Vidare uppyver

1999

      UPP   NED

Orderud-saki.

D EN 22DE MAI vart Anne Orderud Paust og foreldri myrda på garden Orderud i Sørum. Anne, som tid­legare jobba for Johan Jørgen Holst (sann­synlegvis ogso myrda, i 1994) hadde fyrr dette vorte utsett for fleire attentatsforsøk. Og mannen hennar døydde berre nokre vikor fyrr av for­gifting ("akutt kreft").

Per Kristian Orderud, Veronica Orderud, Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød vart dømt til 21, 21, 16 og 18 års fengsel for medvirking.

1997

      UPP   NED

Prinsesse Diana.

P RINSESSE DIANA omkom i ei trafikk­ulukke i Paris, eitt år etter skils­missa frå prins Charles. Dette vekte stor sorg over heile verdi, då ho var svært godt likt av alle.

Men "ulukka" var berre skode­spel. Ho vart tvinga av kongehuset til å gjera dette; alternativet hadde vore langt verre. Ho skulle vekk, på eine eller andre måten. Same lagnaden fekk ogso t.d. Marilyn Monroe, Michael Jackson og Elvis Presley.

Ho hev i alle år etter­på vore svært aktiv med å gjera livet for vanskeleg­stilte ungar betre.

Dersom du er på Twitter vilde du kanskje vera interessert i å fylgja @SnowWhite7IAM. Men — no fær me sjølvsagt beskjeden: Account suspended

1995

      UPP   NED

„Vak­sine“.

I N THE BIOLOGICAL destruction there are the organized tempests on the magnetic fields. What will follow is the conta­mination of the blood­stream of mankind creating intentional infections. This will be enforced via laws that will make vacc­ination mandatory. And these vacc­ines will make possible to control people. The vacc­ines will have liquid crystals that will become hosted in the brain cells, which will become micro receivers of electro­magnetic fields where waves of very very low frequencies will be sent. And through these low frequency waves people will be unable to think, you'll be turned into a zombie. Don't think of this as an hypothesis ... this has been done. Think of Rwanda.

Dr Pierre Gilbert, Chiropractor and Professor of Theology.

      UPP   NED

Andøya.

D EN 25DE JANUAR vart ein forsknings­rakett sendt upp frå Andøya, russarane trudde det kunde vera angrep med atomvåpen, og verdi var atter ner atom­krig.

Eller? (Nei, trur'kje det...;)

      UPP   NED

Oklahoma City.

D EN 19DE APRIL gjekk det av ei bil­bombe i Oklahoma City som øydela Alfred P. Murrah Federal-­bygningen. 168 vart drepne og 680 skadde.

MEN – ei bil­bombe kunde umogeleg øydelagt bygningen på denne måten. Spreng­krefterne må ha kome innanfrå. Og fyrr nokon fekk undersøkt bygnings­restarne vart bygningen teken ned og frakta til ei ørken, og der passa på av vepna vakter.

Og naturlegvis var der ein bombe­drill berre timar fyrr eksplosjonen...

1994

      UPP   NED

EU.

N ORIG VART medlem av EU den 24de juni. Bak ryggen på det norske folk.

Kva, FOLKE­AVSTEMNINGEN den 28de no­vember, det folket sagde nei? Ein bryr seg då ikkje um slikt, må vita.

      UPP   NED

Gardermoen hovudflyplass.

N Y HOVUDFLYPLASS skulde byggast på Hurum, men det vart lagt fram vêrdata som viste at det var ein full­stendig ueigna plass. Garder­moen derimot, var rette staden! Siv.ing. Jan Fredrik Wiborg gjekk hardt i mot dette, og sa det var forfalske data.

Og so mista han livet ved at han datt ut frå eit glas på eit hotell i København. Han hadde kasta seg rett gjenom eit tvo-lags termopanglas, noko som krev ei voldsom kraft. Hev du sétt slikt!

Etter ein knallhard omkamp fekk Arbeidarpartiet pressa gjenom at flyplassen skulde plasserast på Gardermoen.

      UPP   NED

MS Estonia.

