Hopp til hovudinnhaldet

Som åri gjeng

Trur du blindt på atom­bomberne, men­neske­skapte klima­endringar og Nasa? Er du Holo­caust-tilhengar? Då skal du kanskje ikkje lésa vidare her, for eg er nok ikkje like sterk i trui som deg...

Krigsforbrytaren Winston Churchill

E I LITI "VERDS­SOGA", som eg fær tru er fri for lygner. For dei er det mange av i denne verdi, der mest alt av ny­hende, under­haldning og under­visning (mange skular sender tilogmed alle elevarne sine til Auschwitz!!) er styrt av jødarne. Dei vil hava verds­herredøme, med alle oss andre (Goy el. Goyim; ureine) som slavar. Og dei er langt på veg komne dit. (Hev du høyrt uttrykket "gjelds­slave"? Er DU ein gjelds­slave?) Tyskland i 1930-åri fridde seg frå slaveriet (med god hjelp frå bidrags­ytarar i USA), og vart i løpet av fåe år ein blomstrande velferds­stat (rett­nok ein politi­stat), men vart deretter snøgt sett på plass att. Og det vart ikkje teke nokon som helst sjanse på at dette skulde gjentaka seg: Tysk­land skulde øyde­leggjast (hadde no gjort sin nytte), og er faktisk okkupert den dag i dag! Og Hitler blir fram­stilt som eit ekstremt grusomt monster! Faktum er at han var omtrent som dei andre toppolitikarane, både då og i dag. Dei aller fleste er makt­sjuke, arro­gante ban­dittar. Mange, som t.d. Churchill og Stalin, direkte ansvarlege for tap av mange millionar menneske­liv. Stats­leiarane er vanleg­vis marionetter (eller me kunde godt segja skode­spelarar) styrde av bak­menner. Slik Hitler vart kontrollert av Martin Bor­mann, som atter tok sine ordrar frå dei myrke sjelerne som eigentleg styrer verdi. T.d. trur ein at den ekstremt rike jødiske Rothschild-familien hev kontrollert verdi i fleire hundre år.

Dei ultra­orto­dokse jødarne (som forøvreg ikkje er jødar, men khazarar) likar ikkje Internet, etter­som dei ikkje klarar å ha 100% kontroll der. Nei, dei vil at du skal sjå fjern­syn i staden, for der kann dei styra alt, både ny­hende og under­haldning. Dei lyg deg hudi full.

Du veit at du hev ei kloakk­røyr som gjeng inn i huset ditt. Men som vel er hev ho vass­låsar, so du slepp lukt. Men visste du at du hev endå ei? Fjern­synet ditt!

Og der er det ikkje vass­lås.

Der er det open kloakk som gjeng rett inn i sjæli di. Merkar du ikkje lukti?

Dei prøver å halda deg upp­teken kvar bidige time du er vaken, slik at du ikkje skal byrja tenka sjølv. For då blir du plagsam. So dei dyngar deg ned med arbeid, under­haldning, "ny­hende" og sport. Det er knapt so du fær tid til at koma deg på do. (Aftenposten: "Syv TV-serier du bør se i høstferien.")

I Storbritannia er omtrent alt av massemedia jødiskkontrollert. BBC, ITV, Granada Plc, ITN, Angelia Television, BSkyB, o.s.b., og 85 millionar aviser selde kvar veke.

Film­indu­strien i Hol­ly­wood vart starta og drive av jødar. Målet deira var in­doktri­nering gje­nom un­der­hald­ning. Dei fleste av dei jødiske skode­spelarane skifta naturleg­vis namn til meir ameri­kansk-lydande. Bak kulisserne fore­gjekk det seksuell trakas­sering og pedo­fili.

Heile USA er 100% kon­trollert av jødarne. 96% av media i USA er jødisk eigd/­styrt, dei eig både Google, You­Tube (ogso kalla JewTube), Face­book, Wiki­pedia, My­Space, MTV og SKY. Jødarne utgjer berre 2% av folke­talet der, men likevel heile 25% av dei 400 rikaste (og heile 33% av høgsteretts­domarane). Og når me no lès vidare her, kann me byrja ana kvi­for:

Gentile tyder ikkje-jøde:

«When a Jew has a Gentile in his clutches, another Jew may go to the same Gentile, lend him money and in turn deceive him, so that the Gentile shall be ruined. For the property of a Gentile, according to our law, belongs to no one, and the first Jew that passes has full right to seize it.» (Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156.)

«A Jew may rob a Goy, he may cheat him over a bill, which should not be perceived by him, other­wise the name of God would become dis­honoured.» (Schul­chan Aruch, Choszen Ham­isz­pat, 348.)

«Vi behersker massene ved å gjøre bruk av den misunnelse og det hat som avles av under­trykkelse og nød. Og ved hjelp av disse følelser feier vi til side dem som måtte prøve å hindre vår frem­gang. Når den tid kommer at vår verdslige Hersker skal krones, skal vi nok se til at vi ved de samme midler, det vil si ved å bruke pøbelen, skal ødelegge alt som viser seg å være en hindring på vår vei.» (Den nye verdenskeiser) PDF

Kva? Trur du ikkje på dette, segjer du? Under­søk litt sjølv, so vil du snart fenga rikeleg med aha-­upp­levingar. Garantert! Men, du MÅ hugsa å fjerna sky­lapparne dine fyrst (du veit kva det er?), dei du hev gått med sidan du vart liten. Eller er du no so hjerne­vaska at du ikkje får dei vekk?

Du er FULLSTENDIG hjerne­vaska dersom du AUTO­MATISK trur på ALT du fær servert frå myndig­heiter og media!!

Ein bister fyr kom bort til meg ein gong og sa at det var stygt, det eg skreiv um jødarne. Eg svara at greidt, men hev du funne noko eg hev skrive som ikkje er sant? Nei, svara han, det er veldig korrekt. Men det du skriv er stygt!

Og naturleg­vis er det mange skap­lege jødar som ikkje likar den situa­sjonen dei er pressa inn i. Som dei på dette biletet. Som djupt og in­derleg mis­liker det dei styrande og makt­sjuke her­skarane deira driv på med. Men dei er i ferd med å for­svinna. Dei fær fåe born, og gifter seg ofte med ikkje-jødar. Dei ultra­orto­dokse jødarne deri­mot er i kraftig vekst, spesielt i USA og Israel. Pre­vensjon er i desse miljøi for­bode, so dei fær store barne­kull, og kvinnerne blir be­handla som slavar.

Jødarne hev vorte tykt ilt um i tusen­vis av år, hovud­sakeleg grunna deira ofte grådige fram­ferd, og dei hev vorte ute­stengde frå mange land, ogso Norig. (Det var til­og­med ned­skrive i Grunn­logi: Jøder ere frem­deles ude­lukkede fra Ad­gang til Riget.) Trur du ikkje det var ein god grunn til det?

Dei skjermar seg mot innsyn og avsløring ved å stempla alle kritikarar som anti-semittar og rasistar. Dette er ein vel­kjent og svært destruktiv herske­teknikk. Og so ropar dei: Holo­caust! Holo­caust!

«Jehovah created the non-Jew in human form so that the Jew would not have to be served by beasts. The non-Jew is conse­quently an animal in human form, and condemned to serve the Jew day and night.» (Midrasch Talpioth, p. 225-L.)

—   —   —

Ibsen: Det er mange menneskje som ikkje toler sanningi; dei maa tru paa livs­lygni, um dei ikkje skal gaa under; for tek du livs­lygni burt fraa eit vanlegt menneskje, tek du lukka fraa det med det same.

—   —   —

Brian Herbert: We are trained to believe and not to know.

—   —   —

Finn du noko på denne sida som ikkje er sant vil eg SVÆRT gjerne få vita det, send melding her. MEN — du må kunna PROVA at det ikkje er sant, ikkje berre koma med den vel­kjende duste­formu­leringen: “alle veit at...” eller “på Wiki­pedia står det at...”

2018

      UPP   NED
Truth

Aviser og kringkasting.

Flugepapir

D U ER KANSKJE LITT skeptisk på VG, Dagbladet og TV2. Men Aften­posten, BT og NRK derimot, dei kann du stola på, ikkje sant? Tja, skal tru det?

Dei er alle tydeleg stats­styrte. Med klare reglar for kva dei skal meina, og kva dei hev lov å skriva om. BT skreiv t.d. um Klak­egg Berg­heim, som var heilt sikker på at det var tvo gjernings­menner på Utøya. Denne ar­tikkelen måtte dei fjerna. Du kann lésa han her.

Ta ALT du lés med ei stor klype salt. Og so er det alt du ikkje fær vita. Ting dei ikkje vil (fær) skriva.

Slik som det du fær høyra frå Norulv Øvre­botten. Som "alle" meinar er villfaren. Men sjå på bak­grunnen hans. Den er solid. Men rett­nok bur han no i terrorist­staten Israel, so han er nok nokso for­siktig med kva han skriv om verts­landet.

Og so hev me Jostemikk, Norges­aksjonen og Nyhets­Speilet. Her er det mange friske syns­punkt (men på Nyhets­Speilet ogso ein del reint tøv).

Og ikkje minst Sarah Westall og LIGHT ON CONSPIRACIES. Kanskje finn du ogso eitkvart på INFOWARS.

      UPP   NED
Fear

Hawaii.

Rep. Tulsi Gabbard, D-Hawaii, confirmed the false alarm on Twitter 12 minutes after the errant message was sent. But it took about 38 minutes for another push noti­fication to arrive on phones de­claring there was no real danger.

M YNDIG­HEITERNE BRUKTE nesten førti minuttar på å senda kontra­melding… ikkje vanskeleg å sjå at dette var ein vilja handling.

Det er jo vold­somt om å gjera å upp­rett­halda myta om "atom­bomberne" og halda folk perma­nent redde.

      UPP   NED

Apple.

A PPLE HEV brukt eitt av bileti mine i fleire annonser utan å betala for det og utan å upplysa om namnet på fotografen.

Det er heilt greidt, eg hev give deim løyve til det.

MEN — det som IKKJE er greidt er at dei fram­stiller det som "iPhone Screenshots", altso at det skal vera teke med ein Apple-telefon med den annonserte program­vara. Det er det IKKJE, og det veit dei godt. Eg tok det med eit system­kamera (Sony Ilce-7r) og utan program­vare.

So — dette er nok eit døme på at du ikkje kann tru på noko som helst av det du sér på verken Inter­net, fjern­syn elder aviser. Helder ikkje om det kjem frå store aktørar som Apple.

2017

      UPP   NED
Laser

Inferno.

Laser

D ESSE KOLOS­SALE brandarne i Cali­fornia, der glas og bil­dekk gjeng upp i damp og aluminium og mur­vegger smeltar — me snakkar om eks­trem varme — er det myndig­heiterne som lei­kar seg med laser frå fly? Og kor­leis finn dei måli sine? Kan­skje ved hjelp av dei glupe straum­målarane? Hev du ein slik målar i sikring­skåpet ditt? Med ei svær antenne på?

Og det er ikkje til­feldig kvar det brenn. Det brenn, og bran­darne kjem heilt ut av kon­troll, der myndig­heiterne hev eigne pla­nar for området. Og folki der er i ve­gen. Hus og bilar smeltar, medan skog og busker tett ved stend urørte. Av og til stend halve husi att, som på dette biletet. Kom ikkje og fortel at dette er ein vanleg skog/hus­brand!

I KKJE NOKO nytt dette, for­so­vidt. Slik vart ogso mil­lom anna So­dom og Go­morrah øyde-lagde. Me veit at det fanst fly­gande far­kostar og­so på den tid. Mykje meir avan­serte enn dagens, dei var truleg basert på kor­leis insekt­venger fun­gerer: "Rapid verti­cal ascent and the ability to lift sub­stantial loads are common features of natural flight behavior in many insects, indi­cating the presence of con­siderable lift and power reserves relative to normal hovering."

Flygefarkostar
      UPP   NED
Fear

Las Vegas.

"I really don't see anybody actually injuried."

E IN EINSLEG skyttar med 23(!!) våpn på eit hotell­rom skaut mot ei menneske­mengde. 58 omkom og meir enn 500 vart skadde. Visst­nok. Men sjå videoen... [Og so er videoen fjerna! Ikkje til å undrast over, han passar nok ikkje inn i den offisielle fram­stillingen. Men det blir som å stenga stalldøri etter at hesten hev rømt... Han varer i seks minuttar, og viser folk som spring att og fram, nokon legg seg ned, andre berre stend i ro eller spaserer roleg rundt, trass i ljoden av pågåande skyting.]

Og her sér me fire krise­skodespelarar "i dekning" bakom ein politi­bil medan folk berre spaserer roleg rundt deim. Ein latterleg fore­stilling.

D EI LAGAR TIL eit skodespel med krise­skode­spelarar som politi, offer og so bort­etter. Ingen døyr eller blir skada. Men — av og til går det gale for deim. Når ein tridje­part blandar seg inn og byrjar skyta med skarpt. Noko som muligens skjedde her med skyttarar som gøymde seg bak ljos­kastarane på scenen.

Desse lågpanna veseni som lagar skode­spelet hev ingen skruplar med å drepa folk dei helder, men dei prøver å unngå det, etter­som det blir so myket plunder i etter­kant. Spesielt med mødrene til dei om­komne, som aldri vil gi seg.

      UPP   NED
Note

The Silver Fox.

I RADIOEN driv dei og masar um at det no er 40 år sidan Elvis Presley døydde, men veit dei kor lenge det er sidan Charlie Rich døydde? Han hadde ei stemme veldig lik Elvis, berre ti gonger betre. Han hadde ogso mykje betre musikk.

      UPP   NED
Rosa ballong

Manchester Arena Bombing.

D ET VART løyst ut ei bombe då folk forlet ein konsert i Manchester. 23 omkom, deri­millom sjølvmords­bombaren, han kunde enkelt identifi­serast avdi id-papiri hans over­levde eksplo­sjonen: "Salman Abedi, was named by police as the suicide bomber shortly after the attack". 250 vart skadde.

Her sér me ei øving i eit kjøpe­senter i Manchester eitt år tidlegare. Ogso her er det ein sjølvmords­bombar med rygg­sekk som kjem inn inn­gangs­partiet, altso heilt identisk med den "verkelege" hendingi.

      UPP   NED
Note

Demokrati.

O RDET ISLAM kling ikkje godt i Norge. Me tenkjer kvinne­under­trykking, kjønns­lem­lesting, tvangs­ekteskap og æres­drap (kva i all verdi er det for slags foreldre som drep ungarne sine dersom dei uppfører seg "usømeleg" eller nektar å bli tvangs­gifte??). Vil me ha slikt her? Vil me ha sharia-lover? Islamsk lov­gjeving medfører groteske og makabre måtar å straffa folk på.

Og kvinna er under­ordna mannen: ho fær berre arva halv­parten so mykje; ho fær gjerne ikkje lov til å forlata heimen utan løyve; og ho fær t.d. i Saudi-­Arabia ikkje lov å køyra bil.

Og finn for all del ikkje på å laga ein teikning av profeten deira, for då meinar dei å vera i sin fulle rett til å koma og kverka deg.

Og konklusjonen til TV2 må bli at du skal passa deg for menner med utanlandsk utsjånad — spesielt um du er gjenta: "...den stadig økende gate­trak­asseringen. TV2s reportere testet om­fanget med skjult kamera en helt vanlig tors­dags­kveld. Om­fanget er enormt."

I Norge hev me demokrati, det tyder at fleir­talet be­stemmer. Mindre­talet blir tyranni­sert. Når muslimarne blir i fleir­tal um ikkje lenge, blir det dei som be­stemmer alt i dette landet. Sér du fram til det?

Fria Tider: 95,6 procent av överfallsvåldtäkter begås av invandrare.

frieord.no: "Spiser du svinekjøtt?". Det var det siste det danske kjæresteparet hørte før den brutale mis­handlingen startet. Kvinnen fikk en knytt­neve i ansiktet og da kjæresten prøvde å beskytte henne ble han overøst med slag og spark av opptil seks muslimske menn.

(Slå på engelsk teksting nede til høgre.) Lenke til YouTube.

      UPP   NED

Visste du at det er lov å driva med svært grov barne­mis­handling i Norge?

D ET ER OGSO i Norge fullt lovleg å lem­lesta småe gute­born i religionarnes namn. Dei religiøse segjer: "Fær me ikkje lov til å lem­lesta borni våre er de imot religions­fridom." Dette er gal­manns­prat; lem­lesting av nyfødde born (og menneske­ofring) hev naturleg­vis ingen tilng med religions­fridom å gjera!

No hev Fram­stegs­partiet på ny kome med for­slag um for­bod, og der­med byrjar dei som driv med dette (for det meste jødar og muslimar) atter å akka og ynka seg — dei fær so gjera, ein eller annan gong må det bli slutt på denne gru­somme praksisen. Samtlege som med­virkar burde få minimum ti år i fengsel.

Å driva på med dette er rett og slett alldeles sjukt.

      UPP   NED
Panic

Kraftig svekking av bered­skapen i Norge.

N ORIG ER atter lagt ope for okkupa­sjon, nøyaktig slik som det vart gjort fyrr Andre verds­krigen.

☛ Kraftig reduksjon av for­svaret. Ta t.d. heren: i 1993 165.000 soldatar, no 6.500 operative soldatar. Og heime­vernet: meir enn halvert dei siste 10 år. Me er i praksis vortne for­svars­lause. Og hjelp frå NATO i ein krise­situa­sjon? Du treng ikkje rekna med det.

☛ Sjøheime­vernet blir lagdt ned. Ingen fag­personar forstår noko av dette ved­taket.

☛ 8 radar­stasjonar i Nord-Norge blir lagde ned. Ingen forstår kvifor dette blir gjort.

☛ Sentralisering av politiet. Berre i vårt distrikt blir fylgjande lens­manns­kontor nedlagde: Selje, Balestrand, Gaular, Jølster, Askvoll, Hylle­stad, Luster, Aurland, Årdal, Gulen, Solund, Austr­heim og Fedje, Ulvik, Vaksdal, Ullens­vang og Eid­fjord, Jondal og Samnanger.

☛ Sløkking av FM-nettet.

      UPP   NED
Fear

Stockholm-terroren.

D EN 7DE APRIL vart ein laste­bil køyrt inn i ei folke­mengd i Stock­holm. Fem omkom og 14 vart alvorleg skadde.

Sjuk­sköterskan Agneta Carlswärd Kjellin, 56, stättade många oroliga när hon bemannade kris­telefonen efter fredagens misstänkta terror­attentat i Stock­holms city.
Dagen innan övade hon på ett fiktivt scenario där en bomb placerades på Ahléns.
– När jag fick höra vad som hade hänt kunde jag knappt tro att det var sant. Det var ju precis som det vi hade övat på, säger hon.

– Den här övningen har vi haft i många, många år, vi tränar krisstödjarna för att ge ett gott krisstöd över tele­fon. Det är en ut­bildning som vi har haft i 17 år.   Hon berättar att det inte är första gången som kata­strofer inträffar i an­slutning till ut­bildningen:   – Varje gång vi har hållit den här ut­bildningen har det hänt något i an­slutning till den, även om det hittills inte hade varit i Sverige, säger hon...

EXPRESSEN 

Kvar einaste gong i 17 år… Her bør varsel­klokkerne ringja…

V EIT DU kva eit "terror­sirkus" er? Det er grupper som reiser rundt frå land til land (i militær­fly) og produ­serer "terror" på be­stilling (frå dei respektive lands myndig­heiter). Dei spelar gjernings­menner, offer, vitner og politi, og hev med seg manus­for­fattarar, smin­kørar, pyro­teknikarar, presse­folk osb. Dei byrjar med ei terror­øving for å gjera alt klart, og so set dei i gang den "ekte" terroren. Dei får ogso med seg lokale sta­tistar for å få det til å sjå meir ekte ut. Desse trur gjerne fyrst at dei berre er med på ei øving. Og "gjernings­mennerne" legg naturleg­vis att "id-papiri" sine, gjerne under bil­seti (og til­og­med dotte ut frå fly!!), slik at dei er lette å spora upp. Eller dei overgiv seg, slik Fjotolf Hansen gjorde. Politiet klarar alltid å få tak i utyski etter kort tid, levande eller daude. Staten ordnar upp! Du føler verkeleg at du treng dei i desse fælslege terror­tider, og godtek å bli ufri, over­vaka og sen­su­rert. Det er berre eit tids­spursmål fyrr du vil fenga operert inn ein micro­chip. Med ditt fulle samtykke.

