Vidare uppyver

1948

      UPP   NED

Israel.

T ERRORISTSTATEN ISRAEL vart danna. Rettnok låg det eit land der frå fyrr, men... ...og 800.000 menneske vart jaga frå heimarne sine... ...pytt... og talet er i dag uppe i 8 millionar flyktningar.

“Jødarne” hadde ikkje noko som helst historisk til­knytning til Palestina, og dei var ikkje jødar, jøde­begrepet er berre noko dei fann upp / til­rana seg. Heile historien deira er upp­dikta og falsk. Og den heilage boki deira — Gamle­testamentet — kor ofte stend “jødar“ nevnt der? Svaret er ein gong og fyrst etter 500 sider, og då sann­synlegvis som fylgje av ein feil­oversetjing.

Femte Mosebok, som levittarne i Judea hadde skrive ferdig 621 år fyrr vår tids­rekning, er grunn­laget for “jødarne” si ut­plyndring og slave­bitting av andre nasjonar. Der fann dei alt svart på kvitt. T.d.:

«Alle dei folki Herren, din Gud, gjev deg magt yver, skal du tyna, og ikkje kvida deg for å drepa deim. Og aldri må du tena gudarne deira; for det vert ulukka di.» (7. kapitlet, 16. verset.)

«Herren, din Gud, skal gjeva deg magt yver deim; han skal fjetra deim, so dei ikkje veit anten att eller fram, og vert ned­hogne.» (7. kapitlet, 23. verset.)

«Held du ’kje alle bod i denne lov, deim som stend skrivne her i denne bok, ottast du ikkje det høgheilage og agelege namnet åt din Gud, skal Herren senda fæle ulukkor yver deg sjølv og yver ætti di, svære og ende­lause ulukkor og endelause vonde sjuk­domar.» (28. kapitlet, 58.-59. verset.)

Merk fylgjande: Femte Mosebok var den fyrste dei laga, dei andre mose­bøkerne (1-4) skreiv dei på eit seinare tids­punkt.

Kart Kart

Og den kriminelle staten vil ha meir... mykje meir...

This Land Is Mine from Nina Paley on Vimeo.

      UPP   NED
Nils Trædal

Nils Trædal.

N ONDEPARTIETS Nils Trædal vart funnen sterkt skada utanfor bu­staden sin (han hadde an­giveleg dotte ut av eit glas), og døydde seinare av skaderne.

Dette var rett fyrr han skulde greia ut for Stor­tinget um hen­dingarne under 2. verds­krigen. Kva var det han visste, som for all del ikkje måtte bli offentleg­gjort?

Døds­fallet vart dyssa ned, og ikkje etter­forska på vanleg måte.

1947

      UPP   NED

Roswell.

Avis

E IN FLYGANDE farkost styrta i Roswell i New Mexico, USA. Mange trur han var utom­jordisk, men det er vel heller tvil­samt. Det var nok ein proto­type utvikla av dei tyske vitskaps­mennerne som vart kid­nappa frå Tysk­land i 1945.

Myndigheiterne sende fyrst ut presse­melding, men so vart det brått lagt lok på. Forsvars­ministaren som var open um saki vart sperra inne på eit militært "galehus" og datt visstnok seinare ut frå 16de etasje ("suiciding").

Det ser ut som myndig­heiterne i dei ulike land vil ha folket til å tru at det finst utom­jordisk liv på Jordi, ved å ha eit ekstremt hemmeleg­hald i kombinasjon med stadige "lekkasjar". Då blir jo folket nyfikent. Som med "atom­bomborne". Og med same hensikt: å gjera folk utrygge.

1946

      UPP   NED

Operation Highjump.


Admiral Richard E. Byrd

D EN HØGT DEKORERTE admiral Byrd reiste på sin fjorde sudpol­ekspedisjon. Men denne gongen var det ein gedigen militær operasjon, han hadde med seg ikkje mindre enn 12 skip, hangar­skip med 33 fly og helikopter og over 4700 menner. Samt ein ubåt. Dei ankom i slutten av desember, og planen var at ekspedi­sjonen skulde vara i seks til åtte månader. Eit godt stykke innpå fast­landet fann dei millom anna eit 300 miles² stort område full­stendig fritt for is og snø, og tempera­turen i innsjøen dei landa på var 38℉ (3,3℃).

Men ekspedi­sjonen varde i mindre enn tvo månader — dei trekte seg ut i slutten av februar. Ifylgje russarane upp­stod det harde kamp­handlingar mot ein ukjend og overlegen fiende den 26de februar, og amerikanarane måtte trekka seg ut i all hast. I eit intervju i avisa El Mercurio (Chile) den 5te mars 1947 var det å lesa (her oversett til engelsk): «Admiral Richard E. Byrd warned today that the United States should adopt measures of protection against the possibility of an invasion of the country by hostile planes coming from the polar regions.»

Admiralen hadde tidlegare fortalt i eit fjernsyns­intervju at det låg eit uuppdaga kontinent på storleik med USA bak Sud­polen. Men etter denne ekspedisjonen fekk han munn­korg, og meir vart ikkje sagt.

Me veit at tyskarane fyrr og under Andre verdskrig utviste stor interesse for ein del (Neu-Schwabenland) av det som no heiter Dronning Mauds land.

Her er propagandafilmen som vart laga rett etterpå:

The SECRET LAND

Her er ein film russarane laga:

The Third Reich: OPERATION UFO

1945

      UPP   NED

☢ Hiroshima og Nagasaki.

Hiroshima

D EN 6TE AUGUST sleppte USA ei atom­bombe yver Hiro­shima, og den 9de august ei yver Nagasaki. Planen var vidare å fort­setja å sleppa atom­bombor yver byar i Japan til dess japanarane over­gav seg: ei 19de august, tri i sep­tember og tri til i oktober.

Det merkelege er at Hiro­shima og Naga­saki ser ut til å ha fenge nøyaktig same type skader som Tokyo og dei andre japanske byarne, som vart ut­sette for brann­bombor. Det var til dømes ikkje skader på verken veger eller bruer (bort­sett frå éi), desse kunde takast i bruk att med ein gong, og bygningar av armert betong fekk ikkje store skader.

Og naturlegvis nytta dei ikkje atom­bombor etter­som dei rett og slett ikkje fungerer. Dei berre sa det var atom­bombor, muligens for å skræma japanarane til å gi seg. Men det var ute­lukkande trugs­målet frå Sovjet­unionen som førte til at dei over­gav seg, ikkje den van­sindige bombingi.

