Hopp til hovudinnhaldet

“A time is coming when men will go mad, and when they see someone who is not mad, they will attack him, saying, 'You are mad; you are not like us.” St Anthony the Great.

TIL SLAKT
BONDEN SOM DRIV med sauer, du veit, han må av og til tinga beistabil. Han plukkar då ut dei som hev skavankar, dei som er gamle vortne, dei som er van­skelege å ha med å gjera, o.s.b., og sender stakkarane avgarde til slakt. Slik at bølingen skal halda seg frisk og sterk. Men han tykkjer gjerne ikkje at dette er noko kjekt, og sender difor frå seg for fåe, slik at det byrjar bli alt for mange dyr på garden etter kvart. Det blir trongt, han hev 'kje nok mat til alle og inkje greier han halda kontroll på dei lenger. Dei er rett og slett alt for mange vortne. So — dermed må han berre taka eit skippar­tak av og til og då gjerne tinga fire–fem beista­bilar.
OG SO HEV me ein bonde som driv i litt større skala; ho som driv garden Jordi. Ho driv no ogso atter med eit slikt skippar­tak. Ho må fyrst fenga yver­sikt yver kven som skal vekk, naturleg­vis, i tillegg til alle dei gamle og uføre og vrange. Det gjerer ho på mange lure måtar: ved å få dei til å for­snakka seg på nettet, lura dei fram i ljoset med gilde flagg på offentlege flaggstenger, få dei til å låna særs ufine bøker på skule­biblio­teket, o.s.b.
So lurer ho so mange ho kann til å reisa til slakte­huset på eigi­hand ved å skræma dei med noko som er so smått at ingen kann sjå det; det blir gjerne stor­parten av bølingen. For dei fleste er godt dresserte, må vita. Og som dei andre sauerne forstår heller ikkje desse kva som ventar dei.
Vel framkomne feng dei so noko gildt (trur dei) inn i blodet: dei som skal vekk fær noko [nr. 02/03] som ikkje er so bra for dei, og dei som skal fortsetja på garden fær noko anna [nr. 01] som ikkje er til å vørja. Der­etter må resten — dei som ikkje vilde reisa til slakte­huset fri­viljug: dei som er vrange — hentast med makt av kjekke grøn­kledde og ogso fenga i seg noko [nr. 03] som ikkje er so bra for dei. Du veit, kreft er ikkje so bra.
Dette som ikkje er so bra: det må virka saaakte slik at dei som enno ikkje hev fenge det ikkje skal bli uroa. For då vilde dei kanskje byrja tenkja og setja seg på bak­føterne. So det gjeld å lura ein dose i alle fyrst, og so ein til. Og SO kjem den som verkeleg gjerer susen; den tridje. Alle ned til 45 må ha den veit du, for dei er jo for gamle til å fenga ungar, so kva nytte hev ein av deim? Det er jo rein logikk. So fyrst vekk med pensjo­nistarne, for dei er jo berre ei utgift. So vekk med resten av dei som er for gamle til å få ungar. Og so vekk med alle sjuke, yver­vektige, skeive, narko­mane, niko­mane. Og gjerne ogso alle med religiøse anfektelsar og dei med ureint rulle­blad. Og til sist dei vrange: dei som er håplaust å halda kontroll på.
OG — HO SOM driv garden Jordi tykkjer ikkje ho er noko verre enn saua­bonden. For — slik er no ein gong livet. Og ho tykkjer kanskje tilogmed at ho er betre enn sauabonden, ho, for ho gjev no besetningen sin under­haldning: kikeskåp dei kann sitja og glo inn i um kveldarne. Saua­bonden nøyer seg med å berre innom eit par gonger um dagen og hiva i sine litt høy og surhå, han. Inkje under­haldning der, nei. Der er det berre brød; ikkje sirkus.

⚜ ⚜ ⚜

"The COVID19 Campaign is a direct action campaign for ending man­datory vacc­ination plans, vacc­ine testing, manu­facturing and admini­stration, as well as authorizing specific and recognized effective treat­ments for insurance program reimburse­ments and healthcare program admini­stration."

The GPRC Restoration Plan.

KVAKKSINERNE:
Dr. Sean Brooks (Phd. Oxford)

SKAL SJÅ UM det ikkje blir dei vaksinerte som må i karantene snart ...

Trondheim/Midt-Norig: "Store ødeleggelser etter ekstrem nedbør: – Aldri opplevd lignende" og "Nye smitte­vern­regler bestemt: Blir påbud om munn­bind på kjøpe­sentre og i butikker" [24de nov.]. Dette heng saman. So etter kvart som det kjem ekstremt strenge co­rona-reglar andre plassar i landet vil du ogso sjå ekstrem ned­bør og flaum. D'er snakk um stor­vask.
Og: "Forsvaret bistår politiet med en ran­saking på en adresse på Nærbø i Roga­land." [25de nov.]

22de november: ENDELEG R.I.P. United Nations, International Monetary Fund, World Health Organization, The World Bank:

GPRC
No byrjar det verkeleg lukta ille av NRK. So — skal me heretter kallar skiten Drit-NRK?
Det byrjar ogso å lukta skikkeleg ille av Posten [nisse-filmen]. So denne skiten kann me ogso heretter kalla Drit-Posten!
Kraftig jordskjelv på Island 11te november på nøyaktig 10 km djupn. Me veit kva dét betyr.
Me fær tru at dette er reelt: MedBed — Norig
KIM GOGUEN'S LIFE FORCE MEETING — ARCHONS 9-24-2021
Genialt: Trump var president i fire år, deretter eit fæla val­fusk [utført av Trump & Co] slik at Biden "vann", men Trump hev fort­satt vore den verkelege presidenten ogso i denne perioden. Der­etter kjem han til å bli vald i tvo nye periodar frå 2024. Der­med kjem han totalt til å sitja som president for USA i sekstan saman­hangande år! (Åtte år er elles maks.) Ikkje ein­gong Putin kunde gjort dette betre! (Val­fusket kann dei ikkje avsløra, for då vilde det bli borgar­krig, påstår dei. Det er naturleg­vis berre tull.) Biden-figuren skal øydeleggja USA (og forsovidt resten av verdi), og so skal Trump koma som "den reddande engel" i 2024 og i praksis bli verdens­herskar.
Iver­mectin ER godkjent for behandling av Co­vid-19 i USA. MEN — tenk deg om minst tvo gonger fyrr du brukar dette giftige stoffet.
Når du hev influensa: drikk vatn men ikkje et. Hald heten og slapp av medan kroppen ordnar upp. Når han er ferdig med det blir du brått skikkeleg svolten — DÅ byrjar du eta att.