Når statarne melder um auka terror­fare, seier dei eigentleg: "Me hev plan­lagt meir terror."

Det "presse­folki" deira produserer er ofte alldeles elendig språk­messig, spesielt fekk me sjå det i Breivik-saki: • Han husker ikke at han falt, reiste seg opp, løp noen meter og veltet igjen. • …og det kom noen personer til som stroppet beinet fast. • Jeg ropte hei for å få kontakt, dem kom bort, spurte hva jeg het, om jeg var skadet. De sa jeg hadde en punktert lunge, og satte inn et nøddren. • Jeg ropte: Det er en blond mann! Hvem er det her? • Hun ble påført to skudd­skader, en i skulderen og en i høyre side av flanken. • …så jeg tok peke­fingeren inn for å forsøke å tette inn. • Jeg orket ikke å si hele nummerer, så jeg spytter bod i hånden… • Jeg ble liggende ned, kameraten min ble liggende over meg. • Jeg hørte at han lot om og byttet ammunisjon, og det er det verste øye­blikket i hele mitt liv. • Fikk astamanfall • Alle ung­dommene ble skutt på kloss hold ved Syspissen. • Det er helt forferlige, sier hun. • - De la strener på alle sårene mine og lagde kompressorer av klærne sine. • Den svært Medaljen i gull deles den ut for usedvanlig frem­ragende rednings­dåd, der red­ningen har vært til fare for rednings­mannens liv.

HEV DU HØYRT UM CROWDS ON DEMAND?

TYKKJER DU VERDI HEV FOR LITE "TERROR"?

BESTILL MEIR FRÅ CRISIS CAST ELLER FRÅ CRISIS SOLUTIONS!

For å høyra del 2, gå til VERITAS RADIO (del 2 er berre for betalande medlemer).

Sida til Ole Dammegard: LIGHT ON CONSPIRACIES.

2016

      UPP   NED
Logo Sameinte nasjonar.

Er Jordi flat?

N ATURLEGVIS TRUR du ikkje Jordi er flat, slik som logoen til SN (United Nations) viser. Men søker du på «Flat Earth» på YouTube finn du ei mengd med filmar som er svært over­tydande i dan leid. So dette må me sjølvsagt finna ut av, og det må gjerast over vatn, som jo er i vater. Og me treng lang avstand, t.d. Skjolden — Eikja­strondi, som er omtrent 19,6 km i luftlinje. Um me då står tett nedåt vass­flata i Skjolden skulde me ikkje kunna sjå noko nedom ca. 24 meters høgde på Eikja­strondi. Men um Jordi er flat skulde me kunna sjå heilt ned i fjøre­steinarne dersom fjorden er still.

Eikjastrondi

Her sér me Eikja­strondi frå Fager­neset. Dersom Jordi er ei kule, skulde me frå Skjolden ikkje kunna sjå noko nedom den raude streken (klikk på bileti).

Eikjastrondi

Og her er resultatet. Jordi er nok ikkje flat likevel. Det vilde jo uansett vore merkeleg.

M EN — KVIFOR er det no so mykje snakk um at Jordi er flat? Jo, for å narra lett­lurte folk til å tru på det, og få dei til å skriva um det. So kann dei (NASA) segja: Sjå på den tulle­bukken som trur at Jordi er flat, kor­leis kann du hava til­tru til honom? ALT han segjer og skriv må jo vera feil!

Og dei kann kalla alle som kritiserer NASA og SpaceX for "Flat-Earthers".

NASA (i tett samarbeid med Vatikanstaten) er nemleg eit svindel­føretak frå ende til annan, for dei hev aldri kome seg ut i verds­rommet (ingen hev klart det). Men DET prøver dei halda godt løynt!

Men kva med alle rom­rakettarne og rom­ferjerne, segjer du? Me sér jo at dei fér upp i verds­rommet? Nei, me sér at dei fér upp­over og so rett bort­etter. Og dei lettar ikkje slik ein rakett gjer, dei lettar som ein helium­ballong. Dei heng liksom og dinglar fyrst, for so å langsamt skyta fart. Ein ekte rakett hev nesten full fart med ein gong. Dei hev prøvd seg på slike ogso, men dei hev stort sett dotte ned att eller eksplodert med det same.

Romferje.

Du hev sétt den svære ding­sen rom­fer­jerne sat festa på, som lik­som skal vera ein driv­stoff­tank? Det er nok ein helium­ballong med alu­minium­skal på ut­sida. Etter dei tvo ra­kettarne hev dotte av fort­set rom­ferja hengande på under­sida av denne ballongen, som ventande kann vera.

Romferje på transportfly.

I rom­rakettarne var det aldri folk, i rom­ferjerne var det ein pilot (ikkje astroNAUT), slik at dei fekk deim ned på Jordi att. Truleg landa dei på ein avsides­liggjande mili­tær­fly­plass. Seinare fekk dei rom­ferja i lufti att festa på eit tran­sport­fly, og no muligens med full be­setning, og føretok den offisielle landingen på rett tids­punkt. Visst­nok som glide­fly, men folk som hev bi­våna det meinar at dei hev høyrt sjugen av jet­motorar.

I 1986 eksploderte Challenger STS-51 rett etter ho letta. Men seks av dei sju som an­giveleg skulde vera ombord sér fort­satt ut til å vera i live.

Romstasjon.

Og desse "rom­stasjonarne" deira? Sjå på biletet: Håret hennar står rett til værs i ein permanent frisyre; dette åleine er meir enn nok til å fortelja oss at dette er svindel. Håret vilde halde seg nokon­lunde på plass slik som nedpå Jordi. Enten er desse NASA-folki ekstremt dumme, eller dei vil at me skal forstå det er bedrag. Og bær­bare PCar upp etter alle vegger, og lause leidningar i eit sant virvar alle vegne. Slik sér det ikkje ut i eit fly. Komplett nonsens. Me hev tilogmed sétt deim "vaska håret" der dei slepper ut ein haug med vass­dropar som fér rundt i heile stasjonen. Latterleg.

V EL - DÅ HEV me konstatert at Jordi er ei kule. Men so blir me fortalt at ho snurrar rundt seg sjølv i løpet av 24 timar. I sofall vil du vera heilt i ro om du befinn deg på Nordpolen. Men er du ved ekvator susar du avgarde i 1600 km/t! Det må då bli ei voldsom sentrifugalkraft av slikt? Likevel er du nøyaktig like tung der som lenger nord. Er dét i det heile mogeleg? Tenk på ei vaskemaskin når ho sentrifugerer. Kledi blir klemde so hardt mot ytterdelen av trommelen at vatnet blir pressa ut. Farten kledi hev der er gjerne 115 km/t. Det blir berre ein fjortandedel av farten du hev rundt ekvator! Likevel merkar du ingen ting til det?? Du vilde ikkje merka noko til farten, men sentrifugalkrafti vilde vel vera formidabel? Eller kanskje blir det heilt feil å tenka slik, kanskje er det tal om­dreiningar pr. tids­eining som av­gjer sentrifugal­krafti, ikkje farten. Og då vilde ikkje 1/24 om­dreining pr. time merkast, naturleg nok.

So Jordi kann altso godt tenkast å snurra rundt slik me blir fortalt. Det gjer det enklare med stjernehimmelen ogso, då kann han stå i ro. Det neste blir Månen. Er det ikkje løge at han alltid vender same sida mot Jordi? Og at Soli og Månen sér ut til å vera nøyaktig likt store? Ja, Soli må vera lenger vekke, ettersom ho av og til kjem bakom Månen. Men poenget er: frå vår ståstad sér dei ut til å vera likt store. Tilfeldig? Og Jordi skal gå i bane rundt Soli, éin runde kvart år, likevel er Polaris (Nordstjerna) alltid omtrent midt over Nordpolen. Går dét verkeleg an?

Luna.

Kva om Jordi ikkje gjeng i bane rundt Soli, men om­vendt? Og at Soli beveger seg nord- og sud­etter etter års­tiderne? Og at Månen er ei tid­legare sol? Som slutta fun­gera: me sér det hev skjedd mange svære eks­plo­sjonar på over­flata (som det ogso skjer eksplosjonar på Soli). Desse krateri er ikkje etter meteor­nedslag, for då vilde dei fleste vore meir eller mindre av­lange. Ein ljos­kastar som skal senda ljos og varme må all­tid venda mot målet, og Månen vender alltid same sida mot Jordi. Då Gamle­soli (Månen) byrja fenga redusert funksjon måtte jo ei ny lagast. Men ho kunde ikkje vera i same avstand frå Jordi, for då kunde det bli kollisjon. So ho måtte plasserast lenger vekke, og lagast til­svarande større, for å gi same mengde med ljos og varme. Difor sér Soli og Månen ut til å vera nøyaktig likt store. Me sér jo ogso at Gamle­soli gjeng i om­trent same bane som Soli (sétt frå vår ståstad); berre litt saktare.

So Gamle­soli gav altso eit litt lenger døger, og kjennest det ikkje ut som me er til­passa det? Det er jo eit faktum at vår gjenom­snittlege inne­bygde døgn­rytme ligg nærare 25 timar enn 24. Og det passar per­fekt med døgeret Gamle­soli gav.

Med denne modellen fær me altso fyl­gjande resultat: Stjerne­himmelen er i ro og Soli og og den slokna Gamle­soli gjeng i bane rundt Jordi som spinn rundt seg sjølv: ein gong kvar 23 timar og 56 minuttar. Døgeret med dagens sol er 24 timar. Døgeret med Gamle­soli var 24 timar og 50 minuttar.

Forvirra? Her er meir: kva um stjernorne berre er ljos produsert av ljod? Ikkje utenkeleg, for slik sér det ut um ein gjeng tett innpå deim.

      UPP   NED
Matlager

Tyskland.

T YSKE MYNDIGHEITER bad inn­byggjarane sine lagra mat for ti dagar og vatn for fem, samt å uppbevara ekstra kontantar.

      UPP   NED
Handjern

Ursula Haverbeck.

T YSKE URSULA HAVERBECK (87) vart dømd til 10 månader i fengsel avdi ho betvila «Holocaust» i eit intervju. Tyskland er eit sjukt, sjukt land...

Tyskland burde jo vera det siste land i verdi til å fengsla inn­byggarane sine for å tvila på «Holocaust». Men du hev'kje eingong lov til å diskutera «Holo­caust» i dette landet, for då endar du rett i fengsel! Og det er ikkje noko likare i nabo­landi.

2015

      UPP   NED
Aviser

Media.

I FYLGJE media (radio, fjernsyn, net­aviser og aviser) blir verdi ein verre og verre stad, med meir og meir terror, krig, kata­strofar og elende. Det er FEIL! Aldri hev det vore so bra på Jordi som i dag. Stor­parten av folki på Jordi hev det bra (men ikkje ALLE!). Men media prøver med alle midlar å grava fram drit og elende, slik som Dags­revyen: Hev det ikkje skjedd drap eller valdtekt eller ran innan­lands ein dag — ja, so finn dei garantert noko utan­lands, um dei so må heilt til Peru! Men alle dei positive hendingarne i verdi, dei fær dei ikkje med seg (um det då ikkje skulde vera ein kongeleg involvert, med avduking eller liknande). Nyhende­biletet blir voldsomt skeivt: dei få prosenti med elende blir blæse kolossalt upp, og alt det positive blir meir eller mindre forbi­gått i stilla.

Dette blir gjort for å halda folk perma­nent redde. Me skal gå rundt og vera redde for terror, svine­influensa, flått, innbrot, ebola, atom­bomber og Fandens sviger­mor. Og då må me jo ha autoritetar som kann verna oss mot alt dette!

SO! Lat oss sjå litt på kva media og myndigheiter hev fenge deg til å tru (og dei fleste mediefolki trur på dette sjølve ogso):

∎ VERDI BLIR STENDIG VERRE OG VERRE — FEIL!

∎ DET BLIR STENDIG STØRRE OG STØRRE SKILDNAD MILLOM FATTIG OG RIK — FEIL!

∎ VERDI ER TRUGA AV OVER­BEFOLKING — FEIL!

∎ VERDI ER TRUGA AV KLIMA­KRISE — FEIL!

∎ DU MÅ GÅ RUNDT OG VERA REDD FOR TERROR — FEIL!

Men politiet er tydeleg­vis redde for terror, eller kva dei no er — so dei hev byrja gå rundt med skarp­ladde våpn — og dei hev byrja skyta folk. Galskap: inkje hev dei sikring på våpni sine og dei hev patron liggjande klar i kammeret!

OG SO kann me 14. oktober lesa i Aften­posten at politi­folki her­etter skal bera pistol og ammusjon adskilt. Det var på høg tid at dei som bestemmer tok til vit!

MEN — kva slags patroner er det dei brukar? Er det verkeleg lov å bruka slike på folk??

2013

      UPP   NED
Fear

Boston Marathon.

D EN 15DE APRIL gjekk det av bomber under Boston Marathon. Tri om­kom og 264 vart skadde.

Me fekk ogso her sjå lite flinke krise­skode­spelarar i fri ut­faldelse.

"Boston marathon bombing happened on same day as 'controlled explosion' drill by Boston bomb squad", Mike Adams reports for Natural News.

2012

      UPP   NED
Fear

Auroramassakren.

D EN 20DE JUNI var det skyting i ein kino i Aurora, Colorado. Tolv omkom og 70 vart skadde.

A Colorado university just 16 miles away from the site of Friday morning’s deadly ‘Batman’ massacre staged an identical exercise the very same day in which students were trained how to react to a gunman firing at people in a movie theater.

NWO REPORT 

2011

      UPP   NED
Kule

22/7.

D EN 22DE JULI var det terror­angrip i Oslo og på Utøya: I Regjerings­kvartalet gjekk det av ei bil­bombe, Stoltenberg og på Utøya var det skyting. Det var berre éin gjernings­mann, og 77 menneskje omkom, i tillegg var det mange skadde. Men kvi­for segjer då Stolten­berg i denne talen (0:55) den 24de juli, altso tvo dagar etterpå, at 92 menneske­liv gjekk tapt?

So — er det me er vorte fortalt gjenom media korrekt? Det er mykje som skurrar, og mange mot­stridande utsegner. Det skjedde eksplo­sjonar i Regjerings­kvartalet, men me fær tru at liv ikkje gjekk tapt (tom bygning?). Påtalemakti hev forøvreg ikkje kunna legga fram noko som helst prov på at Breivik faktisk var i Oslo denne dagen. Berre påstandar.

At liv gjekk tapt på Utøya er det diverre ikkje tvil um, men voneleg ikkje i so stort omfang som me er vorte fortalt. Det er heller ikkje tvil um at det var meir enn éin gjernings­mann. For — det myndigheiterne påstår: at Breivik klarde å skyta 135 menneske i løpet av ein knapp time på eit stort område — altso 2-3 i minuttet (!!) — det er heilt vanvittig! Dei må tru det norske folk er ein haug med idiotar.

REGJERINGSKVARTALET
BOMBA

Gjernings­mannen hadde angiveleg planlagt dette i mange år, men valde likevel å sprenga bomba etter arbeids­tid på ein fredag og i ferie­tid; altso då det var minimalt med menneske i bygningen (eller ingen?). Og tids­punktet var knapt ein halvtime etter at bered­skaps­troppen hadde avslutta ei fem dagar lang øving med nøyaktig same tema:

Alle tjeneste­mennene fra bered­skaps­troppen som deltok i Regjerings­kvartalet etter bil­bomben og senere kom i land på Utøya og pågrep Anders Behring Breivik, hadde tidligere samme dag og i dagene i forveien deltatt i trening på et helt likt scenario.

Ifylgje VG spring gjernings­mannen vekk frå bombebilen iført Delta-uniform og med hjelm og visir. Og det hev jo personen på biletet. MEN — i bombe­filmen lenger nede her (biletet t.h.) upp­lyser vakti at gjernings­mannen var iført vektar­uniform og sjølvsagt då UTAN hjelm og visir. "...en kar i vekter­uniform, som kommer ut av bilen ... ser ut som han har en rund logo på armen, så jeg tror det er en Vakt­service-uniform."

Jens Stolten­berg: «…så er alle stats­rådene i sikker­het, det var jo midt i sommer­ferien, få var til­stede i regjerings­bygget…»

One explosion appeared to have occurred on an upper floor of a main government building; every window on the side of the building had been blown out.

CNN 

Me fær sjå tilsette i justis­departe­mentet som tydeleg er sminka med måling, og ho med pinnen gjenom hovudet må faktisk ta bussen i staden for å bli frakta med ein av ambu­lansarne som står der. Vart desse lurt/trua til å vera med, ved at dei i utgangs­punktet trudde dei var med på ei øving?

Ho med pinnen er svært lite truverdig. Ho segjer ho stod vend mot glaset då bomba eksploderte, men måtte i realiteten hatt ryggen til og med hovudet i ein veldig rar vinkel. Og ho segjer både at ho fekk voldsomt ilt i hovudet og kjende at pinnen var der med det same, og at ho ikkje kjende noko og ikkje visste at pinnen var der fyrr ho var ute på gata. Og ho blir ikkje samd med seg sjølv om ho var i åttande, tiende elder ellevte etasje. Og den svære "bandasjen" ho seinare hadde på seg dekka verken inngangssåret elder utgangssåret.

«DETTE MÅ VI ALDRI, ALDRI MER SNAKKE OM»

– Moren fortalte hvordan en større bygnings­del falt ned foran bilen og skremte barna alvorlig. På vei ut fra Oslo sier den ene datteren «Mamma, dette må vi glemme, dette må vi aldri, aldri mer snakke om.» – Disse jentene hadde fått innblikk i en annen verden. Den ene jenta sa «Om vi hadde dødd i Regjerings­kvartalet, så ville ikke pappa kjent oss igjen». Det er en ganske tung bør å legge inn i et barns liv, sa Winje.

AFTENPOSTEN 

«EN TYNN TRÅD»

– Jeg så en annen mann som slepet seg bakover med armene. Det så ut som det høyre benet hang i en tynn tråd.

BERGENS TIDENDE 

Dette er komplett nonsens. Var dette verkeleg tilfelle, var det i sofall ein kriseskodespelar med amputert fot som hadde protesa hengande i "en tynn tråd".

«VELTET»   «STROPPET FOTEN»

Han husker ikke at han falt, reiste seg opp, løp noen meter og veltet igjen. Vestli oppdaget at den høyre foten hans var stygt skadet og det kom to personer til som stroppet foten hans. Disse var tilfeldig forbi­passerende. Så kom kona og en kollega løpende ut av bygget.

AFTENPOSTEN 

"…det kom to personer til som stroppet foten hans. Disse var tilfeldig forbi­passerende."  Duverdi…

IKKJE TIL Å TRU

Utsprengt vindauga – Det som overrasket oss mest, var at det skulle være så jævlig også oppover i etasjene, skyter Weiby inn.  Det har vært ekstreme krefter i sving. Vi snakker tross alt om rom som ligger nesten 50 meter oppe i lufta. Man må nesten se det for å begripe det, fort­setter Glenne.

NRK 

Skaderne er like store heile vegen upp. Hadde dette verkeleg vore forårsaka av ei bil­bombe vilde det vore store skader nede og små uppe. Det er logisk. Spreng­krefterne hev kome innan­frå, sameleis som med bygningen i Okla­homa City. Ikkje vanskeleg å sjå kven som står bak.

UTØYA
POLITIMANN BERNTSEN

Han ser Berntsen bli skutt i hodet, bakfra. På under en meters hold. Han faller sammen.

AFTENPOSTEN 

VG skriver at Berntsen ble skutt og drept da han forsøkte å redde flere unge. Ifølge vitner skal han ha kastet sønnen i sikkerhet bak to jenter før han gikk mot draps­mannen og selv ble skutt og drept.

