend litt i vill­reide. Kven skulde no det vera? Jo, kanskje sjefen for Illumi­nati! Du veit godt kven det er, for du hev ofte sett honom som kaptein i ein eldre rom­serie.

Illuminati-folki vil at verdi skal bli til éin stat med her­skarane heva yver lovi, og alle oss andre som slavar.

Og slik er me godt på veg. Kor­leis? Jo, van­lege folk skal ikkje lenger få eiga noko som helst, alt skal leigast. Slik som med Adobe; der fær du ikkje lenger kjøpa program, du må leiga dei. Og leiarane vil ha vekk dei fysiske pengarne; alle skal bruka digi­tale betalings­middel. Då kann dei lettare spora deg og fylgja med på kva du kjøper, og dei kann frysa kontoarne dine utan varsel slik at du brått stend der heilt penge­lens. Og utan ein einaste eigna­lut. All­deles maktes­laus. Dei tek ogso mobil­tele­fonen din, for du kann jo ikkje lenger betala leiga.

Du blir fora med propa­ganda frå morgon til kveld gjenom avisor, radio og fjern­syn. Og snart hev dei ogso full kontroll på Internet. Dei jobbar på høggir med å fjerna alt som ikkje passar dei. Alt du prøver legga ut på nettet vil etter kvart bli sensurert. Denne sida t.d. vil bli vekke. Og når du på YouTube ser "This video has been removed by the user" må du vera klar over at det er rein lygn. Det er YouTube som hev fjerna videoen avdi han inne­held informasjon dei mis­likar. T.d. lenka oppan­for her: han som hev lagt ut videoen hev fenge han fjerna gong på gong. MEN — med denne meldingen:

Det skulde vore:

Folki blir klumpa meir og meir saman i byar slik at det krevst færre bombor for å utsletta dei når so langt lid. Som det skjedde i millom anna Dresden i 1945, og yver heile verdi i 1811-12. Målet er at folketalet på Jordi skal bli drastisk redusert, til 500 millionar.

      UPP   NED

Post.

D U HEV FENGE ein haug med brev i post­kassen din. Den fysiske, den som heng utpå veggen. Og uppdagar at einkvan hev opna og lese alle saman. Og limt konvoluttarne fint att, slik at du ikkje skal merka noko (dette er enkelt å gjera, ettersom dei ikkje er forsegla). Tykkjer du det er greidt?

Nei. Men brevi du sender med netpost, dei er det greidt at alle kann lesa? Eller? So sats på kryptering! Med t.d. CTEMPLAR.

Men myndig­heiterne, som likar å fylgja med på deg, tyk­kjer ikkje noko um dette. Dei trur du er krimi­nell, at du prø­ver å løyna noko. Berre fordi du fore­trekker å senda brevi dine i for­segla konvo­lutt!

Og når du søker på nettet, er det greidt at alle kann fylgja med på kva du driv med? Og at det blir lagra for alltid? Bruk DuckDuckGo. Dei lagrar ingen ting um deg (seier dei iall­fall), dei tener pengarne sine på å visa deg annonser basert på kva du søker etter i øye­blikket, og får litt frå Amazon og eBay for kvart kjøp du gjerer der gjenom deim. ("It is a choice to squeeze every last ounce of profit at the ex­pense of privacy, democracy and society. A choice they [Google / Face­book] don’t have to make. With­out all this tracking, I’m confi­dent they would still be among the most profitable compa­nies in the world, and we’d all be better off." Gabriel Wein­berg.)

Og når du "surfar" på nettet? Bruk t.d. NordVPN. Då kann du ogso enkelt opna sider som er sperra for nordmenner.

Kva program brukar du? Chrome? Som spionerer på deg dag og natt? Nei, bruk FIREFOX. Eller OPERA som er endå sikrare og nesten like bra på privatlivets fred. Her kann du ogso aktivera VPN.

2018

      UPP   NED

Strasbourg shooting.

E IN EINSLEG muslim spring rundt på ein jule­marknad og drep folk. Og ropar "Allahu Akbar!". Og naturlegvis skjer dette i samband med ei terrorøving (Operation Sentinelle).

Police notice for Cherif Chekatt

Me fær øyeblikkeleg vita kven det er, med bilete og alt, og eit par dagar etter­på blir han skoten og drepen av politiet. "A police unit came across Cherif Chekatt in a Stras­bourg street and shot him after he opened fire." Tenk det.

H EV ME IKKJE høyrt dette fyrr? Det patetiske terror­sirkuset er på turné att, tydeleg­vis. Norske net­aviser giddar omtrent ikkje nevna saki (dei veit sjølv­sagt at det er upp­spinn), medan “jødisk”-kontrollerte BBC naturleg­vis hev fyldig dekning.