USA utsette i alt 68 byar i Japan for terror­bombing. Men ein vinn ikkje ein krig ved å terror­bomba sivile, det fører berre til ufattelege lidingar og er ein krigs­for­brytelse. Einaste måten å vinna ein krig på er ved å over­vinna dei militære styrkerne til mot­standaren.

I Japan vart ein no fengsla og av­retta um ein sådde den minste tvil um at det var atom­bombor som hadde ut­sletta Hiro­shima og Naga­saki. Same­leis kunde ein ogso i USA risikera dauds­straff um ein avslørte noko som myndig­heiterne meinte var uheldig vedrørande atom­bomborne.

Hev du aldri lurt på kvifor atom­bombor ikkje hev vorte nytta i ein einaste krig sidan 1945?

Major Alexander P. de Seversky

Major Alexander P. de Seversky: “In Hiro­shima I was pre­pared for radically different sights. But, to my surprise, Hiro­shima looked exactly like all the other burned-out cities in Japan.”

Og kven var det som fann (dikta) upp atom­bomba? Jo, for­fattaren H. G. Wells so tidleg som i 1913: The gaunt face hardened to grimness, and with both hands the bomb-thrower lifted the big atomic bomb from the box and steadied it against the side. It was a black sphere two feet in diameter.

Anders Björkman Anders Björkman:

A-bombs were and are just pro­pa­ganda lies. There is no evi­dence that they worked 1945 or later. The a-bomb was in­vented by an American Robert O Lyssenko — a cousin of Trofim — but assisted by A. Ein­stein and encouraged by Roose­velt and Stalin! USA is the greatest military force on Earth since WW2 with shiny uniforms, medals, salutes, KIAs, MIAs, etc. And it has lost most wars since 1945 because it doesn't use a-bombs in Korea, Viet­nam, Afghani­stan, Iraq, Lybia, etc. Do you know why? No a-bomb has ever ex­ploded on planet Earth. The a-bombs are just a hoax to keep you afraid!

      UPP   NED

Slutt på krigen i Europa.

D EN 7DE MAI VAR krigen i Europa slutt. Men Norig var i praksis okkupert av dei allierte fram til 13de desember, og i denne perioden vart landet styrt av allierte propa­ganda­ekspertar, dei fleste av asken­asik­hazarisk (“jødisk”) her­komst. Med andre ord: det norske folk vart i denne perioden (og ogso sidan) massivt fora med usanningar levert av profe­sjonelle løgnarar. T.d. avisa Hardanger: “10. juli 1944 vart det myrda 24.000 der [Dachau].” Heilt van­vittig påstand, og endå meir van­vittig er det at folk slukte det rått! Og under denne okkupa­sjonen (den 26de juni) vart ogso Norig heilt i strid med folke­retten medlem av SN (United Nations). Eit okkupert land kann ikkje inngå ein slik avtale!

Under krigen vart aske­nasik­hazarene (“jødarne”) i Norge fråstolne alle eigna­luterne sine og sende til arbeids­leirar i Tysk­land. Derifrå var dei meint å bli vidare­sende til Pale­stina ved krigs­slutt (det var dette som var “den endelege løysingi på jødeproblemet”, ikkje at dei skulde ut­ryddast). Men ikkje alle, rundt 1200 kom seg over til Sverik.

Den ulovlege regjeringen kom heim att, og dei hadde sjølvsagt med seg gull­behaldningen... eller? Nei, tenk, dei hadde ikkje det.

Brevmerke

Dei som budde litt avsides hadde ikkje merka so mykje til krigen og den påfylgjande okkupa­sjonen, men det hadde sjølvsagt rådd stor uvisse, og vore mykje snakk um tyskarane. Og mange hadde sétt flyktningar på veg gjenom dalarne. I tillegg hadde det vore rasjonering og knappheit på varor, noko som fort­sette ei god stund fram­yver endå. Mjølet var til dømes ikkje brukande til brød­bakst, so ein steikte i staden helle­kaker av det.

Og — me skal hugsa på at krigen var slett ikkje slutt for alle. Mange av deim som tok del i krigs­handlingarne vart øydelagde som menneskje, sjølv um dei ikkje vart fysisk skadde, og dette stridde dei ofte med livet ut.

Historieforfalsking.

Når ein krig er slutt, er det seier­herrane som skriv historia. Det blir gjerne svart-­kvitt; dei som seira var berre snille og gode, og dei som tapte berre fæle. For som Churc­hill, som millom anna var direkte ansvarleg for at mange millionar menneske svalt i hel i India i 1943, sagde: «History will judge me kindly because I intend to write it myself.» Noko han ogso gjorde.

London og mange andre britiske byar vart bomba, men — tys­karane var so høf­lege at dei venta heilt til bri­tarne var fer­dige med å byg­gja til­flukts­romi sine! Det tok 8 månader. Truleg var det ikkje eit einaste tysk fly over britisk jord seinare heller, bri­tarne ordna det sjølve. Grei måte å få vekk byg­ningar ein vilde bli kvitt. By­for­nying på sitt beste! Truleg vart byg­ningarne sprengde lokalt med dyna­mitt, gjerne medan nokre fly flaug over for å gjera det realistisk. Folket fekk jo ikkje med seg dette, dei sat liv­redde nedi til­flukts­romi sine. I til­legg plasserte bandittarne "u­eksplo­derte bombor" i gatorne for å gjera det endå meir "ekte". (Klikk på biletet for å sjå det elendige arbeidet. Asfalt­bitarne vilde spruta meter­vis, men her ligg dei pent tett innåt "bomborne";)

Her hev me eitt av dei mange falske bileti frå krigen — stoppa flyi i lufti medan dei sleppte bomborne? Og dei ligg alle fint vass­rett. Lat oss so sjå tvo ekte bilete:

Bombor

Men me ser jo på filmar at bomborne dett slik segjer du? Nei, du ser ein blanding av film/teikne­film. "Bom­borne" er teikna inn; sjå dette biletet eg hev teke frå ein film (klikk på biletet og sjå spesielt på dei tri "bomborne" under det øverste flyet):

Og dess-utan vilde flyi gått brått uppyver etter å ha sleppt frå seg tonnevis med bombor.