LA PALMA
Prøver dei på Kanari­øyarne laga flod­bylgjor som truleg vil reinska ut meste­parten av livet på Jordi? (Klikk på biletet og zoom inn.) Det vil nok vera lurt å halda seg høgt til fjells ... MEN, det pussige er, at på USGS ser me INGEN jord­skjelv på La Palma ... er det ikkje merkeleg?
Ifylgje Gene represen­terer mynsteret aktiv trykk­reduksjon utført av dei kvite [koksgrå] hattarne, men det høyrest merkeleg ut. Me hev ogso sett det same mynsteret på Hawaii.
Det bandittarne truleg driv med no er å svekka La Palma og Hawaii; laga fullt av sprekkor, slik at dei på eit seinare tids­punkt lett­vindt kann sprengja alt ned i havet og skapa enorme flod­bylgjor – sam­stundes både i Atlanteren og Stille­havet. Liknande hev dei gjort mange, mange gonger fyrr. Eg hev skrive meir um det her. Og dei tykkjer det er heilt greidt – sofram dei fortel um kva dei hev tenkt å gjera tri gonger. T.d. i videospelet Secret Files frå 2009. Der blir USA øyde-lagt av ein mega­tsunami frå nettopp La Palma. Ei 200 meter høg flod­bylgje. Og me veit at når bylgjorne kjem på grunt vatn blir dei MYKJE høgare.
Og når det gjeld den falske pande­mien fortalde dei oss um den alt i 1981 (The Eyes Of Darkness: "menneske­skapt dødeleg virus laga i Wuhan") og i 2008 (End Of Days: "influensa-liknande global pandemi i år 2020"). Og i opnings­seremonien i OL i 2012.
Tvo nye filmar som kann vera greidt å få med seg: The Matrix Resurrections og James Bond: No Time to Die.  Av-di: her hev dei kvite [koksgrå] hattarne blanda seg inn i produksjonen ...
Former FEMA Whistleblower CELESTE SOLUM.
Snart gratis Q-telefonar og ab. til alle?
Ein god del av kvakk­sinerne ser ut til å bestå berre av saltvatn (kanskje difor data­arket som føl med er blankt, av di det ikkje er noko i dei), og andre ser ut til å inne­halda para­sittar og mykje anna svineri (t.d. skarpe metallpartiklar). Kanskje kunde difor Iver­mectin eller Hydroxy­chloro­quine brukast mot dette: dei er jo laga for å hanskast med denslags (parasittar). Men lege­standen anbefaler naturleg­vis ikkje desse mot det dei kallar Co­vid-19 (og det dei no kallar variantar: sjukdom forårsaka av kvakk­sinerne). Dei brukar heller Remdesi­vir og puste­maskin, noko som ser ut til å vera ein dødeleg kombina­sjon.
"A Combination of drugs called Remdesi­vir, Dexamet­hasone & Van­comycin being used in hospitals to treat C-19 is causing massive kidney failure and the subse­quent filling of the lungs with liquid." (Dr Bryan Ardis)
Dette som ser ut som parasittar i kvakk­sinerne kann vera ein form for Hydra vulgaris, og det kann i sofall vera svært positivt. Me fær sjå: um dei kvakk­sinerte no brått byrjar gro ut att evt. manglande kroppsdeler; bli friske frå fæle sjukdomar, osb. Spursmålet blir um desse småkrypi kjem til å ta yver kroppen og evt. bli styrte av myndig­heiterne via 5G, eller um dei berre blir verande der som gode hjelparar.
Dyreparken i Kristiansand hev no verkeleg drite seg ut ved å skræma livet av ungarne med mot­bydelege skode­spelarar. Lat oss få vekk svineriet ein gong for alle: å halda villdyr inne­sperra for å under­halda er det reine vanvidd. Boikott skiten!

"The next epidemic will be the cancer epidemic caused by the Co­vid ‘vac­cines’."

Ryan Cole, MD

Here are just SOME vaccine ingredients. These are being INJECTED into your kids;

◾ ️Formaldehyde/Formalin - Highly toxic systematic poison and carcinogen.
◾ ️Betapropiolactone - Toxic chemical and carcinogen. May cause death/permanant injury after very short exposure to small quantities. Corrosive chemical.
◾ ️Hexadecyltrimethylammonium bromide - May cause damage to the liver, cardiovascular system, and central nervous system. May cause reproductive effects and birth defects.
◾ ️Aluminum hydroxide, aluminum phosphate, and aluminum salts - Neurotoxin. Carries risk for long term brain inflammation/swelling, neurological disorders, autoimmune disease, Alzheimer's, dementia, and autism. It penetrates the brain where it persists indefinitely.
◾ ️Thimerosal (mercury) - Neurotoxin. Induces cellular damage, reduces oxidation-reduction activity, cellular degeneration, and cell death. Linked to neurological disorders, Alzheimer's, dementia, and autism.
◾ ️Polysorbate 80 & 20 - Trespasses the Blood-Brain Barrier and carries with it aluminum, thimerosal, and viruses; allowing it to enter the brain.
◾ ️Glutaraldehyde - Toxic chemical used as a disinfectant for heat sensitive medical equipment.
◾ ️Fetal Bovine Serum - Harvested from bovine (cow) fetuses taken from pregnant cows before slaughter.
◾ ️Human Diploid Fibroblast Cells - aborted fetal cells. Foreign DNA has the ability to interact with our own.
◾ ️African Green Monkey Kidney Cells - Can carry the SV-40 cancer-causing virus that has already tainted about 30 million Americans.
◾ ️Acetone - Can cause kidney, liver, and nerve damage.
◾ ️E.Coli - Yes, you read that right.
◾ ️DNA from porcine (pig) Circovirus type-1.
◾ ️Human embryonic lung cell cultures (from aborted fetuses).
"Personally speaking, the greatest loss I'v experienced due to Covid, is the loss of respect for people who I once thought were intilligent."
Dr Adam Aneevit
Kommuneoverlege går hardt ut mot vak­sine­motstandarar
Skal tru um ikkje denne fyren snart må eta i seg ordi sine? Dei blir ikkje gløymde. Og kva slags pandemi er det han snakkar um?
T.d. døds­falli i USA 2020 burde jo gange rett i taket. Men nei, dei er 100% nor­male! Og det same i Norge. Mange plassar er dei lågare enn åri fyrr. Mange be­gravel­ses­byrå er bekymra yver fram­tidi.
Dødstali for 2021 — 2025 derimot kann nok bli heilt andre, etter kvart som folk for alvor byrjar stryka med av vak­sinerne. Og då vil ban­dittarne naturleg­vis skulda på ein ny [upp­dikta] variant! Testarne deira klarar ikkje sjå skildnad på Co­vid-19 og vanleg for­kjøling, og dei kann slett 'kje sjå variantar! Og for­øvreg: Co­vid-19[84] eksisterer ikkje; det er upp­dikta.
Dr. Charles Hoffe: mRNA Vac­cines ‘Will Kill Most People’ Through Heart Failure & 62% Already Have Microscopic Blood Clots
The vast majority of people who are getting injected for the Wuhan corona­virus (Cov­id-19) will die within a few short years from heart failure, warns Dr. Charles Hoffe, M.D., a medical practitioner in British Columbia, Canada.