F ERJA ESTONIA på veg frå Tallinn til Stock­holm vart sabo­tert, noko som førde til at ho gjekk ned og 841 menneske mista livet.

Den offisielle for­klaringen var at baug­porten hadde svikta. Problemet er berre at det er uråd og ei stor LYGN!

1993

      UPP   NED

Sataniske vers.

F ORLAGSSJEFEN i Aschehoug vart skoten utanfor heimen sin i Holmen­koll­åsen. Det vart kopla til at han hadde gjeve ut "Sataniske vers".

Han vart skoten midt i ryggen tri gonger med svært tett samling. Våpenet var ein .44-kalibra Dan Wesson-revolvar. Patronerne var ekspanderane jakt­ammusjon, spesial­laga for å drepa. Det var ingen vitner.

Han vart skoten medan han stod i hagen sin for å ringa etter bil­hjelp: han hadde eit punktert dekk. Men bilen hadde reserve­hjul, og det er ei enkel sak for ein vaksen mann å skifta hjul. Det vilde teke fem minuttar.

Han vart liggjande lenge og ropa etter hjelp: kvi­for ringde han ikkje etter hjelp; han hadde ferda­tele­fonen i handi då han vart skoten.

Ambulanse­personellet for­stod ikkje at pasienten var skoten fyrr han var komen inn i ambulansen.

Forlagssjefen yver­levde. Noko produsenten av patronerne tykte var svært underleg; dei tok til­og­med kontakt medan han låg på sjuke­huset for å prøva finna ut av det.

25 år etterpå vart tvo personar sikta for u­gjerningen.

Me veit det blir lagt ned eit stort arbeid for at sverta muslimarne (som er erke­fiendarne til "jø­darne"), og så splid millom folke­gruppor.

1990

      UPP   NED

MS Scandinavian Star.

B ILFERJA SCANDIAVIAN STAR på veg frå Oslo til Frederiks­havn vart utsett for fleire mord­brandar natt til 7de april, noko som førde til at 159 menneske mista livet. Eit auge­vitne såg godt kledde mannskap med ferdig­pakka koffertar gå ombord i ein rednings­båt, dei var millom dei fyrste til å forlata skipet. Desse nekta å hjelpa passa­sjerarne, medan resten av mann­skapet gjorde ein heroisk innsats for å redda liv.

Norske myndig­heiter hev i etter­tid vore SVÆRT ivrige til å påstå at ingenting kriminelt hadde skjedd. Politiet fann utruleg nok heller ikkje ut at rederiet hadde fenge for­sikrings­verdien på skipet DOBLA veka fyrr... her sér me fals og fusk so det held i lange tider!

1986

      UPP   NED

Чорнобиль.

D EN 26DE APRIL skjedde det ein kraftig eksplosjon i atom­kraftverket Tjernobyl i Ukraina. Den påfyljande branden sende store mengder radio­aktive partiklar upp i lufti, og desse vart spreidde yver store deler av Europa.

Ogso i deler av Norge, noko som førde til at sauderne måtte ned­forast i åresvis etterpå, ettersom dei vart radio­aktive når dei gjekk på beite. Det var spesielt soppen dei åt som var ekstra radio­aktiv.

Men so er spursmålet: er radio­aktiv stråling so fårleg som dei vil ha oss til å tru? Mykje tyder på at litt stråling berre er bra, då det skjerpar immun­forsvaret. Me veit ogso at bestråla mat held seg frisk mykje lenger, kanskje gjeld det same for oss? Virus og andre u­humsk­heiter vil nok ikkje tri­vast so godt inni oss um me er litt radio­aktive. For 100 år sidan drakk dei radio­aktivt vatn avdi det skulde vera helse­bringande. Men mykje stråling er natur­leg­vis ikkje so hel­dig, då blir ein brend. Det er som med sol­skin, litt er bra, for mykje kann drepa deg.

Og rundt reak­toren i Чорнобиль? Jo, dyre- og plante­livet stor­trivst, og det same gjerer dei fåe men­neski som vart verande att.

Alt pratet um livs­fårleg radio­aktiv stråling er stort sett berre skrem­sels­propa­ganda.

