Hopp til hovudinnhaldet

Årstal TRYKK F11 FOR FULLSKJERM


“A time is coming when men will go mad, and when they see someone who is not mad, they will attack him, saying, 'You are mad; you are not like us.” St Anthony the Great.

Som åri gjeng

Trur du blindt på

atom­bomborne, men­neske­skapte klima­endringar og Nasa? Er du Holo­caust-tilhengjar? Då skal du kanskje ikkje lésa vidare her, for eg er nok ikkje like sterk i trui som deg... kanskje vil du finna informa­sjon her som du helst vilde sloppe å få vita um; vel, det er du som hev upp­søkt denne sida, ikkje motsett: det er upp til deg um du vil lesa det som stend her. Du vil her bli fortalt at jole­nissen og tann­feen slett 'kje finst, for at segja det slik.

D ENNE SIDA er eit forsøk på å laga ei liti "verds­soga", som eg fær tru er fri for lygner. For dei er det mange av i denne verdi, der mest alt av ny­hende, under­haldning og under­visning (mange skular sender til­og­med alle elevarne sine til arbeids­leiren i Auschwitz!!) er styrt av zio­nistarne. Dei vil hava verds­herre­døme, med alle oss andre (Goy el. Goyim; ureine) som slavar. Og dei er langt på veg komne dit. (Hev du høyrt uttrykket "gjelds­slave"? Er DU ein gjelds­slave?) Tysk­land i 1930-åri fridde seg frå slaveriet (med god hjelp frå bidrags­ytarar i USA), og vart i løpet av fåe år ein blomstrande velferds­stat (rett­nok ein politi­stat), men vart der­etter snøgt sett på plass att. Og det vart ikkje teke nokon som helst sjanse på at dette skulde gjen­taka seg: Tysk­land skulde øyde­leggjast (hadde no gjort sin nytte), og er faktisk okkupert den dag i dag! Og blir fram­stilt som eit ekstremt grusomt monster! Faktum var visst­nok at han var om­trent som dei andre top­politikarane, både då og i dag (men kanskje var han endå verre enn me trur). Dei aller fleste er makt­sjuke, arro­gante ban­dittar. Mange, som t.d. Churchill og Stalin, direkte ansvarlege for tap av mange millionar menneske­liv.

Stats­leiarane er ofte mario­netter (eller me kunde godt segja skode­spelarar) styrde av bak­menner. Slik som Theresa May, som gjekk med ei svær lenke rundt halsen for å visa at ho var ein slave. Me hev ogso sett Sylvi Listhaug med ei slik lenke (då ho vart til­sett som justis­minister). Og , til­syne­latande kontrol­lert av Martin Bor­mann, som atter tok sine ordrar frå dei myrke sjelerne som eigentleg styrer verdi. T.d. trur ein at den ekstremt rike “jø­diske” Rothschild-familien hev kon­trollert verdi (inkl. alt av krigar og ufred) heilt sidan 1770. (Og det er fåfengt å prøva skriva bøker um deim, som t.d. “The Rothschilds” av John Reeves: alle bøkerne vart øye­blikkeleg kjøpte upp og gjorde til inkje.)

«Give me control of a nation's money supply, and I care not who makes its laws.» (Mayer Amschel Rothschild, Founder of Rothschild Banking Dynasty.)

Dei ultra­orto­dokse “jø­darne” (som forøvreg slett ikkje er jø­dar, men judeo-mongolske khazarar: jø­de­begrepet er berre noko dei hev dikta upp) likar ikkje Internet, etter­som dei ikkje klarar å ha 100% kontroll der. Nei, dei vil at du skal sjå for­dummande fjern­syn i staden, for der kann dei styra alt, både ny­hende og under­haldning. Dei lyg deg hudi full.

Du veit at du hev ei kloakk­røyr som gjeng inn i huset ditt. Men som vel er hev ho vass­låsar, so du slepp lukt. Men visste du at du hev endå ei? Fjern­synet ditt!

Og der er det ikkje vass­lås.

Der er det open kloakk som gjeng rett inn i sjæli di. Merkar du ikkje lukti? Og lat oss høyra på "ny­hendi" i nokre amerikanske fjern­syns­kanalar:

Dei prøver å halda deg upp­teken kvar bidige time du er vaken, slik at du ikkje skal byrja tenkja sjølv. For då blir du plagsam. So dei dyngar deg ned med arbeid, under­haldning, "ny­hende" og sport. Det er knapt so du fær tid til at koma deg på do. (Aften­posten: "Syv TV-serier du bør se i høst­ferien.") Til og med på BBC 6 Music (som er ein rein musikkanal) blir du pådytta "ny­hende" kvar bidige time.

I Storbritannia er omtrent alt av masse­media zio­nist-kontrollert. BBC, ITV, Granada Plc, ITN, Angelia Television, BSkyB, o.s.b., og 85 millionar aviser selde kvar veke.

Heile USA er 100% kon­trollert av zio­nistarne. 96% av media i USA er “jø­disk” eigd/­styrt, som: CBS NEWS, NBC NEWS, CNN, 21ST CENTURY FOX, npr, New York Times. Dei eig ogso Google, You­Tube (ogso kalla Je­wTube), Face­book, Wiki­pedia, My­Space, MTV, SKY. “jø­darne” utgjer berre 2% av folke­talet der, men likevel heile 25% av dei 400 rikaste (og heile 33% av høgsteretts­domarane). Lat oss no herma litt her, so kann me byrja ana kvi­for:

[Gentile er i teksten under her meint som ikkje-jø­de. Som er heilt feil, ettersom det tyder nasjonar; etter­komarane av isralittarne: dei ekte jø­darne, oss. So i teksten under her må me tenkja: Je­w = "Je­w" og Gentile = Je­w.]

«When a Je­w has a Gentile in his clutches, another Je­w may go to the same Gentile, lend him money and in turn deceive him, so that the Gentile shall be ruined. For the property of a Gentile, according to our law, belongs to no one, and the first Je­w that passes has full right to seize it.» (Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156.)

«A Je­w may rob a Goy, he may cheat him over a bill, which should not be perceived by him, other­wise the name of God would become dis­honoured.» (Schul­chan Aruch, Choszen Ham­isz­pat, 348.)

«Vår styrke ligger i å holde arbeideren i stadig nød og avmakt, fordi vi derved be­holder ham i vår makt, og i sine egne om­givelser vil han aldri finne kraft eller styrke til å sette seg opp mot oss. Sulten vil gi kapitalen større rettig­heter over ar­beideren, enn noen lovlig hersker noen­sinne kunne gi en adels­mann. Vi be­hersker massene ved å gjøre bruk av den misunnelse og det hat som avles av under­trykkelse og nød. Og ved hjelp av disse følelser feier vi til side dem som måtte prøve å hindre vår frem­gang. Når den tid kommer at vår verdslige Hersker skal krones, skal vi nok se til at vi ved de samme midler, det vil si ved å bruke pøbelen, skal øde­legge alt som viser seg å være en hindring på vår vei.» (Den nye verdenskeiser) PDF

Kva? Trur du ikkje på dette, segjer du? Under­søk litt sjølv, so vil du snart fengja rikeleg med aha-­upp­levingar. Garantert! Men, du MÅ hugsa å fjerna sky­lapparne dine fyrst (du veit kva det er?), dei du hev gått med sidan du vart liten. Eller er du no so hjerne­vaska at du ikkje får dei vekk?

Du er FULLSTENDIG hjerne­vaska dersom du AUTO­MATISK trur på ALT du fær servert frå myndig­heiter og media!! Og å vera høgt utdana treng slett ikkje vera det same som å vera klok, det betyr berre at ein er ekstra in­­doktri­nert (ekstra dum).

Ein bister fyr kom bort til meg ein gong og sa at det var stygt, det eg skreiv um “jø­darne”. Eg svara at greidt, men hev du funne noko eg hev skrive som er feil? Nei, svara han, du skriv veldig korrekt. Men det du skriv er stygt!

Og naturleg­vis er det mange "skap­lege" “jø­dar” (men ogso desse lemlester guteborni sine) som ikkje likar den situa­sjonen dei er pressa inn i (sjå ogso her). Som dei på dette biletet. Som djupt og in­derleg mis­liker det dei styrande og makt­sjuke her­skarane deira driv på med. Men dei er i ferd med å for­svinna. Dei fær fåe born, og gifter seg ofte med ikkje-“jø­dar”. Dei ultra­orto­dokse “jø­darne” deri­mot er i kraftig vokster, spesielt i USA og Is­rael. Pre­vensjon er i desse miljøi for­bode, noko som gjev store barne­kull, og kvinnorne blir be­handla som slavar. Og dei aller fleste ultra­ortodokse giddar ikkje arbeida, so dei lever som samfunnss­nyltarar.

“Jø­darne” hev vorte tykt ilt um i tusen­vis av år, hovud­sakeleg grunna deira ofte ekstremt grådige fram­ferd, samt grov barne­mishandling og menneske­ofring (tortur og drap av småungar for so at drikka blodet deira), og dei hev vorte ute­stengde frå svært mange land, ogso Norìg. Det var til­og­med ned­skrive i Grunn­logi: jø­der ere frem­deles ude­lukkede fra Ad­gang til Riget. Trur du ikkje det var ein god grunn til det? (Men forbodet vart jo ikkje praktisert; eit stikkord er Levy/Hambro.)

Dei skjermar seg mot innsyn og avsløring ved å stempla alle kritikarar som anti-semittar og rasistar (ironisk, ettersom dei sjølve er verdens verste rasistar). Dette er ein vel­kjent og svært destruktiv herske­teknikk. Og so ropar dei: Holo­Ca$h! Holo­Ca$h!

Då skal du gaula attende: Gulag! Gulag! Og gjerne plussa på: 66 millionar myrda av dei same folki som no kontrollerer Is­rael!