Q) The Storm Rider:

The first dose of vac­cines killed 15% (these numbers are hidden. . only 1% of the deaths from the vac­cines are reported). The second dose of vac­cines will Kill up to 30% (and is happing right now. But they are blaming Delta and new variants for the vac­cines deaths....)/// These deaths will continue the next months. The third dose of vac­cines will Kill up to 50_70% of the people who took the vac­cines.... These death are slated from Fall 2021 _2023. The booster vac­cines is sure to put the nail in the coffin for any one taking them..//) IN THE NEXT 3 YEARS MILLIONS WILL DIE< ___________________________ This was sent to me by a Doctor and i thought I would share this information... We are inside a WAR\\\ We all must RISE SOON!!!! >>>TIME IS RUNNING OUT<< GET INVOLVED!!!

3D to 5D Consciouness

!! ALERT — UPCOMING FALSE FLAG EVENT — LEAKED INTEL SAYS GOV AGENTS WILL COMMIT MASS MURDER OF DOCTORS AND NURSES TO BLAME ON ANTI-WAX PROTESTORS — THIS IS REAL — READ THE POST !! >>

EXCLUSIVE! Karen Kingston, a former Pfizer employee and current analyst for the pharmaceutical and medical device industries, came forward with indisputable documentation that should be shared with the ENTIRE WORLD!

Stew Peters snakkar med Karen Kingston.

STEW PETERS SHOW EXCLUSIVE! Dr. David Martin Just Ended COVID, Fauci, DOJ, Politicians in ONE INTERVIEW.

Stew Peters snakkar med Dr. David Martin.

Snart blir det truleg "nær-dauden-uppleving" (all von ute: "3dje verdskrig" – bombing av 34 sataniske bygningar++) ➜ militæret ordnar upp ➜ alt blir bra (iallfall for dei ikkje-kvakksinerte).

⚜ ⚜ ⚜

K i m b e r l y   A n n   G o g u e n

Diana Spencer Trump ☞ Queen of the United Kingdom

Michael Flynn ☞ Prime Minister of the United Kingdom

Donald J. Trump ☞ President of the United States

John F. Kennedy ☞ Vice President of the United States

Romana Didulo ☞ Queen of Canada

⚜ ⚜ ⚜

THIS IS THE PURPOSE OF THE ELITES:

POPULATION BEHAVIORAL CONTROL USING REMOTELY EXCITED GRAPHENE OXIDE NANOPARTICLES (5G TECHNOLOGY) CAUSE CHANGES IN NEURONAL SYNAPSES ONCE THEY ARE INSTALLED IN THE CEREBRAL CORTEX WHEN THEY EASILY CROSS THE BLOOD-BRAIN BARRIER.

THIS IS THE REASON WHY THE MEDIA SAY THAT A 'BRAIN TSUNAMI' IS EXPECTED SOON.

GRAPHENE OXIDE nanopartiklar fær du i deg ved å gå med maske, ved å lata deg testa, ved å lata deg vak­sinera. Fær du i deg fleire par­tiklar enn kroppen greier hanskast med vil du fenga Co­vid-19. Med influensa­symptom, puste­vanskar, tap av lukt og smak, blod­propp og etter kvart massiv organ­svikt med døden til fylgje. Du vil gjerne fenga ein metallisk smak i munnen, og bli magnetisk. [Kanskje hjelper det å taka blod­fortunnande medisinar, t.d. Aspirin.]
Heldigvis ser det ut til at kroppen greier fjerna svineriet etter kvart, so dei må stadig tilføra nytt. Difor stadig testing, og fleire vaksi­nedoser. Og dei finn stadig på nye "variantar" slik at du må ha nye kvakksine­doser. Um du er so stupdum at du tek desse kvakksinerne deira?? Det ser verkeleg ut til at alle dei dumme skal vekk. Og i allefall i dette landet blir det ikkje mange att.
Kven med vitet i behald vil taka ein eksperimentell vak­sine? Det er fullstendig vanvidd.
Skal heile den vaksne befolkningen (ned til 10-12 år) vekk? Som det skjedde for 200 år sidan? Dei starta då upp att med år 1812; årstalet dei [franskmennerne] måtte stappa ned i halsen på folk [russarane]. Ved å starta upp att med berre ungar hev dei full styring på hjernevasken.
Me veit enno ikkje 100% sikkert at det er GRAPHENE OXIDE i kvakksinerne: det ser slik ut. Men det kann sjølvsagt vera noko anna og ufarleg. Kvakksinerne består nesten utelukkande av dette stoffet. Og det er stadfesta at mange av kvakksinerne er placebo.
Og dei hev no kome med Deltavarianten: delta sleep tyder djup svevn. D'er ironi: mynta på alle sauerne som ikkje er i stand til å vakna, uansett kor mykje tull dei blir fortalt.
Og hugs: ein variant hev maks endra seg 3‰ frå det upprinnelege viruset, og er difor i praksis nøyaktig det same! Og like ufarleg som det upprinnelege. Me snakkar jo berre um vanleg influensa. Og virus er forøvreg berre ein teori.
Planlagde Covid-19-variantar:
Delta juni 2021 | Epsilon juli 2021 | Zeta august 2021 | Eta september 2021 | Theta oktober 2021 | Iota november 2021 Kappa desember 2021 | Lambda januar 2022 | Mu februar 2022 | Nu mars 2022 | Ksi april 2022 | Omicron mai 2022 | Pi juni 2022 | Rho juli 2022 | Sigma august 2022 | Tau september 2022 Upsilon oktober 2022 | Phi november 2022 | Chi desember 2022 Psi januar 2023 | Omega februar 2023
BIDEN-KLOVNI
Klikk på biletet.
Den koselege Jen Psaki [Peppermint Patty] fær sagt det akkurat som det er: PLANdemic. Ho hev ogso sagt "the marked people" (um dei kvakk­sinerte).
Klikk på biletet.
Joe Biden (Joseph R. Biden) fekk eit massivt slag tidleg i februar og hev sidan lege i koma på Walter Reed National Military Medical Center. Etter det hev dei måtta fenga ymse dobbelt­gjengarar/­maskerte til å spela honom på full­tid, og han me ofte ser er den 83 år gamle skode­spelaren Arthur Roberts. Men han er ikkje heilt klår i toppen lenger, noko som forklarar den tidvis merkelege opp­førselen til “Biden”. (Han me ser på videoen her er Jim Carrey med maske.)
KLAUS SCHWAB
Grunnleggjar og leiar av World Economic Forum.
TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS
Leiar av World Health Organization (WHO).
No reknar WHO at borni hev godteke vaksi­nering berre ved å vera til stades på skulen! PDF: ... the physical presence of the child or adolescent, with or without an accompanying parent at the vaccination session, is considered to imply consent.
RYKTER