Og hev sirkuset nyss vore lenger sud ogso? DB: "Han skal ha glemt igjen ID-kortet sitt ved åstedet." Og desse "gjerningsmennerne" med sine merkelege fjes, er tydelegvis laga av eit dataprogram.

Ja, desse id-korti... dei havnar under bil­seter, over­lever bombe­eksplo­sjonar og dett ut frå eksplo­derande fly...

      UPP   NED

Avisor og kringkasting.

Flugepapir

D U ER KANSKJE LITT skeptisk på VG, Dag­bladet og TV2. Men Aften­posten, BT og NRK derimot, dei kann du stola på, ikkje sant? Tja, skal tru det?

Dei er alle tydeleg stats­styrte. Med klare reglar for kva dei skal meina, og kva dei hev lov å skriva. BT skreiv t.d. um Klak­egg Berg­heim, som var heilt sikker på at det var tvo gjernings­menner på Utøya. Denne ar­tikkelen måtte dei fjerna. Du kann lésa han her.

Ta ALT du lés med ei stor klype salt. Og so er det alt du ikkje fær vita. Ting dei ikkje vil (fær) skriva.

Slik som det du fær høyra frå Norulv Øvre­botten. Som "alle" meinar er vill­faren. Men sjå på bak­grunnen hans. Den er solid. Men rett­nok bur han no i terrorist­staten Israel, so han er nok nokso for­siktig med kva han skriv um verts­landet.

Og so hev me Joste­mikk, Riks­avisen, Norges­aksjonen og Nyhets­Speilet. Her er det mange friske syns­punkt (men på Nyhets­Speilet ogso ein del reint tøv).

Og Vigrid. Her finn du korrekt in­forma­sjon (kanskje bortsett frå det han skriv um ), men han er kanskje litt i yver­kant tøff i språk­bruken (og han er sterkt mislikt av norske myndig­heiter). Her er eit døme:

"Holocaust er grundig doku­mentert, og det er hevet over enhver rimelig tvil at millioner av jøder syste­matisk ble slaktet under andre verdens­krig." Dette er en ren jøde­løgn som feige, historie­løse og tafatte jøde­sleikere etter­plaprer uten selv noen­sinne å ha testet ut den påståtte dokumenta­sjonen. Sann­heten er det mot­satte: Det eksisterer ingen tro­verdig doku­mentasjon eller åsteds­gransking som beviser at det ble plan­lagt, gitt ordre til og ut­ryddet 6 millioner jøder av tyskerne i Europa under den 2. verdens­krig. Ingen!

Og ikkje minst Sarah Westall, Light on Conspiracies og TheCrowhouse. Kanskje finn du ogso eitkvart på INFOWARS. Men ein liten advarsel: hald deg langt vekke frå David Icke!! Han jobbar for dei myrke makter.

      UPP   NED

Hawaii.

Rep. Tulsi Gabbard, D-Hawaii, con­firmed the false alarm on Twitter 12 minutes after the errant message was sent. But it took about 38 minutes for another push noti­fication to arrive on phones de­claring there was no real danger.

susannp4

M YNDIG­HEITERNE BRUKTE nesten førti min­uttar på å senda kontra­melding... ikkje vans­keleg å sjå at dette var ein vilja hand­ling.

Det er jo vold­somt um å gjera å upp­rett­halda myta om "atom­bomborne" og halda folk perma­nent redde.

      UPP   NED

Apple.

A PPLE HEV brukt eitt av bileti mine i fleire annonser utan å betala for det og utan å upplysa um namnet på fotografen.

Det er heilt greidt, eg hev give deim løyve til det her.

MEN — det som IKKJE er greidt er at dei fram­stiller det som "iPhone Screenshots", altso at det skal vera teke med ein Apple-telefon med den annonserte program­vara. Det er det IKKJE, og det veit dei godt. Eg tok det med eit system­kamera (Sony Ilce-7r) og utan program­vare.

So — dette er nok eit døme på at du ikkje kann tru på noko som helst av det du sér på verken Inter­net, fjern­syn elder i aviser. Heller ikkje um det kjem frå store aktørar som Apple.

2017

      UPP   NED

Inferno.

Laser

D ESSE KOLOS­SALE brandarne i Cali­fornia, der glas og bil­dekk gjeng upp i damp og alu­minium og mur­vegger smeltar — me snakkar um eks­trem varme — er det myn­dig­heiterne som lei­kar seg med laser frå fly? Og kor­leis finn dei måli sine? Kan­skje ved hjelp av dei glupe straum­målarane? Hev du ein slik målar i sikring­skåpet ditt? Med ei svær antenne på?