"jø­darne" er livredde for å bli avslørte, og dess reddare dei blir dess høgare skrik dei. Og dei hev rana til seg utruleg mykje pengar berre etter krigen [i NOK]; 550.000.000.000 (Tyskland), 46.300.000 (UK+USA), 614.500.000 (Norig), 4.200.000.000 (Auster­rike), 20.585.000.000 (Sveits), 1.360.000.000 (Neder­land), 7.200.000 (Fran­krike) [tali kann vera unøyaktige]. Og dette er berre litt av det.

'Anti-Semitic?' It's a Trick. We always Use It. When, from Europe, if someone is criticizing Is­rael, we bring up the Holo­caust. When, in this country [USA], people are criticizing Is­rael then 'they are anti-Semitic'.

«Jehovah created the non-Je­w in human form so that the Je­w would not have to be served by beasts. The non-Je­w is conse­quently an animal in human form, and condemned to serve the Je­w day and night.» (Midrasch Talpioth, p. 225-L.)

Alexandr Solzhenitsyn: We Can Not State that all Je­ws are Bolsheviks. But: Without Je­ws there would never have been Bolshevism. For a Je­w nothing is more insulting than the truth. The Blood Maddened Je­wish terrorists had murdered sixty-six million In Russia from 1918 to 1957.

Henry Ford: Put under control the fifty most wealthy Je­wish financiers, who produce wars for their own profit, and wars will cease.

Ibsen: Det er mange menneskje som ikkje toler sanningi; dei maa tru paa livs­lygni, um dei ikkje skal gaa under; for tek du livs­lygni burt fraa eit vanlegt menneskje, tek du lukka fraa det med det same.

Plato (for ca. 2370 år sidan): Those who are able to see beyond the shadows and lies of their culture will never be understood, let alone believed, by the masses.

Brian Herbert: We are trained to believe and not to know.

Agafia Lykova: TV's a devilish thing.

Finn du noko på denne sida som ikkje er sant vil eg SVÆRT gjerne få vita det, send melding her, eller skriv i diskusjonsforumet nederst på sida. MEN — du må kunna PROVA at det ikkje er sant, ikkje berre koma med den vel­kjende duste­formu­leringen: “alle veit at...” eller “på Wiki­pedia står det at...”

2020

      UPP   NED

Q.

Q2450   We are going to show you a new world. Those who are blind will soon see the light. A beautiful brave new world lies ahead.

Q918   Wait until you learn who has been talking to you here.   Q

V Ja — kven kann det vera? Kven andre kann det vera enn Prinsesse Diana? Og dersom du er på Twitter vilde du kanskje vera interessert i å fylgja Snow White.
Det kann sjølvsagt ogso vera at dette vart sagt av JFK Jr. eller Michael Jackson.
DET SER UT TIL AT:
• Me sundag 2dre august fekk nytt verdens­om­spennande digitalt penge­system basert på gull.
• Dei byrja gjera folk yver heile verdi gjeldsfrie måndag 17de august.
• Det hev vore gjort mange forsøk på å forgifta testar, vak­siner, mal­aria­medisinar og maskor.
• 100% av dei som ("verkeleg") strauk med av Co­vid-19 hadde teke influensa­vak­sine. Det kann ogso henda dei hadde fenge mal­aria (som hev same symptomi som influensa).
• Det ikkje vil bli obligatorisk masse­vaksi­nering (eller vaksinering i det heile).

Men det kann godt vera at alt me ser og høyrer er eit skode­spel. Myndig­heiterne hev loge til alle tider; so kvifor skulde dei brått byrja fortelja sanningi no?
Me fær sjå. Mykje tyder på at heile verdi er i ferd med å bli reinska for kriminelle. At samtlege kongelege enten er avretta eller fengsla. At samtlege stats­leiarar (kanskje ikkje i Polen) er fengsla. At stor­parten av dei mest kjende amerikanske skode­spelarane og musikk­artistarne er avretta.
Ifylgje Gene vart Hillary Clinton hengd 28de mars (vil bli offentleg­gjort i oktober), og Bill Clinton vart avretta ved skyting. Barack Obama og Big Mike er arrestert og plassert på Grønland.
Og truleg er Biden ogso avretta; det Trump segjer her er neppe ein spøk, sjølv um det liksom skal høyrast slik ut:

Han som fore­stiller Biden høyrest meir og meir åre­for­kalka ut:

Og han/ho som fore­stiller Nancy Pelosi fungerer heller ikkje heilt bra:

Me blir fortalt at video­til­ståingarne vil bli publisert i midten av mars 2021.

V ERDI HEV VORE under full kontroll av Trump sidan 2018. Det me ser no er nok berre eit skodespel. For å fenga dei sovande massarne til at vakna. Det nyttar nemleg ikkje å for­telja deim kva som hev skjedd, dei må få sjå det sjølve. Men dei aller fleste er diverre so totalt hjerne­vaska av skule­verket og masse­media og kvarandre at dei ikkje kjem til å greia yver­gangen. Dei vil bukka under.

Bill Gates vart dømt til døden i desember 2016, men han fekk full­byrdingi utsett mot å hjelpa Trump. Vil du høyra kor­leis stemma til ein dødsdømt høyrest ut, er det berre å høyra på Bill Gates. Eller Dr. Anthoni Fauci.

I Storbritannia driv han som skal fore­stilla at vera Boris Johnson på som den store stygge ulven og skræmer livet av folk, men det er berre ein rolle han hev fenge; han er under full kontroll av Trump.

5­G kann brukast som eit våpen (hovud­verk og puste­vanskar). Men kanskje blir no alle 5­G-tårni bygde om til Tesla-tårn. D'er fri energi. Det er truleg det Trump siktar til når han stadig pratar um kor mange venti­latorar dei produserer.

Det ser ogso ut til at me vil få att alle pengarne bandittarne hev stole frå oss upp gjenom åri. Men ikkje med det fyrste. Slett ikkje alle vil bruka sunn fornuft um dei brått feng 5 millionar inn på kontoen sin. Det må nok litt omlæring til fyrst. Og det fyrste som skjer blir nok at alle brått blir gjelds­frie. At låni på magisk vis blir vekke.

Kanskje vil det snart bli stor trong for foster­heimar for ekstremt traumati­serte ungar. Ungar som aldri hev sett dagsens ljos. For å visa litt av umfanget: Ifylgje pålitelege kjeldor var dei ferdige med å redda born upp or tunnelarne under Melbourne 3dje september; og berre der var det 300.000. Resultat av det dei kallar "baby­farming".

Me fær sjå um alt dette er verkeleg, eller berre eit gigantisk skodespel. Uansett, det er noko stort på gang, det bør alle greia sjå etter kvart.

Og ikkje alle me ser er dei me trur dei er. Dei lagar so gode gummimaskor no at dei kann lura kven det skal vera. Og maskorne stoggar ikkje ved halsen, dei gjeng heilt ned til millomgolvet. Det er nok dette me ser; ikkje klonor (som truleg ikkje finst). So når du trur du ser Trump, Putin, prins Charles og andre kjende, er det oftast ein skode­spelar med gummi­maske. Eller, det kann jo vera klonor. Den ekte Trump kann ein kjenna att, han brukar berre raude slips. Visstnok.

      UPP   NED

Reset.

Skal dei greia kverka so mange hev dei ein bra jobb fram­for seg. Men — dette ordnar dei greit med "testing" som eigentleg er nedsløving, og deretter obliga­torisk masse­vaksi­nering, som er den dødlege dosen. Utført av helse­vesenet og militæret. Pluss gjerne på litt for­gifta mal­aria­medisin. Når folki byrjar stryka med for bredd vil dei skulda på ein ny "pandemi". Alle fær panikk, og stiller seg i kø for vaksinering.

Dette er urovekkjande; for dei i alders­gruppa 35–54...

M ANGE VONAR AT Trump og gjengen hans er på vår side: at dei no driv og arre­sterer og hen­rettar dei myrke sjelerne yver heile verdi. Desse som kid­nappar, tortu­rerer, drep og et ungar. Som lagar raude sko av menneske­skinn. Som mel sund beini og brukar dei i mur­stein. Og mykje tyder på det. Trump hev sagt at innan nyttår skal dei vera ferdige med vaksi­neringi ved hjelp av militæret. Truleg meiner han dødelege dosar til alle pedo­file. Han er kjend for at snakka i kodar. Og det er lite tvil um at han hev hatt kontroll på styres­makterne i heile verdi sidan 2018.

M E SKAL FENGA ei heilt ny verd. I utgangen av 2025 skal dei vera ferdige. Då vil me ikkje kjenna oss att, um me fortsatt er her.

Deagel: Tal innbyggjarar i Norge år 2025: 3,8 millionar (i dag 5,4 millionar).

Deagel: Tal innbyggjarar i USA år 2025: 100 millionar (i dag 331 millionar).

Tali blir forklart med emigra­sjon, med totalt 7% befolknings­reduksjon på verdens­basis. Økonomien i Vest-Europa og USA skal øyde­leggjast, og me ser jo at dei er godt i gang. USA, Stor­britannia og Tysk­land kjem til å få det verkeleg ille. I Stor­britannia skal nesten fire femte­deler av be­folkningen raderast vekk.

Innan 2030 vil dei hava verdens­befolkningen ned til 500 millionar. Vel — då vil eg foreslå at dei byrjar med seg sjølve...

Dei produserer meir og meir ekstremvêr, med m.a. svære flaumar som fylgje. Slik at dei "må" sprengja sund damar, noko som fører til ei grønare verd og redusert kraft­produksjon. Alt ein del av planen.