AFTENPOSTEN 

Lés dette ein gong til: "…kastet sønnen i sikker­het bak to jenter…"

MS THORBJØRN

Den pansra ferja med berre nokre få personar ombord, deri­millom AUF-leiaren (som på dette tidspunkt trudde Norig vart utsett for eit internt statskupp) og råd­givarar, reiste frå Utøya knappe fem minuttar etter skytingi byrja. Ferja vart teki nesten tri kilo­meter nord­over og med vilje køyrt på grunn. Det var tydeleg at ho ikkje skulde nyttast til rednings­arbeidet, som ho jo var ypparleg eigna til, samt frakt av politi­folki som etter kvart kom.

Mykje tyder på at alt dette var sterkt mot kapteinens vilje.

Her er forøvreg ein merkeleg artikkel (skriven av kven?) der det t.d. ikkje blir nevnt at ferja vart køyrt på grunn, og at kapteinen balte lenge med å få henne laus att, noko han til slutt greidde ved å ta eit tungt køyretøy ombord for å endra tyngde­punktet.

TOTALT UDUGELEG POLITI?

Dei fyrste væpna politi­folki som kom fram reiste ikkje over til øyi, slik dei var forplikta til.

Klikk på symbolet uppe t.h. på kartet for å få det i full­skjerm, og for å sjå den latter­lege ruta til bered­skaps­troppen. Her kann du ogso velja um du vil sjå terrenget som bilete eller kart.

Bered­skaps­troppen tok ein lang omveg: Dei køyrde 3,6 km forbi Utøya og deretter 3,6 km attende i ein uegna båt (som fort tok inn vatn og fekk motor­stogg), i staden for å stogga ved Utøya og der­etter 6-700 meter med båt. Det var visst­nok båtar til­gjengeleg der. Eller?

"–De kom hur många som helst, de kom en jævla massa sam­tidigt. Men de kunde inte göra så mycket, för de hadde inga båt. De kom ju bara til kaien, för båten var ju trasig. Så de var ju tvungna til att få tag i en ny båt för att ta seg över."

So dei hadde altso ein båt der, men han var øydelagd (sabotert?). Kven hadde gjort det?

Det vart ikkje nytta til­gjengeleg heli­kopter, som kunde vore på plass på fåe minuttar. Med skarpskyttarar ombord.

Som me sér var alt nøye lagt upp til at skytingi på Utøya skulde få pågå uforstyrra i èin time.

«Utvika-stranden var stedet for det mest fatale regel­brudd i norsk politis historie.»

Professor Ole Gjems-Onstad 

– Du altso, no skal du høyra her, me tek og reiser til Danmark og so padlar me i kajakk derifrå, for det vil han 'kje venta seg! Då vil me hava yverraskelses­momentet på vår side, sér du.

DÅRLEG HUGSE?

Flere ganger var masse­morderen like i nærheten og hun brukte anledningen til å se nøye på ham.
   – Jeg tenkte at jeg skulle se ham, vite hvordan han så ut. Hvis han kommer seg fra øya, så skal jeg vite hvordan han så ut.

   Etter en lang, lang stund kom en politi­mann inn i teltet og spurte om hun med hode­skaden var bevisst. Hovland fryktet at han var masse­morderen.
   – Enten dør vi eller så er han ekte, tenkte jeg.
   Hun tenkte på hva hun skulle svare ham.
   – «Hva er det siste jeg skal si før jeg dør», tenkte jeg.

Dette må vera uppdikta, for fyrst ser ho svært nøye på fyren for å vera heilt sikker på å kjenna honom att, men — når det so kjem ein politimann inn i teltet anar ho brått ikkje kor­leis draps­mannen ser ut.

AFTENPOSTEN 

«NØDDREN»

  Grønnestad var skutt i skulderen, og kulen hadde ekspandert og punktert lungen hans og knust to ribbein. Han for­klarer at han hadde vondt for å puste, og at han etter hvert mistet følelsen i fingre og tær. Til slutt kom to politi­menn.
  – De hadde en annen holdning enn politi­mannen jeg hadde sett. Jeg ropte hei for å få kontakt, dem kom bort, spurte hva jeg het, om jeg var skadet. De sa jeg hadde en punktert lunge, og satte inn et nøddren. Så bar de meg bort til rocke­teltet, her ble jeg lagt i armene på ei jente.
  – Broren min studerer medisin, og han var på et fore­drag med en helikopter­lege som beskrev hvordan han fraktet meg vekk. Ett kvarter til… Et kvarter til så hadde ikke jeg vært her i dag.

AFTENPOSTEN 

Politifolk som klarar å sjå at han hev punktert lunge og set inn dren — dette kann jo umogeleg vera sant.

EIN LITEN GUT

– Jeg kan ikke svømme. Derfor kastet jeg meg i vannet. Han skjøt i vannet rundt hodet mitt, men han traff meg heldig­vis bare en gang i foten. Så gjemte jeg meg bak en stein i vannet.
   – Da jeg så at politiet begynte å hjelpe de som lå på stranda, reiste jeg opp og satte meg på steinen, forteller han.
   – En liten gutt kom bort til meg og spurte om jeg var skutt. Jeg svarte ja, og gutten ropte til politiet «han er skutt overalt». Da kom en av politi­mennene nesten med en gang og hjalp meg. Han var utrolig snill. Han tok blant annet en del av pistolen sin og bandt den til armen min for å stoppe blødningen fra skudd­såret, for­teller Hussein.

DAGBLADET 

Ein liten gut kom bort til honom der han sat på ein stein langt utpå vatnet; og etterpå kom ein politi­mann bort til honom og brukte pistolen sin til å forbinda skotsåret i armen (men var ikkje skotsåret i foten?). So, Dag­bladet, dette er vel upp­dikta?

Og — eg var den 4de juli 2012 i kontakt med journa­listen som skreiv artikkelen i Dag­bladet der eg spyr um skot­skaderne i føterne/­armen, og ho er samd i at det høyrest merkeleg ut, men at Kazemi hev god­kjent alle sitati i artikkelen. Ho trur difor ikkje at noko der er feil. Kazemi hadde fortalt henne at han vart skoten etter mange gonger mot yver­kroppen, men at han hadde ein stor boble­jakke på seg, og at skoti gjekk gjenom jakken og ikkje trefte honom. Ho rekna med at det må ha vore eit streif­skot som ikkje skada honom so voldsomt, som politiet stoppa med pistolen. Vidare tilbaud ho seg å ringja Kazemi for å avklara dette, og ogso spyrgja um kor­leis ein liten gut kunde koma burt til honom medan han sat på ein stein langt utpå vatnet. På fyrste forsøket fekk ho ikkje kontakt avdi tele­fonen hans var av­slegen, men ho vilde prøva att seinare. Og so vart det brått stilt frå den hyggelege journa­listen. Eg sende ein liten purring den 9de juli 2012, men utan å få svar.

TVO TIMAR, ELLER KORT TID ETTER?

Dagbladet — Aftenposten: Kven av deim er det som ikkje fortel sanningi her?

Aksjons­mannen fra Delta, også kalt opera­tør, holdt vakt over Breivik i nesten to timer ved Syd­spissen på Utøya før terro­risten ble fraktet til det første avhøret i hoved­huset.

DAGBLADET 

Det første, innledende av­høret fant sted i hoved­huset på Ut­øya kort tid etter på­gripelsen.

AFTENPOSTEN 

JOGGA DEI, ELLER GJEKK DEI?

Aftenposten: Kva er det som ikkje er sant her?

De føres ut av bygget, alle jogger mot hoved­huset og der­etter ned til MS Thor­bjørn.

AFTENPOSTEN  

«Vi måtte gå på rekker med hendene synlig og ikke gjøre brå bevegelser. Langs stien står svart­kledde politi­menn.»

AFTENPOSTEN  

FLEIRE GJERNINGS­MENNER

En rekke vitner skal ha be­skrevet at de så to gjernings­menn — og i mot­setning til på­grepne Anders Behring Breivik hadde ikke den andre mannen politi­uniform på seg.

DAGBLADET  

Etter at Anders Behring Breivik var pågrepet, fikk politiet en rekke meldinger om flere gjernings­menn på Utøya.
   «Tre til fem terro­rister med to­hånds­våpen og kikkert­sikte. Det kunne være spreng­stoff på øya.» Slik har politiet i Nordre Buskerud og ledelsen i politiets bered­skaps­tropp sagt at de så for seg situa­sjonen da de var på vei til Utøya 22. juli.

AFTENPOSTEN  

Vitner som klarte å komme seg fra øya i live, hevder at det ikke bare var en, men flere gjernings­menn som skjøt vilt rundt seg på Utøya fredag kveld.
   På sin Facebook-side for­teller også Torbjørn Vereide, leder for Sogn og Fjordane AUF, det samme.
   – Skytterne kledde seg ut som politi, så lurte dei oss til å komme fram før dei begynte å skyte oss, skriver han.

NRK  

Som VG Nett meldte tid­ligere i dag for­teller en rekke av ung­dommene som over­levde skyte­massakren på Utøya at det må være to gjernings­menn. Flere har også be­skrevet ut­seende på mann nummer to til VG.
   Ved­kommende var ikke iført politi­uniform, slik Anders Behring Breivik (32) var da han ble på­grepet og siktet for terror­angrepene i Oslo og på Utøya

VG  

I løpet av dei nesten to timane inne på gøyme­staden var dei heilt over­tydd om at det ikkje kunne vere berre ein gjernings­mann. Eg høyrde tydeleg at det kom skot frå ulike sider av øya på same tid, fortel Kjetil Klakegg Berg­heim. – Eg veit fleire som har regi­strert det same. Skrika kom også frå ulike retningar. Så eg er heilt over­tydd om at det var to gjernings­personar. Det må det ha vore.

BERGENS TIDENDE   Kopi av artikkelen  

Ung­dommer VG har snakket med beskriver imidler­tid også en annen gjernings­mann — som ikke var iført politi­uniform.
  Ved­kommende var i følge dem rundt 180 centi­meter høy, hadde tykt mørkt hår og så nordisk ut. Han hadde en pistol i høyre­hånden og et gevær på ryggen.
  – Jeg har over­bevist om at det var to personer som skjøt, sier Aleksander Stavdal (23).
  – Jeg snudde meg mens jeg løp fra stedet. Jeg så hvor­dan de bare plaffet ned folk. 15 og 15 ble drept i slengen.

VG  

Ikkje Breivik Som me sér var det mykje snakk um fleire skyttarar, MEN — so var det som um nokon hadde stengt ein krane, for frå èin dag til neste vart det HEILT slutt. No vart det med eitt berre èin gjer­nings­mann. Artikkelen um Klak­egg Berg­heim i BT vart til­og­med fjerna! Og han gjekk brått frå det han hadde sagt. Vart han ut­sett for trugs­mål og/­eller be­stikkelse?

Og sjå på dette biletet som skal vera teke av Brei­vik i strand­kanten frå heli­kopter: Brei­vik var ikkje skalla og mørk­håra på dette tids­punktet slik som denne figuren. So dette er IKKJE Brei­vik. Og styres­makterne VEIT at dette ikkje er Brei­vik, men like­vel held dei hard­nakka fast på at han var åleine. Kvifor?

Det var ifylgje Øvre­botten heile 9 skyttarar på Utøya. Og dei fekk lov til å driva på i over ein time, heilt ufor­styrra!

«SAMLER INN MOBILER PÅ UTØYA»

Oslo politi­distrikt og Kripos har bestemt seg for å samle alt av elektronisk utstyr med opptaks­mulighet og lagrings­kapasitet fra Utøya.

DT 

Kanskje lurt...


FYRR
27DE MAI

Red flag Psykiatar og AP-politikar Øystein Mæland var politi­direktør i perioden mai 2011 — august 2012, som den aller fyrste ikkje-jurist til å ha ein høg stilling i politiet. Han var heilt utan fagleg bak­grunn.

10DE JUNI

Klikk på symbolet uppe t.h. på kartet for å få det i full­skjerm, og for å sjå den merkelege ruta til "foto­grafen". Her kann du ogso velja um du vil sjå terrenget som bilete eller kart.

Ein trøndar på heim­veg havna inn på garden der Brei­vik laga bomba. Men, for å ha gjort det måtte han køyrt etter den smale bygdar­vegen som gjeng forbi garden — og altso på feil side av elvi — heilt frå Elve­rum til Rena (el. Åsta), noko som er over ein halv times køyring. Og han hadde berre eit kort upphald, men tok likevel heile 200(!) bilete. So, Adressa, bit de på kva som helst?

Under en stopp på bil­turen fra Oslo til Trond­heim 10. juni havnet trønderen inne på tunet til terror­siktede Anders Behring Breivik.

ADRESSA 

14DE JUNI

Red flag Forsvarets etter­retnings­teneste gjorde noko dei aldri hadde gjort fyrr: dei la fram den aller fyrste offentlege trugsel­vurdering mot Norig.

20DE JULI

Sjå korleis Aften­posten prøver å forvirra med datoarne: “OPP­DATERT: 12.­OKT.­2011 16:51 | PUBLI­SERT: 17.­MAR.­2010 17:23”. Men rett dato er 20de juli 2011, altso berre tvo dagar fyre terror­åtaket.

Anti-terror­politiet avfyrte spreng­ladninger under en øvelse midt i Oslo, to hundre meter fra Operaen, men glemte å gi beskjed til publikum.

AFTENPOSTEN 

Gløymde dei verkeleg det…


ETTER
TVO TIMAR

Sønnen er likevel i live. Hun får to tele­fon­numre hun kan ringe for å finne ut hvilket syke­hus han ligger på. Politi­folkene overtar, og prøver å finne svar. De ringer og under­søker. Etter to timer kommer politi­folkene bort til bilen igjen. De for­teller at det er gjort en skjebne­svanger feil fra politiets side. Sønnen er likevel ikke i live.

BERGENS TIDENDE 

Svært usann­synleg: ho må sjølv finna ut kva sjuke­hus sonen ligg på, og politi­folki står i vegar­kanten og ringer i heile tvo timar: «Etter to timer kommer politi­folkene bort til bilen igjen.» Dette er reinspikka tøv.

GRAVFERD

Berntsen var Kron­prinsesse Mette-­Marits ste­bror. Slottet hadde på forhånd varslet at Kron­prinsessen ikke kom til å delta i be­gravelsen, da hun deltok i minne­markeringen for Berntsen i Hokk­sund mandag 25. juli.

DAGBLADET 

BREIVIK STERKT PLEIE­TRENGANDE?

Det vekte STOR undring at Breivik berre fekk tvo av hundrad mogelege poeng i ein psykiatrisk test:

– Med en GAF S-score på to er du ikke stand til å foreta seg noe som helst. Det representerer en vegeterende tilstand. Dette er ikke i tråd med slik jeg opp­lever skalaen som en konti­nuerlig størrelse, sier senior­forsker Geir Pedersen ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitets­sykehus. ; Under 10 er du sterkt pleie­trengende, og må mest sann­synlig serveres mat, vaskes og kles på. Du er ikke stand til å redegjøre for deg. Før terror­angrepet var det nok ingen som tenkte at ved­kommende måtte tas hånd om på dette nivået.

AFTENPOSTEN 

REKONSTRUKSJONAR

Dei brukte 41 millionar på å bygga om rett­salen, men vart han sikrare? Kasta ikkje ein tilskodar ein sko på Breivik? Og dei re­konstruerte “bomba” og sprengde henne, og dei “rekonstruerte” skytingi på Utøya med Breivik i band i 8 timar og NO med politihelikopter — alt saman totalt unødvendig og noko stort TØV!!

«VI SER DERE NÅ»

Merkeleg song; fekk meg til å tenka på «Balladen om Morgan Kane»

Morgan Kane er uppdikta; han hev skote mange menneskje; og som me fær høyra i balladen: «å skape fred med vold er aldri lett».

«Han sprengte en bombe og dro til en øy. Der skjøt han ned unger som om det var gøy. Han sa det var grusomt, men at han var nødt. Selv om det var brysomt så smilte han støtt.»

NRK 

LJODLOGGEN

Politiet i Asker og Bærum har slettet lyd­loggen fra 22. juli. Dermed er det umulig for 22. juli-kommi­sjonen å etter­gå inn­holdet i sam­talene til og fra opera­sjons­sentralen.

Aftenposten 

«HER PARKERER TERRORISTEN BOMBE­BILEN»

Då fær me endeleg sjå honom som parkerer “bombe­bilen”, men liknar mykje på figuren i rett­salen, det gjer han ikkje. Og han hev fyrst vektaruniform, men so brått fær han deltauniform med hjelm og visir og pistol i neven (ifylgje Norigs største dusteavis).

Og no skulde me vel ogso fenge sétt bombe­bilen eksplodera, men nei, slett ikkje. Pussig… svært pussig… me fær berre sjå området etter at bomba hev eksplodert…

NRK 

DET PLAN­LAGDE MINNE­MERKET

Det er tydelegvis svært viktig for staten å få på plass eit so voldsomt synleg minne­merke. Kvifor?

«Idet vi trodde at vi har nådd et bunnivå av hvordan staten velger å behandle «naboer» og 22. juli-heltene, så overrasker staten oss igjen», skriver saksøkerne i en presse­melding.

DAGBLADET 


RETTSAKI

Advokaten Breivik

Bileti er lånt frå Aftenposten, video: Aftenposten video (No hev dei fjerna videoen, ikkje uventa…)

Her på same biletruta (00:06) hev både advokaten og Breivik fenget SAME problemet med eine augat… Sjå ogso her.

Vidare nedanfor her sér me nokre ruter der dei hev vore svært uheldige med ani­masjons­filmen sin…

Rettnok er det vel eigentleg ikkje animasjons­film, men deri­mot utkledde skode­spelarar som er digitalt mani­pulerte i etter­tid. Vilde du tru at det er ein kvinneleg skodespelar som spelar Brei­vik? I sofall, og om det er henne eg tenker på (ho er nordfrå), hev dei ikkje endra so mykje helder, akkurat same nasen, nesten same munn, same auge (ikkje brukt kontakt­linser for å endra augna­farge), same øyre (berre dytta litt ut i nedkant). Stemma er nok litt fordreia, noko som for­klarar kvifor dei måtte setja upp glas­vegg millom Brei­vik og journa­listarne i rett­salen.

Tabbe

Dette er 02:22 ut i filmen. (Klikk på bileti for å sjå deim større, og klikk på nederste ruta for å sjå filmen. Eller… no er filmen fjerna, og det var vel ikkje uventa…)

KRISTOPHER SCHAU

Komiker, musiker og for­fatter Kristopher Schau (41) skal dekke terror­retts­saken mot Anders Behring Breivik i Oslo tingrett for Morgen­bladet.

AFTENPOSTEN 

UNDRING I UTLANDET

Det er to ting britiske kommen­tatorer finner helt spesielt ved den norske retts­saken: Hvordan er det mulig å be­handle denne masse­morderen med en slik vennlig respekt, og hvordan er det mulig for de på­rørende og over­levende å sitte — time etter time — og ikke fordra en mine?

AFTENPOSTEN 

– Jeg ville trolig gått over gulvet i retten, med ønsket om å an­gripe, faktisk med ønske om å drepe ham. Jeg tror det ville vært en lang kø av folk bak meg. Jeg for­står ikke hvordan norske familier har taklet det, sier han.

AFTENPOSTEN 

SKOKASTING

En person fra andre rad på tilhører­benken hoppet opp og kastet en sko [Nike?] på Breivik som sitter noen få meter unna. Det hele skjedde svært raskt. Ved­kommende ble tatt hånd om av politiet og dratt ut av salen, mens han roper på engelsk: «Go to hell, go to hell, you killed my brother».

VG 

SVÆRT UVANLEG

Advokatene har fått en helt spesiell opp­gave som er høyst uvanlig i norske straffe­saker. Etter at retten har fått et sammen­drag av obduksjons­rapporten, leser bi­stands­advokaten opp en kort omtale av avdøde mens portrettet til ved­kommende vises på skjerm i retts­salen. En slags kort­fattet nekrolog. En siste hilsen fra familie og venner. Det gjør dypt inntrykk når stemmen til bi­stands­advokaten brister. Da kan vi bare tenke oss hvor­dan de etter­latte har det.