1985

      UPP   NED

Menneske­skapte klima­endringar.

K GB STARTA bedrageri­operasjonen “Menneske­skapte klima­endringar”, og SN hev sidan bi­drege med sitt.

Lat oss berre slå fast ein gong for alle: CO₂ hev absolutt INKJE inn­verknad på klimaet! Trass i ein haug stokk dumme politikarar som prøver for­telja deg noko anna. Og trur du ikkje på religionen deira skrik dei upp i andlite på deg: "Fyyy, du er ein klima­fornektar!! Du er eit dårleg menneskje!! Gå og gøym deg under ei torv!!"

Men — det finst reelle menneske­skapte klima­endringar — ved at dei sprøyter ut svineri frå fly for offisielt å endra vêret! Men dei hev andre og langt skumlare hen­sikter. Ein av dei er å dempa solljoset; laga eit "filter", slik at me ikkje fær den livs­viktige informa­sjonen me skal hava frå Soli. I tillegg blir me fora med lygner um at me må "verna" oss mot Soli; med svineriet dei kallar sol­krem. Dette dei driv med vil ogso føra oss inn i ei ny istid. Og vind­mølle­parkarne blir ogso brukte til vêr­modifika­sjon. Dei hev lite å gjera med straum­produk­sjon.

Dei nyttar fly som på utsida ser ut som passasjer­fly når dei spreider kjemi­kaliarne sine. Hadde dei havt nokon­lunde reint mjøl i posen vilde dei naturleg­vis brukt transport­fly.

Som me ser kjem kjemi­kaliarne her ut frå vengje­tupparne. Hadde det vore kondens­striper vilde dei naturleg­vis kome frå motorane (merka med raude strek på biletet). Det er forøvreg lett å sjå skild­naden: kondens­striper løyser seg upp nesten med det same, kjemi­kalie­striper blir hengjande lenge.

Eit firma som driv openlyst med dette er Nawmc (nawmc.org). Same­leis Kina som pøsar ut enorme mengder små metall­partiklar i lufti både frå bakken og frå fly for å skapa regn. Det er ogso heilt vanleg å sleppa ut små metall­strimler frå fly for at vêrradarane skal sjå kva veg luft­massarne beveger seg.

Flybensinen inneheld ogso no (JP8) mykje meir metall­partiklar:

Jet A (ppb) JP8 (ppb)
Aluminium 0 9360
Magnesium 0 5840
Strontium 12 351
Titanium 100 1056

Vil me etter kvart alle måtta byrja gå med verne­maskor?

The Army has admitted only to using blowers to spread the chemical [zinc cadmium sulfide], but Brindell recalled a summer day playing baseball with other kids in the street when a squadron of green Army planes flew close to the ground and dropped a powdery substance. She went inside, washed it off her face and arms, then went back out to play.   BUSINESS INSIDER

1983

      UPP   NED

Станисла́в Евгра́фович Летро́в.

D EN 26DE SEPTEMBER trudde russarane at fem rakettar med kjernefysiske stridshovud var på veg mot landet deira. Men, takka vera at éin mann (Stanislav Yevgrafovich Petrov) heldt hovudet kaldt, unn­gjekk verdi ragnarok. Hadde russarane svart på det dei trudde var eit angrep, hadde halv­parten av USA's befolkning vorte ut­sletta i fyrste angreps­bylgja. Alt liv hadde etter kvart vorte ende, og Jordi hadde vorte til ei ørken. Blir me fortalt.

Skal me tru på det? Me kann leggja merke til at hovud­personen uppførte seg på nøyaktig same måten som han som liksom var fyrste mann på Månen. Tverr og vrang, og svært lite interessert i å snakka med media. Ein blir gjerne slik når ein blir tvinga (av staten) til å fortelja ei slik lygn, og måtta halda fast på denne lygni livet ut.

Biletet her er frå ein kort film som ofte blir vist, for å syna kva som skjer når ei "atom­bombe" eksplo­derer. Men sjå korleis trei står i fine rekkjor: dette er berre ein modell, og ein del av svindelen.