Og det er ikkje til­feldig kvar det brenn. Det brenn, og bran­darne kjem heilt ut av kon­troll, der myn­dig­heiterne hev eigne pla­nar for om­rådet. Og folki der er i ve­gen. Hus og bilar smeltar, medan skog og busker tett ved stend urørte. Av og til stend halve husi att, som på dette biletet. Kom ikkje og fortel at dette er ein vanleg skog/hus­brand!

I KKJE NOKO nytt dette, for­so­vidt. Slik vart ogso mil­lom anna So­dom og Go­morrah øyde-lagde. Me veit at det fanst fly­gande far­kostar og­so på den tid. Mykje meir avan­serte enn dagens, dei var truleg basert på kor­leis insekt­vengjer fun­gerer: "Rapid verti­cal ascent and the ability to lift sub­stantial loads are common features of natural flight behavior in many insects, indi­cating the presence of con­siderable lift and power reserves relative to normal hovering."

      UPP   NED

Las Vegas.

"I really don't see anybody actually injuried."

E IN EINSLEG skyttar med 23(!!) våpen på eit hotell­rom skaut mot ei menneske­mengde. 58 omkom og meir enn 500 vart skadde. Visst­nok. Men sjå videoen...

Og her sér me fire krise­skodespelarar "i dekning" bakom ein politi­bil medan folk berre spaserer roleg rundt deim. Ein latterleg fore­stilling.

D EI LAGAR TIL eit skodespel med krise­skode­spelarar som politi, offer og so bort­etter. Ingen døyr eller blir skada. Men — av og til går det gale for deim. Når ein tridje­part blandar seg inn og byrjar skyta med skarpt. Noko som muligens skjedde her med skyttarar som gøymde seg bak ljos­kastarane på scenen.

Desse lågpanna veseni som lagar skode­spelet hev ingen skruplar med å drepa folk dei heller, men dei prøver å unngå det, etter­som det blir so myket plunder i etter­kant. Spesielt med mødrene til dei om­komne, som aldri vil gi seg.

      UPP   NED

The Silver Fox.

I RADIOEN driv dei og masar um at det no er 40 år sidan Elvis Presley døydde, men veit dei kor lenge det er sidan Charlie Rich døydde? Han hadde ei stemme veldig lik Presley, berre ti gonger betre. Han hadde ogso mykje betre musikk.

Her er ogso nokre andre glimrande artistar frå "gamle dagar":

      UPP   NED

Manchester Arena Bombing.

D ET VART løyst ut ei bombe då folk forlet ein konsert i Manchester. 23 omkom, deri­millom sjølvmords­bombaren, han kunde enkelt identifi­serast avdi id-papiri hans over­levde eksplo­sjonen: "Salman Abedi, was named by police as the suicide bomber shortly after the attack". 250 vart skadde.

Her sér me ei øving i eit kjøpe­senter i Manchester eitt år tidlegare. Ogso her er det ein sjølvmords­bombar med rygg­sekk som kjem inn inn­gangs­partiet, altso heilt identisk med den "verkelege" hendingi.

      UPP   NED

Demokrati.

O RDET ISLAM kling ikkje godt i Norge. Me tenkjer kvinne­under­trykking, kjønns­lem­lesting, tvangs­ekteskap og æres­drap (kva i all verdi er det for slags foreldre som drep ungarne sine dersom dei uppfører seg "usømeleg" eller nektar å bli tvangs­gifte??). Vil me ha slikt her? Vil me ha sharia-lover? Islamsk lov­gjeving medfører groteske og makabre måtar å straffa folk på.

Og kvinna er under­ordna mannen: ho fær berre arva halv­parten so mykje; ho fær gjerne ikkje lov til å forlata heimen utan løyve; og ho fær t.d. i Saudi-­Arabia ikkje lov å køyra bil.

Og finn for all del ikkje på å laga ein teikning av profeten deira, for då meinar dei å vera i sin fulle rett til å koma og kverka deg.

Og konklusjonen til TV2 må bli at du skal passa deg for menner med utan­landsk utsjånad — spesielt um du er gjenta: "...den stadig økende gate­trakas­seringen. TV2s reportere testet om­fanget med skjult kamera en helt vanlig tors­dags­kveld. Om­fanget er enormt."

Men dei som sjikanerer ser ikkje spesielt ivrige ut, det ser meir ut som dei berre er "på jobb"... Og kven er arbeids­givaren? TV2?

Fria Tider: 95,6 procent av överfallsvåldtäkter begås av invandrare.