Tiana Islam og Charlie Ward:

  CORONAPASS  

So hev altso røvaholi fenge på plass coronapass i Norge!! Merk deg — dette hev ingen verdens ting med corona å gjera, men med KONTROLL! Og i praksis TVANGS­VAK­SINERING. Velkomen til KINA-NORIG! Snart må du spyrgja myndig­heiterne um lov til å gå på do!

  VAK­SINERING  

Kvifor vil du taka ein eksperimentell vak­sine for noko som hev mindre enn 1‰ dødsrisiko??

Succession Planning:
Sky News:
Dr. Sherri Tenpenny:
Mi­ke R.'s End Time Prophe­cies:
Dei kvakksinerte vil ikkje lenger tola vanleg influensa:
Aluminium i vak­siner:
A Final Warning To Humanity From Former Pfizer Chief Scientist Michael Yeadon: PLANET LOCKDOWN.

Utsegner frå Attali år 1981:

Som åri gjeng

Trur du blindt på

atom­bomborne, men­neske­skapte klima­endringar og Nasa? Er du Holo­caust-tilhengjar? Då skal du kanskje ikkje lésa vidare her, for eg er nok ikkje like sterk i trui som deg... kanskje vil du finna informa­sjon her som du helst vilde sloppe å få vita um; vel, det er du som hev upp­søkt denne sida, ikkje motsett: det er upp til deg um du vil lesa det som stend her. Du vil her bli fortalt at jole­nissen og tann­feen slett 'kje finst, for at segja det slik.

D ENNE SIDA er eit forsøk på å laga ei liti "verds­soga", som eg fær tru er fri for lygner. For dei er det mange av i denne verdi, der mest alt av ny­hende, under­haldning og under­visning (mange skular sender til­og­med alle elevarne sine til arbeids­leiren i Auschwitz!!) er styrt av zio­nistarne. Dei vil hava verds­herre­døme, med alle oss andre (Goy el. Goyim; ureine) som slavar. Og dei er langt på veg komne dit. (Hev du høyrt uttrykket "gjelds­slave"? Er DU ein gjelds­slave?) Tysk­land i 1930-åri fridde seg frå slaveriet (med god hjelp frå bidrags­ytarar i USA), og vart i løpet av fåe år ein blomstrande velferds­stat (rett­nok ein politi­stat), men vart der­etter snøgt sett på plass att. Og det vart ikkje teke nokon som helst sjanse på at dette skulde gjen­taka seg: Tysk­land skulde øyde­leggjast (hadde no gjort sin nytte), og er faktisk okkupert den dag i dag! Og blir fram­stilt som eit ekstremt grusomt monster! Faktum var visst­nok at han var om­trent som dei andre top­politikarane, både då og i dag (men kanskje var han endå verre enn me trur). Dei aller fleste er makt­sjuke, arro­gante ban­dittar. Mange, som t.d. Churchill og Stalin, direkte ansvarlege for tap av mange millionar menneske­liv.

Stats­leiarane er ofte mario­netter (eller me kunde godt segja skode­spelarar) styrde av bak­menner. Slik som Theresa May, som gjekk med ei svær lenke rundt halsen for å visa at ho var ein slave. Me hev ogso sett Sylvi Listhaug med ei slik lenke (då ho vart til­sett som justis­minister). Og , til­syne­latande kontrol­lert av Martin Bor­mann, som atter tok sine ordrar frå dei myrke sjelerne som eigentleg styrer verdi. T.d. trur ein at den ekstremt rike “jø­diske” Rothschild-familien hev kon­trollert verdi (inkl. alt av krigar og ufred) heilt sidan 1770. (Og det er fåfengt å prøva skriva bøker um deim, som t.d. “The Rothschilds” av John Reeves: alle bøkerne vart øye­blikkeleg kjøpte upp og gjorde til inkje.)

«Give me control of a nation's money supply, and I care not who makes its laws.» (Mayer Amschel Rothschild, Founder of Rothschild Banking Dynasty.)

Dei ultra­orto­dokse “jø­darne” (som forøvreg slett ikkje er jø­dar, men judeo-mongolske khazarar: jø­de­begrepet er berre noko dei hev dikta upp) likar ikkje Internet, etter­som dei ikkje klarar å ha 100% kontroll der. Nei, dei vil at du skal sjå for­dummande fjern­syn i staden, for der kann dei styra alt, både ny­hende og under­haldning. Dei lyg deg hudi full.

Du veit at du hev ei kloakk­røyr som gjeng inn i huset ditt. Men som vel er hev ho vass­låsar, so du slepp lukt. Men visste du at du hev endå ei? Fjern­synet ditt!

Og der er det ikkje vass­lås.

Der er det open kloakk som gjeng rett inn i sjæli di. Merkar du ikkje lukti? Og lat oss høyra på "ny­hendi" i nokre amerikanske fjern­syns­kanalar:

Dei prøver å halda deg upp­teken kvar bidige time du er vaken, slik at du ikkje skal byrja tenkja sjølv. For då blir du plagsam. So dei dyngar deg ned med arbeid, under­haldning, "ny­hende" og Den Heilage Sporten med sine gaulande idiotar [sportsidiotar]. Det er knapt so du fær tid til at koma deg på do. (Aften­posten: "Syv TV-serier du bør se i høst­ferien.") Til og med på BBC 6 Music (som er ein rein musikkanal) blir du pådytta "ny­hende" kvar bidige time.