1981

      UPP   NED

Bilderberger Jacques Attali:

T HE FUTURE will be about finding a way to reduce the popu­lation. We start with the old, because as soon as they exceed 60-65 years, people live longer than they produce and that costs society dearly. Then the weak, then the useless that do not help society because there will always be more of them, and above all, ulti­mately, the stupid. Euthanasia targeting these groups; Euthanasia will have to be an essential tool in our future societies, in all cases. Of course, we will not be able to execute people or build camps. We get rid of them by making them believe that it is for their own good.

Overpopulation, and mostly useless (sic), is some­thing that is too costly economi­cally. Socially, too, it is much better when the human machine comes to an abrupt standstill than when it gradually deteriorates. Neither will we be able to test millions upon millions of people for their intelli­gence, you bet that!

We will find or cause something, a pan­demic targe­ting certain people, a real economic crisis or not, a virus affecting the old or the fat, it doesn’t matter, the weak will succumb to it, the fearful and stupid will believe in it and seek treatment.

We will have made sure that treatment is in place, treat­ment that will be the solution. The selection of idiots then takes care of itself: You go to the slaughter by your­self. ”

1980

      UPP   NED

Nordsjøen.

P LATTFORMI ALEXANDER Kielland kantra og 123 menneske omkom. Årsaki til havariet var til­syne­latande feil bruk, etter­som ikkje alle anker­festi vart nytta, noko som førde til at platt­formi vart sliti sund.

Men det kann ogso vera at platt­formi vart utsett for sabo­tasje, ved at eine foten vart sprengt.

      UPP   NED

Fjærland.

R ETT FYRR påske var det tvo tyskarar som dreit seg godt ut i Fjær­land: dei reiv ned fjord­spennet med jager­flyet sitt. Dette førde til at fjær­lendingarne vart straum­lause i fleire vikor. Pilotarne fekk skote seg ut i aller siste liten, og berga der­med livet.

      UPP   NED

Kommunisme.

M E HEV FENGE høyra at alle var i arbeid med lik løn, alle fekk det dei trengde o.s.b. Men lat oss taka Romania: Staten sytte slett ikkje for at du fekk arbeid; var du arbeids­laus i meir enn tvo vikor vart du sett seks månader i fengsel. Og når du kom ut att hadde du tvo vikor på deg til å skaffa deg arbeid elles var det rett i fengsel att. So rett: det var ingi arbeids­løyse. Og du fekk rasjonerings­kort på det du trengde av mat, men maten måtte du skaffa deg sjølv. Det betydde ende­lause timar i kø kvar bidige dag, og kanskje fekk du tak i det du trengde, og kanskje ikkje. Ein kilo kaffi til­svarde ei månadsløn. Um tvo personar stod og prata kunde du vera sikker på at minst ein av dei var ein angivar. Folki vart ikkje hand­sama som menneske, livet bestod ute­lukkande av å arbeida, stå i kø, sova, og sitja i fengsel.

1978

      UPP   NED

Netpost.

S HIVA AYYADURAI fann upp netposten, berre 14 år gamall.

      UPP   NED

Rullebrett.

D EN NORSKE (dustemikkel)­staten la ned total­forbod mot rulle­brett, av alle ting. Og for­bodet varde heilt til 1989!

1973

      UPP   NED

Mordet på Lillehammer.

T ERRORISTSTATEN IS­RAEL myrda ein uskuldig mann på Lille­ham­mer den 21de juli. Han vart skoten med ikkje mindre enn 12 skot att­med kona (som var umhender i sjuande månaden) på opi gate i eit byggje­felt. Gjernings­mennerne rømde sudover saman med sine med­skuldige — i alt var dei minst 15. Fem av desse hamna i fengsel, men slapp ut etter kort tid. Dei tvo som sat lengst etter mindre enn tvo år. Dei vart i praksis dømde meir som soldatar enn dråpsmenner, noko som vekte sterke reak­sjonar.

Mossadfolki dreit seg ut noko so vold­somt på Lille­hammer, at dei fort­satt fær nervøse rykningar når dei blir minna um det.

1969

      UPP   NED

Månen.

M E HEV vorte fortalt at dei fyrste menneski landa på Månen, åtte år etter at president Kennedy i 1961 sagde: «...before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth.»