Aftenposten: Natt til lørdag fortalte Jøkling til NTB av det mellom klokken 23 fredag og klokken 2.30 lørdag var mellom 15 og 20 tilfeller av uprovosert vold i Oslo. Det meste i sentrum. Felles for mange av sakene er at gjerningspersonene er unge menn med utenlandsk opprinnelse.

frieord.no: "Spiser du svinekjøtt?". Det var det siste det danske kjæresteparet hørte før den brutale mis­handlingen startet. Kvinnen fikk en knytt­neve i ansiktet og da kjæresten prøvde å beskytte henne ble han overøst med slag og spark av upptil seks muslimske menn.

H EV DU høyrt uttrykket "splitt og hersk"? Det ser ut til å vera svært um å gjera å setja nord­menner og muslimar upp mot kvar­andre. Med stadige små "drypp". Som at myndig­heiterne med vilje hev sleppt inn ei stor mengd fårlege unge menner og spreidd deim rundt um i landet.

Men bor­tsett frå dei som hev klumpa seg saman i "ghettoar" vil nok dei vanlege norske muslimarne etter ein genera­sjon eller tvo bli som oss, både på godt og gale. Me var jo ogso eingong innvandrarar, frå Romar­riket og Kina. Men det byrjar bli ei stund sidan. Og i nyare tid valde mange av oss å utvandra til USA. So folk flytter på seg. Og so lenge dei ikkje dreg med seg alt for mykje drit på lasset er det heilt greit.

For det me IKKJE vil ha er æres­drap, tvangs­gifting og grov barne­mishandling (kjøns­lemlesting)!

Ein svært positiv ting er at den syrgjelege ung­doms­fylla er vorte redu­sert. Kanskje er dagens ung­dommar vorte klokare, men so er det ogso det at du upp­lever ikkje drikke­press frå ein muslim. Dei hev betre vit enn å ha i seg gift som skadar kroppen og skapar stort elende i mange heimar.

      UPP   NED

Visste du at det er lov å driva med svært grov barne­mis­handling i Norge?

D ET ER OGSO i Norge fullt lovleg å lem­lesta småe gute­born i religionarnes namn. Dei religiøse segjer: "Fær me ikkje lov til å lem­lesta borni våre er de imot religions­fridom." Dette er gal­manns­prat; lem­lesting av nyfødde born (og menneske­ofring) hev naturleg­vis ingen tilng med religions­fridom å gjera!

No hev Fram­stegs­partiet på ny kome med for­slag um for­bod, og der­med byrjar dei som driv med dette (for det meste “jødar” og muslimar) atter å akka og ynka seg — dei fær so gjera, ein gong må det bli slutt på denne gru­somme praksisen. Samtlege som med­virkar burde få minimum ti år i fengsel.

Dei som driv med dette må vera sjuke uppi hovudet, og me bur i ein sjuk stat, som let slikt få fort­setja.

DETTE ER SÆRS GROV BARNE­MISHANDLING!

      UPP   NED

Kraftig svekking av bered­skapen i Norge.

N ORIG ER atter lagt ope for okkupa­sjon, nøyaktig slik som det vart gjort fyrr Andre verds­krigen.

☛ Kraftig reduksjon av for­svaret. Ta t.d. heren: i 1993 165.000 soldatar, no 6.500 operative soldatar. Og heime­vernet: meir enn halvert dei siste 10 år. Me er i praksis vortne for­svars­lause. Og hjelp frå NATO i ein krise­situa­sjon? Du treng ikkje rekna med det.

☛ Sjøheime­vernet blir lagdt ned. Ingen fag­personar forstår noko av dette ved­taket.

☛ 8 radar­stasjonar i Nord-Norge blir lagde ned. Ingen forstår kvifor dette blir gjort.

☛ Sentralisering av politiet. Berre i vårt distrikt blir fylgjande lens­manns­kontor nedlagde: Selje, Balestrand, Gaular, Jølster, Askvoll, Hylle­stad, Luster, Aurland, Årdal, Gulen, Solund, Austr­heim og Fedje, Ulvik, Vaksdal, Ullens­vang og Eid­fjord, Jondal og Samnanger.

☛ Sløkking av FM-nettet.

      UPP   NED

Stockholm-terroren.

D EN 7DE APRIL vart ein laste­bil køyrt inn i ei folke­mengd i Stock­holm. Fem omkom og 14 vart alvorleg skadde.

Sjuk­sköterskan Agneta Carlswärd Kjellin, 56, stättade många oroliga när hon bemannade kris­telefonen efter fredagens misstänkta terror­attentat i Stock­holms city.
Dagen innan övade hon på ett fiktivt scenario där en bomb placerades på Ahléns.
– När jag fick höra vad som hade hänt kunde jag knappt tro att det var sant. Det var ju precis som det vi hade övat på, säger hon.