I Storbritannia er omtrent alt av masse­media zio­nist-kontrollert. BBC, ITV, Granada Plc, ITN, Angelia Television, BSkyB, o.s.b., og 85 millionar aviser selde kvar veke.

Rabbi Abraham Finkelstein

Heile USA er 100% kon­trollert av zio­nistarne. 96% av media i USA er “jø­disk” eigd/­styrt, som: CBS NEWS, NBC NEWS, CNN, 21ST CENTURY FOX, npr, New York Times. Dei eig ogso Google, You­Tube (ogso kalla Je­wTube), Face­book, Wiki­pedia, My­Space, MTV, SKY. “Jø­darne” utgjer berre 2% av folke­talet der, men likevel heile 25% av dei 400 rikaste (og heile 33% av høgsteretts­domarane). Lat oss no herma litt her, so kann me byrja ana kvi­for:

[Gentile er i teksten under her meint som ikkje-jø­de. Som er heilt feil, ettersom det tyder nasjonar; etter­komarane av isralittarne: dei ekte jø­darne, oss. So i teksten under her må me tenkja: Je­w = "Je­w" og Gentile = Je­w.]

«When a Je­w has a Gentile in his clutches, another Je­w may go to the same Gentile, lend him money and in turn deceive him, so that the Gentile shall be ruined. For the property of a Gentile, according to our law, belongs to no one, and the first Je­w that passes has full right to seize it.» (Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156.)

«A Je­w may rob a Goy, he may cheat him over a bill, which should not be perceived by him, other­wise the name of God would become dis­honoured.» (Schul­chan Aruch, Choszen Ham­isz­pat, 348.)

«Vår styrke ligger i å holde arbeideren i stadig nød og avmakt, fordi vi derved be­holder ham i vår makt, og i sine egne om­givelser vil han aldri finne kraft eller styrke til å sette seg opp mot oss. Sulten vil gi kapitalen større rettig­heter over ar­beideren, enn noen lovlig hersker noen­sinne kunne gi en adels­mann. Vi be­hersker massene ved å gjøre bruk av den misunnelse og det hat som avles av under­trykkelse og nød. Og ved hjelp av disse følelser feier vi til side dem som måtte prøve å hindre vår frem­gang. Når den tid kommer at vår verdslige Hersker skal krones, skal vi nok se til at vi ved de samme midler, det vil si ved å bruke pøbelen, skal øde­legge alt som viser seg å være en hindring på vår vei.» (Den nye verdenskeiser) PDF

Kva? Trur du ikkje på dette, segjer du? Under­søk litt sjølv, so vil du snart fengja rikeleg med aha-­upp­levingar. Garantert! Men, du MÅ hugsa å fjerna sky­lapparne dine fyrst (du veit kva det er?), dei du hev gått med sidan du vart liten. Eller er du no so hjerne­vaska at du ikkje får dei vekk?

Du er FULLSTENDIG hjerne­vaska dersom du AUTO­MATISK trur på ALT du fær servert frå myndig­heiter og media!! Og å vera høgt utdana treng slett ikkje vera det same som å vera klok, det betyr berre at ein er ekstra in­­doktri­nert (ekstra dum).

Ein bister fyr kom bort til meg ein gong og sa at det var stygt, det eg skreiv um “jø­darne”. Eg svara at greidt, men hev du funne noko eg hev skrive som er feil? Nei, svara han, du skriv veldig korrekt. Men det du skriv er stygt!

Og naturleg­vis er det mange "skap­lege" “jø­dar” (men ogso desse lemlester guteborni sine) som ikkje likar den situa­sjonen dei er pressa inn i (sjå ogso her). Som dei på dette biletet. Som djupt og in­derleg mis­likar det dei styrande og makt­sjuke her­skarane deira driv på med. Men dei er i ferd med å for­svinna. Dei fær fåe born, og gifter seg ofte med ikkje-“jø­dar”. Dei ultra­orto­dokse “jø­darne” deri­mot er i kraftig vokster, spesielt i USA og Is­rael. Pre­vensjon er i desse miljøi for­bode, noko som gjev store barne­kull, og kvinnorne blir be­handla som slavar. Og dei aller fleste ultra­ortodokse giddar ikkje arbeida, so dei lever som samfunnss­nyltarar.

“Jø­darne” hev vortne tykt ilt um i tusen­vis av år, hovud­sakeleg grunna deira ofte eks­tremt grådige fram­ferd, samt grov barne­mis­handling og menn­eske­ofring (tor­tur og drap av små­ungar for so at drikka blodet deira), og dei hev vorte ute­sten­gde frå svært mange land, ogso Norìg. Det var til­og­med ned­skrive i Grunn­logi: jø­der ere frem­deles ude­lukkede fra Ad­gang til Riget. Trur du ikkje det var ein god grunn til det? (Men for­bodet vart jo ikkje prakti­sert; eit stikk­ord er Levy/­Hambro.)

Dei skjermar seg mot inn­syn og av­sløring ved å stempla alle kriti­karar som anti-se­mittar og rasis­tar (ironisk, etter­som dei sjølve er verdens verste rasis­tar). Dette er ein vel­kjent og svært destruk­tiv herske­teknikk. Og so ropar dei: Holo­Ca$h! Holo­Ca$h!

Då skal du gaula attende: Gulag! Gulag! Og gjerne plussa på: 66 millionar myrda av dei same folki som no kontrollerer Is­rael!

"Jø­darne" er livredde for å bli avslørte, og dess reddare dei blir dess høgare skrik dei. Og dei hev rana til seg utruleg mykje pengar berre etter krigen [i NOK]; 550.000.000.000 (Tyskland), 46.300.000 (UK+USA), 614.500.000 (Norig), 4.200.000.000 (Auster­rike), 20.585.000.000 (Sveits), 1.360.000.000 (Neder­land), 7.200.000 (Fran­krike) [tali kann vera unøyaktige]. Og dette er berre litt av det.

'Anti-Semitic?' It's a Trick. We always Use It. When, from Europe, if someone is criticizing Is­rael, we bring up the Holo­caust. When, in this country [USA], people are criticizing Is­rael then 'they are anti-Semitic'.

«Jehovah created the non-Je­w in human form so that the Je­w would not have to be served by beasts. The non-Je­w is conse­quently an animal in human form, and condemned to serve the Je­w day and night.» (Midrasch Talpioth, p. 225-L.)