S PURSMÅLET BLIR JO um myrke­makterne greier gjenomføra dei diabolske planarne sine, som dei hev jobba med dei siste 50 år. Med skule­verket og media til å kontrol­lera be­folkningen. Einaste plassen ein kann finna påliteleg informa­sjon er på nettet, men der er det ogso svært vanskeleg å vita kven ein kann stola på. Men her er ein kanal som ser ut til at vera på­liteleg: B2T. Men dei kann jo heller ikkje gjera anna enn å tolka informa­sjonen dei fær som best dei kann. Dei hev ialle­fall tru på Q og Q+ (Trump). Tvo andre som ogso hev tru på framtidi er Rainer Irgang og Helene V. Gross. Og naturleg­vis fær du på­liteleg informa­sjon frå Tore W. Tvedt og Vernon Coleman. Og her; ser det ut til: New American.

      UPP   NED

COVID-19.

Status of COVID-19

As of 19 March 2020, COVID-19 is no longer considered to be a high consequence infectious disease (HCID) in the UK.

THE ROCKEFELLER FOUNDATION.

May 2010.

"Scenarios for the Future of Technology and International Development."

s18: “In 2012, the pandemic that the world had been anticipating for years finally hit. Unlike 2009’s H1N1, this new influenza strain — originating from wild geese — was extremely virulent and deadly. Even the most pandemic-prepared nations were quickly overwhelmed when the virus streaked around the world, infecting nearly 20 percent of the global population and killing 8 million in just seven months, the majority of them healthy young adults. The pandemic also had a deadly effect on economies: international mobility of both people and goods screeched to a halt, debilitating industries like tourism and breaking global supply chains. Even locally, normally bustling shops and office buildings sat empty for months, devoid of both employees and customers.”

s19: "During the pandemic, national leaders around the world flexed their authority and imposed airtight rules and restrictions, from the mandatory wearing of face masks to body-temperature checks at the entries to communal spaces like train stations and supermarkets. Even after the pandemic faded, this more authoritarian control and oversight of citizens and their activities stuck and even intensified."

s31: "A mal­aria vac­cine is developed and deployed broadly - saving millions of lives in the developing world."

s35: "...died from a bogus Hepatitis B vac­cine, which paled in comparison to the scandal sparked by mass deaths from a tainted anti-mal­aria drug years later. The deaths and resulting scandals sharply affected public confidence in vac­cine delivery;..."

N OKO TILSVARANDE EIN mild influensa gav myndig­heiterne yver heile verdi påskot til at ganga heilt av skaftet og stenga ned alt, og øyde­leggja økonomien. Og med ekstremt mange ar­beids­ledige fær ein stor auke av depre­sjon, familie­vald og sjølv­mord.

Dei gamle måtte døy i ein­semd, og folk fekk ikkje ein­gong lov at møta i be­gravelsen. Me ser noko veldig myrkt her. Mange gamle vart myrda av helse­personell: indirekte ved at dei ikkje fekk mat og vatn, andre direkte av morfin­sprøyte. Og alle dødsfall vart "co­ronadødsfall" for å visa kor "skrekkeleg" dette vir­uset var:

Immunforsvaret.  Dr. Erickson:

Høyr korleis pasientarne blir handsama:

Governor Andrew M. Cuomo:

Svindeltesting.  National File.  B2T:

Me er no midt i ein skrekkfilm.  Wiki Joe. 

Kvifor er desse vak­sine­til­hengjarane so liv­redde for oss andre?  FringeFiles. 

"Testing".  Farse:

Venteleg kjem dei til å forklara at skodespelet vart laga for å redda upp dei mis­brukte ungarne. Vel, den historien kjem nok til å bli fantasi­full: litt sant og resten dikt. Me vart vist heile skode­spelet i OL-opnings­sere­monien i 2012. Og målet er drastisk folke­tals­reduk­sjon og masse­yver­vaking. Du hugsar alt styret med at alle måtte ha seg pass for inkje å bli sperra ute frå bank­kontoarne sine? Det var ute­lukkande for at staten skulde fenga bilete av deg til andlits­gjen­kjenning. Og no lurer dei deg til å lasta ned sporing på ferda­tele­fonen din (vil bli inne­bygt i alle nye ferda­tele­fonar). Dei vil sjølvsagt ogso hava DNA-et ditt: det fær dei med "testarne" sine. Og dei vil hava deg mest mogeleg heime og at du jobbar heiman­frå, og at du bestiller alle varer på nettet.

Tru endeleg ikkje dette er noko nytt: det er ikkje so voldsomt mange år sidan at alle måtte skaffa seg reise­pass for at kunna reisa innan­lands. Og alle vart tvangs­konfirmerte.

D U TRENG 'KJE vera redd for at bliva smitta av virus. Men der­som det er snakk um plan­lagt spreiding av milt­brand (ant­hrax), då er det noko anna. Det er skummelt. Då kann det verkeleg vera lurt at fylgja smitte­vern­reglar. Og bruk då ei skapleg N95-maske, ikkje desse dustete munn­bindi som folk vasar rundt med, og som berre er helse­skadelege. Ei N95-maske er like helse­skadeleg, men ho gjev iallefall vern. Bruk henne um du upp­dagar mis­tenkeleg skodde/damp/dis.

Skal tru um dei fåe "ekte" tilfelli av Covid–19 eigentleg er innhalasjon av milt­brand-sporar? Ungar blir tydelegvis ikkje sjuke av Covid-19, og kanskje er dei ogso meir mot­stands­dyktige mot miltbrand:

There may be wide individual variation in susceptibility to inhalational anthrax, as sug­gested by experi­mental studies in nonhuman primates and by the absence of persons younger than 24 years among the 66 deaths reported in the Sverdlovsk outbreak.

Legg ogso merke til at du ikkje høyrer eit pip um dette verken på masse­media eller inter­nett. Dei snakkar um alt mogeleg anna. Men hev dei ei god gamall upp­skrift som dei veit fungerer so held dei seg sjølvsagt til henne. Og sjå her:

The standard anthrax vac­cine in the United States is approved by the Food and Drug Administration and is routinely administered to persons at risk for exposure to ant­hrax spores. The existing supplies are currently being used to immunize all military personnel.

2019

      UPP   NED

Australia.

E NORME BRANNAR på heile aust­kysten av Australia.

Og brannarne fylgjer nøyaktig den plan­lagde linja for nye høg­hastig­heits­tog. Du veit, no blir det mykje enklare og billegare å få kjøpt grunnen, og det blir heller ikkje noko problem å leggja linja gjenom nasjonal­parkarne, for no er dei jo øyde­lagde likevel, so...

Folki hev 'kje lenger fenge lov til å laga brann­gator slik dei gjorde fyrr, og me forstår no kvifor.

[Det kann vera at desse brannarne vart starta for at taka knekken på myrke­makterne.]

Ein kjekk bonus for dei styrande er at dei kann skulda på "klima­endringarne" og dei fær skræmt folk inn til byarne, for sjå kor skogen brenn! Det er fårleg å bu på landet!

Dei treng å få stua saman mest mogeleg folk i byarne yver heile verdi fyrr neste istid som er rett rundt hyrna. Det hev byrja hasta. Den velfødde (spesielt i USA) bu­skapen må sankast slik at dei hev mat i dei mange åri under bakken. Som me ser prov på i kata­kombarne under Paris: yver 6 millionar menneske­skjelett kanskje frå fyrre vetle istid (som enda i det me trur er 1812: det var nok eigentleg eit heilt anna årstal). Den offisielle for­klaringi um at alle desse skjeletti vart henta frå yver­fylte kyrkje­gardar er berre tøv — men kva anna skulde dei no finna på. At alle skjeletti er kokte og rein­plukka, det unngår dei naturleg­vis å nevna. Og når sjeli hev for­lete krop­pen er det vel berre bra at han kann koma til nytte. Det er som når ein leverer ein bil til vraking: um nokon kann plukka av deler og nytta deim so er jo dét berre fint. Men det er klart — ikkje alle likar å bli for­talde at dei blir lokka inn til byarne for å bli mat (eller bli bomba, noko som ogso hev skjedd gong på gong). Men det skjer jo fyrst etter dei ligg der djup­frosne. Vilde det vera noko betre å liggja og rotna nedi eit hol på ein kyrkjegard? Me fær sjå på det som ein form for organ­dona­sjon som bidreg til å redda mange men­neske­liv. Eller...?

På den måten yverlever desse parasittarne som for­skansar seg under jordi (er dette dei under­jordiske me høyrer um i eventyri?), og kann be­folka verdi på nytt når det er vorte nokon­lunde leveleg att på yver­flata. Med ein haug foreldre­lause ungar dei hev fostra upp som må taka bror­parten av arbeidet. Rydda fram vegar og jarn­banelinjor, setja i stand bygningar som blir "ny­bygde" (rådhuset i Dram­men t. d.), byrja dyrka mat att osb. Det vil bli ein ny "industriell revolu­sjon". Og for­falska "historie­bøker". Og dei hev prøvd at taka vare på kultur­arven vår, samt teknologien. Det er difor me hev millom anna plikt­av­leverings­lovi (7 eks. av alle publika­sjonar, samt film og musikk og anna må leverast til staten veder­lags­fritt) og frø­lageret på Sval­bard. Hadde det ikkje vore for desse folki hadde me havna mest attende til stein­alderen for kvar istid (som ser ut til å koma ca. kvart 200nde år, med varierande styrke). Og kulden kann koma som eit skot — du hev vel høyrt um den djup­frosne mammuten dei fann som fort­satt hadde gras i munnen? Og når kulden kjem brått på, og folk ikkje hev anna å hjelpa seg med enn varme­pumpor (som staten hev lokka dei til å kjøpa), so frys dei i hel. Varme­pumpor fungerer nemleg ikkje når det blir 40-50 kulde­grader, og heller ikkje anna elektrisk upp­varming når straumen blir vekke. Og olje­fyring er vorte for­bode. Det er no berre dei som hev ved­omn og rikeleg med ved som vil kunna klara seg.