– Den här övningen har vi haft i många, många år, vi tränar krisstödjarna för att ge ett gott krisstöd över tele­fon. Det är en ut­bildning som vi har haft i 17 år.   Hon berättar att det inte är första gången som kata­strofer inträffar i an­slutning till ut­bildningen:   – Varje gång vi har hållit den här ut­bildningen har det hänt något i an­slutning till den, även om det hittills inte hade varit i Sverige, säger hon...

EXPRESSEN 

Kvar einaste gong i 17 år... Her bør varsel­klokkorne ringja...

V EIT DU kva eit "terror­sirkus" er? Det er grupper som reiser rundt frå land til land (i militær­fly) og produ­serer "terror" på be­stilling (frå dei respektive lands myndig­heiter). Dei spelar gjernings­menner, offer, vitner og politi, og hev med seg manus­for­fattarar, smin­kørar, pyro­teknikarar, presse­folk osb. Dei byrjar med ei terror­øving for å gjera alt klart, og so set dei i gang den "ekte" terroren. Dei får ogso med seg lokale sta­tistar for å få det til å sjå meir ekte ut. Desse trur gjerne fyrst at dei berre er med på ei øving. Og "gjernings­mennerne" legg naturleg­vis att "id-papiri" sine, gjerne under bil­seti (og til­og­med dotte ut frå fly!!), slik at dei er lette å spora upp. Eller dei overgiv seg, slik Fjotolf Hansen gjorde. Politiet klarar alltid å få tak i utyski etter kort tid, levande eller daude. Staten ordnar upp! Du føler verkeleg at du treng dei i desse fælslege terror­tider, og godtek å bli ufri, over­vaka og sen­su­rert. Det er berre eit tids­spursmål fyrr du vil fengja operert inn ein micro­chip. Med ditt fulle samtykke.

Når statarne melder um auka terror­fare, segjer dei: «ME HEV PLANLAGT MEIR "TERROR"!»

Det "presse­folki" deira produserer er ofte alldeles elendig språk­messig, spesielt fekk me sjå det i Breivik-saki:

• Han husker ikke at han falt, reiste seg opp, løp noen meter og veltet igjen. • ...og det kom noen personer til som stroppet beinet fast. • Jeg ropte hei for å få kontakt, dem kom bort, spurte hva jeg het, om jeg var skadet. De sa jeg hadde en punktert lunge, og satte inn et nøddren. • Jeg ropte: Det er en blond mann! Hvem er det her? • Hun ble påført to skudd­skader, en i skulderen og en i høyre side av flanken. • ...så jeg tok peke­fingeren inn for å forsøke å tette inn. • Jeg orket ikke å si hele nummerer, så jeg spytter bod i hånden... • Jeg ble liggende ned, kameraten min ble liggende over meg. • Jeg hørte at han lot om og byttet ammunisjon, og det er det verste øye­blikket i hele mitt liv. • Fikk astamanfall • Alle ung­dommene ble skutt på kloss hold ved Syspissen. • Det er helt forferlige, sier hun. • - De la strener på alle sårene mine og lagde kompressorer av klærne sine. • Den svært Medaljen i gull deles den ut for usedvanlig frem­ragende rednings­dåd, der red­ningen har vært til fare for rednings­mannens liv.

HEV DU HØYRT UM CROWDS ON DEMAND?

TYKKJER DU VERDI HEV FOR LITE "TERROR"?

BESTILL MEIR FRÅ CRISIS CAST ELLER FRÅ CRISIS SOLUTIONS!

For å høyra del 2, gå til VERITAS RADIO (del 2 er berre for betalande medlemer).

Sida til Ole Dammegard: LIGHT ON CONS­PIRA­CIES.

terrorism, Method of government by inspiring terror by acts of brutality and savagery.

terrorist, One who practises, or believes in, terrorism.

2016

      UPP   NED

Er Jordi flat?

N ATURLEGVIS TRUR du ikkje Jordi er flat, slik som logoen til SN (United Nations) viser. Men søker du på «Flat Earth» på YouTube finn du ei mengd med filmar som er svært over­tydande i dan leid. So dette må me sjølvsagt finna ut av, og det må gjerast over vatn, som jo er i vater. Og me treng lang avstand, t.d. Skjolden — Eikja­strondi, som er omtrent 19,6 km i luftlinje. Um me då står tett nedåt vass­flata i Skjolden skulde me ikkje kunna sjå noko nedom ca. 24 meters høgde på Eikja­strondi. Men um Jordi er flat skulde me kunna sjå heilt ned i fjøre­steinarne dersom fjorden er still.

Her sér me Eikja­strondi frå Fager­neset. Dersom Jordi er ei kule, skulde me frå Skjolden ikkje kunna sjå noko nedom den raude streken (klikk på bileti).

Og her er resultatet. Jordi er nok ikkje flat likevel. Det vilde jo uansett vore merkeleg.