Men — hev du hug til å sjå korleis den fyrste “måne­landingen” verkeleg var? Det kann du sjå her. [Fjerna av YouTube enno ein gong — fær sjå um me finn ein ny versjon.]

Me kann trygt slå fast at det ikkje hev vore menneske på Månen. Det hev heller ikkje vore menneske i nær­leiken av Månen, alle astro­NAUTarne/­kosmo­NAUTarne hev halde seg nokso nær jord­overflata. Fornuftigt nok. Um dei i det heile hev vore upp i frå. Dei er nemleg skode­spelarar som læst flyga i verds­rommet.

I 1969 (og ogso i dag) vilde det vore komplett utåd for ein astro­NAUT å bli send til Månen, so det einaste mogelege var å simulera dei manna måne­ferderne.

Skulde dei likevel klart å gjenomføra desse umogelege ferderne vilde astro­NAUTarne ikkje overlevd, og uansett fenge massive stråle­skadar. Det hadde heller ikkje vorte serleg til bilete, då filmarne vilde vortne øydelagde (film toler heller ikkje røntgen­strålar).

Hev du ikkje lurt på kvifor desse manna måne­ferderne brått tok slutt, og kvifor astro­NAUTarne som liksom hadde vore på Månen fekk slike store psykiske plager i etter­kant? Og kvifor russarane, som var lenger komne teknisk, aldri sette ned folk på Månen? Og kvifor ingen den dag i dag, so myket som 40 år etterpå sender folk til Månen?

Sjå tri prov på at dei aldri hev vore verken på eller i nærleiken av Månen med noko som helst:

1. Dei vilde teke med seg ei gastar stjerne­kikert i staden for ein av desse bilarne sine, slik at me hadde fenge fantastiske astro­bilete (det er visstnok ingen atmosfære på Månen).

2. Månen syner godt frå Jordi. Jordi syner vold­somt godt frå Månen, avdi ho er so mykje større. Sjå biletet. Men nesten aldri vart ho med på bileti og filmarne (og då knøtt­liti og merkeleg) endå ho all­tid vilde hengja rett over deim (dei landa jo alltid på fram­sida av Månen, kvifor aldri på bak­sida??).

3. Dei vilde sett att eit kamera som filma Jordi 24 timar i døgnet, slik at me no kunde gått inn på Nasa sine sidor og få sjå Jordi i sann­tid når me vilde. Og kvifor hev dei aldri etter Apollo-ferderne gjort det? Dei påstår at dei hev sett ned bilar på Mars, so å setja ned eit kamera på Månen skulde vel då vera rett so enkelt?

Men sjølv um dei hadde klart å plassera eit kamera på Månen, vilde dei nok ikkje synt oss noko. Då vilde me jo fenge sett kor­leir Jordi verkeleg ser ut. Kanskje ligg t.d. Fris­land der den dag i dag? For Fris­land var fort­satt å finna på korti etter at dei store land­massarne på Nord­polen vart vekke.

"Måneferderne" er eit fan­tastisk even­tyr, og berre det. Me hev ogso mange bilete som prov. Men ikkje det med hunden på: det er for­falska. Hunden og ballen er limt inn; det ser me på at dei hev ein annan kompri­mering enn resten av biletet. Men det er svært godt laga. Og biletet av hunden er truleg teke på same stad og i same vinkel, avdi skuggarne passar per­fekt. Men kva med dei andre? Og studer gjerne "måne­landaren" på eit høg­upp­løyseleg bilete: du vil sjå at han ser ut til å vera klatta saman av tvo ti­åringar.

Og kvifor fann dei på dette? Jo, dei rana jo til seg for­skrekkeleg mykje pengar frå skatte­betalarane berre for å produ­sera nokre elendige film­stubbar.

Anders Björkman:

All re-entries since 1961 are hoaxes! You are going too fast and do not know your speeds, positions and directions at any moment and cannot adjust anything, as you do not have the means to do it.

The re-entry was an integral part of the 1957-1991 US/USSR fake 'space race', i.e. simple propaganda. The Russians just said it was dead easy and the Americans agreed. But it was and is impossible.