“Holo­caust”.
Arbeit macht frei

Me fekk vita at tys­karane hadde gassa i hel og kremerte seks mil­lionar “jødar” i kon­sentra­sjons­leirane. Men fyrst i 1972 fekk den på­ståtte hen­dingi eit namn: “Holo­caust” (og­so kalla "Holo­Ca$h"). Og talet 6 mil­lionar “jødar” hadde forøvreg gått att i aviser og blad og bøker i lange tider, mil­lom anna i 1839, 1869, 1889, 1891, 1896, 1897, 1900 (...There are 6,000,000 living, bleeding, suffering argu­ments in favor of Zionism...), 1902, 1904, 1905 (...From 1800 to 1902 he caused 6,000,000 Jewish families to be expelled from Russia...), 1906, 1910, 1911, 1914 (...to con­sider the plight of more than 6,000,000 Jews who live within the war zone...), 1915, 1918, 1919 (...6,000,000 Jews in bread line...), 1920 (...Today 6,000,000 Jews Are Facing the Darkest Days Ever Known...), 1921, 1931 (...Six Million Jews Face Starvation...), 1932, 1933, 1935, 1936, 1938, 1939 (...there are six mil­lion Jews in Europe today fighting despe­ratly against...), 1940 (...if the Nazis should achieve final victory "6.000.000 Jews in Europe are doomed to destruction."), 1942 (...these six mil­lion Jews will all be dead...), 1943 (...Nazis had decreed the complete extinction of six mil­lion Jews...), 1944 (...almost six mil­lion Jews having been murdered in cold blood...), 1945 (6,000,000 JEWS DEAD). Ikkje mindre enn 271 gonger (som me veit om) er talet 6 mil­lionar “jødar” vorte fram­stilt i skrift og tale i samband med ut­sletting, svolt og naud o.s.b. FYRR 1945!! Og — prøv å få dette til å stemma:

• Offisielle dokument viser at det budde rundt 2 millionar “jødar” i tysk­okkuperte land i 1943.

• 6 millionar “jødar” vart gassa i hel.

• 3 millionar europeiske “jødar” over­levde krigens redsler.

Mange av deim som (heilt fram til våre dagar) hev stilt spursmål um kor­leis dette kunde skje i so stort omfang, altso kor­leis tyskarane kunde hava so utruleg stor kapasitet (t.d. av­retting og ikkje minst kremering av upptil 20.000 menneskje i løpet av éin dag i éin kon­sentra­sjons­leir) hev vorte sette i fengsel.

Arbeit macht frei

Fram til tidleg i 90-åri stod det på ein plakat i Ausch­witz at 4 milli­onar døydde der. Men so vart talet brått redu­sert til 1,5 milli­onar! Og so til 1,1 million! MEN — talet 6 milli­onar “jødar” totalt vart like­vel ståande uforandra!! Me kann her trygt snakka um løgner i stor skala ("dess større løgner, dess fleire trur på deim").

Det ser ut til at det er svært viktig at ingen stiller spursmål um den offisielle ver­sjonen. For, i Tyskland, Fran­krike, Auster­rike, Polen, Romania, Belgia, Sveits, Canada, Australia og New Zealand er det utruleg nok lov­bestemt at det er forbode å betvila “Holo­caust”!! Du hev 'kje ein­gong lov til å disku­tera temaet! Dette åleine er 100% prov på at “Holo­caust” er LØGN. Det er heilt ube­gripeleg at Holo­caust­til­hengjarane ikkje greiet å inn­sjå noko so inn­lysande!

“Gass­kammeret” som blir vist fram til turistarne i Auschwitz vart uppsett i 1948. Det turistarne derimot ikkje fær sjå er dei ekte gass­kammeri (til desinfi­sering av klæde og madrasser, og det er kun der dei hev funne restar av Zyklon-B), sjuke­huset, biblio­teket, bordellen og symje­bassenget. Heller ikkje fær dei høyra um dei tvo småe husi (no vekke) som visst­nok vart nytta til gassing (ikkje med Zyklon-B, det vilde vore gal­skap) av nyss ankomne fangar (upptil 200 i gongen) som ikkje var arbeids­dyktige. Berre fangar som kunde jobba hadde ein sjanse til å over­leva i denne leiren. Men, desse vart då ogso tekne godt vare på, for dei var særs viktig industri­arbeids­kraft (dei produserte krigs­materiell). (Paul Follegg (sekretør, Førerens Sekreteriat) i Dachauw: “De lå i pene, rene og hyggelige brakker, hvor de hadde 1. klasses syke­hus, tann­læge­behandling og stell i det hele tatt.” “Men — de lærte å arbeide, og å arbeide hardt.”) Himmler tykte trass i det at dauds­tali (grunna tyfus) var alt for høge, og gav fleire gonger skriftleg ordre um at dei måtte reduserast.

Den verkelege grunnen til at krematorie­omnarne vart instal­lerte var dei alvorlege utbroti av tyfus. Dei som døydde av denne sjuk­domen kunde ikkje leggjast i masse­graver, då det vilde forårsaka smitte­spreiding gjenom grunn­vatnet. Sjå denne artikkelen. Og sjå ogso denne filmen.

Døds­skvadronar.

Men um gass­kammer ikkje vart nytta i serleg grad blir det sagt at tyskarane hadde døds­skvadronar som reiste rundt og av­retta “jødar” og andre folk dei ikkje likte. Offeri vart tvinga til å leggja seg ned i store masse­graver tett i tett, i mange lag, som sardiner i ein boks, og vart av­retta med nakke­skot. Døds­skvad­ronarne jobba utan stogg so lenge dei hadde dags­ljos. Elles var det vanleg at offeri vart stilte upp på kanten av graverne og skotne med maskin­gevær. Ordrane til dette kom ikkje frå øverste hald, men alle visste at Hitler ynskte å fjerna “jøde­problemet”, og meinte dette var ein effektiv måte å gjera det på, og at det ikkje var naud­synt å plaga føraren med “detaljar”. Hitler sin måte å bli kvitt “jødarne” på var deporta­sjon til Palestina, men Himmler (og Bor­mann) vilde det visstnok ikkje slik. Det sér ut til at dei gjekk bak ryggen på Hitler og beordra syste­matisk ut­rydding, ikkje berre av menner, men ogso kvinner og born, slik at “neste generasjon tyskarar ikkje skulde få same problemet”. Korvidt dette er rett er nokso usikkert. Iallfall um det stemmer at både Hitler og alle rundt honom sjølve var “jødar”.