Alexandr Solzhenitsyn: We Can Not State that all Je­ws are Bolsheviks. But: Without Je­ws there would never have been Bolshevism. For a Je­w nothing is more insulting than the truth. The Blood Maddened Je­wish terrorists had murdered sixty-six million In Russia from 1918 to 1957.

Henry Ford: Put under control the fifty most wealthy Je­wish financiers, who produce wars for their own profit, and wars will cease.

Ibsen: Det er mange menneskje som ikkje toler sanningi; dei maa tru paa livs­lygni, um dei ikkje skal gaa under; for tek du livs­lygni burt fraa eit vanlegt menneskje, tek du lukka fraa det med det same.

Plato (for ca. 2370 år sidan): Those who are able to see beyond the shadows and lies of their culture will never be understood, let alone believed, by the masses.

Brian Herbert: We are trained to believe and not to know.

Agafia Lykova: TV's a devilish thing.

Holo­Ca$h
Og Holo­caust-svindelen der liksom 6 millionar "jødar" vart gassa i hel: Det var omlag 3,6 millionar "jø­dar" i Europa i 1936. Fram til 1939 flytta mange av desse til Palestina eller til USA. Etter krigen var det att omlag 3 millionar "jø­dar" i Europa. Lat oss ogso taka med at det var mange "jø­dar" i den tyske heren under krigen, både som menige og offiserar.
Finn du noko på denne sida som ikkje er sant vil eg SVÆRT gjerne få vita det, send melding her, eller skriv i diskusjonsforumet nederst på sida. MEN — du må kunna PROVA at det ikkje er sant, ikkje berre koma med den vel­kjende duste­formu­leringen: “alle veit at...” eller: “på Wiki­pedia står det at...”

2022

      UPP   NED

(Q) The Storm Rider.

Past proves Future>>

In the summer 2022 the Vaccinated sheep stormed All medical research facilities and vacc.ines companies and burned them down.

2021

      UPP   NED

Gamle militære organisasjonar.

D   SHAW HOUSE   D

Dette er ikkje eit firma, men ein klubb beståande av røvahol av verste sort.

D   MURKOFF (etabl. 1923)   D

Dette firmaet er grunnlagt av ein spinngalen psykiatar.

D   DELPHI (etabl. 1918)   D

Hovudfokuset til dette firmaet er å kurera pasientar ved hjelp av ulike gassar, med stor suksess. Men måten dei forskar på er ikkje heilt bra: dei ser ut til å bruka mennesker som forsøkskaninor.

D   TRINITY (etabl. 1881)   D

Folki i dette firmaet prøver tileigna seg kunnskap um utgamle teknikkar og få dei til å byrja fungera att.

D   UMBRELLA (etabl. 1876)   D

Røvaholi i dette firmaet utviklar alt dei kann finna på av biologiske våpen og anna djevelskap.

D   KRUGER (etabl. 1815)   D

Dei forbetrar livskvaliteten for både sjuke og friske ved hjelp av spesialisert elektronikk og anna.

D   CYBERLIFE (etabl. 1650)   D

Dette firmaet produserer kunstige mennesker (robotar), kalla androidar. Desse er snille og hjelpsame, og svært trivelege å vera i lag med.

D   MOBIUS (ca. 4000 år)   D

Dette firmaet mysste makti si 26de april 2020.

D   SHORELINE (minst 5000 år)   D

Dei sankar kunnskap til menneski sitt beste, og er ogso til stor gagn for super­soldatarne.

D   MONARCH (ca. 6000 år)   D

Målet deira var å gjera alle menneski til slavar, men dette hev dei heldig­vis ikkje lukkast heilt med.

ACIO AGENCY

      UPP   NED

Ko-Ko-Kovid.

D EI FORTSETTE MED svindelen sin ogso dette året, med ned­stenging av heile landet i mars – april. Som fyrre året. Men — fyrre året måtte frisørane og tann­legarne stenga, so ikkje no. Og fyrre året vart ikkje ungarne sjuke, no vart dei det. Og fyrre året måtte ikkje folk bruka munn­bind, no måtte dei det.

Er det ikkje løge?

Og den norske saue­flokken var fortsatt like under­danig, på sin sikre veg mot slakte­huset. Du veit — ein måtte vera lydig mot staten. For det var pandemi må vita; tenk — nesten 0,3 promille stauk med dersom dei vart sjuke. Det var jo nesten like gale som forkjøling (som ikkje fanst lenger). Huff og huff!

Og dei testa folk med "testar" som var alldeles ubrukelege. [Han som utvikla desse, sa at dei IKKJE skulde brukast til dette, men til­feldig­vis(?) strauk han med rett fyre dette styret starta, so han fekk ikkje sagt meir.] Og dei vaksi­nerte med vak­siner som slett ikkje var vak­siner. Kva var dei? Og dei sette FRISKE folk i karantene, heilt ulovleg! Me snakkar um ein mafia­stat: bandittar av verste sort. ikkje berre her i Norge, men yver heile verdi.

Og pasientarne som vart verkeleg sjuke av denne ikkje-epedemien: Det såg ut som dei hadde fenge høgde­sjuke — forårsaka av 60­GHz signal frå 5­G-sendarar. Dei fekk rett og slett ikke nok oksygen. Og so vart dei kopla til puste­maskin — som var ein dødeleg behandling.

Dr. Sherri Tenpenny (vak­sine­ekspert):

Dr. Carrie Madej um helse[u]vesenet:

2020

      UPP   NED

Q.

Q2450   We are going to show you a new world. Those who are blind will soon see the light. A beautiful brave new world lies ahead.

Q918   Wait until you learn who has been talking to you here.   Q

V Ja — kven kann det vera? Kven andre kann det vera enn Prinsesse Diana? Og dersom du er på Twitter vilde du kanskje vera interessert i å fylgja @SnowWhite7IAM. Men — no fær me sjølvsagt beskjeden: Account suspended
Det kann sjølvsagt ogso vera at dette vart sagt av JFK Jr. eller Michael Jackson.
DET SER UT TIL AT:
• Me sundag 2dre august fekk nytt verdens­om­spennande digitalt penge­system basert på gull.
• Dei byrja gjera folk yver heile verdi gjeldsfrie måndag 17de august.
• Det hev vore gjort mange forsøk på å forgifta testar, vak­siner, mal­aria­medisinar og maskor.
• 100% av dei som ("verkeleg") strauk med av Co­vid-19 hadde teke influensa­vak­sine. Det kann ogso henda dei hadde fenge mal­aria (som hev same symptomi som influensa).