På yver­flata var det ein del "vanlege" folk (og dyr) som med naud og neppe greidde seg gjenom dei strenge vintrarne, og desse hugsa kor­leis alt var fyrr. Dei kunde for­telja um stor­folki (som me no kallar troll: nokre av desse greidde seg ogso) og mangt anna som me no kallar segner. Para­sittarne som herskar yver oss kallar alt dette for eventyr og viser til "historie­bøkerne" sine: slik var det, segjer dei. Og slik lærer dei upp skule­borni.

Og dei prøver naturleg­vis alt dei kann å fjerna minner frå eldre tider som ikkje passar inn i skrønorne deira. Ogso den dag i dag. Hadde dei klart at fjerna pyra­midarne hadde dei gjort det. Me hev t.d. dei sokalla verdensutstillingarne, der dei liksom sette upp fantastiske byggverk, og so reiv alt saman etterpå (bortsett frå kanskje eitt på kvar utstilling). Kanskje var det ein måte å få vekk gample bygningar på. Andre måtar var bybrannar og bombing. Biletet er frå Paris i 1867.

Folki i eldre tider var vel so teknisk avan­serte som no. Fyrr siste istid t.d. hadde dei både data­maskinor og flyge­farkostar.

Me hev even­tyr med ma­giske speglar ein kunde prata med: det var rett og slett flat­skjermar, gjerne på­sett ei fin gull­råme. Dei hadde mykje meir sans for å laga vakre ting fyrr. Sjå berre på gamle stein­bygningar.

Og dei flaug i svære flyge­farkostar, som russarane pluk­ka fram att og prøvde å fly med for ei tid sidan (1966). Dei kalla deim "proto­typar", na­tur­leg­vis. Fly­garane måtte sitja på forhøga stolar for å greia sjå ut glasi, og dei måtte ha ein tridje til å styra spakarne på midt­konsollen, for dei nådde ikkje i deim på skapleg vis! Far­kostarne var jo laga av og for stor­folki. Og flygarane tykte det var slitsomt arbeid: dei hadde ikkje musklarne som skulde til. Og dei måtte ogso sjå etter båtar, etter­som dei flaug lågt yver vass­flata. Men det kann jo vera at styre­rommet verkeleg var laga for tri pilotar (pluss navigatør): at stor­folki ikkje flaug sjølve; at dei hadde små­folki til det. Men han i midten ser ikkje mykje ut glasi, det skal vera sikkert.

Me starta med Australia: Då dei fyrste kvite [fangarne] kom dit sette dei i løpet av fåe år upp heile byar med gedigne stein­byg­ningar og eg veit ikkje kva. Sameleis på New Zea­land. Blir me for­talt. LØGN! Byarne låg der, dei berre sette deim i stand att. Slik det skjedde yver heile verdi etter siste istid eller "reset". Alle gamle flotte byg­ningar der det er merk­verdigt høgt under taket (eller med senka him­ling) er frå fyrr denne tid. T.d. biletet her frå Dunedin, New Zea­land: folki fram­for ser bitte­små ut. Me skal lik­som tru at det er desse som sette upp denne gedigne byg­ningen. (Biletet ser forøvreg ut til å vera teke med eit printer­kamera (frå fyrr siste reset), der motivet på ein måte blir scanna og fortløpande printa på papir [teori]. Resul­tatet ser ut som ein blanding av bilete og blyant­teik­ning. Og prin­sippet er enkelt: ein ljos­tett kasse med eit objektiv i eine enden fokusert på ei foto­celle (via ein spegel) nedi botnen som er montert på ei blekk­dyse. Dysa beveger seg att og fram yver papiret og står på full opning so lenge ho ikkje fær straum frå foto­cella. Det vilde i praksis vera mange dysor med foto­cellor på rekke, slik at biletet vart fortare ferdig. Det kann ogso henda det var fleire dysor med ulike gråtonar: at straumen skifta millom deim etter kor kraftig han var. Ein byrja nok nederst etter­som det var der folki var, og dei fekk nok beskjed um å stå dørgande rolege. Etter biletet var ferdig­printa fekk det gjerne ei manuell upp­frisking: markering av konturar og ut­visking av folk som hadde vore i bevegelse.) Du vil ogso ofte sjå at nedre del av bygningarne er dekka av masse (mud flod), slik at det som fyrr var fyrste etasje no hev vorte kjellar. Med ny inngang gjenom eit glas i det som var andre etasje. Men dette er helst i byarne då det der er trongare millom bygningarne og dermed mindre plass til sørpa som kom. Dermed tjukkare lag. Me ser ogso på biletet frå New Zealand at sørpa hev dekka troppi og nesten kome inn dyrri.

B UR DU I BY og tykkjer alt dette høyrest ufjelgt ut? (Um det stemmer: det veit me jo ikkje 100%. Kanskje Dresden ikkje vart bomba i 1945 heller, dette er jo berre noko me er vorte fortalt: me veit det ikkje.)

Det me veit er at folki blir stua saman i byar og tett­bebyggelse, kontantarne skal bli vekke, alt skal leigast og ikkje eigast, og ein skal etter kvart berre ha lov til å bruka elektrisk upp­varming (varme­pumpor). Alt dei då treng å gjera for å ta knekken på folki er å frysa bankkontoarne deira og slå av straumen. Og evt. grilla deim med 5­G-mikro­bylgjor. (Vilde du stukke hovudet inn i micro­bylgje­omnen din og slege han på? Når 5­G er ferdig ut­bygd vil du vera inne i ein slik omn permanent, men utan å ha kontroll yver av-på-brytaren.

5­G er eit våpen­system (som dei prøver løyna so godt dei kann) med tri inn­stillingar; 1: det me blir fortalt det skal brukast til, 2: manipu­lering av folk utan at dei skynar det sjølve, 3: grilling: du fær ikkje oksygen; du fær turr­hoste og puste­vanskar, og svimar gjerne av, ikkje ulikt symptom på "Co­rona­viruset". Pluss gjerne på krampe­anfall. Forresten, kvar bygde dei fyrst ut 5­G? Jo, akkurat der dette "virus­utbrotet" starta!

The Above legislation [HR4998] items are for the removal of the 5­g made by China through Huawei and Apple that run at 60 GHz. This is the resonant frequency of the oxygen atom, which causes the water molecule's two oxygen atoms to spin, causing the water molecule to vibrate very fast and heat up. In the human body this means 2 things: 1. The lungs cannot absorb the water now and a person drowns in their own fluids. 2. The water literally superheats causes the person to have their organs microwaved by the 5­g to the point theyr organs explode — what was seen in China and other countries using the harmful 5­g, the person drops dead suddenly and has blood coming from their mouth, nose and ears. The good 5­g created by the Q Aliance, in the US. has replaced this and does not work at 60 GHz.

Gjer noko myndig­heiterne ikkje likar: Flytt på landet (litt avsides, ikkje tett­be­byggelse med 5­G) og dyrk din eigen mat (bygg driv­hus, kjøp plast­tunnelar). Skaff deg ved­omn og rikeleg med ved. Installer sol­celle­panel. Skaff deg kjøken­duppe­dittar som ikkje treng straum. Og kanskje ein gass­komfyr. For han vil fort­setja å fungera so lenge du hev gass; ein vanleg komfyr sluttar å fungera so snart straumen blir vekke. Hamstra mat og toalett­papir. Kort og godt: bli uav­hengig.

Du finn mange gode filmar um dette på YouTube (enn so lenge, dei vil bli vekke etter kvart: det som blir att vil berre vera fjern­syns­møl).

I tillegg til ved­omnar er det ogso greit å ha elektrisk upp­varming, slik at huset held seg heitt medan det står tomt, samt nattes­tid. Varme­kablar gjev behageleg varme, men hev du ikkje det kann du skaffa deg nokre fritt­ståande omnar av den typen som ikkje brenn støv. Tvo omnar på til­saman fire kilo­watt vil kosta deg mindere enn tiande­parten av det du må ut med for ei støyande varme­pumpe. Og dei vil i mot­setning til ei varme­pumpe fortsetja å fungera um det blir 40 minus­grader. Og dei bråkar ikkje og vil garantert vara mykje lenger. Og du kann flytta dei rundt i huset som du vil. Ei varmepumpe står der ho står, og du blir TVINGA til å skifta henne ut når ho hev nådd forventa levetid!

Hev du teke steget heilt ut og valt å ikkje ha straum må du ha ved­omnar som maga­sinerer varme. Og du kann ogso gjerne modifisera veggerne rundt omnarne slik at dei ogso samlar upp varme. Då blir det ikkje so ut­kaldt um du ikkje fyrer ei stund. Skaff deg ogso ein vind­kompressor. Men hugs: kompressorar og trykk­luft­drivne dingsar bråkar.

      UPP   NED

Politiet.

D U TRUR KANSKJE at det berre er kriminelle du må passa deg for når du fær netpost. Men nei:

«Norsk politi har gjennom­ført åtte data­innbrudd etter at en ny lov åpnet for at politiet kan bruke de samme metodene som hackere og data­svindlere.»   «Installering av ond­sinnede program­varer. E-poster med virus som gir adgang til alt du har på mobilen eller data­maskinen. Hacking av Gmail- og Face­book-kontoer.» Aften­posten 18. okt.

So, um du fær net­post frå poli­tiet: for all del ikkje opna ved­legg! For er dei like slurvete med dette "våpenet" som med pistolarne sine, so...

«...flere tjeneste­personer hos oss som ikke har den riktige mentale til­stede­værelsen når de be­handler våpen. Det er svært be­kymrings­fullt, sier Rosø.» Aften­posten 5. nov.

Og — må me snart ogso til å passa oss for andre offentlege etatar? Skatte­etaten til dømes?

      UPP   NED

Is­rael.

D ET ER SVÆRT tydeleg at Is­rael sin poli­tikk er å terrori­sera vekk alle dei ikkje vil ha ha i dette landet. Med alle midlar. Og dei satsar på at om­verdi er for feig til å reagera på det.