Kor mange “jødar” som døydde i Europa under krigen (ved skyting, henging, av svolt, sjuk­dom, alder­dom, bombing frå dei allierte osb.) veit ein jo ikkje, kanskje i overkant av ein mil­lion, derav ca. 450.000 i kon­sentra­sjons­leirane. Det budde forøvreg rundt 3,6 millionar “jødar” i Europa i 1936. Der­etter minka talet fort, då svært mange flytta til Pale­stina og USA. Men då krigen braut ut budde det brått 6 millionar “jødar” berre i Tysk­land!! Ifylgje “jødarne” sjølve.

Hensynslaus terror.
Arbeit macht frei

Men me må spyr­ja oss um dette: dei alli­erte si vold­somme bom­bing av sivile mål i Tysk­land (og Japan), var det noko betre enn det tys­karane gjorde? Er det å av­retta enorme meng­der u­skul­dige men­neske med bombor meir “stove­reint” enn å av­retta dei same men­neski med kuler? Me som var på “rette sida” hev mykje meir blod på henderne enn tyskarane. Berre under an­grepet på den for­svars­lause byen Dresden (650.000 spreng­bombor og 200.000 brann­bombor) vart kanskje so mange som 3-500.000 uskuldige menneske brende levande. Dei allierte krigs­for­brytarane hev i etter­tid stadig ned­justert talet (pynta på det). Det blir no hevda at talet var 25.000, endå dei tyske myndig­heiterne rakk å telja 202.040 lik og identifisera rundt 30% av desse — dette segjer vel sitt...

Folkemord.

Var det no slutt på elendet? Nei, ikkje for tyskarane. I perioden 1945–50 omkom millom 7 og 10 millionar tyskarar av tvangs­arbeid og svolt i dauds­leirane til Eisen­hower (1,5 millionar) og i Tyskland forøvreg, og ved etnisk ut­reinsking i aust (dei russiske soldatarne hadde ordre um å dagleg rana, voldta og drepa so mange tyskarar som dei var i stand til). Dette ukjende holo­caust blir det ikkje prata mykje um (heller ikkje um det russiske "jødisk"-styrte holo­caust — Gulag — der minst 66 millionar menneske vart myrda i perioden 1917-1959). Grusom­heiterne som vart utført mot det tyske folk (spesielt av russarane) etter krigen manglar side­stykke i Europa. Sjå gjerne denne filmen (berre for vaksne!!). Soga um krigen er svært “farga” av seier­herrane, og det er strenge straffar for deim som vågar tvila på den offisielle (løgnaktige) versjonen. Den einaste historikaren som torer fortelja sanningi er David Irving. Han hev det meste rett. Les gjerne ogso boki "Hellstorm" av Thomas Goodrich.

Winston Churchill.

Churchill til US-General Robert E. Wood (november 1936): «Germany becomes to powerful. We have to crush it.»

Churchill til Truman (Fultun, USA mars 1946): «The war wasn't only about abolishing fascism, but to conquer sales markets. We could have, if we had intended to, prevented this war from breaking out without firing one shot, but we didn't want to.»

Churchill; The Second World War (bok utgjeve 1960): «Germanys unforgivable crime before WW2 was its attempt to loosen its economy out of the world trade system and to build up an own exchange system from which the world-finance couldnt profit anymore. ...We butchered the wrong pig.»

Adolf Hitler.

Og Hitler? Offisielt begjekk han sjølvmord saman med kona Eva Hitler. Men det eksisterer ikkje noko som helst prov på at dette skjedde. Mest truleg rømde dei til Argen­tina der dei ei tid budde på Eden Hotel i La Falda. Ekte­paret som eigde hotellet hadde eit svært nært ven­skap med Hitler. Eit tru­verdig augna­vitne segjer at Hitler hadde fjerna barten og brukte parykk, men var likevel svært lett att­kjenneleg. Han reiste muligens seinare til Stasjon 211 på Sud­polen, og døydde truleg i 1965.

Og so hev me Herman Gunthen­berg i Argen­tina som påstår at han er Adolf Hitler... Rettnok vilde Gunthen­berg på biletet her vera 126 år, der­som det stemmer at Hitler var 56 år i 1945... men det er uhyggeleg lik­skap.

Og Hitler var verre enn me på nokon måte hev kunna fore­stilla oss: han var Illuminati Grand Master III Reich! Illu­minati likar å gøyma inn­lysande ting rett fram­for nasen på oss.

Etter krigen fekk Hitler tvo døtre, som båe er aktive topp-politikarar (natur­leg­vis), og ikkje er dei særleg kjekke. Spesielt den eldste er eit reint udyr, og gjerer ikkje mykje for å løyna det hel­der (og det finst man­ge bilete av henne der ho gjerer nazi-hel­sing). Og ho er på­fallande lik far­en, spesi­elt i profil, med­an den yng­ste (dei er halv­systrer) nok liknar meir på mori. Biletet viser nasarne til Hitler og eldste dotteri: biletet av henne er teke meir undan­frå og meir frå sida.

Og kven er etter­fylgjaren til Adolf [Adolph] Hitler? Truleg heiter han eigentleg Alexander Adolf Hitler og hev millom anna spela ein kap­tein med fransk­klingande namn i ein kjend rom­serie... Og kapteinen i denne serien snakkar stadig um korleis Jordi vart slik ein bra plass å leva på — omtrent på denne tid og framover... me fær nok mange hint der, frå toppsjefen sjølv.

Norig etter krigen.
Dritveg

Og so skulde altso Norig byggjast upp att — eller? Nei, det vart heller det mot­sette. Vegar, jarn­bane og tele­fon vart to­talt neg­li­sjert under AP-styret heilt fram til 1960. Folk fekk ikkje ein­gong lov til å kjøpa seg bil! Dei fekk ikkje tele­fon! For dette meinte Arbeidar­partiet var luksus! Dei skrøpelege vegarne som var, vart meir og meir øydelagde av tung­trans­porten, og svært lite vart sett av til veg­byggjing og ved­like­hald. Det var so gale under dette van­styret at folk faktisk køyrde seg fast på offentleg riksveg! (Biletet er teke i 1966.) Rett­nok vart det satsa på industri­arbeids­plassar, men med den kolossale foru­reiningi dette førde med seg. Slik som i Årdal, der aluminiums­verket (bygd av tyskarane) sleppte ut upptil 2000 kilo fluor i døgnet rett i lufti. (I dag slepper dei ut rundt 260 kilo i døgnet, som er meir enn gale nok.) Resultatet var daud skog og for­gifta dyr, og fråflytting av heile grender, slik som Nun­dalen.