AFTENPOSTEN 

«Sier nei til mer 22. juli-åpenhet»

For­klaringene fra flere av de mest sen­trale og viktige øyen­vitnene til 22. juli-­terroren skal forbli nedlåst i Riks­arkivet på Sogns­vann.

AFTENPOSTEN 

22. juli-informasjon holdes hemmelig i 60 år.

AFTENPOSTEN 

Kvifor?? Kva er det som ikkje toler dagens ljos? Ein anar ei gruppe folk her som er so nervøse for å bli avslørte at dei er i ferd med å gjera i buksa.

SONINGEN

Breivik soner naturleg­vis i full isola­sjon, heilt adskilt frå dei andre fangarne, med besøk berre frå profesjonelle aktørar...

Fjotolf Hansen

Terrordømte Anders Behring Brei­vik har byttet både fornavn og etter­navn. I folke­registeret står han nå oppført som Fjotolf Hansen.

AFTENPOSTEN 

Ja ja...

«Spinning på en løgn»

En rapport som for­ut­setter at en amatør uten å kunne skyte, helt alene skjøt og drepte 68 mennesker og skadet 66 andre på en times tid på et rela­tivt stort geo­grafisk om­råde, når massa­kren ble gjort av en hel gruppe profes­jonelle mordere som jeg kan navn­gi flere av, om jeg vil, er så useriøs og full av løgn at det er utrolig at Russ­lands mario­netter i Oslo tør å spinne videre på den. Sammen med pressen. Like­vel gjør fronten av en re­gjering nett­opp det. Slik denne fronten har gjort siden 2012. Den kan ikke ha høye tanker om be­folkningens intelli­gens.

Det er ikke fysisk mulig for ett menneske samme hvor god vedkommende skulle være med våpen, å skyte og drepe og skade to mennesker i minuttet i løpet av en time, og det med ett våpen i hver hånd, hvorav det ene er et automatvåpen som er vanskelig å skyte med uansett. Bare å bære all ammunisjonen ville være umulig.

Norulv Øvrebotten 


Hev du høyrt uttrykket «krigs­propaganda»? Men visste du at det er minst like mykje «krigs­propa­ganda» i freds­tid?

Med andre ord: Ikkje tru på alt du lés, høyrer og sér. Og kvifor skjedde dette terror­åtaket? Skulde re­gjeringen straffast for sin lunkne haldning til millom anna ak­sjonen i Libya (trass i at Norig sleppte nesten 600 bomber over landet)?

Kva skjer so når dei føler at dei ikkje lenger hev bruk for denne figuren? Jo, me blir vel for­talt at han vart sleppt i lag med andre fangar, og at han so rimeleg snøgt vart teken av dage av ein med­fange.

Lenker

 Norulv Øvrebotten

YouTube

YouTube

YouTube

YouTube

      UPP   NED
Gaddafi

Norsk terrorbombing over Libya.

N ORIG BIDROG til NATO sin sju månader lange massakre med seks F16-­fly som sleppte nesten 600 bomber over Libya. Pilotarne måtte under dei fleste uppdragi plukka ut mål på måfå(!!), og sleppte bomber i tett­bygde by­strok. Dette bidrog til enorme lidingar, eit øyde­lagt land og ein voldsom flyktninge­straum.

Bombingen vart av politi­karane i Norge heilt feil­aktig fram­stilt som ein del av kampen for demo­krati og menneske­rettar i Midt­austen. Målet var å fjerna oberst Gaddafi frå makti. Men resul­tatet vart at Afrikas mest vel­fungerande land vart lagt i ruinar.

Under Gaddafi sitt styre hadde alle gratis straum, låne­renta var 0%, alle skulde etter­kvart få seg hus (nygifte fekk tilsv. NOK 400.000 for å skaffa seg ein stad å bu), utdanningi var gratis (ein fjerdedel av innbyggarane hadde universitets­utdaning), dei som ynskte å starta gards­drift fekk alt dei trong til det gratis, dei som ikkje fann helse­hjelpi dei trengde i Libya fekk dekka alle utgifter til å gjera det utan­lands, ved kjøp av ny bil dekka staten halv­parten og bensinen kosta tilsv. NOK 1,30 for literen, ny­utdanna som ikkje fekk arbeid fekk utbetalt det dei vilde fenge i løn frå staten til dess dei kom i arbeid, alle innbyggarane fekk ein del av inn­tekterne frå oljesalet (tilsv. NOK 4.000 kvar månad), mødrene til nyfødde fekk tilsv. NOK 40.000, brød var so billeg at det i praksis var gratis, kvinnerne var fullstendig likestilte med mennerne, Libya var gjeld­fritt og hadde eit mykje betre demokrati enn vestlege land. Og det var fullstendig trygt å bevega seg utandørs.

Det er klart at svini som styrer verdi (Khazarian Zionists) ikkje kunde lata slikt fortsetja, so dei sette i stand falske flagg-opera­sjonar og stygg (og fullstendig usann) ryktespreiding og der­etter ei totalt øyde­leggjande bombing. Det endelege målet var å få att full kontroll over oljeproduksjonen i Libya og øydeleggja valutaen. Me snakkar her om bandittar av aller, aller verste sort, som ikkje berre myrda Gaddafi men kanskje ogso so mange som ein million andre uskuldige menneske (offisielt 30.000). Og Norig bidrog med nesten 600 bomber — kor mange tok dei livet av, og kor mange menneske vart livsvarigt skadde?

Det høyrer med til soga at Stortinget etterpå IKKJE vilde hava ei ekstern gransking av Norigs bidrag i militær­operasjonen — det vilde jo kunna føra til smertefulle sjølv­erkjenningar... politikarane vilde måtta stå til ansvar for sine fatale ved­tak. FEIGT!

Professor Øyvind Øste­rud: “En skulle kanskje tro at det lå et minste­mål av kunn­skap til grunn når det tas skjebne­tunge avgjørelser i verdens­politikken. Eller at aktørene hadde lært av tidligere fadeser. Men slik er det ikke.”

2010

      UPP   NED
sPRøYTE

Synnøve Fjellbakk Taftø.

Politisk fange Synnøve Fjellbakk Taftø.

   

H O VART tvangsinnlagt (enno ein gong) tvo dagar etter ho hadde publisert denne artikkelen: Globalistenes fremste agent.

Lés gjerne bøkerne hennar: Skjoldmøysagaen og Nornes beretning. Sjå ogso BmOnline.

S LIK BLIR DU politisk fange: Du blir for­gifta nattes­tid utan at du er klar over det (bedøvelses­gass og deretter sprøyte), noko som fører til at du dagarne etter­på upp­fører deg som ein "galning". Familien din fær deg tvangs­innlagt, og so blir du utsett for medisinering. Enkel upp­skrift, ikkje sant?

Og psykopatarne, som i eldre tid gjerne søkte seg inn i presteskapet, dei trivst no godt i helsevesenet. Der kann dei utfalda seg utan hemningar.

PIA OG PSYKEN

Lars Rønbeck.

 

Lars Rønbeck er leiar av Norgespartiet.

2005

      UPP   NED
Fear

7/7 London bombings.

Buss

D EN 7DE JULI GJEKK det angiveleg av tri bomber i under­grunnen i London, og ein time etterpå ei på ein buss. 52 menneske omkom og 700 vart skadde.

MEN — kvifor er det eit VELDIG tydeleg merke etter ei METALL­SAG på bussen? (Klikk på biletet for å sjå heile.) Vilde bussen sett slik ut etter ein bombe­eksplosjon? Det er lett å sjå at heile toppen av bussen er saga av. Og vilde folki uppå bussen sett so friske og uppegåande ut etter ein slik voldsom eksplosjon? (Det er til og med tvo ein­egga tvillingar å sjå uppå der;) Latterleg!

Og sjølvsagt: denne "terroren" var heilt identisk med ei nyss gjenomført øving...

POWER: ...at half-past nine this morning we were actually running an exercise for, er, over, a company of over a thousand people in London based on simul­taneous bombs going off precisely at the railway stations where it happened this morning, so I still have the hairs on the back of my neck standing upright!

2001

      UPP   NED
Ground Zero

World Trade Center.

D EN 11TE SEPTEMBER 2001 vart det meldt um terroråtak på World Trade Center i New York. Den offisielle fram­stillingi går ut på at fire passasjer­fly vart kapra, og tvo av deim vart flogne inn i kvart sitt tvilling­tårn slik at dei kollapsa. Og so datt bygning 7 ned ei stund etterpå av seg sjølv. Det tridje flyet vart floge inn i Pentagon (verdens best verna bygning), og det fjerde, som var berekna på The White House eller The Capitol Building, styrta. Rundt 3000 menneskje omkom.

Det som skjedde med tvilling­tårni var at dei vart rivne ved kontrollert sprenging. Deretter vart ogso bygning 7 riven, 20 minuttar etter at BBC melde at bygningen hadde kollapsa. Korleis kunde BBC vita at bygning 7 vilde detta ned lenge fyrr? So vart ein rakett sendt i låg høgde inn i den mest folke­tome delen av Penta­gon, og det fjerde flyet muligens skote ned. Det er å håpa at ingen omkom, men dét er nok diverre lite truleg. Men me fær tru at talet på omkomne er langt lågare enn det offisielle talet.

Ved å riva byggi terrori­serte dei ikkje berre landet sine eigne inn­byggarar, men ogso folki i resten av verdi, og so fekk myndig­heiterne ekstra påskot til å bekjempa "terrorisme" utanfor landet sine grenser. Og for å gjera alt dette mykje meir tru­verdig, byrja dei truleg produ­sera des­informasjon, hovud­sakeleg be­ståande av at ingen passa­sjer­fly var invol­verte; og at det i staden vart nytta bomber/­rakettar. Og at det var eit militær­fly som flaug inn i bygning tvo. So – ver klar over at svært mange av konspirasjons­teoriarne som flyt rundt på Internet kann vera produ­sert av amerikanske myndig­heiter.

"On the morning of 9/11, 5 war games and terror drills were being conducted by several U.S. defense agencies, including one 'live fly' exercise using REAL planes. Drills also apparently included the injection of false 'radar blips' onto the screens of air traffic controllers."

1999

      UPP   NED
Gitter

Orderud-saki.

D EN 22DE MAI vart Anne Orderud Paust og foreldri myrda på garden Orderud i Sørum. Anne, som tidlegare jobba for Johan Jørgen Holst (sannsynlegvis ogso myrda, i 1994) hadde fyrr dette vorte utsett for fleire attentatsforsøk. Og mannen hennar døydde berre nokre vikor fyrr av forgiftning ("akutt kreft").

Per Kristian Orderud, Veronica Orderud, Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød vart dømt til 21, 21, 16 og 18 års fengsel for medvirking.

1997

      UPP   NED
Prinsesse Diana

Prinsesse Diana.

P RINSESSE DIANA omkom i ei trafikk­ulukke i Paris, eitt år etter skils­missa frå prins Charles. Dette vekte stor sorg over heile verdi, då ho var svært godt likt av alle. David Furnish dukka ogso upp i nyhende­biletet på denne tid (seinare gift med Elton John). Diana var ogso ein god ven av Elton.

President Ronald Reagan kalla eingong Diana for princess David under ein middag i Det kvite hus. Naturleg­vis ein for­snakkelse. Diana sende honom eit morskt auga­kast; andre i same situasjon derimot, vilde kanskje helder trekt på smile­bandet...

1995

      UPP   NED
Rakett

Andøya.

D EN 25DE JANUAR vart ein forsknings­rakett sendt upp frå Andøya, russarane trudde det kunde vera angrep med atomvåpn, og verdi var atter ner atom­krig.

Eller? (Nei, trur'kje det...;)

      UPP   NED
Bygning.

Oklahoma City.

D EN 19DE APRIL gjekk det av ei bil­bombe i Oklahoma City som øydela Alfred P. Murrah Federal-­bygningen. 168 vart drepne og 680 skadde.

MEN – ei bil­bombe kunde umogeleg øydelagt bygningen på denne måten. Spreng­krefterne må ha kome innanfrå. Og fyrr nokon fekk undersøkt bygnings­restarne vart bygningen teken ned og frakta til ei ørken, og der passa på av vepna vakter.

Og naturlegvis var der ein bombe­drill berre timar fyrr eksplosjonen...

1994

      UPP   NED
EU

EU.

N ORIG VART medlem av EU den 24de juni. Bak ryggen på det norske folk.

Kva, FOLKE­AVSTEMNINGEN den 28de no­vember, det folket sagde nei? Ein bryr seg då ikkje om slikt, må vita.

      UPP   NED
Flyplass

Gardermoen hovudflyplass.

N Y HOVUDFLYPLASS skulde byggast på Hurum, men det vart lagt fram vêrdata som viste at det var ein full­stendig ueigna plass. Garder­moen derimot, var rette staden! Siv.ing. Jan Fredrik Wiborg gjekk hardt i mot dette, og sa det var forfalske data.

Og so mista han livet ved at han datt ut frå eit glas på eit hotellrom i København. Han hadde kasta seg rett gjenom eit tvo-lags termopanglas, noko som krev ei voldsom kraft. Hev du sétt slikt!

Etter ein knallhard omkamp fekk Arbeidarpartiet pressa gjenom at flyplassen skulde plasserast på Gardermoen.

      UPP   NED
Kjølvarn

MS Estonia.

F ERJA ESTONIA på veg frå Tallinn til Stock­holm vart sabo­tert, noko som førde til at ho gjekk ned og 841 menneske mista livet.

Den offisielle for­klaringen var at baug­porten hadde svikta. Problemet er berre at det er uråd og ei stor LØGN!

1990

      UPP   NED
Kjølvarn

MS Scandinavian Star.

Måneskin.

B ILFERJA SCANDIAVIAN STAR på veg frå Oslo til Frederiks­havn vart utsett for fleire mord­brandar natt til 7de april, noko som førde til at 159 menneske mista livet. Eit auge­vitne såg godt kledde mannskap med ferdig­pakka koffertar gå ombord i ein rednings­båt, dei var millom dei fyrste til å forlata skipet. Desse nekta å hjelpa passa­sjerarne, medan resten av mann­skapet gjorde ein heroisk innsats for å redda liv.

Norske myndig­heiter hev i etter­tid vore SVÆRT ivrige til å påstå at ingenting kriminelt hadde skjedd. Politiet fann utruleg nok helder ikkje ut at rederiet hadde fenge for­sikrings­verdien på skipet DOBLA veka fyrr... her sér me fals og fusk so det held i lange tider!

1986

      UPP   NED
Gassmaske

Чорнобиль.

D EN 26DE APRIL skjedde det ein kraftig eksplosjon i atom­kraftverket Tjernobyl i Ukraina. Den påfyljande branden sende store mengder radio­aktive partiklar upp i lufti, og desse vart spreidde yver store deler av Europa.

Ogso i deler av Norge, noko som førde til at sauderne måtte ned­forast i åresvis etterpå, ettersom dei vart radio­aktive når dei gjekk på beite. Det var spesielt soppen dei åt som var ekstra radio­aktiv.

Men so er spørsmålet: er radio­aktiv stråling so farleg som dei vil ha oss til å tru? Mykje tyder på at litt stråling berre er bra, då det skjerpar immun­forsvaret. Mykje stråling er naturleg­vis ikkje so heldig, då blir ein brend. Det er som med sol­skin, litt er bra, for mykje kann drepa deg.

Alt pratet um livsfarleg radioaktiv stråling er stort sett berre skremselspropaganda.

1985

      UPP   NED
Isbjørn

Menneske­skapte klima­endringar.

K GB STARTA bedrageri­operasjonen “Menneske­skapte klima­endringar”, og SN hev sidan bidrege med sitt.

1983

      UPP   NED
Bombe

Станисла́в Евгра́фович Летро́в.

D EN 26DE SEPTEMBER trudde russarane at fem rakettar med kjernefysiske stridshovud var på veg mot landet deira. Men, takka vera at éin mann (Stanislav Yevgrafovich Petrov) heldt hovudet kaldt, unn­gjekk verdi ragnarok. Hadde russarane svart på det dei trudde var eit angrep, hadde halv­parten av USA's befolkning vorte ut­sletta i fyrste angreps­bylgja. Alt liv hadde etter kvart vorte ende, og Jordi hadde vorte til ei ørken. Blir me fortalt.

Atomtull

Skal me tru på det? Me kann leggja merke til at hovud­personen uppførte seg på nøyaktig same måten som han som liksom var fyrste mann på Månen. Tverr og vrang, og svært lite interessert i å snakka med media. Ein blir gjerne slik når ein blir tvinga (av staten) til å fortelja ei slik lygn, og måtta halda fast på denne lygni livet ut.

Biletet her er frå ein kort film som ofte blir vist, for å syna kva som skjer når ei "atom­bombe" eksplo­derer. Men sjå korleis trei står i fine rekker: dette er berre ein modell, og ein del av svindelen.

1980

      UPP   NED
Nordsjøen

Nordsjøen.

P LATTFORMI ALEXANDER Kielland kantra og 123 menneske omkom. Årsaki til havariet var til­syne­latande feil bruk, etter­som ikkje alle anker­festi vart nytta, noko som førde til at platt­formi vart sliti sund.

Men det kann ogso vera at platt­formi vart utsett for sabo­tasje, ved at eine foten vart sprengt.

      UPP   NED
Jagerfly

Fjærland.

R ETT FYRR påske var det tvo tyskarar som dreit seg godt ut i Fjær­land: dei reiv ned fjord­spennet med jager­flyet sitt. Dette førde til at fjær­lendingarne vart straum­lause i fleire vikor. Pilotarne fekk skote seg ut i aller siste liten, og berga der­med livet.

1978

      UPP   NED
Montgomery

Rullebrett.

D EN NORSKE (dustemikkel)­staten la ned total­forbod mot rulle­brett, av alle ting. Og for­bodet varde heilt til 1989!

1969

      UPP   NED
Amstrong

Månen.

Måneskin.

M E HEV vorte fortalt at dei fyrste menneski landa på Månen, åtte år etter at president Kennedy i 1961 sa: «...before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth.»

Men — hev du hug til å sjå korleis den fyrste “måne­landingen” verkeleg var? Det kann du sjå her.

Me kann trygt slå fast at det ikkje hev vore menneske på Månen. Det hev helder ikkje vore menneske i ner­leiken av Månen, alle astro­NAUTarne/­kosmo­NAUTarne hev halde seg nokso nær jord­overflata. Fornuftigt nok. Um dei i det heile hev vore upp i frå. Dei er nemleg skode­spelarar som læst flyga i verds­rommet.

I 1969 (og ogso i dag) vilde det vore livs­farleg og umogeleg for ein astro­NAUT å bli send til Månen, so det einaste mogelege var å simulera dei manna måne­ferderne.

Skulde dei likevel klart å gjenomføra desse umogelege ferderne vilde astro­NAUTarne ikkje overlevd, og uansett fenge massive stråle­skadar. Det hadde helder ikkje vorte serleg til bilete, då filmarne vilde vortne øydelagde (film toler helder ikkje røntgen­strålar).

Hev du ikkje lurt på kvifor desse manna måne­ferderne brått tok slutt, og kvifor astro­NAUTarne som liksom hadde vore på Månen fekk slike store psykiske plager i etter­kant? Og kvifor russarane, som var lenger komne teknisk, aldri sette ned folk på Månen? Og kvifor ingen den dag i dag, so myket som 40 år etterpå sender folk til Månen?

Lat oss ramsa upp tri prov på at dei aldri hev vore verken på eller i nerleiken av Månen med noko som helst:

1. Dei vilde teke med seg ei gastar stjerne­kikert i staden for ein av desse bilarne sine, slik at me vilde fenge fantastiske astro­bilete (det er visstnok ingen atmosfære på Månen).