S O HEV ME det ekte — hemmelege — rom­programmet; truleg starta rundt 1850. Med svære rom­skip av den typen me ser i rom­filmar og -seriar. Med base inni Månen og på Mars og so vidare. Dei flyg ikkje i verds­rommet; men gjenom sokalla ormehol. Og mange typar utom­jordiske: ein del av desse er i våre auge monster som brukar menneski som mat og slavar. Noko dei hev gjort til alle tider.

«We already have the means to travel among the stars, but these technologies are locked up in black projects and it would take an Act of God to ever get them out to benefit humanity... Anything you can imagine, we already know how to do.» Ben Rich (former Lockhead director).

1968

      UPP   NED

Alvorleg trugsmål i nord.

I JUNI stod brått store russiske styrker ved norske­grensa, kanskje 30 til 60 tusen soldatar, og det vart ogso opna eld frå strids­vognorne, men det viste seg å vera lausskot.

Norske myndigheiter heldt hendingi strengt hemmeleg i yver 30 år.

1966

      UPP   NED

Prøvesprengingar?

Sprenging.

F RANKRIKE BYRJA med prøve­sprengingar av "atom­bombor" i Stille­havet. Dei som skulde bivåna dette måtte naturleg­vis snu seg med ryggen til og lata att augo, slik at dei ikkje skada synet... og so fekk dei sjå bilete og filmar av hendingarne etterpå. Problemet er berre at alle bileti og filmarne er FALSKE... som alle andre av "atom­bombe"-sprengingar... Sjå t.d. filmar der "soppen" breier seg utover millom skyer som er HEILT upåvirka... ein vilde kanskje tru at skyerne flytta litt på seg når dei vart utsette for slik ei kraft... ;)

Det finst mange "atom­bombor" verdi over, for dei er jo veldig kjekke som skremsels­propaganda: for å halda vanlege folk permanent redde. Men ikkje ei einaste fungerer, og dei hev aldri gjort det. Og dei kostar jo for­skrekkeleg mykje pengar, pengar dei stakkars skatte­betalarane blir avkrevde (eller rettare sagt frårana).

Dei er svært so løyndoms­fulle um dei ekte våpeni sine, medan "atom­bomborne" fortel dei viljugt vekk om: kor mange, kvar dei er osb. Er det ikkje løge? Det er rett og slett propa­ganda! Løgn!

Og me som ikkje trur på løgnerne deira, oss ler dei av. Voldsomt. Men me høyrer tydeleg ein nervøs under­tone i låtten.

Sprenging.

Her sér me kva som dukkar upp um me "vrir" litt på biletet... det er "klypp og lim".

Dynamittstabel.

Det som vart sprengt på desse "prøve­sprengingarne" deira var rett og slett forferdeleg svære stablar med dyna­mitt.

1965

      UPP   NED

The Adam and Eve Story.

D ENNE BOKI VART skrivi i 1963, kom ut dette året og vart fjerna av CIA året etter. Fyrst i 2016 fekk folk lov å sjå kva ho inneheldt — men visstnok berre 20% av innhaldet! Som du kann lasta ned frå CIA (pdf). Men hugs — boki du lastar ned er den sensurerte versjonen, og dermed kanskje ikkje mykje verd. Den originale versjonen skal visstnok vera på 284 sidor, ikkje 55. Men dette er noko usikkert. Og ettersom CIA er minst like løgnaktige som Nasa, kann det jo godt vera at alt dette berre er noko dei hev fabrikert sjølve.

Nytt: No finn du ny versjon av boki her. Men denne kom ut i 1993. Og skal tru um ikkje CIA hev vore innblanda her ogso... for dei let henne passera. So den informasjonen dei ikkje vil lata oss sjå er altso ikkje med i denne boki. Me fær vona at den opp­rinnelege versjonen frå 1965 dukkar opp og blir spreidd fyrr dei rekk å reagera.

1964

      UPP   NED

50.000 sakna ungar.

E LEVAR OG LÆRARAR reiste på "picnic" saman med ei dronning og ekte­mannen hennar 10de oktober. Dronningi tok med seg ti av ungarne ut or augna­syn; dei var sju gutar og tri gjentor i alderen seks til fjortan år.