M EN — KVIFOR er det no so mykje snakk um at Jordi er flat? Jo, for å narra lett­lurte folk til å tru på det, og få dei til å skriva um det. So kann dei (NASA) segja: Sjå på den tulle­bukken som trur at Jordi er flat, kor­leis kann du hava til­tru til honom? ALT han segjer og skriv må jo vera feil!

Og dei kann so kalla alle som kritiserer NASA og SpaceX og resten av mølet for "Flat-Earthers".

NASA (i tett samarbeid med Vatikanstaten) er nemleg eit svindel­føretak frå ende til annan, for dei hev aldri kome seg ut i verds­rommet (ingen hev klart det). Men DET prøver dei halda godt løynt!

Lekkasje. Lekkasje.

Men kva med alle rom­raket­tarne og rom­ferjerne, segjer du? Me sér jo at dei fér upp i verds­rommet? Nei, me sér at dei fér upp­over og so rett bort­etter. Og dei let­tar ikkje slik ein ra­kett gjerer, dei lettar som ein hel­ium­ballong. Dei heng lik­som og ding­lar fyrst, for so å lang­samt skyta fart. Ein ekte rakett hev nes­ten full fart med ein gong, og han fer FORT. Dei hev prøvd seg på slike ogso, men dei hev stort sett dot­te ned att eller eksplo­dert med det same.

Slik fungerer "raket­tarne" deira: Øverst er dei fylte med helium (og du ser ofte at dei lek: sjå dei tvo bileti uppan­for her), deretter eit kammer med trykkluft, og so ein tank med vatn (ballast). Nederst ein jet- eller rakett­motor. Dei startar motoren, bles ut vatnet (du ser dei vold­somme damp­skyerne) og so ber det upp­yver, men so saaakte, so saaakte. Stort enklare kann det vel ikkje gjerast?

Desse "rakettarne" deira er rett og slett luftskip på høgkant.

Vassdamp. Romferje.

Du hev sétt den svære ding­sen rom­fer­jerne sat festa på, som lik­som skal vera ein driv­stoff­tank? Det er ein helium­ballong med alu­minium­skal på ut­sida. Etter dei tvo ra­kettarne hev dotte av fort­set rom­ferja hengjande på under­sida av denne ballongen, som ventande kann vera.

I rom­rakettarne var det aldri folk, i rom­ferjerne var det ein pilot (ikkje astroNAUT), slik at dei fekk deim ned på Jordi att. Truleg landa dei på ein avsides­liggjande mili­tær­fly­plass. Seinare fekk dei rom­ferja i lufti att festa på eit tran­sport­fly, og no muligens med full be­setning, og føretok den offisielle landingen på rett tids­punkt. Visst­nok som glide­fly, men folk som hev bi­våna det meinar at dei hev høyrt sjugen av jet­motorar.

I 1986 eksploderte Challenger STS-51 rett etter ho letta. Men seks av dei sju som an­giveleg skulde vera ombord sér fort­satt ut til å vera i live.

Og desse "rom­stasjonarne" deira (Inter­national Fake Stations)? Sjå på biletet: Håret hennar står rett til værs i ein perma­nent fri­syre; dette åleine er meir enn nok til å for­telja oss at dette er svindel. Håret vilde halde seg nokon­lunde på plass slik som nedpå Jordi. Enten er desse NASA-folki ekstremt dumme, eller dei vil at me skal forstå det er bedrag. Og bær­bare PCar upp etter alle vegger, og lause leid­ningar i eit sant virvar alle vegne. Slik sér det ikkje ut i eit fly. Komplett nonsens. Me hev til­og­med sétt deim "vaska håret" der dei slepper ut ein haug med vass­dropar som fér rundt i heile stasjonen. Latter­leg. (Det skjedde naturleg­vis i eit "fritt-fall-fly".)

V EL - DÅ HEV me konstatert at Jordi er ei kule. Men so blir me fortalt at ho snurrar rundt seg sjølv i løpet av 24 timar. I sofall vil du vera heilt i ro um du befinn deg på Nordpolen. Men er du ved ekvator susar du av­garde i 1600 km/t! Det må då bli ei voldsom sentrifugal­kraft av slikt? Likevel er du nøyaktig like tung der som lenger nord. Er dét i det heile mogeleg? Tenk på ei vaske­maskin når ho sentri­fugerer. Kledi blir klemde so hardt mot ytterdelen av trommelen at vatnet blir pressa ut. Farten kledi hev der er gjerne 115 km/t. Det blir berre ein fjortande­del av farten du hev rundt ekvator! Likevel merkar du ingen ting til det?? Du vilde ikkje merka noko til farten, men sentri­fugal­krafti vilde vel vera formi­dabel? Eller kanskje blir det heilt feil å tenkja slik, kanskje er det tal om­dreiningar pr. tids­eining som av­gjer sentri­fugal­krafti, ikkje farten? Og då vilde ikkje 1/24 om­dreining pr. time merkast, natur­leg nok.