2. Månen syner godt frå Jordi. Jordi syner vold­somt godt frå Månen (avdi ho er so mykje større). Men nesten aldri vart ho med på bileti og filmarne (og då knøttliti og merkeleg) endå ho all­tid vilde hengja rett over deim (dei landa jo alltid på framsida av Månen, kvifor aldri på baksida??).

3. Dei vilde sett att eit kamera som filma Jordi 24 timar i døgnet, slik at me no kunde gått inn på Nasa sine sider og få sjå Jordi i sanntid når me vilde. Og kvifor hev dei aldri etter Apollo-ferderne gjort det? Dei påstår at dei hev sett ned bilar på Mars, so å setja ned eit kamera på Månen skulde vel då vera enkelt?

Anders Björkman:

All re-entries since 1961 are hoaxes! You are going too fast and do not know your speeds, positions and directions at any moment and cannot adjust anything, as you do not have the means to do it.

The re-entry was an integral part of the 1957-1991 US/USSR fake 'space race', i.e. simple propaganda. The Russians just said it was dead easy and the Americans agreed. But it was and is impossible.

1968

      UPP   NED
Montgomery

Alvorleg trugsmål i nord.

I JUNI stod brått store russiske styrker ved norske­grensa, kanskje 30 til 60 tusen soldatar, og det vart ogso opna eld frå strids­vognerne, men det viste seg å vera lausskot.

Norske myndigheiter heldt hendingi strengt hemmeleg i over 30 år.

1966

      UPP   NED
Dynamitt

Prøvesprengingar?

Sprenging.

F RANKRIKE BYRJA med prøve­sprengingar av "atom­bomber" i Stille­havet. Dei som skulde bivåna dette måtte naturleg­vis snu seg med ryggen til og lata att augo, slik at dei ikkje skada synet... og so fekk dei sjå bilete og filmar av hendingarne etterpå. Problemet er berre at alle bileti og filmarne er FALSKE... som alle andre av "atom­bombe"-sprengingar... Sjå t.d. filmar der "soppen" breier seg utover millom skyer som er HEILT upåvirka... ein vilde kanskje tru at skyerne flytta litt på seg når dei vart utsette for slik ei kraft... ;)

Det finst mange "atom­bomber" verdi over, for dei er jo veldig kjekke som skremsels­propaganda: for å halda vanlege folk permanent redde. Men ikkje ei einaste fungerer, og dei hev aldri gjort det. Og dei kostar jo for­skrekkeleg mykje pengar, pengar dei stakkars skatte­betalarane blir avkrevde (eller rettare sagt frårana).

Dei er svært so løyndoms­fulle um dei ekte våpni sine, medan "atom­bomberne" fortel dei viljugt vekk om: kor mange, kvar dei er osb. Er det ikkje løge? Det er rett og slett propa­ganda! Løgn!

Og me som ikkje trur på løgnerne deira, oss ler dei av. Voldsomt. Men me høyrer tydeleg ein nervøs under­tone i låtten.

Sprenging.

Her sér me kva som dukkar upp um me "vrir" litt på biletet... det er "klipp og lim".

Dynamittstabel.

Det som vart sprengt på desse "prøve­sprengingarne" deira var rett og slett forferdeleg svære stablar med dyna­mitt.

1962

      UPP   NED
Atombombe

Cuban Missile Crisis.

O KTOBER: Den kalde krigen var visst­nok på sitt aller verste, og USA og Sovjetunionen var ner atom­krig. So vart me iallfall fortalt.

1960

      UPP   NED

The Beatles.

Måneskin.

I LLUMINATIGRUPPA THE BEATLES vart danna. Formålet var å avkristna ungdommen, og få dei til å starta ein utsvevande livsstil, med narkotika og satanisme som stikkord. Ein livsstil som resulterte i mange uynskte svangerskap, og påfylgjande abortar. Noko gruppa flåsar med på dette biletet; utkledde som lækjarar dekka av foster.

1955

      UPP   NED
Montgomery

Montgomery, USA.

D EN AFRO­AMERIKANSKE syerska Rosa Parks nekta å gi frå seg setet sitt til ein kvit person på ein buss, noko som gjorde at ho blei arrestert og bøt­lagt. Dette førde til ein 382 dagars lang boikott av busselskapet, og med­virka til at det offisielle rase­skiljet i USA vart upp­heva.

1951

      UPP   NED
Fiskeskute

Ny terror i Nord-Norge?

A P-REGJERINGEN vedtok å brenna ned og tvangs­evakuera Finnmark på same måte som tyskarane hadde gjort, i tilfelle krig med Sovjet­unionen. Men folket fekk naturlegvis ikkje vita um dette, ved­taket vart halde strengt hemmeleg.

      UPP   NED
Hus på Grønland

Eksperimentet.

D EI FYRSTE 22 grønlandske borni vart tvangs­flytta frå heimarne sine, som eit eksperiment: dei skulde fordanskast! Og kven var det som utførde ugjerningen? Jo, den danske staten og Redd Barna! Og dei fort­sette med dette heilt fram til 1976!

1948

      UPP   NED
Banner

Israel.

T ERRORISTSTATEN ISRAEL vart danna. Rettnok låg det eit land der frå fyrr, men… …og 800.000 menneske vart jaga frå heimarne sine… …pytt…

Kart Kart

Og dei vil ha meir… mykje meir…

This Land Is Mine from Nina Paley on Vimeo.

      UPP   NED
Nils Trædal

Nils Trædal.

N ONDEPARTIETS Nils Trædal vart funnen sterkt skada utanfor bu­staden sin (han hadde an­giveleg dotte ut av eit glas), og døydde seinare av skaderne.

Dette var rett fyrr han skulde greia ut for Stortinget om hendingarne under 2. verds­krigen.

Døds­fallet vart dyssa ned, og ikkje etter­forska på vanleg måte.

1947

      UPP   NED
Avis

Roswell.

Avis

E IN FLYGANDE farkost styrta i Roswell i New Mexico, USA. Mange trur han var utom­jordisk, men det er vel helder tvil­samt.

Myndigheiterne sende fyrst ut presse­melding, men so vart det brått lagt lok på. Forsvars­ministaren som var open om saki vart sperra inne på eit militært "galehus" og datt visstnok seinare ut frå 16de etasje ("suiciding").

Det ser ut som myndig­heiterne i dei ulike land vil ha folket til å tru at det finst utom­jordisk liv på Jordi, ved å ha eit ekstremt hemmeleg­hald i kombinasjon med stadige "lekkasjar". Då blir jo folket nyskjerrig. Som med "atom­bomberne". Og med same hensikt: å gjera folk utrygge.

1946

      UPP   NED
Sudpolen

Operation Highjump.


Admiral Richard E. Byrd

D EN HØGT DEKORERTE admiral Byrd reiste på sin fjorde sudpol­ekspedisjon. Men denne gongen var det ein gedigen militær operasjon, han hadde med seg ikkje mindre enn 12 skip, hangar­skip med 33 fly og helikopter og over 4700 menner. Samt ein ubåt. Dei ankom i slutten av desember, og planen var at ekspedi­sjonen skulde vara i seks til åtte månader. Eit godt stykke innpå fast­landet fann dei millom anna eit 300 miles² stort område full­stendig fritt for is og snø, og tempera­turen i innsjøen dei landa på var 38℉ (3,3℃).

Men ekspedi­sjonen varde i mindre enn tvo månader — dei trekte seg ut i slutten av februar. Ifylgje russarane upp­stod det harde kamp­handlingar mot ein ukjend og overlegen fiende den 26de februar, og amerikanarane måtte trekka seg ut i all hast. I eit intervju i avisa El Mercurio (Chile) den 5te mars 1947 var det å lesa (her oversett til engelsk): «Admiral Richard E. Byrd warned today that the United States should adopt measures of protection against the possibility of an invasion of the country by hostile planes coming from the polar regions.»

Admiralen hadde tidlegare fortalt i eit fjernsyns­intervju at det låg eit uuppdaga kontinent på storleik med USA bak Sud­polen. Men etter denne ekspedisjonen fekk han munn­korg, og meir vart ikkje sagt.

Me veit at tyskarane fyrr og under Andre verdskrig utviste stor interesse for ein del (Neu-Schwabenland) av det som no heiter Dronning Mauds land.

Her er propagandafilmen som vart laga rett etterpå:

The SECRET LAND

Her er ein film russarane laga:

The Third Reich: OPERATION UFO

1945

      UPP   NED
Sopp

Hiroshima og Nagasaki.

Hiroshima

D EN 6TE AUGUST sleppte USA ei atom­bombe yver Hiro­shima, og den 9de august ei yver Nagasaki. Planen var vidare å fort­setja å sleppa atom­bomber yver byar i Japan til dess japanarane over­gav seg: ei 19de august, tri i sep­tember og tri til i oktober.

Det merkelege er at Hiroshima og Nagasaki ser ut til å ha fenge nøyaktig same type skader som Tokyo og dei andre japanske byarne, som vart utsette for brann­bomber. Det var til dømes ikkje skader på verken veger eller bruer (bortsett frå éi), desse kunde takast i bruk att med ein gong, og bygningar av armert betong fekk ikkje store skader.

Og naturlegvis nytta dei ikkje atom­bomber etter­som dei rett og slett ikkje fungerer. Dei berre sa det var atom­bomber, muligens for å skræma japanarane til å gi seg. Men det var ute­lukkande trugsmålet frå Sovjet­unionen som førte til at dei over­gav seg, ikkje den van­sindige bombingi.

USA utsette i alt 68 byar i Japan for terror­bombing. Men ein vinn ikkje ein krig ved å terror­bomba sivile, det fører berre til ufattelege lidingar og er ein krigs­forbrytelse. Einaste måten å vinna ein krig på er ved å over­vinna dei militære styrkerne til mot­standaren.

I Japan vart ein no fengsla og avretta um ein sådde den minste tvil um at det var atom­bomber som hadde utsletta Hiroshima og Nagasaki. Same­leis kunde ein ogso i USA risikera dauds­straff um ein avslørte noko som myndig­heiterne meinte var uheldig vedrørande atom­bomberne.

Major Alexander P. de Seversky

Major Alexander P. de Seversky: “In Hiro­shima I was pre­pared for radically different sights. But, to my surprise, Hiro­shima looked exactly like all the other burned-out cities in Japan.”

Og kven var det som fann (dikta) upp atom­bomba? Jo, for­fattaren H. G. Wells so tidleg som i 1913: The gaunt face hardened to grimness, and with both hands the bomb-thrower lifted the big atomic bomb from the box and steadied it against the side. It was a black sphere two feet in diameter.

Anders Björkman

Anders Björkman: A-bombs were and are just pro­pa­ganda lies. There is no evi­dence that they worked 1945 or later. The a-bomb was in­vented by an American Robert O Lyssenko — a cousin of Trofim — but assisted by A. Ein­stein and encouraged by Roose­velt and Stalin! USA is the greatest military force on Earth since WW2 with shiny uniforms, medals, salutes, KIAs, MIAs, etc. And it has lost most wars since 1945 because it doesn't use a-bombs in Korea, Viet­nam, Afghani­stan, Iraq, Lybia, etc. Do you know why? No a-bomb has ever ex­ploded on planet Earth. The a-bombs are just a hoax to keep you afraid!

      UPP   NED
Bomber

Slutt på krigen i Europa.

D EN 7DE MAI VAR krigen i Europa slutt. Men Norig var i praksis okkupert av dei allierte fram til 13de desember, og i denne perioden vart landet styrt av allierte propa­ganda­ekspertar, dei fleste av asken­asik­hazarisk ("jødisk") her­komst. Med andre ord: det norske folk vart i denne perioden (og ogso sidan) massivt fora med usanningar levert av profe­sjonelle løgnarar. Og under denne okkupasjonen (den 26de juni) vart ogso Norig heilt i strid med folke­retten medlem av SN. Eit okkupert land kann ikkje inngå ein slik avtale!

Under krigen vart askenasikhazarene ("jødarne") i Norge fråstolne alle eigna­luterne sine og sende til arbeids­leirar i Tysk­land. Derifrå var dei meint å bli vidaresende til Pale­stina ved krigs­slutt. Men ikkje alle, rundt 1200 kom seg over til Sverik.

Den ulovlege regjeringen kom heim att, og dei hadde sjølvsagt med seg gullbehaldningen… eller? Nei, tenk, dei hadde ikkje det.

Brevmerke

Dei som budde litt avsides hadde ikkje merka so mykje til krigen og den påfylgjande okkupa­sjonen, men det hadde sjølvsagt rådd stor uvisse, og vore mykje snakk um tyskarane. Og mange hadde sétt flyktningar på veg gjenom dalarne. I tillegg hadde det vore rasjonering og knappheit på varor, noko som fort­sette ei god stund fram­yver enno. Mjølet var til dømes ikkje brukande til brød­bakst, so ein steikte i staden helle­kaker av det.

Og — me skal hugsa på at krigen var slett ikkje slutt for alle. Mange av deim som tok del i krigs­handlingarne vart øydelagde som menneskje, sjølv um dei ikkje vart fysisk skadde, og dette stridde dei ofte med livet ut.

Historieforfalsking.

Når ein krig er slutt, er det seier­herrane som skriv historia. Det blir gjerne svart-­kvitt; dei som seira var berre snille og gode, og dei som tapte berre fæle. For som Churc­hill, som millom anna var direkte ansvarleg for at mange millionar menneske svalt i hel i India i 1943, sagde: «History will judge me kindly because I intend to write it myself.» Noko han ogso gjorde.

“Holo­caust”.
Arbeit macht frei

Me fekk vita at tys­karane hadde gassa i hel og kremerte seks millionar jødar i kon­sentra­sjons­leirane. Men fyrst i 1972 fekk den på­ståtte hen­dingi eit namn: “Holo­caust” (og­so kalla "Holo­Ca$h"). Og talet 6 millionar jødar hadde forøvreg gått att i aviser og blad og bøker i lange tider, millom anna i 1839, 1869, 1889, 1891, 1896, 1897, 1900, 1902, 1904, 1905, 1906, 1910, 1911, 1914, 1915, 1918, 1919, 1920, 1921, 1931, 1932, 1933, 1935, 1936, 1938, 1939 (...there are six million Jews in Europe today fighting despe­ratly against...), 1940 (...if the Nazis should achieve final victory "6.000.000 Jews in Europe are doomed to destruction."), 1942, 1943 (...Nazis had decreed the complete extinction of six million Jews...), 1944 (...almost six million Jews having been murdered in cold blood...), 1945 (6,000,000 JEWS DEAD). Ikkje mindre enn 271 gonger (som me veit om) er talet 6 millionar jødar vorte fram­stilt i skrift og tale i samband med ut­sletting, svolt og naud o.s.b. FYRR 1945!!

Mange av deim som (heilt fram til våre dagar) hev stilt spursmål um kor­leis dette kunde skje i so stort omfang, altso korleis tyskarane kunde hava so utruleg stor kapasitet (t.d. avretting og ikkje minst kremering av upptil 20.000 menneskje i løpet av éin dag i éin kon­sentra­sjons­leir) hev vorte sette i fengsel.

Arbeit macht frei

Fram til tidleg i 90-åri stod det på ein plakat i Ausch­witz at 4 milli­onar døydde der. Men so vart talet brått redu­sert til 1,5 milli­onar! Og so til 1,1 million! MEN — talet 6 milli­onar jødar totalt vart likevel ståande uforandra!! Me kann her trygt snakka um løgner i stor skala ("dess større løgner, dess fleire trur på deim").

Det ser ut til at det er svært viktig at ingen stiller spørsmål um den offisielle ver­sjonen. For, i Tyskland, Fran­krike, Auster­rike, Polen, Romania, Belgia, Sveits, Canada, Australia og New Zealand er det utruleg nok lov­bestemt at det er forbode å betvila “Holo­caust”!! Du hev 'kje ein­gong lov til å disku­tera temaet! Dette åleine er 100% prov på at “Holo­caust” er LØGN.

“Gass­kammeret” som blir vist fram til turistarne i Auschwitz vart uppsett i 1948. Det turistarne derimot ikkje fær sjå er dei ekte gass­kammeri (til desinfi­sering av klæde og madrasser, og det er kun der dei hev funne restar av Zyklon-B), sjuke­huset, biblio­teket, bordellen og symje­bassenget. Helder ikkje fær dei høyra um dei tvo småe husi (no vekke) som visstnok vart nytta til gassing (ikkje med Zyklon-B, det vilde vore galskap) av nyss ankomne fangar (upptil 200 i gongen) som ikkje var arbeids­dyktige. Berre fangar som kunde jobba hadde ein sjanse til å over­leva i denne leiren. Men, desse vart då ogso tekne godt vare på, for dei var særs viktig industri­arbeids­kraft (dei produserte krigs­materiell). Himmler tykte trass i det at dauds­tali (grunna tyfus) var alt for høge, og gav fleire gonger skriftleg ordre um at dei måtte reduserast.

Den verkelege grunnen til at krematorie­ovnarne vart installerte var dei alvorlege utbroti av tyfus. Dei som døydde av denne sjuk­domen kunde ikkje leggjast i masse­graver, då det vilde forårsaka smitte­spreiding gjenom grunn­vatnet. Sjå denne artikkelen. Og sjå ogso denne filmen.

Døds­skvadronar.

Men um gass­kammer ikkje vart nytta i serleg grad sér det ut til at tyskarane hadde døds­skvadronar som reiste rundt og av­retta jødar og andre folk dei ikkje likte. Offeri vart tvinga til å leggja seg ned i store masse­graver tett i tett, i mange lag, som sardiner i ein boks, og vart av­retta med nakke­skot. Døds­skvadronarne jobba utan stogg so lenge dei hadde dags­ljos. Elles var det vanleg at offeri vart stilte upp på kanten av graverne og skotne med maskin­gevær. Ordrane til dette kom ikkje frå øverste hald, men alle visste at Hitler ynskte å fjerna “jøde­problemet”, og meinte dette var ein effektiv måte å gjera det på, og at det ikkje var naud­synt å plaga føraren med “detaljar”. Hitler sin måte å bli kvitt jødarne på var deporta­sjon austover og til Palestina, men Himmler (og Bor­mann) vilde det ikkje slik. Det sér ut til at dei gjekk bak ryggen på Hitler og beordra systematisk ut­rydding, ikkje berre av menner, men ogso kvinner og born, slik at “neste generasjon tyskarar ikkje skulde få same problemet”.

Kor mange jødar som døydde i Europa under krigen (ved skyting, henging, av svolt, sjuk­dom, alder­dom, bombing frå dei allierte osb.) veit ein jo ikkje, kanskje i overkant av ein million, derav ca. 450.000 i konsentrasjons­leirane. Det budde forøvreg rundt 3,6 millionar jødar i Europa i 1936.

Hensynslaus terror.
Arbeit macht frei

Men me må spyrgja oss um dette: dei allierte si vold­somme bombing av sivile mål i Tysk­land (og Japan), var det noko betre enn det tys­karane gjorde? Er det å av­retta enorme mengder u­skuldige men­neske med bomber meir “stove­reint” enn å av­retta dei same menneski med kuler? Me som var på “rette sida” hev mykje meir blod på henderne enn tyskarane. Berre under an­grepet på den for­svars­lause byen Dresden (650.000 spreng­bomber og 200.000 brann­bomber) vart kanskje so mange som 3-500.000 uskuldige menneske brende levande. Dei allierte krigs­for­brytarane hev i etter­tid stadig ned­justert talet (pynta på det). Det blir no hevda at talet var 25.000, endå dei tyske myndig­heiterne rakk å telja 202.040 lik og identifisera rundt 30% av desse — dette segjer vel sitt...

Folkemord.

Var det no slutt på elendet? Nei, ikkje for tyskarane. I perioden 1945–50 omkom millom 7 og 10 millionar tyskarar av tvangs­arbeid og svolt i dauds­leirane til Eisen­hower (1,5 millionar) og i Tyskland forøvreg, og ved etnisk ut­reinsking i aust. Dette ukjende holo­caust blir det ikkje prata mykje um. Grusom­heiterne som vart utført mot det tyske folk (spesielt av russarane) etter krigen manglar side­stykke i Europa. Sjå gjerne denne filmen (berre for vaksne!!). Soga um krigen er svært “farga” av seier­herrane, og det er strenge straffar for deim som vågar tvila på den offisielle (løgnaktige) versjonen. Den einaste historikaren som torer fortelja sanningi er David Irving. Han hev det meste rett.