«Okkupantene blir beskyttet av over 2000 isra­elske soldater. Sammen trakasserer disse den pale­stinske be­folkningen. Ikke engang pale­stinske barn slipper unna. På vei til og fra skolen, blir barna slått, truet og hundset av både soldater og bo­settere.»   «Jeg har, sammen med flere av Fag­for­bundets tillits­valgte, selv vært i Hebron og sett hvor­dan bo­settere og soldater herjer der. Blant annet bo­settere som har okku­pert andre og tredje etasje i store deler av gamle­byen og kaster av­fall, urin og avføring ned på pale­stinerne på gate­plan. I tillegg har vi sett små palestinske barn gå spiss­rot­gang mellom væpnede Is­raelske soldater og bo­settere.»

Det er so gale mange plassar at palestinarane hev måtta spenna upp nettingar yver gatorne.

Når det gjeld barkoden du ser uppanfor her, vel, det er ikkje fullt so enkelt. Is­raelske firma hev fortsatt 729. So du må heller sjå etter upphavslandet.

      UPP   NED

Take me to your leader!

susannp4

E IT SVÆRT ROMSKIP med grøne utom­jordiske landar, ein av dei kjem ut og segjer:

– Take me to the leader of the Earth!

Du stend litt i vill­reide. Kven skulde no det vera? Jo, kanskje sjefen for Illumi­nati! Du veit godt kven det er, for du hev ofte sett honom som kaptein i ein eldre rom­serie.

Illuminati-folki vil at verdi skal bli til éin stat med her­skarane heva yver lovi, og alle oss andre som slavar.

Og slik er me godt på veg. Kor­leis? Jo, van­lege folk skal ikkje lenger få eiga noko som helst, alt skal leigast. Slik som med Adobe; der fær du ikkje lenger kjøpa program, du må leiga dei. Og leiarane vil ha vekk dei fysiske pengarne; alle skal bruka digi­tale betalings­middel. Då kann dei lettare spora deg og fylgja med på kva du kjøper, og dei kann frysa kontoarne dine utan varsel slik at du brått stend der heilt penge­lens. Og utan ein einaste eigna­lut. All­deles maktes­laus. Dei tek ogso ferda­tele­fonen din, for du kann jo ikkje lenger betala leiga.

Du blir fora med propa­ganda frå morgon til kveld gjenom avisor, radio og fjern­syn. Og snart hev dei ogso full kontroll på Internet. Dei jobbar på høggir med å fjerna alt som ikkje passar dei. Alt du prøver legga ut på nettet vil etter kvart bli sensurert. Denne sida t.d. vil bli vekke. Og når du på YouTube ser "This video has been removed by the user" må du vera klar over at det er rein lygn. Det er YouTube som hev fjerna videoen avdi han inne­held informasjon dei mis­likar. T.d. lenka oppan­for her: han som hev lagt ut videoen hev fenge han fjerna gong på gong. MEN — med denne meldingen:

Det skulde vore:

Folki blir klumpa meir og meir saman i byar slik at det krevst færre bombor for å utsletta dei når so langt lid. Som det skjedde i millom anna Dresden i 1945, og yver heile verdi i 1811-12. Målet er at folketalet på Jordi skal bli drastisk redusert, til 500 millionar.

      UPP   NED

Post.

D U HEV FENGE ein haug med brev i post­kassen din. Den fysiske, den som heng utpå veggen. Og uppdagar at einkvan hev opna og lese alle saman. Og limt konvoluttarne fint att, slik at du ikkje skal merka noko (dette er enkelt å gjera, ettersom dei ikkje er forsegla). Tykkjer du det er greidt?

Nei. Men brevi du sender med netpost, dei er det greidt at alle kann lesa? Eller? So sats på kryptering! Med t.d. CTEMPLAR.

Men myndig­heiterne, som likar å fylgja med på deg, tyk­kjer ikkje noko um dette. Dei trur du er krimi­nell, at du prø­ver å løyna noko. Berre fordi du fore­trekker å senda brevi dine i for­segla konvo­lutt!

Og når du søker på nettet, er det greidt at alle kann fylgja med på kva du driv med? Og at det blir lagra for alltid? Bruk DuckDuckGo. Dei lagrar ingen ting um deg (seier dei iall­fall), dei tener pengarne sine på å visa deg annonser basert på kva du søker etter i øye­blikket, og får litt frå Amazon og eBay for kvart kjøp du gjerer der gjenom deim. ("It is a choice to squeeze every last ounce of profit at the ex­pense of privacy, democracy and society. A choice they [Google / Face­book] don’t have to make. With­out all this tracking, I’m confi­dent they would still be among the most profitable compa­nies in the world, and we’d all be better off." Gabriel Wein­berg.)

Og når du "surfar" på nettet? Bruk t.d. NordVPN. Då kann du ogso enkelt opna sider som er sperra for nordmenner.

Kva program brukar du? Chrome? Som spionerer på deg dag og natt? Nei, bruk FIREFOX. Eller OPERA som er endå sikrare og nesten like bra på privatlivets fred. Her kann du ogso aktivera VPN.

2018

      UPP   NED

Strasbourg shooting.

E IN EINSLEG muslim spring rundt på ein jule­marknad og drep folk. Og ropar "Allahu Akbar!". Og naturlegvis skjer dette i samband med ei terrorøving (Operation Sentinelle).

Police notice for Cherif Chekatt

Me fær øyeblikkeleg vita kven det er, med bilete og alt, og eit par dagar etter­på blir han skoten og drepen av politiet. "A police unit came across Cherif Chekatt in a Stras­bourg street and shot him after he opened fire." Tenk det.

H EV ME IKKJE høyrt dette fyrr? Det patetiske terror­sirkuset er på turné att, tydeleg­vis. Norske net­aviser giddar omtrent ikkje nevna saki (dei veit sjølv­sagt at det er upp­spinn), medan “jø­disk”-kontrollerte BBC naturleg­vis hev fyldig dekning.

Og hev sirkuset nyss vore lenger sud ogso? DB: "Han skal ha glemt igjen ID-kortet sitt ved åstedet." Og desse "gjerningsmennerne" med sine merkelege fjes, er tydelegvis laga av eit dataprogram.

Ja, desse id-korti... dei havnar under bil­seter, over­lever bombe­eksplo­sjonar og dett ut frå eksplo­derande fly...

      UPP   NED

Avisor og kringkasting.

Flugepapir

D U ER KANSKJE LITT skeptisk på VG, Dag­bladet og TV2. Men Aften­posten, BT og NRK derimot, dei kann du stola på, ikkje sant? Tja, skal tru det?

Dei er alle tydeleg stats­styrte. Med klare reglar for kva dei skal meina, og kva dei hev lov å skriva. BT skreiv t.d. um Klak­egg Berg­heim, som var heilt sikker på at det var tvo gjernings­menner på Utøya. Denne ar­tikkelen måtte dei fjerna. Du kann lésa han her.

Ta ALT du lés med ei stor klype salt. Og so er det alt du ikkje fær vita. Ting dei ikkje vil (fær) skriva.

Slik som det du fær høyra frå Norulv Øvre­botten. Som "alle" meinar er vill­faren. Men sjå på bak­grunnen hans. Den er solid. Men rett­nok bur han no i terrorist­staten Is­rael, so han er nok nokso for­siktig med kva han skriv um verts­landet.

Og so hev me Joste­mikk, Riks­avisen, Norges­aksjonen og Nyhets­Speilet. Her er det mange friske syns­punkt (men på Nyhets­Speilet ogso ein del reint tøv).

Og Vigrid. Her finn du korrekt in­forma­sjon (kanskje bortsett frå det han skriv um ), men han er kanskje litt i yver­kant tøff i språk­bruken (og han er sterkt mislikt av norske myndig­heiter). Her er eit døme:

"Holo­caust er grundig doku­mentert, og det er hevet over enhver rimelig tvil at millioner av jø­der syste­matisk ble slaktet under andre verdens­krig." Dette er en ren jø­de­løgn som feige, historie­løse og tafatte jø­de­sleikere etter­plaprer uten selv noen­sinne å ha testet ut den påståtte dokumenta­sjonen. Sann­heten er det mot­satte: Det eksisterer ingen tro­verdig doku­mentasjon eller åsteds­gransking som beviser at det ble plan­lagt, gitt ordre til og ut­ryddet 6 millioner jø­der av tyskerne i Europa under den 2. verdens­krig. Ingen!

Og ikkje minst Sarah Westall, Light on Conspiracies og TheCrowhouse. Kanskje finn du ogso eitkvart på INFOWARS. Men ein liten advarsel: hald deg langt vekke frå David Icke!! Han jobbar for dei myrke makter.

      UPP   NED

Hawaii.

Rep. Tulsi Gabbard, D-Hawaii, con­firmed the false alarm on Twitter 12 minutes after the errant message was sent. But it took about 38 minutes for another push noti­fication to arrive on phones de­claring there was no real danger.

susannp4

M YNDIG­HEITERNE BRUKTE nesten førti min­uttar på å senda kontra­melding... ikkje vans­keleg å sjå at dette var ein vilja hand­ling.

Det er jo vold­somt um å gjera å upp­rett­halda myta om "atom­bomborne" og halda folk perma­nent redde.

      UPP   NED

Apple.

A PPLE HEV brukt eitt av bileti mine i fleire annonser utan å betala for det og utan å upplysa um namnet på fotografen.

Det er heilt greidt, eg hev give deim løyve til det her.

MEN — det som IKKJE er greidt er at dei fram­stiller det som "iPhone Screenshots", altso at det skal vera teke med ein Apple-ferda­telefon med den annonserte program­vara. Det er det IKKJE, og det veit dei godt. Eg tok det med eit system­kamera (Sony Ilce-7r) og utan program­vare.

So — dette er nok eit døme på at du ikkje kann tru på noko som helst av det du sér på verken Inter­net, fjern­syn elder i aviser. Heller ikkje um det kjem frå store aktørar som Apple.

2017

      UPP   NED

Vår nye verd.