So Jordi kann altso godt tenkjast å snurra rundt slik me blir fortalt. Det gjerer det enklare med stjerne­himmelen ogso, då kann han stå i ro. Det neste blir Månen. Er det ikkje løge at han alltid vender same sida mot Jordi? Og at Soli og Månen sér ut til å vera nøyaktig likt store? Ja, Soli må vera lenger vekke, ettersom ho av og til kjem bakom Månen. Men poenget er: frå vår ståstad sér dei ut til å vera likt store. Til­feldig? Og Jordi skal gå i bane rundt Soli, éin runde kvart år, likevel er Polaris (Nord­stjerna) alltid om­trent midt over Nordpolen. Går dét verkeleg an?

Luna.

Kva um Jordi ikkje gjeng i bane rundt Soli, men om­vendt? Og at Soli beveger seg nord- og sud­etter etter års­tiderne? Og at Månen er ei tid­legare sol? Som slutta fun­gera: me sér det hev skjedd mange svære eks­plo­sjonar på over­flata (som det ogso skjer eksplosjonar på Soli). Desse krateri er ikkje etter meteor­nedslag, for då vilde dei fleste vore meir eller mindre av­lange. Ein ljos­kastar som skal senda ljos og varme må all­tid venda mot målet, og Månen vender alltid same sida mot Jordi. Då Gamle­soli (Månen) byrja fengja redusert funksjon måtte jo ei ny lagast. Men ho kunde ikkje vera i same avstand frå Jordi, for då kunde det bli kollisjon. So ho måtte plasserast lenger vekke, og lagast til­svarande større, for å gi same mengde med ljos og varme. Difor sér Soli og Månen ut til å vera nøyaktig likt store. Me sér jo ogso at Gamle­soli gjeng i om­trent same bane som Soli (sétt frå vår ståstad); berre litt saktare.

So Gamle­soli gav altso eit litt lenger døger, og kjennest det ikkje ut som me er til­passa det? Det er jo eit faktum at vår gjenom­snittlege inne­bygde døgn­rytme ligg nærare 25 timar enn 24. Og det passar per­fekt med døgeret Gamle­soli gav.

Med denne modellen fær me altso fyl­gjande resultat: Stjerne­himmelen er i ro og Soli og og den slokna Gamle­soli gjeng i bane rundt Jordi som spinn rundt seg sjølv: ein gong kvar 23 timar og 56 minuttar. Døgeret med dagens sol er 24 timar. Døgeret med Gamle­soli var 24 timar og 50 minuttar.

Forvirra? Her er meir: kva um stjernorne berre er ljos produsert av ljod? Ikkje utenkeleg, for slik sér det ut um ein gjeng tett innpå deim.

Uti vedensrommet er det eit voldsomt vakuum. Visstnok. Men det greier ikkje å suga til seg lufti eller noko som helst anna her på Jordi. Skuldast det tyngde­krafti, segjer du? Um eg no plasserer tvo saft­glas på bordet her, og set ei sugerøyr uppi det eine. So klarar eg fint å yver­vinna tyngde­krafti og suga upp safti gjenom det. Men um eg set ei for­ferdeleg lang suge­røyr uppi det andre, ei som er so lang at ho gjeng ut i vedens­rommet, greier det vold­somme vakuumet der ute å suga upp safti? (Rett-nok syg ikkje vakuum noko som helst: vakuum er jo inkje.)

Ser det ikkje ut som me er inni ein kuppel, og at det utanfor den er vatn eller ei blå væske, ikkje vakuum? Me ser det kvar einaste dag det er sky­fritt. Og visste du at himmelen er blå ogso på svartaste natti? Kuppelen for­klarar jo ogso kvifor alle desse som lyg ikkje klarar å koma seg ut i verdens­rommet.

Stjerneskot? Kva um dei er lampar (stjernor) som ramlar ned frå kuppelen? Kanskje festi er vortne dårlege:)

Og alle desse fan­tastiske Nasa-bileti, veit du kor­leis dei blir til? Ein måte er at ein fyr der sit og lagar til noko for­ferdeleg grums nes­ten utan fargar i Photo­shop. Fri fantasi. Liquify er ein favo­ritt. So sen­der han grumset til ein av dei til­sette som trur at alt er som det skal vera og ber han prøva gjera biletet tydelegare. Resul­tatet han fær att sender han so til ein annan og ber um det same. Og slik driv han på til han hev fenge eit resultat han tykkjer er over­tydande. Og so blir det publisert. Og sjølv um mange hev vore med på å laga for­falskingen, trur alle bort­sett frå han fyrste at dei hev jobba med eit ekte bilete. Biletet her er forresten frå dei fan­tastiske malm­straumarne på planeten Snavron.