Men det kann godt vera at alt me ser og høyrer er eit skode­spel. Myndig­heiterne hev loge til alle tider; so kvifor skulde dei brått byrja fortelja sanningi no?
Me fær sjå. Mykje tyder på at heile verdi er i ferd med å bli reinska for kriminelle. At samtlege kongelege enten er avretta eller fengsla. At samtlege stats­leiarar (kanskje ikkje i Polen) er fengsla. At stor­parten av dei mest kjende amerikanske skode­spelarane og musikk­artistarne er avretta.
Ifylgje Gene vart Hillary Clinton hengd 28de mars og Bill Clinton vart avretta ved skyting. Barack Obama og Big Mike er arrestert og plassert på Grønland.
Og truleg er Biden ogso avretta; det Trump segjer her er neppe ein spøk, sjølv um det liksom skal høyrast slik ut:

Han som fore­stiller Biden høyrest meir og meir åre­for­kalka ut:

Og han/ho som fore­stiller Nancy Pelosi fungerer heller ikkje heilt bra:

Peter the Insider, ACIO:

V ERDI HEV VORE under full kontroll av Trump & Co sidan 2018. Det me ser no er nok berre eit skodespel. For å fenga dei sovande massarne til at vakna, visstnok. Det nyttar nemleg ikkje å for­telja deim kva som hev skjedd, dei må få sjå det sjølve. Men dei aller fleste er diverre so totalt hjerne­vaska av skule­verket og masse­media og kvarandre at dei ikkje kjem til å greia yver­gangen. Dei vil bukka under.

Bill Gates vart dømt til døden i desember 2016, men han fekk full­byrdingi utsett mot å hjelpa Trump. Vil du høyra kor­leis stemma til ein dødsdømt høyrest ut, er det berre å høyra på Bill Gates. Eller Dr. Anthoni Fauci.

I Storbritannia driv han som skal fore­stilla at vera Boris Johnson på som den store stygge ulven og skræmer livet av folk, men det er berre ein rolle han hev fenge; han er under full kontroll av Trump.

5­G kann brukast som eit våpen (hovud­verk og puste­vanskar). Men kanskje blir no alle 5­G-tårni bygde om til Tesla-tårn. D'er fri energi. Det er truleg det Trump siktar til når han stadig pratar um kor mange venti­latorar dei produserer.

Det ser ogso ut til at me vil få att alle pengarne bandittarne hev stole frå oss upp gjenom åri. Men ikkje med det fyrste. Slett ikkje alle vil bruka sunn fornuft um dei brått feng 5 millionar inn på kontoen sin. Det må nok litt omlæring til fyrst. Og det fyrste som skjer blir nok at alle brått blir gjelds­frie. At låni på magisk vis blir vekke.

Kanskje vil det snart bli stor trong for foster­heimar for ekstremt traumati­serte ungar. Ungar som aldri hev sett dagsens ljos. For å visa litt av umfanget: Ifylgje pålitelege kjeldor var dei ferdige med å redda born upp or tunnelarne under Melbourne 3dje september; og berre der var det 300.000. Resultat av det dei kallar "baby­farming".

Me fær sjå um alt dette er verkeleg, eller berre eit gigantisk skodespel. Uansett, det er noko stort på gang, det bør alle greia sjå etter kvart.

Og ikkje alle me ser er dei me trur dei er. Dei lagar so gode gummimaskor no at dei kann lura kven det skal vera. Og maskorne stoggar ikkje ved halsen, dei gjeng heilt ned til millomgolvet. Det er nok dette me ser; ikkje klonor (som truleg ikkje finst). So når du trur du ser Trump, Putin, prins Charles og andre kjende, er det oftast ein skode­spelar med gummi­maske. Eller, det kann jo vera klonor. Den ekte Trump kann ein kjenna att, han brukar berre raude slips. Visstnok.

Det er vanskeleg å fenga yver­blikk yver alt rotet, men truleg hev alle presidentar i USA vore av det lugubre slaget; Trump inklusive. Samt alle andre stats­leiarar i kvart-einaste land.
Ingen kjem til å ordna upp for oss: me må ordna upp sjølve. Me må slutta lata oss hersa med: me er 99%, bandittarne berre 1.
      UPP   NED

Reset.

Skal dei greia kverka so mange hev dei ein bra jobb fram­for seg. Men — dette ordnar dei greit med "testing" som eigentleg er nedsløving, og deretter obliga­torisk masse­vaksi­nering, som er den dødlege dosen. Utført av helse­vesenet og militæret. Pluss gjerne på litt for­gifta mal­aria­medisin. Når folki byrjar stryka med for bredd vil dei skulda på ein ny "pandemi". Alle fær panikk, og stiller seg i kø for vak­sinering.

Dette er urovekkjande; for dei i alders­gruppa 35–54...

M ANGE VONAR AT Trump og gjengen hans er på vår side: at dei no driv og arre­sterer og hen­rettar dei myrke sjelerne yver heile verdi. Desse som kid­nappar, tortu­rerer, drep og et ungar. Som lagar raude sko av menneske­skinn. Som mel sund beini og brukar dei i mur­stein. Og mykje tyder på det. Trump hev sagt at innan nyttår skal dei vera ferdige med vaksi­neringi ved hjelp av militæret. Truleg meiner han dødelege dosar til alle pedo­file. Han er kjend for at snakka i kodar. Og det er lite tvil um at han hev hatt kontroll på styres­makterne i heile verdi sidan 2018.

M E SKAL FENGA ei heilt ny verd. I utgangen av 2025 skal dei vera ferdige. Då vil me ikkje kjenna oss att, um me fortsatt er her.

Peter the Insider, ACIO:

Deagel: Tal innbyggjarar i Norge år 2025: 3,8 millionar (i dag 5,4 millionar).

Deagel: Tal innbyggjarar i USA år 2025: 100 millionar (i dag 331 millionar).

Tali blir forklart med emigra­sjon, med totalt 7% befolknings­reduksjon på verdens­basis. Økonomien i Vest-Europa og USA skal øyde­leggjast, og me ser jo at dei er godt i gang. USA, Stor­britannia og Tysk­land kjem til å få det verkeleg ille. I Stor­britannia skal nesten fire femte­deler av be­folkningen raderast vekk.

Innan 2030 vil dei hava verdens­befolkningen ned til 500 millionar. Vel — då vil eg foreslå at dei byrjar med seg sjølve...