Ingen hev sett desse ungarne sidan.

Dei er ikkje dei einaste sakna der i landet: 50.000 ungar hev forsvunne frå 80 indianar­skular i Canada. Og dei hev so lang funne 31 masse­graver med barne­lik i nærleiken av skularne.

1963

      UPP   NED

President John F. Kennedy.

P RESIDENT KENNEDY vart skoten. Og som me ser var det sjåføren som utførde ugjerningen. Etter denne tid vart alle ny­utnemnde presi­dentar i USA tekne med inn i eit tomt konfe­ranse­rom og vist denne filmen. Dermed for­stod dei kva som venta um dei ikkje var lydige. Ronald Reagan var ikkje heilt med på dette og måtte tydelegvis ha ei påminning.

Kanskje var dette eit skodespel, eller det var ein "stand-in" som vart skoten. JFK levde truleg til han var 103.

Biletet her vart teke rundt 2020, og det var tydeleg at han og Trump kjende kvarandre godt.

1962

      UPP   NED

Cuban Missile Crisis.

O KTOBER: Den kalde krigen var visst­nok på sitt aller verste, og USA og Sovjetunionen var ner atom­krig. So vart me iallfall fortalt.

1960

      UPP   NED

The Beatles.

I LLUMINATIGRUPPA THE BEATLES vart danna. Formålet var å avkristna ungdommen, og få dei til å starta ein utsvevande livsstil, med narkotika og satanisme som stikkord.

Ein livsstil som resulterte i mange uynskte svangerskap, og påfylgjande abortar. Noko gruppa flåsar med på dette biletet; utkledde som lækjarar dekka av foster.

1959

      UPP   NED

AIDS.

D RAPSVÅPENET AIDS vart laga i USA for masse­utrydding og spreidd med WHO sine vak­sine­program i Afrika.

Ormen me ser her er forøvreg symbolet deira for Adreno­chrome-hausting.

1955

      UPP   NED

Montgomery, USA.

D EN AFRO­AMERIKANSKE sy­erska Rosa Parks nekta å gi frå seg setet sitt til ein kvit person på ein buss, noko som gjorde at ho blei arrestert og bøt­lagt. (Ho var ikkje den fyrste som gjorde det, men den fyrste som fekk stor merk­semd.) Dette førde til ein 382 dagars lang boikott av busselskapet, og med­virka til at det offisielle rase­skiljet i USA vart upp­heva.

Dette var forøvreg berre ein liten del av det store arbeidet ho gjorde for borgar­rettarne i dette skakkøyrde landet.

1951

      UPP   NED

Ny terror i Nord-Norge?

A P-REGJERINGEN vedtok å brenna ned og tvangs­evakuera Finnmark på same måte som tyskarane hadde gjort, i tilfelle krig med Sovjet­unionen. Men folket fekk naturlegvis ikkje vita um dette, ved­taket vart halde strengt hemmeleg.

      UPP   NED

Eksperimentet.

D EI FYRSTE 22 grønlandske borni vart tvangs­flytta frå heimarne sine, som eit eksperiment: dei skulde for­danskast! Og kven var det som utførde ugjerningen? Jo, den danske staten og Redd Barna! Den danske raude­krossen var ogso med på det. Og dei fort­sette med dette heilt fram til 1976! I byrjingi var det heller ikkje tilsyn med heimarne borni kom til. 1600 born!

Ei som fyrst etter seks år endeleg fekk treffa att mor si kunde ikkje snakka med henne, avdi ho forlengst hadde gløymt det grøn­landske språket. For det hadde ho jo ikkje fenge lov til å bruka i Dan­mark!

Og når borni endeleg fekk koma heim til Grønland venta eit nytt sjokk: dei måtte bu på barne­heim! Og fekk heller ikkje der lov til å prata anna enn dansk! Og dei fekk berre sjeldan lov til å vitja familiarne sine!

Desse grovt kriminelle handlingarne var gjort i beste meining — visst­nok.

Vidare nedyver

Til toppen