      UPP   NED

Tyskland.

T YSKE MYNDIGHEITER bad inn­byggjarane sine lagra mat for ti dagar og vatn for fem, samt å uppbevara ekstra kontantar.

      UPP   NED

Ursula Haverbeck.

T YSKE URSULA HAVERBECK (87) vart dømd til 10 månader i fengsel avdi ho betvila «Holo­caust» i eit intervju. Tyskland er eit sjukt, sjukt land...

Tyskland burde jo vera det siste land i verdi til å fengsla inn­byggarane sine for å tvila på «Holocaust». Men du hev'kje eingong lov til å disku­tera «Holo­caust» i dette landet, for då endar du rett i fengsel! Og det er ikkje noko likare i nabo­landi.

Visste du forresten at Tyskland ikkje er eit fritt land? Det er utruleg nok okkupert den dag i dag! Tru det eller ei!

2015

      UPP   NED

Media.

I FYLGJE media (radio, fjernsyn, net­aviser og aviser) blir verdi ein verre og verre stad, med meir og meir terror, krig, kata­strofar og elende. Det er FEIL! Aldri hev det vore so bra på Jordi som i dag. Stor­parten av folki på Jordi hev det bra (men ikkje ALLE!). Men media prøver med alle midlar å grava fram drit og elende, slik som Dags­revyen: Hev det ikkje skjedd drap eller valdtekt eller ran innan­lands ein dag — ja, so finn dei garantert noko utan­lands, um dei so må heilt til Peru! Men alle dei positive hendingarne i verdi, dei fær dei ikkje med seg (um det då ikkje skulde vera ein kongeleg involvert, med avduking eller liknande). Nyhende­biletet blir voldsomt skeivt: dei få prosenti med elende blir blæse kolossalt upp, og alt det positive blir meir eller mindre forbi­gått i stilla.

Dette blir gjort for å halda folk perma­nent redde. Me skal gå rundt og vera redde for terror, svine­influensa, flått, innbrot, ebola, atom­bombor og Fandens sviger­mor. Og då må me jo ha autoritetar som kann verna oss mot alt dette!

SO! Lat oss sjå litt på kva media og myndigheiter hev fenge deg til å tru (og dei fleste mediefolki trur på dette sjølve ogso):

∎ VERDI BLIR STENDIG VERRE OG VERRE — FEIL!

∎ DET BLIR STENDIG STØRRE OG STØRRE SKILDNAD MILLOM FATTIG OG RIK — FEIL!

∎ VERDI ER TRUGA AV OVER­BEFOLKING — FEIL!

∎ VERDI ER TRUGA AV KLIMA­KRISE — FEIL!

∎ DU MÅ GÅ RUNDT OG VERA REDD FOR TERROR — FEIL!

Men politiet er tydeleg­vis redde for terror, eller kva dei no er — so dei hev byrja gå rundt med skarp­ladde våpen — og dei hev byrja skyta folk. Galskap: inkje hev dei sikring på våpeni sine og dei hev patron liggjande klar i kammeret!

OG SO kann me 14. oktober lesa i Aften­posten at politi­folki her­etter skal bera pistol og ammusjon adskilt. Det var på høg tid at dei som bestemmer tok til vit!

MEN — kva slags patroner er det dei brukar? Er det verkeleg lov å bruka slike på folk??

2013

      UPP   NED

Boston Marathon.

D EN 15DE APRIL gjekk det av bombor under Boston Marathon. Tri om­kom og 264 vart skadde.

Me fekk ogso her sjå lite flinke krise­skode­spelarar i fri ut­faldelse.

"Boston marathon bombing happened on same day as 'controlled explosion' drill by Boston bomb squad", Mike Adams reports for Natural News.

2012

      UPP   NED

Statistisk sentralbyrå.

S TATISTISK SENTRALBYRÅ skal ikkje lenger føra statistikk yver dødsårsaker i Norge. Dette skal heretter utførast av ein privat aktør.

Kva i alle dagar?

      UPP   NED

Auroramassakren.

D EN 20DE JUNI var det skyting i ein kino i Aurora, Colorado. Tolv omkom og 70 vart skadde.

A Colorado university just 16 miles away from the site of Friday morning’s deadly ‘Batman’ massacre staged an identical exercise the very same day in which students were trained how to react to a gunman firing at people in a movie theater.

NWO REPORT 

Vidare nedyver

Til toppen