      UPP   NED

Angrepet på Vallø.

D EN 25DE APRIL, berre tvo vekor fyrr krigen var slutt, kom 119 allierte fly inn yver Vallø og bomba staden til pinne­ved. 53 nord­menner og eit ukjent tal tyskarar og russarar om­kom.

1944

      UPP   NED

Terror i Nord-Norge.

I TIDSROMMET oktober til mai trekte tyskarane seg attende frå Nord-Norig og raserte heile Finn­mark og Nord-Troms og tvangs­evakuerte be­folkningen der.

      UPP   NED

Bombingen av Laksevåg.

D EN 4DE OKTOBER kom 152 allierte bombe­fly med ekorte inn yver Lakse­våg. Dei sleppte 1432 bombor, dei fleste yver tett­be­byggelsen, noko som førte til at 193 sivile omkom, derav 61 born ved Holen skole. I tillegg vart over 200 skadde.

1942

      UPP   NED

Kamuflasje.

D EI BYGDE falske landskap med "bygningar" og "gator" på fabrikktaki på vestkysten i USA, og attpåtil hadde dei skode­spelarar som "budde" der.

Tanks

Dei hadde upp­blåsbare strids­vognor, jeepar, laste­bilar, kanoner, fly. Berre brukt av ein tropp, blir me for­talt. Skal tru det? Kvifor då slikt ekstremt hemmeleg­hald? Det var topp­hemmeleg heilt til 1996! Og fort­satt er det mykje me ikkje fær vita. Kanskje var dette langt meir ut­breidd enn me blir for­talt? Og kanskje ikkje for å lura fienden, men oss.

1941

      UPP   NED

Konsentrasjonsleirar i USA.

I USA VART heile 120.000 amerikanarar med japansk upphav tvangs­internerte i 10 kon­sentra­sjons­leirar. Svært mange av desse var born.

Roosevelt var ivrig etter å få USA med i krigen, og det var ikkje noko problem etter det japanske angripet på Pearl Harbor, som han sjølv hadde fram­provosert og var fullt klar over skulde koma. Dei hadde difor plassert berre ut­rangerte krigsskip frå Fyrste verds­krigen i hamni.

1940

      UPP   NED

Færøyarne og Island.

S TORBRITANNIA okkuperte Færøyarne og Island. Og hadde ikkje tyskarane kome deim i forkjøpet hadde nok Norig vorte neste land på lista.

Iallefall på Fær­øyarne var dei vel­komne. Men ikkje alle som kom dit var meinte på det. Ein av soldatarne som skulde sendast frå Eng­land sa han snakka arabisk og forstod hiero­glyfar. På spurs­mål um kva hiero­glyfar var for noko svara han at det var skrift­språket til faraoarne. So han vart sjølvsagt plassert på the Faroe Islands.

      UPP   NED

Norig i krig.

D EN 7DE APRIL varsla Aften­posten Admiral­staben um at tyskarane skulde land­setja store troppe­styrkar i Norge. Utanriks­departe­mentet bad Aften­posten um ikkje å trykka meldingi.

Um morgonen den 8de april vart det tyske laste­skipet Rio de Janeiro senka av ein polsk under­vassbåt utanfor Lillesand. Dei yverlevande sol­datarne sa at dei var på veg mot Bergen for å «forsvara Norìg mot engelsk­mennerne». Noko som vel var korrekt i deira augo, ettersom det berre var eit tids­spursmål fyrr engelsk­mennerne vilde okkupera Norìg. Dei var jo alt byrja angripa tyske sivil­fartøy – og leggja ut minor – i norsk farvatn. Og dette fekk dei gjera utan mot­stand frå dei norske styres­makterne. Der­med var i praksis Norìg allereide med i krigen på alliert side.

At tyskarane var på veg for å okkupera Norìg fekk myndig­heiterne i fleire dagar i rein klar­tekst, og likevel valde dei å ikkje gjeva ordre um mobili­sering.

Blücher

Angrepet på Oslo vart seinka etter­som den tyske kryssaren »Blücher« vart senka i Drøbak­sundet. Tyskarane var heilt sikre på at dei kunde reisa trygt inn sundet, ettersom dei trudde Russland hadde full kontroll på det norske for­svaret. Noko som stemde. Men komman­danten på festningen var ulydig, og beordra eld. Dermed fekk kongen og den ulovlege regjeringi tid til å røma nordyver (dei måtte jo det, noko anna vilde sétt løge ut). Tyskarane erobra der­etter Oslo utan problem med ganske småe styrkar.

«Dette overfall har vært planlagt lenge. Der har vært Forædere blant norske. FY FOR EN Skam.»

Else-Marie Mur, 17 år.

Tyskarane sin versjon av okkupasjonen av Norig. Og sjølv­sagt fram­stod dei som helte­modige og uover­vinnelege.

1939

      UPP   NED

Andre verdskrigen.

T RIDJE SEPTEMBER starta det “jødisk”-­kon­trollerte Stor­britannia (og der­etter det like mykje “jødisk”-­kon­trollerte Fran­krike) Andre verds­krigen ved å gå til krig mot Tysk­land. Under påskot av at dei hadde pakt med Polen. Hitler vilde forøvreg slett ikkje ha krig med Stor­britannia, visstnok, og kom med freds­forslag gong på gong, noko som vart blankt av­vist. Men — alt dette var nok berre skode­spel; Stor­britannia og Fran­krike handla nok på direkte ordre frå Illumi­nati-sjefen sjølv: Adolf [Adolph] Hitler.

Britarne var nok litt hastige, rett­nok, for dei var jo ikkje fer­dige med å byggja til­flukts­romi sine! So tyskarane måtte fint venta dei åtte månadarne det tok fyrr dei kunde byrja bomba dei britiske byarne...

Krigen var nøye plan­lagt so langt attende som på 20-talet, med gro­botn frå 1919. Nazi-­tysk­land vart skapt millom anna ved hjelp av store penge­over­føringar frå bi­drags­ytarar i USA, og ein falsk-flagg­operasjon (eld­setjing av Reichs­tag i 1933). Seinare vart dei tyske inn­byggarane i Polen utsette for særdeles grove over­grip, noko som førte til at Hitler vart tvinga til å gripa inn. For å ytterlegare rett­ferdig­gjera angripet laga han til ein falsk-flagg­operasjon med "polske" sabotørar. Dermed hadde dei allierte eit påskot til å er­klera krig mot Tysk­land. “Jødarne” kunde deretter dikta upp sitt "Holo­caust" slik at dei kunde få sitt eige land, og endå viktigare: bli eit folk som ingen kunde kritisera, for gjorde ein det vart ein auto­matisk anti-semitt og rasist.