U S PRESIDENT DONALD J. TRUMP reiste til Saudi Arabia og overtok landet. Han sette inn nytt styre, med Mohammed bin Salman som leiar.

Deretter overtok han Israel (noko bandittarne der likte dårleg, men dei måtte gje seg), og flytta ambas­saden til JerUSA­lem som ein symbolsk handling.

Vatikanet var neste, og so EU og NATO. Alle no under kontroll av Trump.

Deretter Japan, Sør Korea, Nord Korea, Kina og Vietnam.

Han fekk so kontroll på alle massemedia og sosiale media (inkl. Twitter og Facebook). Mohammed bin Salman hjelpte han med det.

Året etter reiste han til Davos og fekk kontroll på ban­dittarne der (leiarane av alle store multi­nasjonale selskap). Der­etter India, Mexico, og resten av landi i Sentral­amerika, og Brazil, Argentina, Canada, Stor­britannia, Russ­land.

Dermed hev Trump kontroll på styresmakterne i heile verdi. Me fær sjå kva meir som kjem fram etter kvart. At taka knekken på dei pedofile svini eit enormt arbeid: det skal vera ferdig i september 2020.

      UPP   NED

Inferno.

Laser

D ESSE KOLOS­SALE brandarne i Cali­fornia, der glas og bil­dekk gjeng upp i damp og alu­minium og mur­vegger smeltar — me snakkar um eks­trem varme — er det myn­dig­heiterne som lei­kar seg med laser frå fly? Og kor­leis finn dei måli sine? Kan­skje ved hjelp av dei glupe straum­målarane? Hev du ein slik målar i sikring­skåpet ditt? Med ei svær antenne på?

[Det kann vera at desse brannarne vart starta for at taka knekken på myrke­makterne.]

Og det er ikkje til­feldig kvar det brenn. Det brenn, og bran­darne kjem heilt ut av kon­troll, der myn­dig­heiterne hev eigne pla­nar for om­rådet. Og folki der er i ve­gen. Hus og bilar smeltar, medan skog og busker tett ved stend urørte. Av og til stend halve husi att, som på dette biletet. Kom ikkje og fortel at dette er ein vanleg skog/hus­brand!

I KKJE NOKO nytt dette, for­so­vidt. Slik vart ogso mil­lom anna So­dom og Go­morrah øyde-lagde. Me veit at det fanst fly­gande far­kostar og­so på den tid. Mykje meir avan­serte enn dagens, dei var truleg basert på kor­leis insekt­vengjer fun­gerer: "Rapid verti­cal ascent and the ability to lift sub­stantial loads are common features of natural flight behavior in many insects, indi­cating the presence of con­siderable lift and power reserves relative to normal hovering."

      UPP   NED

Las Vegas.

"I really don't see anybody actually injuried."

E IN EINSLEG skyttar med 23(!!) våpen på eit hotell­rom skaut mot ei menneske­mengde. 58 omkom og meir enn 500 vart skadde. Visst­nok. Men sjå videoen...

Og her sér me fire krise­skodespelarar "i dekning" bakom ein politi­bil medan folk berre spaserer roleg rundt deim. Ein latterleg fore­stilling.

D EI LAGAR TIL eit skodespel med krise­skode­spelarar som politi, offer og so bort­etter. Ingen døyr eller blir skada. Men — av og til går det gale for deim. Når ein tridje­part blandar seg inn og byrjar skyta med skarpt. Noko som muligens skjedde her med skyttarar som gøymde seg bak ljos­kastarane på scenen.

Desse lågpanna veseni som lagar skode­spelet hev ingen skruplar med å drepa folk dei heller, men dei prøver å unngå det, etter­som det blir so myket plunder i etter­kant. Spesielt med mødrene til dei om­komne, som aldri vil gi seg.

      UPP   NED

The Silver Fox.

I RADIOEN driv dei og masar um at det no er 40 år sidan Elvis Presley døydde, men veit dei kor lenge det er sidan Charlie Rich døydde? Han hadde ei stemme veldig lik Presley, berre ti gonger betre. Han hadde ogso mykje betre musikk.

Her er ogso nokre andre glimrande artistar frå "gamle dagar":

      UPP   NED

Manchester Arena Bombing.

D ET VART løyst ut ei bombe då folk forlet ein konsert i Manchester. 23 omkom, deri­millom sjølvmords­bombaren, han kunde enkelt identifi­serast avdi id-papiri hans over­levde eksplo­sjonen: "Salman Abedi, was named by police as the suicide bomber shortly after the attack". 250 vart skadde.

Her sér me ei øving i eit kjøpe­senter i Manchester eitt år tidlegare. Ogso her er det ein sjølvmords­bombar med rygg­sekk som kjem inn inn­gangs­partiet, altso heilt identisk med den "verkelege" hendingi.

      UPP   NED

Demokrati.

O RDET ISLAM kling ikkje godt i Norge. Me tenkjer kvinne­under­trykking, kjønns­lem­lesting, tvangs­ekteskap og æres­drap (kva i all verdi er det for slags foreldre som drep ungarne sine dersom dei uppfører seg "usømeleg" eller nektar å bli tvangs­gifte??). Vil me ha slikt her? Vil me ha sharia-lover? Islamsk lov­gjeving medfører groteske og makabre måtar å straffa folk på.

Og kvinna er under­ordna mannen: ho fær berre arva halv­parten so mykje; ho fær gjerne ikkje lov til å forlata heimen utan løyve; og ho fær t.d. i Saudi-­Arabia ikkje lov å køyra bil.

Og finn for all del ikkje på å laga ein teikning av profeten deira, for då meinar dei å vera i sin fulle rett til å koma og kverka deg.

Og konklusjonen til TV2 må bli at du skal passa deg for menner med utan­landsk utsjånad — spesielt um du er gjenta: "...den stadig økende gate­trakas­seringen. TV2s reportere testet om­fanget med skjult kamera en helt vanlig tors­dags­kveld. Om­fanget er enormt."

Men dei som sjikanerer ser ikkje spesielt ivrige ut, det ser meir ut som dei berre er "på jobb"... Og kven er arbeids­givaren? TV2? Staten?

Fria Tider: 95,6 procent av överfallsvåldtäkter begås av invandrare.

Aftenposten: Natt til lørdag fortalte Jøkling til NTB av det mellom klokken 23 fredag og klokken 2.30 lørdag var mellom 15 og 20 tilfeller av uprovosert vold i Oslo. Det meste i sentrum. Felles for mange av sakene er at gjerningspersonene er unge menn med utenlandsk opprinnelse.

frieord.no: "Spiser du svinekjøtt?". Det var det siste det danske kjæresteparet hørte før den brutale mis­handlingen startet. Kvinnen fikk en knytt­neve i ansiktet og da kjæresten prøvde å beskytte henne ble han overøst med slag og spark av upptil seks muslimske menn.

H EV DU høyrt uttrykket "splitt og hersk"? Det ser ut til å vera svært um å gjera å setja nord­menner og muslimar upp mot kvar­andre. Med stadige små "drypp". Som at myndig­heiterne med vilje hev sleppt inn ei stor mengd fårlege unge menner og spreidd deim rundt um i landet.

Men bor­tsett frå dei som hev klumpa seg saman i "ghettoar" vil nok dei vanlege norske muslimarne etter ein genera­sjon eller tvo bli som oss, både på godt og gale. Me var jo ogso eingong innvandrarar, frå Romar­riket og Kina. Men det byrjar bli ei stund sidan. Og i nyare tid valde mange av oss å utvandra til USA. So folk flytter på seg. Og so lenge dei ikkje dreg med seg alt for mykje drit på lasset er det heilt greit.

For det me IKKJE vil ha er æres­drap, tvangs­gifting og grov barne­mishandling (kjøns­lemlesting)!

Ein svært positiv ting er at den syrgjelege ung­doms­fylla er vorte redu­sert. Kanskje er dagens ung­dommar vorte klokare, men so er det ogso det at du upp­lever ikkje drikke­press frå ein muslim. Dei hev betre vit enn å ha i seg gift som skadar kroppen og skapar stort elende i mange heimar.

Og — ingen muslimar misbrukar ungarne sine! Me kann 'kje seia det same um kristne. Diverre. På Føroyar t.d., som er eit voldsomt kristent land, hev dei eit ordtak: Dersom ei gjenta fortsatt er jomfru når ho fyller sekstan, er det avdi ho spring fortare enn beste­faren sin.

      UPP   NED

Visste du at det er lov å driva med svært grov barne­mis­handling i Norge?

D ET ER OGSO i Norge fullt lovleg å lem­lesta småe gute­born i religionarnes namn. Dei religiøse segjer: "Fær me ikkje lov til å lem­lesta borni våre er de imot religions­fridom." Dette er gal­manns­prat; lem­lesting av nyfødde born (og menneske­ofring: drepa småungar på bestialsk vis og drikka blodet deira) hev naturleg­vis ingen tilng med religions­fridom å gjera!

No hev Fram­stegs­partiet på ny kome med for­slag um for­bod, og der­med byrjar dei som driv med dette (for det meste “jø­dar” og muslimar) atter å akka og ynka seg — dei fær so gjera, ein gong må det bli slutt på denne gru­somme praksisen. Samtlege som med­virkar burde få minimum ti år i fengsel.

Dei som driv med dette må vera sjuke uppi hovudet, og me bur i ein sjuk stat, som let slikt få fort­setja.

DETTE ER SÆRS GROV BARNE­MISHANDLING!

      UPP   NED

Kraftig svekking av bered­skapen i Norge.

N ORIG ER atter lagt ope for okkupa­sjon, nøyaktig slik som det vart gjort fyrr Andre verds­krigen.

☛ Kraftig reduksjon av for­svaret. Ta t.d. heren: i 1993 165.000 soldatar, no 6.500 operative soldatar. Og heime­vernet: meir enn halvert dei siste 10 år. Me er i praksis vortne for­svars­lause. Og hjelp frå NATO i ein krise­situa­sjon? Du treng ikkje rekna med det.