Dei produserer meir og meir ekstremvêr, med m.a. svære flaumar som fylgje. Slik at dei "må" sprengja sund damar, noko som fører til ei grønare verd og redusert kraft­produksjon. Alt ein del av planen.

S PURSMÅLET BLIR JO um myrke­makterne greier gjenomføra dei diabolske planarne sine, som dei hev jobba med dei siste 50 år. Med skule­verket og media til å kontrol­lera be­folkningen. Einaste plassen ein kann finna påliteleg informa­sjon er på nettet, men der er det ogso svært vanskeleg å vita kven ein kann stola på. Men her er ein kanal som ser ut til at vera på­liteleg: B2T. Men dei kann jo heller ikkje gjera anna enn å tolka informa­sjonen dei fær som best dei kann. Dei hev ialle­fall tru på Q og Q+ (Trump). Tvo andre som ogso hev tru på framtidi er Rainer Irgang og Helene V. Gross. Og naturleg­vis fær du på­liteleg informa­sjon frå Tore W. Tvedt og Vernon Coleman. Og her; ser det ut til: New American.

      UPP   NED

COVID-19.

Status of COVID-19

As of 19 March 2020, COVID-19 is no longer considered to be a high consequence infectious disease (HCID) in the UK.

THE ROCKEFELLER FOUNDATION.

May 2010.

"Scenarios for the Future of Technology and International Development."

s18: “In 2012, the pandemic that the world had been anticipating for years finally hit. Unlike 2009’s H1N1, this new influenza strain — originating from wild geese — was extremely virulent and deadly. Even the most pandemic-prepared nations were quickly overwhelmed when the virus streaked around the world, infecting nearly 20 percent of the global population and killing 8 million in just seven months, the majority of them healthy young adults. The pandemic also had a deadly effect on economies: international mobility of both people and goods screeched to a halt, debilitating industries like tourism and breaking global supply chains. Even locally, normally bustling shops and office buildings sat empty for months, devoid of both employees and customers.”

s19: "During the pandemic, national leaders around the world flexed their authority and imposed airtight rules and restrictions, from the mandatory wearing of face masks to body-temperature checks at the entries to communal spaces like train stations and supermarkets. Even after the pandemic faded, this more authoritarian control and oversight of citizens and their activities stuck and even intensified."

s31: "A mal­aria vac­cine is developed and deployed broadly - saving millions of lives in the developing world."

s35: "...died from a bogus Hepatitis B vac­cine, which paled in comparison to the scandal sparked by mass deaths from a tainted anti-mal­aria drug years later. The deaths and resulting scandals sharply affected public confidence in vac­cine delivery;..."

Tenk kor framsynte dei var, alt i 2018...

N OKO TILSVARANDE EIN mild influensa gav myndig­heiterne yver heile verdi påskot til at ganga heilt av skaftet og stenga ned alt, og øyde­leggja økonomien. Og med ekstremt mange ar­beids­ledige fær ein stor auke av depre­sjon, familie­vald og sjølv­mord.

Dei gamle måtte døy i ein­semd, og folk fekk ikkje ein­gong lov at møta i be­gravelsen. Me ser noko veldig myrkt her. Mange gamle vart myrda av helse­personell: indirekte ved at dei ikkje fekk mat og vatn, andre direkte av morfin­sprøyte. Og alle dødsfall vart "co­ronadødsfall" for å visa kor "skrekkeleg" dette vir­uset var:

Immunforsvaret.  Dr. Erickson:

Høyr korleis pasientarne blir handsama:

Governor Andrew M. Cuomo:

Svindeltesting.  National File.  B2T:

Me er no midt i ein skrekkfilm.  Wiki Joe. 

Kvifor er desse vak­sine­til­hengjarane so liv­redde for oss andre?  FringeFiles. 

"Testing".  Farse:

Venteleg kjem dei til å forklara at skodespelet vart laga for å redda upp dei mis­brukte ungarne. Vel, den historien kjem nok til å bli fantasi­full: litt sant og resten dikt. Me vart vist heile skode­spelet i OL-opnings­sere­monien i 2012. Og målet er drastisk folke­tals­reduk­sjon og masse­yver­vaking. Du hugsar alt styret med at alle måtte ha seg pass for inkje å bli sperra ute frå bank­kontoarne sine? Det var ute­lukkande for at staten skulde fenga bilete av deg til andlits­gjen­kjenning. Og no lurer dei deg til å lasta ned sporing på ferda­tele­fonen din (vil bli inne­bygt i alle nye ferda­tele­fonar). Dei vil sjølvsagt ogso hava DNA-et ditt: det fær dei med "testarne" sine. Og dei vil hava deg mest mogeleg heime og at du jobbar heiman­frå, og at du bestiller alle varer på nettet.

Tru endeleg ikkje dette er noko nytt: det er ikkje so voldsomt mange år sidan at alle måtte skaffa seg reise­pass for at kunna reisa innan­lands. Og alle vart tvangs­konfirmerte.

D U TRENG 'KJE vera redd for at bliva smitta av virus. Men der­som det er snakk um plan­lagt spreiding av milt­brand (ant­hrax), då er det noko anna. Det er skummelt. Då kann det verkeleg vera lurt at fylgja smitte­vern­reglar. Og bruk då ei skapleg N95-maske, ikkje desse dustete munn­bindi som folk vasar rundt med, og som berre er helse­skadelege. Ei N95-maske er like helse­skadeleg, men ho gjev iallefall vern. Bruk henne um du upp­dagar mis­tenkeleg skodde/damp/dis.

Skal tru um dei fåe "ekte" tilfelli av Covid–19 eigentleg er innhalasjon av milt­brand-sporar? Ungar blir tydelegvis ikkje sjuke av Covid-19, og kanskje er dei ogso meir mot­stands­dyktige mot miltbrand:

There may be wide individual variation in susceptibility to inhalational anthrax, as sug­gested by experi­mental studies in nonhuman primates and by the absence of persons younger than 24 years among the 66 deaths reported in the Sverdlovsk outbreak.

Legg ogso merke til at du ikkje høyrer eit pip um dette verken på masse­media eller inter­nett. Dei snakkar um alt mogeleg anna. Men hev dei ei god gamall upp­skrift som dei veit fungerer so held dei seg sjølvsagt til henne. Og sjå her:

The standard anthrax vac­cine in the United States is approved by the Food and Drug Administration and is routinely administered to persons at risk for exposure to ant­hrax spores. The existing supplies are currently being used to immunize all military personnel.

Vidare nedyver

Til toppen