      UPP   NED

Stortingsvalet 1939.

 

 

Statskupp - Diktatur!

 

Det sittende stor­ting er valgt for perioden 1936—39 og har ikke fullmakt fra velgerne til å sitte lenger. Det har nu bevilget sig selv et jubel­år og blir sittende i  f i r e  år til 1940.

Dette er  i k k e  folke­styre. Det er å u­myndig­gjøre folket — det er

statskupp.

 

Stortinget 1939—40 har valgt sig selv.

Det er  i k k e  valgt av det norske folk. Det er grunn­lov­stridig.

ET STORTING SOM VELGER SIG SELV er en frekk ut­fordring til velgerne.

Det nuværende «demokratiske» styre er en karika­tur av et folke­styre. Det baner veien for diktaturet.

Det er ille nok at vi ennda i halv­annet år skal være bundet til et stor­ting og en regjering som i disse skjebne­tider spiller så lett­sidig med vårt lands skjebne, — som har ødelagt vårt forsvar, og i årevis tillatt en lands­forredersk anti­militær agitasjon og latterlig­gjørelse av forsvars­viljen og forsvars­tanken hoss Norges ungdom, — og som nu efter at der endelig er bevilget et beskjedent beløp til gjen­reisning av for­svaret, trekker Norge inn i den ene krigs­front. Istedetfor øie­blikkelig å redde vårt land ut av stor­makts­interessene og forene alle partier, hele folket, til samlet kraftanspennelse for

Å GJENOPRETTE OG SIKRE VÅR NØITRALITET.

Vi vil ikke inn i noen nordisk krigs­allianse, rettet mot èn stor­makt, Tysk­land.

Vekk med den kollektive usikkerhet!

Ut av Genfer-alliansen!

Vi krever  æ r l i g  nøitralitet!

Vekk med katastrofe­politikkerne som trekker Norge ut i krig!

 

Nasjonal Samlings Ungdoms­fylking.

 

Stortinget

D ET SKULDE vore stortings­val denne hausten, men stor­tinget vedtok året fyrr — heilt ulovleg — at dei skulde bli sitjande eitt år til. Ja — dei hadde havt lov til å vedta at stor­tings­perioden skulde ut­vidast til fire år, dersom for­slaget hadde kome i fyrre fyrste elder andre or­dentlege stor­ting, men ikkje med attende­virkande kraft! Og for­slaget kom ikkje i fyrre fyrste elder andre or­dentlege stor­ting, men fyre den tid! So ikkje hadde dei lov til å gjera ved­taket, og ikkje hadde dei lov å sitja eitt år til. Det vilde dei heller ikkje havt lov til um ved­taket hadde vore gyldig. Dette er udiskutabelt!

Noko som førte til at samtlege med­lemer av regjering og stor­ting frå 11te januar året etter var bedragarar. Dei var nemleg ikkje valde av folket, dei hadde valt seg sjølve og ulovleg utvida stor­tings­perioden, og skulde vore stilte for riks­rett. For at hava utført statskupp.

So — hev seinare stor­ting og regjeringar vore lovlege? Dei hev t.d. alle site i fire år, endå det ikkje er lovleg, stor­tings­perioden er fort­satt tri år!

DEN NYE VERDENSKEISER: (PDF) «Politikk har intet til­felles med moral. En hersker som ledes av moralske hensyn, er ikke noen dyktig politiker, derfor sitter han ikke trygt på sin trone. Den som vil herske, må kunne bruke list og hykleri. De store menneskelige dyder, ærlighet og opp­riktig­het blir laster i politikken.»

1936

      UPP   NED

Du må ikke sove!


Jeg våknet en natt av en underlig drøm, det var som en stemme talte til mig, fjern som en underjordisk strøm — og jeg reiste mig op: Hvad er det du vil mig?

– Du må ikke sove! Du må ikke sove! Du må ikke tro, at du bare har drømt! Igår blev jeg dømt. I natt har de reist skafottet i gården. De henter mig klokken fem imorgen!

Hele kjelleren her er full, og alle kaserner har kjeller ved kjeller. Vi ligger og venter i stenkolde celler, vi ligger og råtner i mørke hull!

Vi vet ikke selv, hvad vi ligger og venter, og hvem der kan bli den neste, de henter. Vi stønner, vi skriker - men kan dere høre? Kan dere absolutt ingenting gjøre?

Ingen får se oss. Ingen får vite, hvad der skal skje oss. Ennu mer: Ingen kan tro, hvad her daglig skjer!

Du mener, det kan ikke være sant, så onde kan ikke mennesker være. Der fins da vel skikkelig folk iblandt? Bror, du har ennu meget å lære!

Man sa: Du skal gi ditt liv, om det kreves. Og nu har vi gitt det — forgjeves, forgjeves! Verden har glemt oss! Vi er bedratt! Du må ikke sove mer i natt!

Du må ikke gå til ditt kjøpmannskap og tenke på hvad der gir vinning og tap! Du må ikke skylde på aker og fe og at du har mer enn nok med det!

Du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si: Det er sørgelig, stakkars dem! Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv! Jeg roper med siste pust av min stemme: Du har ikke lov til å gå der og glemme!

Tilgi dem ikke; de vet hvad de gjør! De puster på hatets og ondskapens glør! De liker å drepe, de frydes ved jammer, de ønsker å se vår verden i flammer! De ønsker å drukne oss alle i blod! Tror du det ikke? Du vet det jo!

Du vet jo, at skolebarn er soldater, som stimer med sang over torv og gater, og opglødd av mødrenes fromme svig, vil verge sitt land og vil gå i krig!

Du kjenner det nedrige folkebedrag med heltemot og med tro og ære — du vet, at en helt, det vil barnet være, du vet, han vil vifte med sabel og flag!

Og så skal han ut i en skur av stål og henge igjen i en piggtrådsvase og råtne for Hitlers ariske rase! Du vet, det er menneskets mening og mål!

Jeg skjønte det ikke. Nu er det for sent. Min dom er rettferdig. Min straff er fortjent. jeg trodde på fremgang, jeg trodde på fred, på arbeid, på samhold, på kjærlighet! Men den som ikke vil dø i en flokk får prøve alene, på bøddelens blokk!