☛ Sjøheime­vernet blir lagdt ned. Ingen fag­personar forstår noko av dette ved­taket.

☛ 8 radar­stasjonar i Nord-Norge blir lagde ned. Ingen forstår kvifor dette blir gjort.

☛ Sentralisering av politiet. Berre i vårt distrikt blir fylgjande lens­manns­kontor nedlagde: Selje, Balestrand, Gaular, Jølster, Askvoll, Hylle­stad, Luster, Aurland, Årdal, Gulen, Solund, Austr­heim og Fedje, Ulvik, Vaksdal, Ullens­vang og Eid­fjord, Jondal og Samnanger.

☛ Sløkking av FM-nettet.

      UPP   NED

Stockholm-terroren.

D EN 7DE APRIL vart ein laste­bil køyrt inn i ei folke­mengd i Stock­holm. Fem omkom og 14 vart alvorleg skadde.

Sjuk­sköterskan Agneta Carlswärd Kjellin, 56, stättade många oroliga när hon bemannade kris­telefonen efter fredagens misstänkta terror­attentat i Stock­holms city.
Dagen innan övade hon på ett fiktivt scenario där en bomb placerades på Ahléns.
– När jag fick höra vad som hade hänt kunde jag knappt tro att det var sant. Det var ju precis som det vi hade övat på, säger hon.

– Den här övningen har vi haft i många, många år, vi tränar krisstödjarna för att ge ett gott krisstöd över tele­fon. Det är en ut­bildning som vi har haft i 17 år.   Hon berättar att det inte är första gången som kata­strofer inträffar i an­slutning till ut­bildningen:   – Varje gång vi har hållit den här ut­bildningen har det hänt något i an­slutning till den, även om det hittills inte hade varit i Sverige, säger hon...

EXPRESSEN 

Kvar einaste gong i 17 år... Her bør varsel­klokkorne ringja...

V EIT DU kva eit "terror­sirkus" er? Det er grupper som reiser rundt frå land til land (i militær­fly) og produ­serer "terror" på be­stilling (frå dei respektive lands myndig­heiter). Dei spelar gjernings­menner, offer, vitner og politi, og hev med seg manus­for­fattarar, smin­kørar, pyro­teknikarar, presse­folk osb. Dei byrjar med ei terror­øving for å gjera alt klart, og so set dei i gang den "ekte" terroren. Dei får ogso med seg lokale sta­tistar for å få det til å sjå meir ekte ut. Desse trur gjerne fyrst at dei berre er med på ei øving. Og "gjernings­mennerne" legg naturleg­vis att "id-papiri" sine, gjerne under bil­seti (og til­og­med dotte ut frå fly!!), slik at dei er lette å spora upp. Eller dei overgiv seg, slik Fjotolf Hansen gjorde. Politiet klarar alltid å få tak i utyski etter kort tid, levande eller daude. Staten ordnar upp! Du føler verkeleg at du treng dei i desse fælslege terror­tider, og godtek å bli ufri, over­vaka og sen­su­rert. Det er berre eit tids­spursmål fyrr du vil fengja operert inn ein micro­chip. Med ditt fulle samtykke.

Når statarne melder um auka terror­fare, segjer dei: «ME HEV PLANLAGT MEIR "TERROR"!»

Det "presse­folki" deira produserer er ofte alldeles elendig språk­messig, spesielt fekk me sjå det i Breivik-saki:

• Han husker ikke at han falt, reiste seg opp, løp noen meter og veltet igjen. • ...og det kom noen personer til som stroppet beinet fast. • Jeg ropte hei for å få kontakt, dem kom bort, spurte hva jeg het, om jeg var skadet. De sa jeg hadde en punktert lunge, og satte inn et nøddren. • Jeg ropte: Det er en blond mann! Hvem er det her? • Hun ble påført to skudd­skader, en i skulderen og en i høyre side av flanken. • ...så jeg tok peke­fingeren inn for å forsøke å tette inn. • Jeg orket ikke å si hele nummerer, så jeg spytter bod i hånden... • Jeg ble liggende ned, kameraten min ble liggende over meg. • Jeg hørte at han lot om og byttet ammunisjon, og det er det verste øye­blikket i hele mitt liv. • Fikk astamanfall • Alle ung­dommene ble skutt på kloss hold ved Syspissen. • Det er helt forferlige, sier hun. • - De la strener på alle sårene mine og lagde kompressorer av klærne sine. • Den svært Medaljen i gull deles den ut for usedvanlig frem­ragende rednings­dåd, der red­ningen har vært til fare for rednings­mannens liv.

HEV DU HØYRT UM CROWDS ON DEMAND?

TYKKJER DU VERDI HEV FOR LITE "TERROR"?

BESTILL MEIR FRÅ CRISIS CAST ELLER FRÅ CRISIS SOLUTIONS!

For å høyra del 2, gå til VERITAS RADIO (del 2 er berre for betalande medlemer).

Sida til Ole Dammegard: LIGHT ON CONS­PIRA­CIES.

terrorism, Method of government by inspiring terror by acts of brutality and savagery.

terrorist, One who practises, or believes in, terrorism.

2016

      UPP   NED

Er Jordi flat?

N ATURLEGVIS TRUR du ikkje Jordi er flat, slik som logoen til SN (United Nations) viser. Men søker du på «Flat Earth» på YouTube finn du ei mengd med filmar som er svært over­tydande i dan leid. So dette må me sjølvsagt finna ut av, og det må gjerast over vatn, som jo er i vater. Og me treng lang avstand, t.d. Skjolden — Eikja­strondi, som er omtrent 19,6 km i luftlinje. Um me då står tett nedåt vass­flata i Skjolden skulde me ikkje kunna sjå noko nedom ca. 24 meters høgde på Eikja­strondi. Men um Jordi er flat skulde me kunna sjå heilt ned i fjøre­steinarne dersom fjorden er still.

Her sér me Eikja­strondi frå Fager­neset. Dersom Jordi er ei kule, skulde me frå Skjolden ikkje kunna sjå noko nedom den raude streken (klikk på bileti).

Og her er resultatet. Jordi er nok ikkje flat likevel. Det vilde jo uansett vore merkeleg.

Eg hev ogso fleire gonger snakka med ein som hev vore trettan månader saman­hengande på Sud­polen, og han kunde be­krefta at der abso­lutt var mid­natt­sol. Noko som er heilt uråd på ein flat-jord-modell.

video

M EN — KVIFOR er det no so mykje snakk um at Jordi er flat? Jo, for å narra lett­lurte folk til å tru på det, og få dei til å skriva um det. So kann dei (NASA) segja: Sjå på den tulle­bukken som trur at Jordi er flat, kor­leis kann du hava til­tru til honom? ALT han segjer og skriv må jo vera feil!

Og dei kann so kalla alle som kritiserer NASA og SpaceX og resten av mølet for "Flat-Earthers".

NASA (i tett samarbeid med Vatikanstaten) er nemleg eit svindel­føretak frå ende til annan, for dei hev aldri kome seg ut i verds­rommet (ingen hev klart det). Men DET prøver dei halda godt løynt!

Lekkasje. Lekkasje.

Men kva med alle rom­raket­tarne og rom­ferjerne, segjer du? Me sér jo at dei fér upp i verds­rommet? Nei, me sér at dei fér upp­over og so rett bort­etter. Og dei let­tar ikkje slik ein ra­kett gjerer, dei lettar som ein hel­ium­ballong. Dei heng lik­som og ding­lar fyrst, for so å lang­samt skyta fart. Ein ekte rakett hev nes­ten full fart med ein gong, og han fer FORT. Dei hev prøvd seg på slike ogso, men dei hev stort sett dot­te ned att eller eksplo­dert med det same.

Slik fungerer "raket­tarne" deira: Øverst er dei fylte med helium (og du ser ofte at dei lek: sjå dei tvo bileti uppan­for her), deretter eit kammer med trykkluft, og so ein tank med vatn (ballast). Nederst ein jet- eller rakett­motor. Dei startar motoren, bles ut vatnet (du ser dei vold­somme damp­skyerne) og so ber det upp­yver, men so saaakte, so saaakte. Stort enklare kann det vel ikkje gjerast?

Desse "rakettarne" deira er rett og slett luftskip på høgkant.

Vassdamp. Romferje.

Du hev sétt den svære ding­sen rom­fer­jerne sat festa på, som lik­som skal vera ein driv­stoff­tank? Det er ein helium­ballong med alu­minium­skal på ut­sida. Etter dei tvo ra­kettarne hev dotte av fort­set rom­ferja hengjande på under­sida av denne ballongen, som ventande kann vera.

I rom­rakettarne var det aldri folk, i rom­ferjerne var det ein pilot (ikkje astroNAUT), slik at dei fekk deim ned på Jordi att. Truleg landa dei på ein avsides­liggjande mili­tær­fly­plass. Seinare fekk dei rom­ferja i lufti att festa på eit tran­sport­fly, og no muligens med full be­setning, og føretok den offisielle landingen på rett tids­punkt. Visst­nok som glide­fly, men folk som hev bi­våna det meinar at dei hev høyrt sjugen av jet­motorar.

I 1986 eksploderte Challenger STS-51 rett etter ho letta. Men seks av dei sju som an­giveleg skulde vera ombord sér fort­satt ut til å vera i live.

Og desse "rom­stasjonarne" deira (Inter­national Fake Stations)? Sjå på biletet: Håret hennar står rett til værs i ein perma­nent fri­syre; dette åleine er meir enn nok til å for­telja oss at dette er svindel. Håret vilde halde seg nokon­lunde på plass slik som nedpå Jordi. Enten er desse NASA-folki ekstremt dumme, eller dei vil at me skal forstå det er bedrag. Og bær­bare PCar upp etter alle vegger, og lause leid­ningar i eit sant virvar alle vegne. Slik sér det ikkje ut i eit fly. Komplett nonsens. Me hev til­og­med sétt deim "vaska håret" der dei slepper ut ein haug med vass­dropar som fér rundt i heile stasjonen. Latter­leg. (Det skjedde naturleg­vis i eit "fritt-fall-fly".)