Winston Churchill.

Winston Churchill til Truman (Fultun, USA mars 1946): «The war wasn't only about abolishing fascism, but to conquer sales markets. We could have, if we had intended to, prevented this war from breaking out without firing one shot, but we didn't want to.»

Adolf Hitler.

Og Hitler? Offisielt begjekk han sjølvmord saman med kona Eva Hitler. Men det eksisterer ikkje noko som helst prov på at dette skjedde. Mest truleg rømde dei til Argen­tina der dei ei tid budde på Eden Hotel i La Falda. Ekte­paret som eigde hotellet hadde eit svært nært ven­skap med Hitler. Eit tru­verdig augna­vitne segjer at Hitler hadde fjerna barten og brukte parykk, men var likevel svært lett att­kjenneleg. Han reiste muligens seinare til Stasjon 211 på Sud­polen, og døydde truleg i 1965.

Men so hev me altso Herman Gunthen­berg i Argen­tina som påstår at han er Adolf Hitler… klikk på bileti for å saman­likna. Rettnok vilde Gunthen­berg på biletet her vera 126 år, der­som det stemmer at Hitler var 56 år i 1945… men det er uhyggeleg lik­skap. Mest truleg er biletet av Gunthen­berg teke for 20-30 år sidan.

Norig etter krigen.
Dritveg

Og so skulde altso Norig byggjast upp att — eller? Nei, det vart heller det motsette. Vegar, jarn­bane og telefon vart totalt neglisjert under AP-styret heilt fram til 1960. Folk fekk ikkje eingong lov til å kjøpa seg bil! Dei fekk ikkje telefon! For dette meinte Arbeidar­partiet var luksus! Dei skrøpelege vegarne som var, vart meir og meir øydelagde av tung­transporten, og svært lite vart sett av til veg­byggjing og vedlike­hald. Det var so gale under dette vanstyret at folk faktisk køyrde seg fast på offentleg riksveg! (Biletet er teke i 1966.) Rett­nok vart det satsa på industri­arbeids­plassar, men med den kolossale foru­reiningi dette førde med seg. Slik som i Årdal, der aluminiums­verket (bygd av tyskarane) sleppte ut upptil 80 kilo fluor i timen rett i lufti. (I dag slepper dei ut rundt 11 kilo i timen, som er meir en gale nok.) Resultatet var daud skog og for­gifta dyr, og fråflytting av heile grender, slik som Nun­dalen.

      UPP   NED

Angrepet på Vallø.

D EN 25DE APRIL, berre tvo veker fyrr krigen var slutt, kom 119 alliert fly inn yver Vallø og bomba staden til pinne­ved. 53 nord­menner og eit ukjent tal tyskarar og russarar om­kom.

1944

      UPP   NED
Fiskeskute

Terror i Nord-Norge.

I TIDSROMMET oktober til mai trekte tyskarane seg attende frå Nord-Norig og raserte heile Finn­mark og Nord-Troms og tvangs­evakuerte be­folkningen der.

      UPP   NED
Bombing

Bombingen av Laksevåg.

D EN 4DE OKTOBER kom 152 allierte bombe­fly med ekorte inn yver Lakse­våg. Dei sleppte 1432 bomber, dei fleste yver tett­be­byggelsen, noko som førte til at 193 sivile omkom, derav 61 born ved Holen skole. Over 200 vart skadde.

1941

      UPP   NED
Bombing

Konsentrasjonsleirar i USA.

Konsentrasjonsleir i USA.

I USA VART heile 120.000 amerikanarar med japansk upphav tvangs­internerte i 10 kon­sentra­sjons­leirar. Svært mange av desse var born.

Roosevelt var ivrig etter å få USA med i krigen, og det var ikkje noko problem etter det japanske angripet på Pearl Harbor, som han sjølv hadde framprovosert og var fullt klar over skulde koma. Dei hadde difor plassert berre utrangerte krigsskip frå Fyrste verdskrigen i hamni.

1940

      UPP   NED
War

Færøyarne og Island.

S TORBRITANNIA okkuperte Færøyarne og Island. Og hadde ikkje tyskarane kome deim i forkjøpet hadde nok Norig vorte neste land på lista.

      UPP   NED
War

Norig i krig.

D EN 7DE APRIL varsla Aften­posten Admiral­staben um at tyskarane skulde land­setja store troppe­styrkar i Norge. Utanriks­departe­mentet bad Aften­posten um ikkje å trykka meldingi.

Um morgonen den 8de april vart det tyske lasteskipet Rio de Janeiro senka av ein polsk undervassbåt utanfor Lillesand. Dei overlevande soldatarne sa at dei var på veg mot Bergen for å «forsvara Norìg mot engelskmennerne». Noko som vel var korrekt i deira augo, ettersom det berre var eit tidsspyrsmål fyr engelsk­mennerne vilde okkupera Norìg. Dei var jo alt byrja angripa tyske sivilfartøy – og leggja ut miner – i norsk farvatn. Og dette fekk dei gjera utan motstand frå dei norske styresmakterne. Dermed var i praksis Norìg allereide med i krigen på alliert side.

At tyskarane var på veg for å okkupera Norìg fekk myndigheiterne i fleire dagar i rein klartekst, og likevel valde dei å ikkje gjeva ordre um mobilisering.

Blücher

Angrepet på Oslo vart forseinka ettersom den tyske kryssaren »Blücher« vart senka i Drøbak­sundet. Tyskarane var heilt sikre på at dei kunde reisa trygt inn sundet, ettersom dei trudde russland hadde full kontroll på det norske forsvaret. Men kommandanten på festningen var ulydig, og beordra eld. Dermed fekk kongen og den ulovlege regjeringi tid til å røma nordyver (dei måtte jo det, noko anna vilde sétt løge ut). Tyskarane erobra deretter Oslo utan problem med ganske småe styrkar.

«Dette overfall har vært planlagt lenge. Der har vært Forædere blant norske. FY FOR EN Skam.»

Else-Marie Mur, 17 år.

Tyskarane sin versjon av okkupasjonen av Norig.

1939

      UPP   NED
War

Andre verdskrigen.

T RIDJE SEPTEMBER starta Stor­britannia (og deretter Fran­krike) Andre verds­krigen ved å gå til krig mot Tyskland.

Krigen var nøye plan­lagt so langt attende som på 20-talet, med gro­botn frå 1919. Nazi-­tysk­land vart skapt millom anna ved hjelp av store penge­over­føringar frå bi­drags­ytarar i USA, og ein falsk-flagg­operasjon (eld­setjing av Reichs­tag i 1933). Seinare vart dei tyske inn­byggarane i Polen utsette for grove over­grip, noko som førte til at Hitler måtte gripa inn. For å ytterlegare rett­ferdig­gjera angripet laga han til ein falsk-flagg­operasjon med "polske" sabotørar. Dermed hadde dei allierte eit påskot til å erklera krig mot Tysk­land. Jødarne kunde deretter dikta upp sitt "Holo­caust" slik at dei kunde få sitt eige land, og enno viktigare: bli eit folk som ingen kunde kritisera, for gjorde ein det vart ein automatisk anti-semitt og rasist.

      UPP   NED
Nasjonal Samlings Ungdomsfylking sin protest.

Stortingsvalet 1939.

 

 

Statskupp - Diktatur!

 

Det sittende stor­ting er valgt for perioden 1936—39 og har ikke fullmakt fra velgerne til å sitte lenger. Det har nu bevilget sig selv et jubel­år og blir sittende i  f i r e  år til 1940.

Dette er  i k k e  folke­styre. Det er å u­myndig­gjøre folket — det er

statskupp.

 

Stortinget 1939—40 har valgt sig selv.

Det er  i k k e  valgt av det norske folk. Det er grunn­lov­stridig.

ET STORTING SOM VELGER SIG SELV er en frekk ut­fordring til velgerne.

Det nuværende «demokratiske» styre er en karika­tur av et folke­styre. Det baner veien for diktaturet.

Det er ille nok at vi ennda i halv­annet år skal være bundet til et stor­ting og en regjering som i disse skjebne­tider spiller så lett­sidig med vårt lands skjebne, — som har ødelagt vårt forsvar, og i årevis tillatt en lands­forredersk anti­militær agitasjon og latterlig­gjørelse av forsvars­viljen og forsvars­tanken hoss Norges ungdom, — og som nu efter at der endelig er bevilget et beskjedent beløp til gjen­reisning av for­svaret, trekker Norge inn i den ene krigs­front. Istedetfor øie­blikkelig å redde vårt land ut av stor­makts­interessene og forene alle partier, hele folket, til samlet kraftanspennelse for

Å GJENOPRETTE OG SIKRE VÅR NØITRALITET.

Vi vil ikke inn i noen nordisk krigs­allianse, rettet mot èn stor­makt, Tysk­land.

Vekk med den kollektive usikkerhet!

Ut av Genfer-alliansen!

Vi krever  æ r l i g  nøitralitet!

Vekk med katastrofe­politikkerne som trekker Norge ut i krig!

 

Nasjonal Samlings Ungdoms­fylking.

 

Stortinget

D ET SKULDE vore stortings­val denne hausten, men stor­tinget vedtok året fyrr — heilt ulovleg — at dei skulde bli sitjande eitt år til. Ja — dei hadde hatt lov til å vedta at stor­tings­perioden skulde ut­vidast til fire år, dersom for­slaget hadde kome i fyrre fyrste elder andre or­dentlege stor­ting, men ikkje med attende­virkande kraft! Og for­slaget kom ikkje i fyrre fyrste elder andre or­dentlege stor­ting, men fyre den tid! So ikkje hadde dei lov til å gjera ved­taket, og ikkje hadde dei lov å sitja eitt år til. Det vilde dei helder ikkje hatt lov til um ved­taket hadde vore gyldig. Dette er udiskutabelt!

Noko som førte til at samtlege med­lemer av regjering og stor­ting frå 11te januar året etter var bedragarar. Dei var nemleg ikkje valde av folket, dei hadde valt seg sjølve og ulovleg utvida stor­tings­perioden, og skulde vore stilte for riks­rett.

So — hev seinare stor­ting og regjeringar vore lovlege? Dei hev t.d. alle site i fire år, endå det ikkje er lovleg, stor­tings­perioden er fort­satt tri år!

DEN NYE VERDENSKEISER: (PDF) «Politikk har intet til­felles med moral. En hersker som ledes av moralske hensyn, er ikke noen dyktig politiker, derfor sitter han ikke trygt på sin trone. Den som vil herske, må kunne bruke list og hykleri. De store menneskelige dyder, ærlighet og opp­riktig­het blir laster i politikken.»

1936

      UPP   NED
Bunker

Den spanske borgarkrigen.

D ET UPPSTOD borgar­krig i Spania. Men der del­tok ogso styrker frå mange andre land på både sider. Hitler sende til dømes store styrker berre dagar etter krigs­ut­brotet. Dette gav verdi­full er­faring med nytt krigs­materiell.

Uppvarming til — elder forsøk på å starta — Andre verds­krig?

      UPP   NED

Statspoliti.

M E FEKK NO eit reint stats­politi, og FASCES vart godkjent for bruk i politiets emblem. Det tyder at politiet hovud­sakeleg skal verna dei høge herrar, og ikkje so mykje mannen i gata.

      UPP   NED
Tsunami

Loenvatnet.

D ET GJEKK EIT ovseleg ras ned i Loen­vatnet klokka fem um morgonen 13de september. Den på­fylgjande flod­bylgja, med bylgje­høgde på yver sytti meter då ho trefte land, tok livet av 74 menneskje i bygderne Nesdal og Bødal.

1934

      UPP   NED
Tsunami

Tafjorden.

D ET GJEKK EIT ovseleg ras ned i Tafjorden på Sunnmøre natt til 7de april. Den på­fylgjande flodbylgja, med bylgje­høgde på yver sekstan meter då ho trefte land, tok livet av 40 menneskje.

1933

      UPP   NED
Certificate.

Ha’avara.

Medalje

EIN NAZI FÄHRT NACH PALÄSTINA
UND ERZÄHLT DAVON IM ANGRIFF.

S EKS MÅNADER etter Hitler kom til makti vart fylgjande ordning sett i kraft:

Tyske jødar som vilde emigrera til Palestina sette pengarne sine inn på ein spesiell konto i Tyskland. Pengarne vart brukte til å kjøpa landbruks­maskiner o.l. som vart ekporterte til Pale­stina og selde der av det jødisk­eigde selskapet Ha’avara. I Pale­stina fekk so emi­grantarne att pengar i landets valuta frå salet til­svarande det dei hadde sett inn i Tysk­land. I alt rundt 60.000 tyske jødar nytta seg av dette til­bodet. Det var vinn-vinn for alle partar, og eit stort steg vidare mot terrorist­staten Israel. Dei måtte hava inn­byggarar der, og Pale­stina var ikkje spesielt inn­bydande, men Nazi-Tyskland fram­stod no etter kvart som enno verre.

      UPP   NED

Dyrevelferdslover.

T YSKLAND VEDTOK som fyrste land i verdi lover som sikra dyr si velferd. Det var Hitler som utferda desse loverne, då han var veldig glad i dyr, og sopass at han helder ikkje åt kjøt.

      UPP   NED
War

WAR.

WAR ON GERMANY

J ØDARNE GJEKK til krig mot Tysk­land. Og so lurer folk på kvifor dei ikkje var vel­sedde i Tysk­land? Lat oss helder ikkje gløyma sviket deira i 1916.

1932

      UPP   NED

Statsborgarskap.

Gruppe

H ITLER FEKK stats­borgarskap i Tyskland. Dette er meir enn merkeleg, då han tid­legare hadde sona ein dom for høg­forrederi. Og han stilte no som president­kandidat. Og vart av president Hinden­burg ut­nevnt til riks­kanslar året etter. Og kort etter strauk presidenten med, slik at Hitler over­tok heile makti. Noko som skurrar her? Me ser ogso på mange av bileti der Hitler er med, at han er limt inn (av og til heile, av og til berre hovudet). Klikk på biletet oppan­for og merk deg fylgjande: Hitler er blassare, hev ikkje same skuggen under haka, og hua er heilt feil. Det er ikkje refleks av skyerne i bremmen, det skin ikkje i ørne­emblemet og den svarte reimi som går rundt ser ut til å ha sétt bedre dagar. Saman­likna med hine ser han ut som ein utvaska papplakat.

1923

      UPP   NED
Emily

Namnelovi.

N AMNELOVI KOM, slik at alle no fekk faste etter­namn. Fyrr denne tid tok ein namnet etter fâren, t.d. Larsson, og i tillegg garden ein budde på: t.d. Leirdal.

Uppdikta døme: Fâren Per Hermundson Vigdal bur i Vigdalen og sonen Ola Person Alsmo bur på Alsmo. So flytter sonen til Sperle, og blir so heitande Ola Person Sperle.

1914

      UPP   NED
WW1

Fyrste verdskrigen.

Tyske soldatar.

Tykkjer du dette biletet sér komisk ut? Nei, absolutt ingen ting er komisk med gift­gass.

D YRSTE VERDS­KRIGEN tok til, men Norig vart verande neutralt. Likevel vart det store tap, då mange norske handels­skip vart søkkte. Og det vart stor mat­mangel, etter­som det vart verre å få tak i varer sjø­vegen. Og matmangel vart det nedover heile Europa. Spesielt gale var det i Tyskland, der folk døydde av svolt.

K VIFOR KRIG? Jo — profitt! Lat oss taka èitt døme; firmaet du Points: Fyre krigen årleg yver­skot på 6 millionar US$. Under krigen årleg yver­skot på 58 millionar! Og desse svini som startar krigar giv blanke i ufattelege menneske­lege lidingar og millionar på millionar daude, dei prøver å halda krigarne gåande so lenge som råd. For å grava til seg maksimalt med profitt.

F ORØVREG EIN MERKELEG krig. Ingen større byar var involverte, ingen krigshandlingar på tysk jord. Det var ein rein skytegravkrig på landsbygdi. Mest som eit dårleg tillaga skodespel. Daudstali var nok langt lågare enn me blir fortalt. Og nokre få griske bandittar vart serdeles rike av dette, som planlagt.

O G KVA SKJEDDE i 1916? Jo, Stor­britannia var i ferd med å tapa, og vurderte å gå med på Tysk­land sitt freds­forslag om at alt skulde bli som fyrr krigen. MEN — so gjekk zionistarne til dei britiske styres­makterne og sa at dei skulde få USA med i krigen dersom dei var garantert å få overta Palestina ved krigs­slutt. Styres­makterne gav lovnad om dette (i oktober). Og brått vart alt av jødisk­kontrollerte media i USA ekstremt Tysk­lands­fiendtlege, med grove lygner om tyskarane, og USA erklerte året etter krig mot Tysk­land, som dermed tapte. Tyskarane oppdaga dette sviket i 1919, og dette førte til sterk mis­nøye, naturleg nok. Ikkje minst avdi jødarne fram til denne tid hadde vore svært godt behandla i Tyskland, kanskje betre enn i noko anna land. Og ikkje vart det betre i 1933, då jødarne erklerte krig mot Tysk­land, og tyskarane ikkje lenger fekk eksportert varorne sine.

Poster.

Dei tyske jødarne deltok forøvreg heil­hjerta i kamparne, både som fot­soldatar og offiserar. Spesielt mot russarane, som var erke­fienden. Men mot slutten av krigen byrja sivile jødar i Tysk­land å skapa misnøye, noko som førde til at heren ikkje fekk til­strekkeleg med leveransar på kritiske tids­punkt.

I Frankrike.

Nokon måtte jo prøva pro­du­sera mat uppi all gal­skapen. (Biletet er teke i Fran­krike. Og kor­vidt det er arran­gert eller ikkje, tja...)

      UPP   NED
Soldatar

Verneplikti.

V ERNEPLIKTI VART utvida frå eit halvt til eitt år, grunna den ustabile situasjonen i Europa. Alle menner laut gjera tenest.

1911

      UPP   NED
Amundsen

Roald Amundsen.

R OALD AMUNDSEN med fylgje tok seg ein tur til Sud­polen.

1905

      UPP   NED
Norsk flagg

Slutt på unionen.

N ORIG GJEKK ut av unionen med Sverik.

Det budde no rundt 2¼ million i Norge, derav ikring 20.000 lappar og 10.000 kvænar.

      UPP   NED
Tsunami

Loenvatnet.

D ET GJEKK EIT ovseleg ras ned i Loen­vatnet 15de januar. Den påfylgjande flod­bylgja, med bylgje­høgde på yver førti meter då ho trefte land, tok livet av 61 menneskje i bygderne Nesdal og Bødal.

1899

      UPP   NED
Binders

Bindersen.

E IN NORDMANN søkte patent på ein type binders. Men papir­klypa han fann upp var lite brukande, og vart aldri sett i produk­sjon. Betre typar bindersar meir like dei typarne me brukar i dag hadde då alt funnest i mange år. So bindersen er difor ikkje ei norsk upp­finning, slik mange trur.

1897

      UPP   NED
6

Six Million.

S OM ME SÉR skal me nokso lang bakover i tid for å finna fyrste gong påstanden 6 millionar drepte jødar bli fremja. Ogso den gongen var det rein løgn, naturlegvis.

The Open Court, May, 1897 s. 270-271:

“National fanaticism, indeed, was not yet extinguished; but it burnt itself com­pletely out in the vigorous in­surrection led by Bar-Cocheba, the pseudo-messiah, in which nearly six million Jews lost their lives, together with the famous Rabbi Akiba, one of the pseudo messiah's most ardent adherents (135 A. D.).”

(Frå meir pålitelege kjelder (Cassius Dio) skal talet vera rundt 580.000, som jo er nokso langt frå 6 millionar. Men jødarne likar dette talet, og nyttar det so ofte dei kann.)

1895

      UPP   NED
Klokke

Normaltid.