Jeg roper i mørket — å, kunde du høre! Der er en eneste ting å gjøre: Verg dig, mens du har frie hender! Frels dine barn! Europa brenner!

Jeg skaket av frost. Jeg fikk på mig klær. Ute var glitrende stjernevær. Bare en ulmende stripe i øst varslet det samme som drømmens røst:

Dagen bakenom jordens rand steg med et skjær av blod og brand, steg med en angst så åndeløs, at det var som om selve stjernene frøs!

Jeg tenkte: Nu er det noget som hender. – Vår tid er forbi — Europa brenner!

      UPP   NED

Den spanske borgarkrigen.

D ET UPPSTOD borgar­krig i Spania. Men der del­tok ogso styrkar frå mange andre land på både sider. Hitler sende til dømes store styrkar berre dagar etter krigs­ut­brotet. Dette gav verdi­full er­faring med nytt krigs­materiell.

Uppvarming til — elder forsøk på å starta — Andre verds­krigen?

      UPP   NED

Statspoliti.

M E FEKK NO eit reint stats­politi, og FASCES vart godkjent for bruk i politiets emblem. Det tyder at politiet hovud­sakeleg skal verna dei høge herrar, og ikkje so mykje mannen i gata.

      UPP   NED

Loenvatnet.

D ET GJEKK EIT ovseleg ras ned i Loen­vatnet klokka fem um morgonen 13de september. Den på­fylgjande flod­bylgja, med bylgje­høgde på yver sytti meter då ho trefte land, tok livet av 74 menneskje i bygderne Nesdal og Bødal.

1934

      UPP   NED

Tafjorden.

D ET GJEKK EIT ovseleg ras ned i Tafjorden på Sunnmøre natt til 7de april. Den på­fylgjande flodbylgja, med bylgje­høgde på yver sekstan meter då ho trefte land, tok livet av 40 menneskje.

1933

      UPP   NED

Ha’avara.

EIN NAZI FÄHRT NACH PALÄSTINA
UND ERZÄHLT DAVON IM ANGRIFF.

S EKS MÅNADER etter Hitler kom til makti vart fylgjande ordning sett i kraft:

Tyske “jødar” som vilde emigrera til Palestina sette pengarne sine inn på ein spesiell konto i Tyskland. Pengarne vart brukte til å kjøpa landbruks­maskiner o.l. som vart ekporterte til Pale­stina og selde der av det “jødisk”­eigde selskapet Ha’avara. I Pale­stina fekk so emi­grantarne att pengar i landets valuta frå salet til­svarande det dei hadde sett inn i Tysk­land. I alt rundt 60.000 tyske “jødar” nytta seg av dette til­bodet. Det var vinn-vinn for alle partar (unna­teke palistinarane), og eit stort steg vidare mot terrorist­staten Israel. Dei måtte hava inn­byggarar der, og Pale­stina var ikkje spesielt inn­bydande, men Nazi-Tyskland fram­stod no etter kvart som endå verre.

Og “jødarne” i Tyskland var slett ikkje fattigfolk, gjenomsnittsformuen deira var på 10.000 mark, mot berre 810 mark for ein vanleg tyskar.

      UPP   NED

Dyrevelferdslover.

T YSKLAND VEDTOK som fyrste land i verdi lover som sikra dyr si velferd. Det var Hitler som utferda desse loverne, då han var veldig glad i dyr, og sopass at han heller ikkje åt kjøt.

W ALT DISNEY var ogso svært glad i dyr og som Hitler svært flink til å teikna. Og det verserer ein del spekula­sjonar um Holly­wood og nazistarne. Me veit at Nazi-Tysk­land vart finan­siert frå USA — kva um ogso person­galleriet heilt eller delvis kom deri­frå? Kva um mange av filmarne og bileti eigentleg var Holly­wood­produk­sjonar? Med Kermit Roose­velt som Adolf Hitler (og ogso som evange­list Coufhkin); Edith Roose­velt eller Lillian Disney som Eva Hitler (Braun); Adrianne Cadelotti som Gretl Braun; Archibald (Archie) Roosevelt som Joseph Goebbels; kona til Roy Disney, heitte Patty, som Magda Goebbels; Judy Garland som Helga Goebbels; Carol Burnett og Mickey Rooney som tvo av dei andre Goebbels-borni; Gerte Frobe som Goering; og Lex Barker som Adolfo. Og huset til Walt Disney på denne tid hadde akkurat same skap som Burghoff. Mange trur at Kermit Roosevelt ogso spelte Walt disney og at Roy Disney spelte Joseph Goebbels, men det er vel mindre truleg.

Disney-studioet sin jobb under krigen var å laga propa­ganda­filmar, so kvifor ikkje liksogodt trø skikkeleg til?

Biletet uppe til høgre er av Archie og Kermit Roose­velt. Til høgre hev me Joseph Goeb­bels. (Øyro er klemt ut­over avdi uniforms­hua er for stor.) Under ser me Joseph Goeb­bels til vinstre og Archie Roose­velt til høgre. Dei er båe litt eldre her.

Brudlaupet i 1931 med Hitler som forlovar. Innfelt: Archie Roosevelt.

      UPP   NED

WAR.

WAR ON GERMANY

J ØDARNE GJEKK til krig mot Tysk­land. Og so lurer folk på kvifor dei ikkje var vel­sedde i Tysk­land? Lat oss heller ikkje gløyma sviket deira i 1916.

1932

      UPP   NED

Statsborgarskap.

H ITLER FEKK stats­borgarskap i Tyskland. Dette er meir enn merkeleg, då han tid­legare hadde sona ein dom for høg­forrederi. Og han stilte no som presi­dent­kandidat. Og vart av presi­dent Hinden­burg ut­nevnt til riks­kanslar året etter. Og kort etter strauk presi­denten med, slik at Hitler over­tok heile makti. Noko som skurrar her? Me ser ogso på mange av bileti der Hitler er med, at han er limt inn (av og til heile, av og til berre hovudet). Klikk på biletet uppan­for og merk deg fylgjande: Hitler er blassare, hev ikkje same skuggen under haka, og hua er heilt feil. Det er ikkje refleks av skyerne i bremmen, det skin ikkje i ørne­emblemet og den svarte reimi som går rundt ser ut til å ha sétt bedre dagar. Saman­likna med hine ser han ut som ein ut­vaska pap­plakat.

Og kvifor hadde faren skifta etter­namn frå det jødisk­klingande Hiedler (eigentleg Hiller)? Var Hitler “jøde”? Og var rette etter­namnet hans Hildes­heim? Det ser ogso ut til at alle rundt Hitler var “jødiske” skode­spelarar av ashkenazisk upphav, inklusive Eva.