V EL - DÅ HEV me konstatert at Jordi er ei kule. Men so blir me fortalt at ho snurrar rundt seg sjølv i løpet av 24 timar. I sofall vil du vera heilt i ro um du befinn deg på Nordpolen. Men er du ved ekvator susar du av­garde i 1600 km/t! Det må då bli ei voldsom sentrifugal­kraft av slikt? Likevel er du nøyaktig like tung der som lenger nord. Er dét i det heile mogeleg? Tenk på ei vaske­maskin når ho sentri­fugerer. Kledi blir klemde so hardt mot ytterdelen av trommelen at vatnet blir pressa ut. Farten kledi hev der er gjerne 115 km/t. Det blir berre ein fjortande­del av farten du hev rundt ekvator! Likevel merkar du ingen ting til det?? Du vilde ikkje merka noko til farten, men sentri­fugal­krafti vilde vel vera formi­dabel? Eller kanskje blir det heilt feil å tenkja slik, kanskje er det tal om­dreiningar pr. tids­eining som av­gjer sentri­fugal­krafti, ikkje farten? Og då vilde ikkje 1/24 om­dreining pr. time merkast, natur­leg nok.

So Jordi kann altso godt tenkjast å snurra rundt slik me blir fortalt. Det gjerer det enklare med stjerne­himmelen ogso, då kann han stå i ro. Det neste blir Månen. Er det ikkje løge at han alltid vender same sida mot Jordi? Og at Soli og Månen sér ut til å vera nøyaktig likt store? Ja, Soli må vera lenger vekke, ettersom ho av og til kjem bakom Månen. Men poenget er: frå vår ståstad sér dei ut til å vera likt store. Til­feldig? Og Jordi skal gå i bane rundt Soli, éin runde kvart år, likevel er Polaris (Nord­stjerna) alltid om­trent midt over Nordpolen. Går dét verkeleg an?

Luna.

Kva um Jordi ikkje gjeng i bane rundt Soli, men om­vendt? Og at Soli beveger seg nord- og sud­etter etter års­tiderne? Og at Månen er ei tid­legare sol? Som slutta fun­gera: me sér det hev skjedd mange svære eks­plo­sjonar på over­flata (som det ogso skjer eksplosjonar på Soli). Desse krateri er ikkje etter meteor­nedslag, for då vilde dei fleste vore meir eller mindre av­lange. Ein ljos­kastar som skal senda ljos og varme må all­tid venda mot målet, og Månen vender alltid same sida mot Jordi. Då Gamle­soli (Månen) byrja fengja redusert funksjon måtte jo ei ny lagast. Men ho kunde ikkje vera i same avstand frå Jordi, for då kunde det bli kollisjon. So ho måtte plasserast lenger vekke, og lagast til­svarande større, for å gi same mengde med ljos og varme. Difor sér Soli og Månen ut til å vera nøyaktig likt store. Me sér jo ogso at Gamle­soli gjeng i om­trent same bane som Soli (sétt frå vår ståstad); berre litt saktare.

So Gamle­soli gav altso eit litt lenger døger, og kjennest det ikkje ut som me er til­passa det? Det er jo eit faktum at vår gjenom­snittlege inne­bygde døgn­rytme ligg nærare 25 timar enn 24. Og det passar per­fekt med døgeret Gamle­soli gav.

Med denne modellen fær me altso fyl­gjande resultat: Stjerne­himmelen er i ro og Soli og og den slokna Gamle­soli gjeng i bane rundt Jordi som spinn rundt seg sjølv: ein gong kvar 23 timar og 56 minuttar. Døgeret med dagens sol er 24 timar. Døgeret med Gamle­soli var 24 timar og 50 minuttar.

Og alle desse fan­tastiske Nasa-bileti, veit du kor­leis dei blir til? Ein måte er at ein fyr der sit og lagar til noko for­ferdeleg grums nes­ten utan fargar i Photo­shop. Fri fantasi. Liquify er ein favo­ritt. So sen­der han grumset til ein av dei til­sette som trur at alt er som det skal vera og ber han prøva gjera biletet tydelegare. Resul­tatet han fær att sender han so til ein annan og ber um det same. Og slik driv han på til han hev fenge eit resultat han tykkjer er over­tydande. Og so blir det publisert. Og sjølv um mange hev vore med på å laga for­falskingen, trur alle bort­sett frå han fyrste at dei hev jobba med eit ekte bilete. Biletet her er forresten frå dei fan­tastiske malm­straumarne på planeten Snavron.

      UPP   NED

Tyskland.

T YSKE MYNDIGHEITER bad inn­byggjarane sine lagra mat for ti dagar og vatn for fem, samt å uppbevara ekstra kontantar.

      UPP   NED

Ursula Haverbeck.

T YSKE URSULA HAVERBECK (87) vart dømd til 10 månader i fengsel avdi ho betvila «Holo­caust» i eit intervju. Tyskland er eit sjukt, sjukt land...

Tyskland burde jo vera det siste land i verdi til å fengsla inn­byggarane sine for å tvila på «Holo­caust». Men du hev'kje eingong lov til å disku­tera «Holo­caust» i dette landet, for då endar du rett i fengsel! Og det er ikkje noko likare i nabo­landi.

Visste du forresten at Tyskland ikkje er eit fritt land? Det er utruleg nok okkupert den dag i dag! Tru det eller ei!

2015

      UPP   NED

Media.

I FYLGJE media (radio, fjernsyn, net­aviser og aviser) blir verdi ein verre og verre stad, med meir og meir terror, krig, kata­strofar og elende. Det er FEIL! Aldri hev det vore so bra på Jordi som i dag. Stor­parten av folki på Jordi hev det bra (men ikkje ALLE!). Men media prøver med alle midlar å grava fram drit og elende, slik som Dags­revyen: Hev det ikkje skjedd drap eller valdtekt eller ran innan­lands ein dag — ja, so finn dei garantert noko utan­lands, um dei so må heilt til Peru! Men alle dei positive hendingarne i verdi, dei fær dei ikkje med seg (um det då ikkje skulde vera ein kongeleg involvert, med avduking eller liknande). Nyhende­biletet blir voldsomt skeivt: dei få prosenti med elende blir blæse kolossalt upp, og alt det positive blir meir eller mindre forbi­gått i stilla.

Dette blir gjort for å halda folk perma­nent redde. Me skal gå rundt og vera redde for terror, svine­influensa, flått, innbrot, ebola, atom­bombor og Fandens sviger­mor. Og då må me jo ha autoritetar som kann verna oss mot alt dette!

SO! Lat oss sjå litt på kva media og myndigheiter hev fenge deg til å tru (og dei fleste mediefolki trur på dette sjølve ogso):

∎ VERDI BLIR STENDIG VERRE OG VERRE — FEIL!

∎ DET BLIR STENDIG STØRRE OG STØRRE SKILDNAD MILLOM FATTIG OG RIK — FEIL!

∎ VERDI ER TRUGA AV OVER­BEFOLKING — FEIL!

∎ VERDI ER TRUGA AV KLIMA­KRISE — FEIL!

∎ DU MÅ GÅ RUNDT OG VERA REDD FOR TERROR — FEIL!

Men politiet er tydeleg­vis redde for terror, eller kva dei no er — so dei hev byrja gå rundt med skarp­ladde våpen — og dei hev byrja skyta folk. Galskap: inkje hev dei sikring på våpeni sine og dei hev patron liggjande klar i kammeret!

OG SO kann me 14. oktober lesa i Aften­posten at politi­folki her­etter skal bera pistol og ammusjon adskilt. Det var på høg tid at dei som bestemmer tok til vit!

MEN — kva slags patroner er det dei brukar? Er det verkeleg lov å bruka slike på folk??

2013

      UPP   NED

Boston Marathon.

D EN 15DE APRIL gjekk det av bombor under Boston Marathon. Tri om­kom og 264 vart skadde.

Me fekk ogso her sjå lite flinke krise­skode­spelarar i fri ut­faldelse.

"Boston marathon bombing happened on same day as 'controlled explosion' drill by Boston bomb squad", Mike Adams reports for Natural News.

2012

      UPP   NED

Den nye verdensorden.

D EN NYE VERDENSORDEN skulde bli innført dette året, men det gjekk åtte år til fyrr dei myrke krefterne kom seg i gang, og då med ein amputert versjon (Dammegård stakk kjeppar i hjuli for deim hausten 2019).

Det skulde eigentleg starta i 2012 med bombing av Dei olympiske leikorne i London med 13.000 om­komne, med på­fylgjande jord­skjelv og tsunami. Der­etter Covid-19 som me vart vist i opnings­seremonien: biletet viser Boris Johnsom som stend upp or sjuke­sengi si etter at hava vore corona­sjuk. Han vart sjølvsagt "kurert" med mal­aria­medisin.

Legg merke til at det dette året er akkurat 200 år sidan det merkelege året 1812.

      UPP   NED

Statistisk sentralbyrå.

S TATISTISK SENTRALBYRÅ skulde ikkje lenger føra stati­stikk yver dødsårsaker i Norge. Dette skulde her­etter utførast av ein privat aktør.

Kva i alle dagar?

      UPP   NED

Auroramassakren.

D EN 20DE JUNI var det skyting i ein kino i Aurora, Colorado. Tolv omkom og 70 vart skadde.

A Colorado university just 16 miles away from the site of Friday morning’s deadly ‘Batman’ massacre staged an identical exercise the very same day in which students were trained how to react to a gunman firing at people in a movie theater.

NWO REPORT 

Vidare nedyver

Til toppen