D ET VART inn­ført normal­tid, m.a.o. same tid yver heile landet. Fyrr hadde det vore lokal­tider (Christiania Tid, Stavanger Tid, Bergens Tid o.s.b.). Men mange, særleg vesta­fjells, nytta enno lenge fram­yver lokal­tid og normal­tid jamsides. Fyrst etter at radioen var komen i meir vanleg bruk, gjekk ein heilt vekk frå lokal­tid.

1888

      UPP   NED
Motorwagen

Bertha Benz.

I Frankrike. D ERTHA BENZ fore­tok den fyr­ste lengre køyre­turen med eit heste­laust køyre­tøy: ein auto­mobil. Bilen var kon­struert av mannen hennar, Karl Benz, og finans­iert av henne. Bilen hadde tri hjuler, og ein ein­sylindra motor på 2,5 heste­krefter. Ho ordna mange tek­niske pro­blem under­vegs (millom anna for­bedra ho bremse­kloss­arne: ho festa lær på tre­klossarne). Ho hadde med seg dei tvo ten­årings­sønerne sine, og dei måtte hjelpa til med å yta i upp­over­bakkarne. Ut frå dette for­stod ho at bilen trong eit lågare gear.

Ho fekk stor merksemd for bragdi, og ord­rane byrja no strøyma inn. Ikkje mange åri etter var Benz & Cie. verdens største bil­produ­sent med eit årleg sal på nesten 600 køyre­tøy.

1885

      UPP   NED
Ivar Aasen

Landsmålet.

S TORTINGET VEDTOK at Lands­målet (Høg­norsk) skulde jam­stillast med Riks­mål: «Regjeringen anmodes om at træffe for­nøden For­føining til, at det norske Folke­sprog som Skole- og officielt Sprog side­stilles med vort almindelige Skrift- og Bog­sprog.»

1875

      UPP   NED

Skilling og ort.

D ETTE ÅRET vart det slutt med skilling og ort, og ein gjekk yver til krunor og øyre.

1861

      UPP   NED
Soldatar

Den amerikanske borgarkrigen.

D ET UPPSTOD borgar­krig i USA. Han vart forårsaka av at sju sørstatar erklerte sjølvstende, og seinare fire til. Ei av kamp­sakerne for nord­statarne var å få slutt på slaveriet.

1860

      UPP   NED
Pass

Reisepass.

Reisepass.

F RAM TIL DETTE året måtte ein hava pass ogso innan­lands når ein skulde på rek. So skulde ein sogning taka seg ein tur til Bergen, måtte han fyrst skaffa seg reise­pass.

1859

      UPP   NED
Darwin

Evolusjonsteorien.

Livet uppstod i havet. Og pusta med gjeller, fær me tru. Men — so brått kravla det seg på land og byrja pusta i lufti! Duverdi. For noko TØV!

M E, OG ALT ME sér rundt oss er konstruert, ned til minste detalj. Av nokon som er utruleg glupe. Men ikkje ufeilbarlege. Dei eksperimenterer og gjerer tabbar, og prøver forbetra produkti sine fortløpande. Sjå t.d. på blodtyparne våre. Lenge var det berre blodtype O. Men so brått innførde dei A, B og AB.

Å tru på evolusjonsteorien er som å tru på Jolenissen. Den einaste naturlege utviklingi me hev er at dei sterke og glupe oftare overlever lenge nok til å formera seg og passa på ungarne sine til dess dei er sjølvhjelpne, enn dei dumme og veike. Og at t.d. byttedyr som berre er ute om natti fær myrkare pels etter kvart av di dei med ljos pels lettare blir tekne av rovdyr. Slike ting.

1854

      UPP   NED

Porto.

D ET VART innført sams porto yver heile landet, og Norig fekk sitt fyrste frimerke. Motivet var det norske riks­våpnet.

      UPP   NED

Jarnveg.

N ORIGS FYRSTE jarn­veg, frå Kristiania til Eidsvoll, vart opna. Med pomp og prakt.

Men jarn­bane er ekstremt råflott i eit so stort land som Norig med sin spreidde busetnad. Sjå t.d. i våre dagar: Jarn­bana stend for mindre enn tvo prosent av gods- og person­transporten, men fær 45 prosent av stat­smidlarne til sam­ferdsla. Det er rein­spikka galskap! Og dei reisande (som i all hovudsak befinn seg på aust­landet) betalar fem prosent av transport­kostnaden. Kven er det som betalar dei resterande 95 prosent? Jo, alle me andre som ikkje hev til­gang til jarn­bane!

Lat oss stenga kraft­gaterne aust­yver til galskapen upp­høyrer!

1842

      UPP   NED

Banden og Sværgen.

I LÆRDAL FEKK Ivar Aasen høyra eit språk som inkje sveipa grisen:

«BANDEN OG SVÆRGEN kan derimot umulig drives videre end her; de frygteligste Eder, som noget Menneske kunde optænke, ere her fuld­kommen gjængse og bruges uafladelig, ikke blot i Hidsighed men endog i den venligste Samtale.»

1835

      UPP   NED

The Great Moon Hoax.

Me skal ikkje måtta heilt fram til 1969 for å finna lygner um Månen!

T HE SUN I NEW YORK hadde ein artikkelserie i seks deler om at det var observert folk på Månen gjenom ein kraftig stjernekikert. Og ogso folk med vengjer, einhyrningar og mange andre fabeldyr.

Og folk svalde det rått, naturlegvis, akkurat som dei gjerer i dag.

1816

      UPP   NED
Mugge

Brennevin.

S TORTINGET I 1815-16 gav ei lov um fri brenne­vins­brenning på gardarne. Og dermed vart det no ei voldsom drikking av dårleg brenne­vin til alle mål­tider, og mange hadde til og med med seg ei flaske på natt­bordet. Spesielt gale var det i byarne. Mange hadde i seg yver ein halv liter dagleg. Og i helgarne drakk dei seg so nedåt at dei ikkje greidde møta på arbeid måndagen, slik at arbeids­veka i praksis starta tys­dagarne.

Slik heldt dei fram til rundt 1845, då det vart innført strengare reglar for produksjon og inntak, for å prøva rå bot med uvesenet.

1814

      UPP   NED

Fritt land.

S AMBANDET MED Danmark var slutt, og 17de mai dette året fekk Norig eigi grunn­log (skrivi på dansk!!). Der stod det millom anna at jødar ikkje hadde tilgang til riket. Det må ha vore ein god grunn til det.

Men Norig vart ikkje fritt lenge, seinare same året måtte landet gå i samband med Sverik; då krigen med Sverik enda 14de august etter å ha halde på sidan 26de juli. Dei tvo landi fekk no felles konge, noko dei ogso hadde hatt tidlegare: i 1319 – 1343 og i 1449 – 1450. Men kongen no var ikkje konge yver Sverik og Norig, han var konge yver Sverik og konge yver Norig. Landi var nokso sjølv­stendige; det var stort sett berre utanriks­sakerne (styrt av svenskarne) dei hadde felles. Grunn­logi vart endra 4de november.

Norig fekk no for fyrste gong sin eigen riks­by: Christi­ania (1877/97: Kristiania, 1925: Oslo).

Og — no skulde vel folk få det mykje betre? Tja, iallfall ikkje finnarne (lapparne el. “Sabme”) og kvænarne (“Suomer”), dei fekk det vel jamnt verre. Det same galdt ogso tatrane som for ikring i landet. Og alle andre som skilde seg ut, slik som fangar og psykisk sjuke. Me kann nemna: vitlaust lange straffar for små brots­verk, dauds­straff, tortur i fengsel, loboto­mering, tvangs­sterilisering, born som vart tekne frå foreldri utan at det var grunn­lag for det, og mangt meir.

På dette bel budde det omlag 900.000 sjeler i Norge.

      UPP   NED
Hund og gris

Lærdalsøren.

Frå Fredrik Meltzer si dagbok:

L ærdalsøren kl. 5. Fattig­dom og skitten, de mange små, halv­nakne børnene og en mengde løs-griser og hunder som fates alle steder, overraskedet oss meget, så vi barre ønsket å komme deri­fra hurtigst mulig.

1808

      UPP   NED
Landskap

Finskekrigen.

D ET VART KRIG millom Sverik og Russland. Russland vann, noko som millom anna førte til etableringen av Stor­fyrste­dømmet Fin­land. Sjølv um landet no låg under Russ­land, var det relativt uav­hengig fram til sjølvstendet i 1917.

1807

      UPP   NED
Kanon

Krig.

D ANMARK-NORIG kom i krig med britarne. Det vart mat­mangel i Norge, då det var vanskeleg å få varer frå Danmark grunna britisk blokade.

Året etter var mat­mangelen so stor at folk måtte til å eta borke­brød um veteren.

I 1812 vart det u-år, med enno større mat­mangel som resultat. Det vart so gale at folk måtte til å eta borke­brød att. Mange svalt i hel, i byarne sopass mange at dei byrja nytta masse­graver.

1800

      UPP   NED
Soldat

Sogningerne.

Kaptein Jürgensen og Leirdølerne hans:

I ltre, hidsige og liden­skabelige er sogningerne, rap­mundede og kjappe er de fremfor nogen, kvast og klin­gende er deres maal.

1764

      UPP   NED
Poteter

Poteter.

P. H. Hertzberg: POTATOS at plante og bruge:

P lant aldrig Poteter 2 Aar efter hverandre i samme Støkke! De vil have gammel Ager, men hvert Aar nyt Sted derudi: Hvert 5te Aar i det tiligste kan de plantes der, hvor de tilforn har været.

1739

      UPP   NED

Skular.

D ET VART VEDTEKE at det skulde skipast skular yver heile landet, men det tok ein ti års tid fyrr alle var på plass. Det vart skuleplikt.

Det var vanleg at ungarne skulde upp­dragast til det gode med bank og pryl, so skule­meistaren nytta gjerne linje-ali flittugt. Elevarne som vart utsette for dette vart glo­heite av sinne, og lova seg sjølve at når dei vart vaksne, ja, då skulde dei smyrja honom upp! Men, det vart jo ikkje noko av det, når so langt leid.

1736

      UPP   NED

Tvangskonfirmering.

F RÅ OG MED dette året vart alle tvinga til å konfirmera seg.

1695

      UPP   NED
Heks

Heksebrenning.

D EN SISTE hekse­brenningi i Norge skjedde dette året, ved at Johanna Nils­datter frå Kvæ­fjord i Sør-Troms måtte lata livet. Den verste perioden med hekse­brenning i Norge var frå 1560 til 1630, i Europa elles frå 1420 til 1750.

Og dette skjedde altso i eit kristent land — hurra for Kristen­domen!

1674

      UPP   NED
Vinter

Fille­fjell.

D ET MÅTTE stort mann­skap til når fint­folk skulde yver fjellet, kann me lesa i V. Braens reise i Norge:

19 Januar. Om morgenen ginge vi til fjells, og lode hans excel. hr. vice­kansler, mons. Eilers, Jacob og jeg trække os over Fille­fjell paa kjelke, og var der aatte bønder for hver. Bagagen blev baaren og trukket af nogle og 40 bønder.

1650

      UPP   NED
Brev

Post.

P OST­VÆSEN istand­bragtes i Norge ved en for­ordning af 9de August 1650, og der blev beskikket “postbønder”.

Dette var kjekt arbeid, som gav høg status, og dei slapp ogso militær­teneste.

1611

      UPP   NED

Kalmarkrigen.

D ANMARK-NORIG gjekk til krig mot Sverik (Kalmar­krigen), og mange sogningar måtte taka del. Men dei var ikkje særleg motiverte, for å segja det mildt, so mange stakk frå heile greia. Det hadde seg slik at i tidlegare tider hadde dei trent på kriging både smågut og ungdom, og var lette og leduge, men ikkje no. No var dei tung­føtte og stive, og ikkje stort tess.

Årsaki til krigen var strid um kontrollen yver Nord-Norig og handelen i Øystre­sjøen. Krigen enda i 1613 og svensk­arne måtte betala erstatning til Danmark-Norig.

1563

      UPP   NED
Sverd

Herjedalen og Jamteland.

N NO BRAUT DET ut ein øgjeleg ufred som skulde vara i sju år. Svensken tok Herje­dalen og Jamte­land.

Etter denne tid vart det eit grysjeleg hat millom nord­mannen og svensken.

1537

      UPP   NED
Porselva 1778

Sagbruk.

P Å DENNE TIDI vart det fyrste sag­bruket i Norge upp­sett. Etter kvart vart det ut­skipa skoren tre­last til Holland.

1492

      UPP   NED
Christoforo Colombo

Christoforo Colombo.

C OLUMBUS (Christoforo Colombo) fann Amerika, som fyrste Sud-Europear. Han trudde visstnok fyrst at han var komen til India, og kalla difor folki der indianarar. Men det kann ogso vera at han nytta det latinske namnet for ur­inn­vånarar.

Dei innfødde hadde mange stader segner um menner som var komne austan­til i gamall tid, og desse mennerne hadde lært deim upp i mange nyttige ting.

Kontinentet vart uppkalla etter Amerigo Vespucci som var ein tur til Brasil i år 1500.

1380

      UPP   NED
Kart

Union.

N ORIG (med Island, Grønland, Shetlandsøyarne, Orken­øyarne og Færøyarne) gjekk i personal­union med Danmark. Og dette vart starten på slutten for det norske skrift­språket, som fyrr denne tid var «rikt og reint og stødt i ordlaget» (Ivar Aasen). For etter kvart vart det norske språket bytt ut med reint dansk, og slik er det i stor mun enno (Bok­mål og Riks­mål). Rettnok nyttar ein del Ny­norsk, men dette er heldr ikkje noko godt språk, då det vel må seiast å vera eit avkjøme av Gamal­norsk og Dansk.

Dei einaste som prøver halda det gjæve gamle norske skriftspråket i hevd her i Norge er oss som skriv Høgnorsk, men me er ikkje mange. (Me kann bli fleire — meld deg gjerne inn i Høgnorsk­ringen!)

Forøvreg ei STOR takk til våre kjære grannar i vest som trufast hev halde på det gamle språket!

1349

      UPP   NED

Man daudan.

Svartedauden Svartedauden

N O KOM Svarte­dauden, og det var pest med jamne millom­rom fram til ut på 1600-talet, i alt minst seks og tjuge epedemiar. Namnet på Svarte­dauden i Sogn var truleg Man daudan.

Det budde på dette bel rundt 500.000 sjeler i Norge.

1028

      UPP   NED
Mugge

Kristendomen.

G ULATING VEDTOK å gå yver til ein religion frå midt­austen: Kristen­domen. Han vart innført med vald, tortur og drap. Vilde ein ikkje bli kristen, fekk ein valet millom å bli hals­hoggen eller få augerne stokne ut. Ein vart tvangs­kristna.

Hovi vart sannsynlegvis bygde um til kyrkjer.

Og no vart det inn­ført noko nytt i Norge: Synd. Alle var i utgangspunktet syndige, ogso dei ny­fødde (hev du høyrt so gale!). Men — so snart dei vart døypte (kristna), fekk dei koma til Himmelen.

Var du derimot ikkje kristen, kom du til Hel (det svipar vel på dagens Syden; iallefall skulde det vera dugeleg heitt der):

For slike er Helvete med alle dets djevler til, der er skrik og gråt, sult og tørst og for­tærende ild, syv ganger varmere enn den heteste ild en kan tenne i denne verden. Der er evig mørke uten lys, alder­dom uten ung­dom. Og selv om det på hvert menneske satt hundre hoder, og hvert hode hadde hundre tunger, som alle var av jern, og som alle talte fra jordens opphav inntil verdens ende, så kunne de likevel ikke skildre alt det vonde som Helvete rommer. — Moralpreken IV.

Prestarne byrja etter kvart å gå i fot­side svarte kjolar, men trass i det var det berre menner som kunde gjera dette arbeidet:

34. Liksom i alle kyrkje­lydarne hjå dei heilage, so skal kvinnorne dykkar tegja i kyrkje­samlingarne; for dei hev ikkje lov til å tala, men må vera under­gjevne, so som og lovi segjer.
35. Men vil dei læra noko, so lyt dei spyrja sine eigne menner heime; for det er usømelegt for ei kvinna å tala i kyrkje­samling.
— Paulus' fyrste brev til korintarane, 14. kapitlet.

Og — so kann det jo her høva at taka med Faðir várr:

Faðir várr sá ert á Himnum,

helgist nafn þitt,

til komi ríki þitt,

verði vili þinn svá sem á himni, svá ok á jǫrðu,

brauð várt hversdagligt gef þú oss í dag,

fyrirgef þú oss sakir várar, svá sem ok vér fyrirgefum skuldurum várum,

ok eigi leiðir þú oss í freistni,

heldr leys þú oss frá illu!

1000

      UPP   NED
Maleri av Christian Krogh

Vinland.

Vinland

I ÅR 1000 var islendingen Leiv Eiriksson den fyrste europear til å gå i land på amerikansk jord. Han kom fyrst til ein plass han kalla Helleland, og so til Markland, og til sist til Vinland (dei fann vinbær der). Lands­mannen Bjarne Herjulvsson hadde uppdaga kontinentet um hausten året fyrr som fyrste europear, etter å ha kome ut av kurs i skodda på veg mot Grønland. Men det kann ogso vera at dette skjedde so tidleg som i år 986.

Der vart busetnad i nokre år, men konfliktar med ur­innvånarane (kalla skrælingar og vill­menner: dei nytta skinn­båtar og budde i holor og jordhaugar) og den fæla ufjelge framferdi åt Frøydis, Leiv si syster, gjorde slutt på det. Deretter vart det berre snøgge turar for å sanka timber og vinved og mòsur-tre.

Men, det kann vera at fyrste europearen som gjekk i land i Amerika var islendingen Are Maardsson so tidleg som år 893, og landet vart då kalla Kvitmannaland, og ogso «Irland hitt mikla», då kaupmenner frå Irland fór til landet. Ein islendig, Bjørn Breidvikingakappe, reiste so langt sud som til Florida eller Georgia, og budde der millom dei innfødde i 30 år.

0390

      UPP   NED
Gjæser

Vaktgjæser.

M EINER DU AT vakt­hundar er tingen? Pøh! Vakt­gjæser er det som skal til! Det meinte iallfall romarane i år 390 då gjæserne vekte vakt­mennerne og dermed redda borgi Capi­tólium frå gallarane.

Etterpå bar dei år­visst ei gås rundt i gatorne i ein ven bere­stol, og dengde hundarne.

0050

      UPP   NED
Bibelen

I djup svevn.

A postelgjerningarne

20. kapitlet:

7  Den fyrste dagen i vika var me saman og braut brødet; då heldt Paulus samtalar med deim, av di han vilde draga burt dagen etter, og han tøygde talen ut like til midnatt.

8  Det var mange lampor i salen der me var samla.

9  Men ein ung mann med namnet Eutykus sat i vindauga og var fallen i djup svevn, då Paulus drog samtalen so lenge ut, og i svevnen datt han ut og sturta ned frå tridje høgdi og vart teken upp livlaus.

      UPP   NED
Bibelen

Mobbing.

A ndre kongebok

2. kapitlet:

20  Byfolki og sagde til Elisa: «Denne byen ligg lageleg til, som du herre ser. Men vatnet er vondt, og landet lid av fosterskot.»

20  Han svara deim: «Gjev meg ei ny skål, og legg salt i henne!» Dei so gjorde.

21  Gjekk han so ut til uppkoma og kasta saltet nedi med dei ordi: «So segjer Herren: «Eg gjer dette vatnet friskt, so det aldri meir skal valda daude og foster­skot.»»

22  Og vatnet vart friskt, og er det den dag i dag, soleis som Elisa hadde sagt.

23  Derifrå drog han upp til Betel. På vegen dit upp, kom nokre små­gutar ut or byen og tok til å hæda honom og kalla honom: «Upp med deg, du snaud­skalle! Upp med deg, du snaud­skalle!»

24  Han såg seg ikring. Og då han vart var deim, lyste han våbøn yver deim i Herrens namn. Tvo binnor kom då ut or skogen og reiv sund tvo og fyrti av borni.

      UPP   NED
Bibelen

Onan.