Ogso på dette biletet er Hitler blassare enn han bakom.

1923

      UPP   NED
Emily

Namnelovi.

N AMNELOVI KOM, slik at alle no fekk faste etter­namn. Fyrr denne tid tok ein namnet etter fâren, t.d. Larsson, og i tillegg garden ein budde på: t.d. Leirdal.

Uppdikta døme: Fâren Per Hermundson Vigdal bur i Vigdalen og sonen Ola Person Alsmo bur på Alsmo. So flytter sonen til Sperle, og blir so heitande Ola Person Sperle.

1914

      UPP   NED
WW1

Fyrste verdskrigen.

Tyske soldatar.
Tykkjer du dette biletet sér komisk ut? Nei, absolutt ingen ting er komisk med gift­gass.

D YRSTE VERDS­KRIGEN tok til, men Norig vart verande neutralt. Likevel vart det store tap, då mange norske handels­skip vart søkkte. Og det vart stor mat­mangel, etter­som det vart verre å få tak i varer sjø­vegen. Og mat­mangel vart det nedover heile Europa. Spesielt gale var det i Tysk­land, der rundt 763.000 døydde av svolt og under­ernering.

K VIFOR KRIG? Jo — profitt! Lat oss taka èitt døme; firmaet du Points: Fyre krigen årleg yver­skot på 6 millionar US$. Under krigen årleg yver­skot på 58 millionar! Og desse svini som startar krigar giv blanke i ufattelege menneske­lege lidingar og millionar på millionar daude, dei prøver å halda krigarne gåande so lenge som råd. For å grava til seg maksimalt med profitt. Og for å få teke livet av so mange ikkje-“jødar” som råd.

F ORØVREG EIN MERKELEG krig. Ingen større byar var involverte, ingen krigs­handlingar på tysk jord. Det var ein rein skyte­gravskrig på lands­bygdi. Mest som eit dårleg tillaga skodespel. Dauds­tali som fylgje av kamp­handlingar var nok langt lågare enn me blir fortalt. Og nokre få griske bandittar vart serdeles rike av dette, som plan­lagt.

Ingen forstod kvifor denne krigen starta, for Europa var jo fredeleg (dei hadde eigentleg planlagt at han skulde starta 1911-12). Men makt­havarane vilde hava endring. Og til det nytta dei krig. Andre måtar å gjera det på er øko­nomisk kollaps, "terror" og masse­inn­vandring (dei tvo siste er i bruk i Norge i dag).

O G KVA SKJEDDE i 1916? Jo, Stor­britannia var i ferd med å tapa, og vurderte å gå med på Tysk­land sitt freds­forslag um at alt skulde bli som fyrr krigen. Altso: at Tyskland ville gjeva frå seg alle område dei hadde okkupert. MEN — so rende zionistarne i vill panikk til dei britiske styres­makterne og sa at dei skulde få USA med i krigen mot at dei var garantert å få overta Palestina ved krigs­slutt. Styres­makterne gav lovnad um dette (i oktober). Og brått vart alt av “jødisk”-kontrollerte media i USA ekstremt Tysk­lands­fiendtlege, med grove lygner um tyskarane, og USA erklerte året etter krig mot Tysk­land, som dermed tapte. Tyskarane uppdaga dette sviket i 1919, og dette førte til sterk mis­nøye, naturleg nok. Ikkje minst avdi “jødarne” fram til denne tid hadde vore svært godt behandla i Tyskland, kanskje betre enn i noko anna land. Og ikkje vart det betre i 1933, då “jødarne” erklerte krig mot Tysk­land, og tyskarane ikkje lenger fekk eksportert varorne sine.

Men — dei ekstremt penge­sterke for­brytarane måtte setja i stand endå ein verdens­krig fyrr dei fekk kloi i landet "sitt".

Dei tyske “jødarne” deltok visst­nok heil­hjerta i kamparne, både som fot­soldatar og offiserar. Spesielt mot russarane, som var erke­fienden. Men mot slutten av krigen byrja sivile “jødar” i Tysk­land å skapa misnøye, noko som førde til at heren ikkje fekk til­strekkeleg med leveransar på kritiske tids­punkt.

I Frankrike.

Nokon måtte jo prøva pro­du­sera mat uppi all gal­skapen. (Biletet er teke i Fran­krike. Og kor­vidt det er arran­gert eller ikkje, tja... uansett illustrerer det krigens galskap.)

USS Nebraska i forvirrande kamuflasje.

USS West Mahomet.

      UPP   NED
Soldatar

Verneplikti.

V ERNEPLIKTI VART utvida frå eit halvt til eitt år, grunna den ustabile situasjonen i Europa. Alle menner laut gjera tenest.

1911

      UPP   NED
Amundsen

Roald Amundsen.

R OALD AMUNDSEN med fylgje tok seg ein tur til Sud­polen.

      UPP   NED

Florence Lawrence.

F LORENCE LAWRENCE var ein stor bil­entusiast, og fann upp retnings­visarane for bil. Ho laga til fjern­styrde flagg som vippa ut på kvar si side. Ho fann ogso upp stopp­signalet: ho held eit skilt som det stod STOP på ut side­glaset.

Elles er ho mest kjend som den fyrste film­stjerna.

1905

      UPP   NED
Norsk flagg

Slutt på unionen.

N ORIG GJEKK ut av unionen med Sverik.

Det budde no rundt 2¼ millionar i Norge, derav ikring 20.000 lappar og 10.000 kvænar.

      UPP   NED
Tsunami

Loenvatnet.

D ET GJEKK EIT ovseleg ras ned i Loen­vatnet 15de januar. Den påfylgjande flod­bylgja, med bylgje­høgde på yver førti meter då ho trefte land, tok livet av 61 menneskje i bygderne Nesdal og Bødal.

1902

      UPP   NED

Mary Anderson.

M ARY ANDER­SON fann upp den fyrste effek­tive vin­daugs­viskaren for bil. Han vart styrt for hand frå inn­sida, og hadde i til­legg til fjøring mot­vekt for å gjeva godt press mot ruta.

Fyrr denne tid hadde sjå­førane måtta stikka hovudet ut side­glaset for å sjå i snø­vêr, og stoppa rett som det var for å fjerna snø frå front­ruta og elles køyra meir eller mindre i blinde.

Vidare nedyver

Til toppen