F yrste mosebok

38. kapitlet:

8  Då sagde Juda med Onan: «Tak brorkona di heim til deg, og gift deg med henne, so du held uppe ætti åt bror din!»

9  Men Onan visste at borni ikkje skulde vera hans; og når han låg med enkja etter bror sin, let han det spillast på jordi, so han ikkje skulde gjeva bror sin avkjøme.

10  Og Herren tykte ille um det han gjorde, og laga det so at han og døydde.

      UPP   NED
Bibelen

Galmannskøyring.

A ndre kongebok

9. kapitlet:

20  Vaktmannen melde: «Han nådde deim og kjem ikkje attende. Køyrsla svipar på Jehu Nimsison; for han køyrer som ein galning.»

      UPP   NED
Bibelen

Husbygging.

F yrste kongebok

7. kapitlet:

1  Men på sitt eige hus bygde Salomo i trettan år fyrr han var ferdig med heile huset sitt.

2  Han bygde Libanon­skoghuset, hundrad alner langt og femti alner breidt og tretti alner høgt, på fire rader av ceder­stolpar og med ceder­bjelkar uppå stolparne.

3  Og det var tekt med cedertre uppyver loftsromi på stolparne, fem og fyrti i talet, femtan i kvar rad.

4  Der var bjelkelag i tri rader, og sjå­gluggar sat midt imot kvarandre i tri um­gangar.

5  Og alle dørerne og dør­stolparne var firkanta av bjelkar; og sjå­gluggarne sat midt imot kvarandre i tri umgangar.

6  So sette han upp sule­halli, som var femti alner lang og tretti alner breid; og det var ei sval fram­fyre henne med stolpar og troppar framum.

7  Og han sette upp høgsæte-halli, der han sat og dømde, doms­halli, og den var tilja med ceder­bord frå eine enden av golvet til den andre.

8  Og huset hans, som han budde i, i det andre tunet, innanfor forhalli, var bygt på same vis. Salomo bygde og eit hus, i likskap med denne forhalli, for Farao-dotteri, som han hadde teke til kona.

9  Alt dette var av kostesame steinar, tilhogne etter mål, skorne med sag på innsida og utsida, alt, like frå grunnen og til tak­listerne: og sameleis alt utanfor like til den store fyre­gards­muren.

10  Grunnmuren var lagd med kostesame og store steinar, steinar på ti alner og steinar på åtte alner.

11  Og ovanpå der var låg prydelege steinar, hogne til etter mål, og ceder­bjelkar.

12  Den store fyregards­muren rundt um var uppsett med tri umfar med tilhogne steinar og eitt umfar med ceder­bjelkar, på same vis som den indre fyre­gards­muren til Herrens hus og forhalli i huset.

13  Og kong Salomo sende bod og henta Hiram frå Tyrus.

14  Han var son åt ei enkja av Naftali-ætti, og far hans var ein mann frå Tyrus, ein kopar­smed. Han hadde i fullt mål visdom og vit og kunnskap til å gjera alt slag arbeid i kopar. Han kom då til kong Salomo og gjorde alt arbeidet hans.

15  Han laga dei tvo kopar­sulorne; attan alner var høgdi på den eine sula og ein snor på tolv alner rakk rundt um den andre sula.

16  So laga han tvo sule­hovud, støypte av kopar, til å setja på toppen av sulorne; fem alner var høgdi på det eine sulehovudet og fem alner høgdi på det andre.

17  På sule­hovudi, som stod på toppen av sulorne, var der krot, på lag som garn­moskar, kjedor til hengje­prydnad, sju på kvart sule­hovud.

18  Og han fekk til granat­eple, tvo rader rundt umkring attmed garn­krotet til å løyna sule­hovudi, og soleis gjorde han og med det andre sule­hovudet.

19  Sulehovudi på stolparne inni forhalli var på skap som liljor, fire alner.

20  På båe sulorne var det sule­hovud, ovanum og, tett innmed den tjukkare parten på den andre sida av garn­krotet. Og granat­epli var tvo hundrad, i rader rundt um på det andre sule­hovudet.

21  Og han reiste upp sulorne ved forhalli til templet; den sula som han reiste på høgre sida, kalla han Jakin, og den vinstre sula han reiste upp, kalla han Boaz.

22  I øvste enden var sulorne som liljor på skap. So vart då arbeidet med stolparne fullført.

23  Han laga og eit støypt hav. Det var ti alner frå den eine kanten til den andre kanten, heilt rundt og fem alner høgt, og ei snor på tretti alner gjekk rundt um det.

24  Under trømen på det rundt ikring var der kolo­kvintar, ti på kvar aln rundt um havet. Kolo­kvintarne gjekk i tvo rader, støypte i hop i ei støyping med havet.

25  Det stod på tolv uksar; tri snudde mot nord, tri snudde mot vest, tri snudde mot sud, tri snudde mot aust. Havet låg uppå desse, og alle snudde bakkroppen inn.

26  Tjukkleiken på det var ei hand­breidd, og kanten på det var laga som på eit staup, liksom ein lilje­blom. Det tok tvo tusund anker.

27  So arbeide han dei ti fot­stykki, av kopar. Fire alner var lengdi på kvart fot­stykki, fire alner var breiddi, og tri alner var høgdi på det.

28  Og fot­stykki var laga soleis: Dei hadde fyllingar, fyllingar millom hyrne­listerne;

29  og på fyllingarne - millom hyrne­listerne - var der løvor, uksar og kerubar, og det same på hyrne­listerne uppyver; nedunder løvorne og uksarne var der lauvverk som hekk nedetter.

30  Kvart fotstykke hadde fire hjul av kopar og åsar av kopar, og dei fire føterne på det hadde bere­stykke; bere­stykki var støypte på under balja; kvart hadde lauvverk på den andre sida.

31  Opningi på henne var inni krunestykket, som lyfte seg upp ei aln; i det var opningi rund og laga til underlag, halvonnor aln. På kanten der og var det bilæt-utskjeringar, men side­fyllingarne var firkanta, ikkje runde.

32  Dei fire hjuli sat nedunder fyllingarne, og hjul­tapparne stod fast i fot­stykket; kvart hjul var halvonnor aln høgt.

33  Hjuli var gjorde som vognhjul elles; og tapparne, falli, tralerne og navi, alt saman var støypt.

34  Det var fire bere­stykke på dei fire hyrno på kvart fotstykke; bere­stykki gjekk i eitt med fot­stykke.

35  Og uppå fot­stykket var der eit anna stykke, som var ei halv aln høg og heilt rundt, og øvst på fot­stykket sat handtaket og fyllingarne i eitt med det.

36  Og på flatsida av handtaki og på fyllingarne skar han ut kerubar, løvor og palmor etter som der var rom til på deim, og lauvverk rundt umkring.

37  Soleis laga han dei ti fotstykki; same støyping, same mål og same skap hadde dei alle.

38  Han arbeidde so ti kopar­baljor; kvar balja rømde fyrti ankar og var fire alner vid. Det var ei balja på kvart av dei ti fot­stykki.

39  Og han sette fem av fot­stykki ved sida av huset til høgre, og fem ved sida huset til vinstre. Havet sette han på høgre sida åt huset, imot sudaust.

40  Hiram arbeidde og oske­fati, og like eins skuflerne og skålarne, og soleis gjorde då Hiram ifrå seg alt det arbeid han ytte kong Salomo til Herrens hus; det var:

41  Tvo sulor og dei tvo kulorne på sulehovudi på toppen av sulorne, og dei tvo garn­kroti til tekkje yver dei tvo kulerunde sule­hovudi, som var på toppen av sulorne,

42  og dei fire hundrad granat­epli til båe garnkroti, tvo rader granateple til kvart garnkrot til tekkje yver dei kulerunde sule­hovudi på sulorne,

43  og dei ti fotstykki med dei ti baljorne uppå fot­stykki,

44  og so havet - berre eitt - med dei tolv uksarne under havet,

45  dessutan oskefati, skuflerne og skålarne. Alle desse ting som Hiram arbeidde åt kong Salomo til Herrens hus, var av blank kopar.

46  I Jordan-kverven var det kongen fekk deim støypte, i den faste jordi millom Sukkot og Sartan.

47  Salomo let alle desse tingi vera uvegne, for di det var slik ei ovmengd. Det vart ikkje utrøynt kor mykje koparen vog.

48  Salomo laga og til alle dei andre ting som skulde vera i Herrens hus: gull­altaret og gull­bordet, som skode­brødi skulde liggja på,

49  ljose­stakarne, fem på høgre og fem på vinstre sida fram­fyre koren, av skiraste gull, og blomarne og lamporne og ljose­sakserne av gull,

50  og fati, knivarne, skålarne, kannorne og glod­pannorne av skiraste gullet, dessutan gull­hengslorne til dørerne inst i huset, til det høg­heilage romet, og til hus­dørerne inn til tempel­salen.

Exodus 32: THE LAW from Nina Paley on Vimeo.

      UPP   NED
Bibelen

UFO.

E zekiel Buzison

1. og 10. kapitlet:

1  Det hende i det trettiande året, den femte dagen i den fjorde månaden, då eg var millom dei bort­førde att­med Kebar­elvi, at himmelen opna seg og eg såg syner frå Gud.

2  Den femte dagen i månaden - det var endå det femte året etter kong Jojakin vart burtførd -

3  då kom Herrens ord til Ezekiel Buzi­son, presten, i Kaldæar­landet att­med Kebar­elvi. Herrens hand kom der yver honom.

4  Og eg såg, og sjå, ei stormflaga kom nordanfrå, ei stor sky og eld som kvervla seg i hop, med eit skin rundt ikring, og ut or honom, midt utor elden, tedde det seg eit­kvart nett som sylv­blanda gull.

5  Og midt der-utor kom det noko som liktest på fire livende. Og soleis var dei på skap: Dei hadde manne­skapnad.

6  Og fire andlit var det på kvart eitt av deim og fire vengjer på kvart eitt av deim.

7  Og føterne deira, dei var beine, og fotbladi deira var som kalveklauver, og dei glima som skinande kopar.

8  Og dei hadde mannehender under vengjerne på alle fire sidorne. Og med andliti deira og vengjerne deira var det soleis på alle fire:

9  Vengjerne deira nådde i hop, den eine med hin. Dei snudde seg ikkje når dei gjekk; kvart eitt gjekk beint fram.

10  Og deira andlit var som eit mannsandlit på skap, og alle fire hadde løve-andlit på høgresida, og alle fire hadde ukse-andlit på vinstresida, og alle fire hadde ørne-andlit.

11  Det var no andliti deira. Og vengjerne deira breidde seg ut ovantil. Med tvo av vengjerne sine nådde eitt livende i hop med hitt, og med tvo løynde det likamen sin.

12  Og kvart eitt av deim gjekk beint fram. Kvar åndi vilde ganga, dit gjekk dei; dei snudde seg ikkje når dei gjekk.

13  Og livendi såg ut som gløder i eld, brennende, som kyndlar å sjå til; elden for att og fram millom livendi, og det skein av honom, og ut or elden gjekk det ljon.

14  Og livendi for att og fram, nett som eldingar å sjå til.

15  Og eg såg livendi, og sjå, det var eit hjul på jordi innmed kvart eitt livende, og dei viste ut mot fire sidor.

16  Og hjuli såg ut nett som dei skulde vera gjorde av eitkvart som liktest på krysolit, og alle fire var eins på skapnad, og det såg ut som dei var gjorde so at eitt hjul var inni hitt.

17  Til alle fire sidorne kunde dei ganga; dei snudde seg ikkje når dei gjekk.

18  Og hjulfalli var høge og skræmelege, og so var dei fullsette med augo rundt ikring på alle fire.

19  Og når livendi gjekk, so gjekk hjuli attmed deim, og når livendi lyfte seg frå jordi, so lyfte hjuli seg med.

20  Kvar åndi vilde ganga, gjekk dei, nett dit som åndi vilde ganga. Og hjuli lyfte seg med deim, for åndi åt livendi var i hjuli.

21  Når livendi gjekk, so gjekk dei, og når dei stod, so stod dei, og når dei lyfte seg frå jordi, so lyfte hjuli seg med, for åndi åt livendi var i hjuli.

22  Og uppyver hovudi på livendi var det noko på skap som ein kvelv, som underfull krystall å sjå til, utspana uppyver hovudi deira.

23  Og uppunder kvelven rette vengjerne deira seg beint ut, kvar mot annan. Kvart einskilt av deim hadde tvo vengjer som dei løynde likamen sin med.

24  Og eg høyrde ljomen av vengjerne deira, som ljomen av store vatn, som røysti åt den Allmegtige, når dei gjekk, ein ljomande gny som gnyen frå eit herlæger. Når dei stod stilt, let dei vengjerne siga.

25  Og det ljoma ei røyst uppyver kvelven som var yver hovudi deira. Når dei då stod stilt, let dei vengjerne siga.

26  Og uppyver kvelven som var yver hovudi deira, var det noko som såg ut som safirstein, på skap som ein kongsstol. Og uppå kongsstol-skapnaden sat det ein som liktest på eit menneskje.

27  Og eg såg noko liksom sylvblanda gull, sjåande til liksom eld med ein ljosgard ikring, frå det som var sjåande til å vera lenderne hans og so uppetter. Og frå det som var sjåande til å vera lenderne hans og nedetter såg eg noko liksom eld å sjå til, med eit skin rundt ikring.

28  Liksom syni av bogen i skyi på ein regndag, soleis var syni av skinet rundt ikring. Soleis var openberringi av Herrens herlegdom å sjå til. Og då eg fekk sjå det, fall eg ned på mitt andlit, og eg høyrde røysti av ein som tala.

1  Og eg såg, og sjå, på den kvelven som var yver hovudi på kerubarne, var det som ein safirstein, sjåande til på skapnad som ein kongsstol. Ein kunde sjå honom yver deim.

2  Og han sagde med mannen i linklædnaden: «Gakk inn millom hjuli, inn under keruben, og tak nevarne dine fulle med gløder av deim som er millom kerubarne, og strå deim yver byen!» Og han gjekk medan eg såg på.

3  Og kerubarne stod på høgre sida åt huset då mannen gjekk inn, og skyi fyllte den indre fyregarden.

4  Og Herrens herlegdom lyfte seg frå keruben og burt til dørstokken i huset. Og skyi fyllte huset, og glansen av Herrens herlegdom fyllte fyregarden.

5  Og ljomen av kerubvengjerne høyrdest alt til den ytre fyregarden, som røysti åt Gud den allmegtige, når han talar.

6  Og det hende, då han baud mannen i linklædnaden og sagde: «Tak eld av den som er millom hjuli, millom kerubarne,» at han gjekk og stana attmed hjulet.

7  Og keruben rette ut handi si, millom kerubarne, burtåt elden som var millom kerubarne, og tok og lagde i nevarne på honom i linklædnaden. Og han tok imot og gjekk ut.

8  Og under vengjerne på kerubarne kunde ein sjå eitkvart på skap som ei mannshand.

9  Og eg såg, og sjå, det var fire hjul på kerubarne, eitt hjul hjå kvar kerub. Og hjuli var sjåande til som krysolit-stein.

10  Alle fire såg likeins ut, og det var nett som eitt hjul skulde vera inni hitt.

11  Når dei gjekk, gjekk dei til alle fire sidorne; dei snudde seg ikkje når dei gjekk, for til den staden som hovudet snudde, dit gjekk dei; dei snudde seg ikkje når dei gjekk.

12  Og heile deira likam og deira rygg og deira hender og deira vengjer og hjuli var fullsette med augo rundt ikring - dei fire hadde kvar sitt hjul.

13  Hjuli, dei vart kalla «kvervel» so eg høyrde på.

14  Og det var fire andlit på kvar; det fyrste hadde kerub-andlit, og det andre eit mannsandlit, og det tridje eit løve-andlit, og det fjorde eit ørne-andlit.

15  Og kerubarne lyfte seg; det var dei livendi som eg hadde set attmed elvi Kebar.

16  Og når kerubarne gjekk, so gjekk hjuli innmed deim, og når kerubarne lyfte vengjerne sine til å hevja seg upp frå jordi, skilde heller ikkje hjuli seg frå deim.

17  Når livendi stod, so stod dei, og når dei lyfte seg, so lyfte dei seg med deim, for åndi åt livendi var i deim.

18  Og Herrens herlegdom gjekk ut frå dørstokken på huset og stod yver kerubarne.

19  Og kerubarne lyfte vengjerne sine og steig upp frå jordi medan eg såg på, då dei gjekk ut, og hjuli innmed deim. Og dei stana attmed inngangen åt øystreporten på Herrens hus. Og herlegdomen åt Israels Gud var uppe yver deim.

20  Det var dei same livendi som eg hadde set under Israels Gud burtmed elvi Kebar, og eg skyna at det var kerubar.

21  Og det var fire andlit på kvart eitt av dei fire, og fire vengjer på kvart eit, og eitkvart på skap som mannehender under vengjerne deira.

22  Og skapnaden på andliti deira det var dei andliti som eg hadde set attmed elvi Kebar; soleis såg dei ut, og dei var det. Og kvart eitt av deim gjekk beint fram.

      UPP   NED
El.

Pyramidarne.

Pyramidar

Pyramidarne på Gizaplatået.

E g hev vore inne i mange grav­kammer i Egypt, og eg hev vore inne i Kheops­pyramiden tvo gonger. Pyramidarne vart IKKJE bygde for å vera grav­kammer.

Dei finst over heile verdi, ikkje berre i Egypt og Millom-Amerika. Dei aller største finn me i China: den største der er over dobbelt so høg som Kheops­pyramiden.

Den einaste grunnen for å setja upp slike kollosale bygg­verk, var at dei skulde gjera god nytte for seg i etter­tid. Det er svært sann­synleg at dei var kraft­stasjonar. Dei bygde små i byrjingi, og fleire og større etter kvart som kraft­behovet auka (større byar). Pyramidarne trekte elektrisitet ned frå lufti, og av og til vart det synleg (lynnedslag i toppen). Dei produ­serer litt straum den dag i dag, men dei er ikkje tilkopla. Leid­ningarne som ein gong var, er for­lengst vekke, bortsett frå nokre restar. Og dei var nok ogso det svake punkter, for når dei rauk inni pyra­midarne var det heilt uråd å koma til for å reparera (dei gjekk inni det som feil­aktig blir kalla lufte­sjakter).

Dette var attende i ut­gamal tid, og dei var sann­synleg­vis i drift heilt til dei vart liggjande under vatn eller ein leidning rauk. Som me sér på biletet var det berre toppen på den eine pyra­miden som so­vidt stakk upp or vass­flata, og dermed unn­gjekk havets krefter.

      UPP   NED
Bibelen

Eple?

F yrste mosebok

2. og 3. kapitlet:

15  Og Herren Gud tok mannen og sette honom i Eden til å dyrka og varna hagen.

16  Og Herren Gud sagde mannen fyre og baud: «Du må gjerne eta av alle trei i hagen.

17  Men det treet som gjev vit på godt og vondt, det må du ikkje eta av; for den dag du et av det, skal du døy.»

1  Men ormen var sløgaste av alle villdyri, som Herren Gud hadde gjort, og han sagde med kona: «Kann det vera råd at Gud hev sagt, at de ikkje må eta av alle trei i hagen?»

2  Og kona sagde med ormen: «Me kann eta av frukterne på trei i hagen,

3  men frukti på det treet som er midt i hagen - «den,» sagde Gud, «må de ikkje eta av og ikkje røra; for då skal de døy.»»

4  Då sagde ormen med kona: «De skal ikkje døy.

5  Men Gud veit vel at den dag de et av frukti, skal augo dykkar opnast, og de skal verta liksom Gud og skyna godt og vondt.»

6  Og kona såg at treet var godt å eta av, og tykte det var ein hugnad for augo, og eit gildt tre, med di det kunde gjera ein klok. So tok ho av frukti og åt, og gav mannen sin og med seg, og han åt.

Til toppen

Det blir ikkje teke noko som helst ansvar for skade på verken levande elder daudt som fylgje av råd og vink du måtte finn på denne sida.

© www.leirdalsboki.no

  Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!